Anda di halaman 1dari 197

KPTM

KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 1
Masa 50 minit
Rujukan Bab 1

Topik BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN


Sub topik 1.1 Apakah pemasaran?

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mendefinisi pengertian pemasaran


1.2 mengenalpasti konsep-konsep asas kehendak individu

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul (mukasurat 1 hingga 4)


2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. Membawa contoh barang yang diniagakan seperti laptop.
b. Meletakan harga mengikut jenis dan keluaran semasa.
c. Mengaitkan laptop dengan pasaran dan pemasaran.

3.2 KANDUNGAN
1 APAKAH PEMASARAN?

1 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

I Definisi
II Bahagian utama pemasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 1.

3.4 KESIMPULAN
Pelajar perlu memahami definisi beberapa perkataan yang
berkaitan dengan konsep asas yang menjadi teras kepada
kefahaman tentang pemasaran.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

3. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 2 Disember 2007

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN

2 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Definisi pemasaran mengikut pendapat yang berlainan;

American Marketing Association


Pemasaran merupakan aktiviti perniagaan secara menyeluruh iaitu proses
perancangan dan perlaksanaan konsep, penentuan harga, promosi dan
pengagihan idea, produk dan perkhidmatan untuk mencipta pertukaran yang
boleh memuaskan kehendak individu serta mencapai objektif organisasi.

Peter Drucker
Pemasaran adalah penglibatan perniagaan secara menyeluruh. Dengan lain
perkataan, pemasaran lebih luas skopnya berbanding jualan dan ianya tidak
melibatkan pengkhususan aktiviti-aktiviti.

Philip Kotler
Pemasaran ialah satu proses yang bertujuan memberi kepuasan kepada
manusia setelah memenuhi keperluan dan kehendakl pengguna samada secara
individu, berkumpulan ataupun organisasi atau usaha yang dilaksanakan secara
sistematik bagi melariskan atau meningkatkan jualan produk atau perkhidmatan
yang ditawarkan.

Pemasaran ialah proses sosial dan pengurusan di mana individu dan kumpulan
memperolehi apa yang diperlukan dan dikehendaki melalui penciptaan dan
pertukaran nilai antara satu sama lain.

1.1 Pemasaran dibahagikan kepada lima bahagian utama iaitu;

1 Kehendak Individu Dan Objektif Organisasi

3 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Aspek yang paling penting dalam pemasaran ialah memuaskan keperluan


dan kehendak pembeli serta mencapai matlamat penjual untuk
memaksimakan keuntungan

i. keperluan (needs)
perkara asas yang perlu ada dalam kehidupan seperti
makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.
ii. kehendak (wants)
sesuatu yang diperlukan bagi melengkapkan lagi kehidupan
iii. permintaan (demand)
kehendak yang disertai dengan kemampuan membayar
iv. pertukaran (exchange)
memberikan sesuatu untuk mendapatkan yang lain.
v. nilai (customer value)
kepuasan yang dinikmati apabila menggunakan produk.
vi. kepuasan pelanggan (customer satisfaction)
kepuasan atau utiliti terbahagi kepada empat jenis iaitu utility
masa (time), utiliti tempat (place), utiliti pemilikan
(possession) dan utiliti bentuk (form).
utiliti masa, tempat dan pemilikan dihasilkan oleh aktiviti
pemasaran manakala aktiviti pengeluaran menghasilkan
utiliti bentuk.
kepuasan berkait rapat dengan kualiti – tahap kepuasan dan
nilai meningkat bersama kualiti produk.
vii. urusniaga (transaction)
proses yang wujud apabila berlaku pertukaran.

2 Pemasaran Merupakan Proses Pertukaran Nilai

4 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pemilihan produk ditentukan oleh konsep nilai, kos dan kepuasan


pelanggan. Pembeli (pengguna) menerima objek, servis dan idea yang
memuaskan kehendak mereka manakala penjual menerima sesuatu atau
bayaran yang dianggap mempunyai persamaan nilai.

3 Apa Sahaja Boleh Dipasarkan


Dalam pasaran produk ditakrifkan sebagai produk ketara [samada
produk pengguna (dibeli untuk kegunaan pengguna) atau produk industri
(dibeli untuk diproses)], servis atau perkhidmatan (produk tidak ketara),
idea atau mana-mana kombinasi yang memuaskan pelanggan
menerusi proses pertukaran.

4 Alat Utama Pemasaran Adalah Campuran Pemasaran (atau 4P)


Alat pemasaran yang strategik ialah campuran pemasaran yang terdiri
daripada 4Ps iaitu produk, harga, promosi dan pengedaran.
Produk - barang yang dikeluarkan dan ditawarkan di pasaran.
Harga - nilai yang perlu dibayar untuk mendapatkan sesuatu.
Promosi - memberi maklumat mengenai sesuatu produk.
Pengedaran - mengagih produk kepada yang memerlukannya.

5 Pemasaran ialah Satu Proses


Pemasaran merupakan proses perancangan dan perlaksanaan yang
dinamik dan berterusan.

PM 103

5 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 1
Masa 50 minit
Rujukan Bab 1

Topik BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN


Sub topik 1.2 Konsep asas pemasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 menjelaskan konsep-konsep asas pemasaran


1.2 mengetahui kepentingan konsep asas pemasaran mengikut era
perkembangan.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. membawa telefon jenis nokia mengikut keluaran yang
terdahulu hingga terkini.
b. Cuba membandingkan telefon keluaran terdahulu dengan
sekarang. Yang manakah menjadi pilihan ramai.

3.2 KANDUNGAN
1 KONSEP-KONSEP ASAS PEMASARAN
I Konsep-konsep pemasaran

6 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Untuk jam yang pertama, cuma soalan mengenai definisi sahaja
yang dapat diberikan. Rujuk Latihan 1 dalam modul.

3.4 KESIMPULAN
Pelajar perlu memahami definisi beberapa perkataan yang
berkaitan dengan konsep asas yang menjadi teras kepada
kefahaman tentang pemasaran.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

4. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 2 Disember 2007

1.2 KONSEP-KONSEP ASAS PEMASARAN

1 Konsep Pengeluaran (1869 – 1930)

7 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Menurut konsep ini, pengguna akan membeli produk yang mampu


dimiliki dan sedia ada dalam pasaran
Konsep pengeluaran ialah konsep pengurusan yang menekankan
kepada usaha untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan
pengagihan. Konsep ini sesuai apabila;
i. berlaku lebihan permintaan jadi pihak pengurusan perlu
meningkatkan pengeluaran.
ii. kos pengeluaran tinggi jadi produktiviti perlu ditingkatkan
untuk mengurangkan kos purata pengeluaran.

2 Konsep Produk
Pengeluar menganggap pengguna sukakan produk yang berkualiti
tinggi, mempunyai rekabentuk yang menarik, berprestasi tinggi dan
ditawarkan pada harga yang mampu dimiliki.
Bagi mengekalkan ciri-ciri tersebut, aktiviti penambahbaikan yang
berterusan diperlukan dengan peredaran masa.

3 Konsep Jualan (1930’s – 1950’s)


Konsep ini menganggap pengguna tidak akan membeli sesuatu
produk tanpa penjualan keras dan promosi yang hebat dan
berkesan. Konsep ini digunakan untuk produk yang tidak dicari
atau tidak difikir untuk dibeli oleh pengguna seperti Ensaiklopedia,
polisi insuran dan lain-lain. Sesetengah firma menggunakan
konsep ini apabila berlaku lebihan penawaran; jual apa yang telah
dikeluarkan dan bukan apa yang diinginkan di pasaran.

4 Konsep Pemasaran (1950’s – 1960’s)


Konsep pemasaran menyatakan bahawa pencapaian objektif
organisasi bergantung kepada kebolehan untuk memuaskan

8 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

kehendak dan keperluan sasaran pasaran secara lebih baik


berbanding pesaing.
Menurut konsep ini, firma perlu mengeluarkan produk yang diingini
oleh pengguna dan yang memberikan kepuasan kepada mereka
Antara firma yang mengamalkan konsep ini ialah McDonald’s,
Disney, Proctor & Gamble, Wal-Mart dll.

5 Konsep Kemasyarakatan (1960’s – sekarang)


Dalam usaha untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna,
kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi asas yang utama.
Ini bermaksud perlu wujud keseimbangan antara keperluan
pengguna semasa dan keperluan masyarakat jangka panjang.
Di bawah konsep ini, firma perlu mencapai tiga keseimbangan;
i. mendapatkan keuntungan yang maksima kepada organisasi,
ii. memenuhi keperluan atau kehendak pengguna
iii. kepentingan atau minat masyarakat tidak dipandang remeh
dalam usaha memenuhi kehendak dan keprluan pengguna
dan mencapai matlamat organisasi.

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

9 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Minggu 1
Masa 50 minit
Rujukan Bab 1

Topik BAB 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN


Sub topik 1.3 Falsafah Pengurusan Pemasaran
1.4 Cabaran-cabaran Pemasaran Di Alaf Baru

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mengetahui maksud pengurusan pemasaran


1.2 menerangkan konsep yang berkaitan dengan pengurusan
pemasaran
1.3 membincangkan cabaran-cabaran pemasaran alaf baru

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.3 Modul
2.4 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. membawa contoh rekaan fesyen ke pejabat.
b. meminta pelajar memberikan pandangan untuk
mengubahsuai fesyen tersebut mengikut perkembangan
semasa, faktor geografi dan sasaran pengguna.
3.2 KANDUNGAN
1 Falsafah Pengurusan Pemasaran
I Definisi pengurusan pemasaran dan konsep
pengurusan pemasaran.

II mengenalpasti cabaran-cabaran di Alaf Baru

10 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 1

3.4 KESIMPULAN
Pelajar perlu memahami bagaimana pengurusan pemasaran dan
konsep-konsep dalam pemasaran. Selain daripada itu pelajar dapat
mengetahui cabaran-cabaran di alaf baru.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

5. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 2 Disember 2007
1.3 PENGURUSAN PEMASARAN
Pengurusan pemasaran bermaksud analisa, perancangan, perlaksanaan
dan pengawalan program yang direkabentuk untuk mencipta, membina
dan mengekalkan pertukaran nilai dengan sasaran pembeli bagi maksud
mencapai objektif organisasi.
Beberapa konsep yang berkaitan dengan pengurusan pemasaran iaitu;

11 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1 Pengurusan Permintaan
Pengurusan permintaan bertumpu kepada usaha mencari dan
8meningkatkan permintaan serta mengubah atau menurunkan
permintaan bergantung kepada keadaan semasa dalam pasaran.
2 Mencari Dan Mencapai Sasaran Pasaran
Pemasaran mungkin dilakukan secara pasaran massa
(keseluruhan pasaran) tanpa mengira kehendak dan keperluan
pelanggan atau mengikut segmentasi pasaran (pasaran sasaran)
iaitu memilih untuk memasuki segmen tertentu pasaran sahaja.
3 Membina Hubungan Pelanggan Yang Menguntungkan
Mengurus pelanggan ialah sebahagian daripada menguruskan
permintaan. Kejayaan mengekalkan pelanggan bergantung kepada
keupayaan untuk memberikan nilai dan kepuasan kepada mereka.

1.4 CABARAN-CABARAN PEMASARAN ALAF BARU


1 Pertumbuhan Pemasaran Tanpa Untung (Non-profit marketing)
Pemasaran memainkan peranan yang penting dalam merancang
strategi oleh organisasi tanpa untung.
2 Perkembangan Informasi Teknologi.
Perkembangan pesat di bidang komputer, telekomunikasi dan
informasi teknologi mengubah cara pengeluaran dan pemasaran
produk menjadi semakin luas dan pemasar perlu mendalami
perkembangan terkini sistem teknologi untuk memastikan
perniagaan sentiasa berkembang pesat.

3 Perkembangan Global Yang Pesat.


Isu berlainan kebudayaan dan geografi bukan satu masalah kerana
perkembangan teknologi mencipta berbagai peralatan terkini yang
menyebabkan “dunia wujud tanpa sempadan” disebabkan sistem
komunikasi yang canggih, cepat dan efisyen.

12 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

4 Perkembangan Ekonomi.
Pelanggan kini inginkan produk berkualiti tinggi dan servis yang
baik atau memenuhi slogan “Lebih nilai untuk wang anda”. Krisis
ekonomi 1997 mengubah persepsi pemasaran. Pengguna kini lebih
berhati-hati membelanjakan wang mereka. Jadi, pemasar perlu
lebih teliti dalam aktiviti pemasaran dengan menjalankan kajian
untuk memastikan kepuasan pelanggan.

LATIHAN 1 : PENGENALAN KEPADA PEMASARAN

1. Apakah maksud “pemasaran”? (2)

13 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2. Terangkan LIMA (5) konsep asas yang menjadi teras kepada kefahaman
tentang pemasaran dan memuaskan kehendak individu serta objektif
organisasi. (10)

3. Bezakan antara pasaran massa dan pasaran sasaran. (6)

4. Huraikan LIMA (5) konsep pemasaran. (10)

5. Terangkan EMPAT (4) cabaran dalam bidang pemasaran. (8)

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 2
Masa 50 minit
Rujukan Bab 2

14 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Topik BAB 2 : PEMASARAN DI ERA DIGITAL


Sub topik 2.1 Faktor Yang Membentuk Era Internet
2.2 Strategi Pemasaran Di Era Digital

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 menerangkan faktor-faktor yang membentuk era internet


1.2 membincangkan tentang strategi-strategi pemasaran di era
digital

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. kuliah dibuat di maklmal computer.
b. pelajar diminta membuka satu laman web. Contoh :
www.wiley.com/college/schermeron. daripada web tersebut pelajar
diminta membuka menu utama yang mana disitu pelajar akan
dapat melihat bagaimana cara untuk membeli buku dari luar negara
dengan hanya menggunakan internet.

3.2 KANDUNGAN
1 PEMASARAN DI ERA DIGITAL
I faktor yang membentuk era internet
II strategi Pemasaran Di Era Digital

3.3 LATIHAN KENDIRI

15 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Rujuk Latihan 2

3.4 KESIMPULAN
Pelajar perlu memahami faktor yang membentuk era internet dan
strategi pemasaran di Era Digital.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

6. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 4 Disember 2007

2.1 FAKTOR YANG MEMBENTUK ERA INTERNET


1. Digital dan ‘Connectivity’ (Digitalization and Connectivity)
•Intranet
- rangkaian komputer dalaman persendirian
- jaringan perhubungan antara pekerja dalam organisasi .
•Extranet
- jaringan milik persendirian yang boleh dikongsi bersama
antara firma

16 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

- jaringan yang menghubungkan sebuah firma dengan


pembekal dan pengedar
•Internet @ inter network
- hubungan dalam jaringan
- jaringan umum yang menghubungkan semua jenis
pengguna komputer (users) di seluruh dunia.

Digitalization N
Connectivity

Customization N ERA The Explosion


Customerization DIGITAL of The Internet

New Types of
Intermediaries

Rajah 1 : Faktor Yang Membentuk Era Internet


Rujukan : Rajah 3.1 mukasurat 71 Teks
2 Ledakan Internet (Internet Explosion)
•Perkembangan pesat dalam dunia ekonomi baru
•Satu daripada tiga pengguna menggunakan internet untuk
mendapatkan maklumat sebelum membuat apa-apa keputusan
pembelian.
•Pada masa kini, firma perlu menggunakan teknologi internet untuk
terus berkembang maju atau menghadapi risiko tertinggal di
belakang pesaing

3 ‘Customization’ dan ‘Customerization’

17 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

•Dahulu, ekonomi lebih bertumpu kepada firma pengeluaran yang


menitikberatkan aspek menyelaraskan pengeluaran, produk dan
proses perniagaan atau “customization”.
•Kini, ekonomi lebih bertumpu kepada maklumat perniagaan.
•Selaras dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi dan
internet, firma perlu meningkatkan kemahiran mengumpulkan
maklumat mengenai kehendak pelanggan dan rakan perniagaan. .
•Customerization bermaksud memberikan peluang kepada
pengguna individu untuk menentukan jenis dan ciri-ciri produk yang
dikeluarkan bagi menepati citarasa pengguna.
•Contoh : Firma Dell ialah mempraktikkan customerization.

4 Saluran Pengedaran Terkini


•Perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan
kewujudan banyak firma yang mengedarkan barang melalui
internet.
•Kejayaan firma (seperti eToys atau Dell Computers)
menyebabkan firma sedia ada turut mengedarkan barang (Toys R
Us atau Compag Computers) melalui internet.

18 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2.2 STRATEGI PEMASARAN DI ERA DIGITAL

Pengendalian perniagaan di era internet memerlukan model baru untuk


strategi dan amalan pemasaran.

Ada yang berpendapat akan tiba masa di mana semua penjualan dan
pembelian (pertukaran @ transaksi perniagaan) akan melibatkan
hubungan elektronik secara langsung.

Pada dasarnya, ekonomi hari ini memerlukan kombinasi kedua-dua


model serta pemikiran lama dan baru. Firma perlu mengekalkan
kemahiran sedia ada yang masih boleh digunapakai dan menambahkan
kemahiran-kemahiran lain untuk terus berkembang maju pada masa
hadapan.

Kesimpulannya, pemasaran sepatutnya memainkan peranan utama


(leading role) dalam membentuk strategi baru firma.

1 E-Perniagaan, E-Dagang Dan E-Pemasaran Di Era Internet


(E-Business, E-Commerce And E-Marketing)
i E- Perniagaan (E-Business)
–merangkumi semua pertukaran maklumat secara elektronik dalam
organisasi yang sama atau antara firma dan pengguna bertujuan
untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan firma dalam
mengendalikan perniagaan dengan liputan yang lebih luas dalam
masa yang singkat. .
–contoh :penggunaan Intranet, Extranet dan Internet
–firma menggunakan internet dengan mewujudkan laman web bagi
menyediakan maklumat dan mempromosi produk.
–firma menubuhkan intranet untuk menyebarkan maklumat dengan
cepat kepada para pekerja serta supaya mereka dapat
berkomunikasi dengan lebih baik.
–extranet digunakan bagi memastikan pengendalian firma menjadi

19 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

lebih baik dan cekap.


ii. E-Dagang (E-Commerce)
–e-commerce lebih spesifik dibandingkan dengan e-business
–e-commerce.merupakan semua proses jualan dan belian
menggunakan peralatan elektronik terutamanya internet.
–jualan dibuat menerusi e-market dan bayaran dibuat melalui e-
cash (credit card)
–e-commerce merangkumi e-marketing dan e-purchasing.

iii E-Pemasaran (E-Marketing)


–e-marketing ialah bidang pemasaran e-commerce atau usaha
yang perlu dilakukan untuk memperkenalkan, menyediakan
maklumat, mempromosi dan menjual produk melalui internet.

2 Faedah Kepada Pelanggan


E-commerce mempunyai beberapa kelebihan antaranya;
–cara yang lebih selesa (convenience) kerana tiada kesesakan
lalulintas, masalah meletak kenderaan, diganggu jurujual dll.
–pembelian lebih mudah dan tersendiri (private).
–tidak melibatkan jurujual dan tidak melibatkan emosi.
–pengguna mempunyai lebih banyak pilihan dan lebih senang
mendapatkan produk yang dikehendaki..
–senang membandingkan maklumat sebelum membuat keputusan
pembelian.
–pembelian adalah secara interaktif dan segera.

3 Faedah Kepada Penjual


E-commerce memberikan berbagai faedah pada penjual seperti;
–membina perhubungan yang baik dengan pelanggan

20 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

–mengurangkan kos, menjimatkan masa dan meningkatkan


kecekapan; kos dapat dikurangkan kerana penjualan tidak
melibatkan ruang penyimpanan yang besar, sewa, insurans,utiliti
dll.
–e-marketing lebih fleksibel kerana perubahan yang berterusan
boleh dibuat tanpa melibatkan kos yang tinggi
–perantaraan terpenting (global medium) di dunia kerana internet
menyebabkan “dunia wujud tanpa sempadan” atau berada di
hujung jari.

21 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 2
Masa 50 minit
Rujukan Bab 2

Topik BAB 2 : PEMASARAN DI ERA DIGITAL


Sub topik 2.3 Liputan-liputan E-Dagang
2.4 Harapan dan Cabaran E-dagang

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mengetahui liputan-liputan e-dagang


1.2 menjelaskan harapan dan cabaran e-dagang

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. Membawa contoh-contoh iklan pemasaran produk melalui
internet. Contoh : - CIMB internet banking
- Felissa kosmetik

3.2 KANDUNGAN
1 PEMASARAN DI ERA DIGITAL

22 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

I Liputan-liputan E-Dagang
II Harapan dan Cabaran E-dagang

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 2

3.4 KESIMPULAN
Pelajar mengetahui liputan-liputan e-dagang serta mengenalpasti
harapan dan cabaran dalam e-dagang.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

7. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 4 Disember 2007

23 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2.3 LIPUTAN-LIPUTAN E-DAGANG (E-COMMERCE DOMAINS)


Terdapat empat domain utama e-dagang iaitu;
1. B2C : Penjual Kepada Pengguna (Business To Customer)
B2C ialah cara penjualan atas talian (online selling) secara terus
daripada penjual kepada pengguna.akhir. Ini menyediakan laluan
mudah elektronik untuk pelanggan pada pelbagai peringkat usia.
Pada 2003 jualan online ialah $112 billion, meningkat lebih 50%
daripada tahun sebelumnya dan keadaan ini dijangka berterusan
dengan didahului oleh perbelanjaan untuk perkhidmatan
pelancongan, pakaian, peralatan komputer, produk elektronik,
produk kesihatan dan kecantikan, buku, barang permainan dll.
Pengguna Atas Talian (Online Consumers) ialah satu contoh
B2C yang utama. Di awal pengenalannya, internet cuma popular di
kalangan golongan berada. Pada zaman ini, internet digunakan
oleh semua golongan. Statistik di Amerika membuktikan 71%
daripada pengguna internet tidak mempunyai pelajaran tinggi, 65%
berpendapatan sederhana iaitu kurang daripada $50 000 setahun.
Cuma 25% pengguna atas talian berusia kurang daripada 30 tahun
atau 20% daripada golongan yang berusia melebihi 50 tahun.
Pengguna dalam kategori umur yang berlainan menggunakan
internet untuk tujuan yang berbeza. Hiburan paling popular di
kalangan remaja manakala golongan professional melayari laman
web berasaskan pelaburan dll.

2. B2B : Penjual Kepada Penjual (Business To Business)


Kebanyakan e-perdagangan (e-commerce) berlaku dalam
rangkaian perdagangan terbuka (open trading network)
http://www.xxx.com. Sebahagian kecil firma sahaja menubuhkan
rangkaian perdagangan perindustrian (private trading network).

24 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pada tahun 2005, lebih 500 000 firma menyertai B2B samada
sebagai pembeli, penjual atau kedua-duanya.
3. C2C : Pengguna Kepada Pengguna (Customer To Customer)
C2C berlaku antara pelanggan yang melibatkan pertukaran atas
talian pelbagai produk dan perkhidmatan.
Contoh : Pertukaran maklumat melalui forum, internet dll.

4. C2B : Pengguna Kepada Penjual (Customer To Business)


Di era digital, pelanggan boleh terus berhubung dan berkomunikasi
dengan firma menerusi laman web.
Contoh: Dengan menggunakan http://www.priceline.com/,
pelanggan boleh membuat bida atas harga tiket penerbangan, bilik
hotel dll. Seterusnya, penjual boleh menentukan samada untuk
menerima tawaran bida daripada pelanggan atau tidak.

2.4 HARAPAN DAN CABARAN E-DAGANG


(Promises And Challenges Of E-Commerce)

Pendedahan dan pembelian terhad


Demografik dan psikografik yang tidak seimbang (skewed)
‘Chaos’ dan ‘clutter’
Keselamatan
Hal-hal etika

25 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

LATIHAN 2 : PEMASARAN DI ERA DIGITAL

Bahagian A (7 markah)

1. Penekanan kepada aspek penyelarasan dalam pengeluaran, produk dan


proses perniagaan di kenali sebagai;
A “connectivity” B “digitalization”.
C “customization”. D “customerization”.

2. Jaringan yang menghubungkan pengguna komputer di seluruh dunia ialah;


A internet. B intranet.
C extranet. D externet.

3. ____ ialah proses penjualan dan pembelian secara elektronik.


A E-Pasar B E-Dagang
C E-Pemasaran D E-Perniagaan

4. Apakah fungsi utama intranet?


A Menyediakan maklumat dan mempromosi produk.
B Menghubungkan firma dengan pembekal dan pengedar.
C Memastikan pengendalian firma menjadi lebih baik dan cekap.
D Menyebarkan maklumat dengan cepat kepada para pekerja serta
supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lebih baik.

5. Berikut adalah liputan e-dagang KECUALI;


A penjual kepada penjual. B penjual kepada pengguna.
C pengguna kepada pengurus. D pengguna kepada penjual.

6. Perhubungan secara terus menerusi laman web antara penjual dan


pengguna dipanggil;

26 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

A penjual kepada penjual. B penjual kepada pengguna.


C pengguna kepada pengurus. D pengguna kepada penjual.
7. Liputan e-dagang yang berlaku dalam rangkaian perdagangan terbuka
ialah;
A penjual kepada penjual. B penjual kepada pengguna.
C pengguna kepada pengurus. D pengguna kepada penjual.

Bahagian B (26 markah)

1. Huraikan faktor-faktor yang membentuk era internet. (8)

2. Apakah “ledakan internet” atau “internet explosion”. (2)

3. Bezakan antara “customization” dan “customerization”. (4)

4. Huraikan DUA faedah e-dagang. (4)

5. Terangkan liputan-liputan utama e-dagang? (8)

27 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 3
Masa 50 minit
Rujukan Bab 3

Topik BAB 3 : PERSEKITARAN DI ERA GLOBAL


Sub topik 3.1 Kepentingan persekitaran pemasaran
3.2 Persekitran mikro

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 menjelaskan kepentingan persekitaran pemasaran


1.2 membincangkan faktor-faktor persekitaran mikro yang saling
bergantung antara satu sama lain

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. membawa beberapa contoh broucher digi, maxis, celcom.

28 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.2 KANDUNGAN
1 PERSEKITARAN PEMASARAN GLOBAL
I Kepentingan persekitaran pemasaran

II Persekitaran mikro

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 3

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mengetahui kepentingan persekitaran pemasaran
dan persekitaran mikro

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

8. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Disember 2007

29 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.1 KEPENTINGAN PERSEKITARAN PEMASARAN


Persekitaran pemasaran mengandungi beberapa kepentingan antaranya;
1. menawarkan peluang dan ancaman kepada firma.
2. peka kepada perubahan di persekitaran yang boleh dan mampu
memberi kesan kepada firma samada maju atau mundur.

3.2 PERSEKITARAN MIKRO


Persekitaran mikro ialah faktor-faktor yang rapat dengan firma serta
boleh mempengaruhi firma seperti firma itu sendiri, pembekal,
pesaing, orang awam, orang tengah dan pelanggan. Faktor ini
mempunyai hubungan saling bergantungan antara satu sama lain.

1 Firma
Dalam merangka strategi pemasaran, pihak pengurusan
pemasaran perlu mengambil kira unit-unit lain seperti pentadbiran,
pemasaran, sumber manusia, pengeluaran, kewangan,
penyelidikan dan pembangunan (R & D) dll kerana kerjasama
antara semua unit dan jabatan penting untuk menghasilkan
keputusan yang baik serta menentukan kejayaan sesebuah firma.
Sebagai contoh, pengurusan atasan bertanggungjawab
menentukan misi, objektif, polisi dan strategi manakala pengurus
pemasaran membuat keputusan yang selari dengan matlamat yang
telah ditetapkan untuk menentukan kejayaan bersama.

2 Pembekal
Pembekal ialah firma-firma yang menyediakan sumber bekalan
yang dikehendaki dalam menghasilkan barang atau produk. Antara
fungsi pengurusan pemasaran ialah mengawal dan memantau
perolehan bekalan agar tidak menjejaskan pengeluaran atau
meningkatkan kos kerana perubahan harga boleh menjejaskan

30 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

hubungan baik antara pengeluar dan pengguna serta mengancam


jualan dan keuntungan.
Pembekal terbahagi kepada dua iaitu pembekal bahan mentah dan
pembekal barang separuh siap. Contoh pembekal barang separuh
siap ialah Proton. Proton mendapatkan bahan-bahan bekalan
daripada pembekal seperti lampu, cermin kereta, brek, aksesori
kereta dan lain-lain untuk melengkapkan keperluan sebuah kereta.

3 Pesaing
Setiap perniagaan mempunyai persaingan. Menurut konsep
pemasaran, untuk berjaya sebuah firma mesti melakukan lebih
daripada memuaskan kehendak pengguna atau pasaran sasaran.
Firma juga mesti merangka, mempunyai serta menyesuaikan
strategi yang dijalankan bagi mengatasi pesaing dan memperolehi
kelebihan berbanding pesaing.

4 Masyarakat @ Orang Awam


Orang awam merupakan kumpulan yang mempunyai pengaruh
(positif/negatif), kepentingan diri atau kebolehan memberi kesan
kepada tindakan atau objektif firma serta pencapaiannya.
Orang awam terbahagi kepada tujuh golongan iaitu;
i Masyarakat kewangan
Mampu mempengaruhi kebolehan firma untuk mendapatkan
bantuan kewangan seperti bank, institusi pelaburan dll.
ii Masyarakat media
Saluran yang menyebarkan berita seperti radio, TV, majalah
iii Masyarakat kerajaan
Firma perlu mengambilkira perkembangan kerajaan dalam
membuat keputusan terutama mengenai isu keselamatan,
memberi nasihat undang-undang dll.

31 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

iv Penduduk tempatan
Merupakan masyarakat di sekeliling organisasi. Firma perlu
mempunyai hubungan baik dengan anggota masyarakat.
v Tindakan masyarakat
Keputusan pemasaran firma bergantung kepada pengguna
organisasi, kumpulan persekitaran, kumpulan minoriti dll.
Fungsi pegawai perhubungan awam (PRO) penting bagi
menjaga hubungan dengan masyarakat dan menjelaskan
apa-apa salah faham yang mungkin timbul.
vi Orang awam dalaman
Orang yang berkaitan dengan firma seperti pekerja,
pengurus dan lembaga pengarah. Firma mungkin perlu
menerbitkan bahan bercetak dalaman bagi mendorong
mereka ke arah sikap yang positif terhadap firma.
vii Masyarakat umum
Firma perlu berhati-hati dengan tingkahlaku orang awam
terhadap produk mereka. Imej firma boleh mempengaruhi
gelagat pembelian pengguna.

5 Orang Tengah (Saluran Pemasaran @ Pengagihan)


Saluran pemasaran ialah firma lain yang membantu sesebuah
firma untuk memperkenalkan, menjualkan, mengedarkan dan
mempromosikan barang kepada pembeli akhir iaitu firma saluran
pengedaran yang membantu firma mencari pelanggan atau
membuat jualan pada mereka. Perantara pemasaran terdiri
daripada penjual semula, firma agihan fizikal, agensi perkhidmatan
pemasaran dan perantara kewangan Antara saluran pemasaran;
i Penjual semula
Saluran pengagihan firma yang membantu firma mendapatkan
pembeli untuk sesuatu produk.

32 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

ii Firma pengagihan fizikal


Firma yang membantu firma pengeluar menyimpan dan
memindahkan barang ke destinasinya.
iii Agensi perkhidmatan pemasaran
Firma yang membantu membuat promosi seperti agensi
penyelidikan, pemasaran, media, penasihat pemasaran dll
yang membantu dalam mempromosikan dan mengagihkan
barang kepada pasaran yang sebenar. Firma ini berbeza
dari segi kreativiti, kualiti, perkhidmatan dan harga.
iv Perantara kewangan
Perantara kewangan terdiri daripada bank, firma insuran,
firma kredit dll untuk membantu pengurusan kewangan.

6 Pelanggan / Pelanggan
Pengguna yang berbeza akan memberi respon yang berbeza
kepada pemasaran. Firma perlu mengkaji pasaran pengguna
dengan teliti kerana setiap pasaran mempunyai ciri-ciri istimewa.
i Pasaran pengguna
Orang yang membeli barang untuk kegunaan sendiri.
ii Pasaran industri
Firma yang membeli barang untuk pengeluaran seterusnya.
iii Pasaran penjualan semula
Firma yang membeli produk dengan tujuan menjual semula
bagi mendapat keuntungan.
iv Pasaran kerajaan
Agensi kerajaan yang membeli barang dengan tujuan
memindahkannya kepada orang yang memerlukannya.
v Pasaran antarabangsa
Pembeli dari negara lain seperti pengguna, pengeluar,
penjual semula dan kerajaan.

33 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 3
Masa 50 minit
Rujukan Bab 3

Topik BAB 3 : PERSEKITARAN PEMASARAN GLOBAL


Sub topik 3.3 Persekitaran makro

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mengenalpasti faktor-faktor persekitaran makro yang boleh


mempengaruhi persekitaran makro

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. mempamer gambar budaya cina, melayu, India
menggunakan LCD.
b. meminta pelajar memberikan pandangan berdasarkan
gambar tersebut.

3.2 KANDUNGAN

34 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1 Persekitaran Pemasaran Global


I Persekitaran makro

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 3

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat menjelaskan kepentingan perkitaran pemasaran dan
dapat mengetahui bagaimana persekitran makro yang
mempengaruhi firma.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

9. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Disember 2007

35 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.3 PERSEKITARAN MAKRO


Persekitaran makro adalah faktor-faktor pihak luar yang mempengaruhi
persekitaran mikro iaitu demografi, ekonomi, alam semulajadi (nature),
teknologi, politik dan budaya. Perubahan yang berlaku di persekitaran
makro adalah di luar kawalan firma. Ini dapat membentuk peluang dan
menjadi ancaman kepada firma.

1 Demografi
Demografi ialah kajian mengenai kependudukan iaitu kajian
mengenai umur, jantina, kelahiran,, pekerjaan, bangsa, suku dll.

Demografi penting kerana ia merupakan kajian tentang manusia


iaitu unsur utama pemasaran juga kerana demografi sentiasa
berubah mengikut tren berikut;
i Perubahan penduduk dunia yang meningkat.
Keadaan ini mungkin menyebabkan permintaan terhadap
makanan melebihi kemampuan dunia menghasilkan
makanan. Ini akan menjadi masalah besar terutama kepada
negara-negara miskin di dunia.
ii Tren taraf pendidikan yang tinggi
Jumlah penduduk yang berpelajaran tinggi meningkat
menyebabkan keperluan yang berkaitan juga meningkat
seperti tempat belajar, buku-buku dan informasi terkini.
iii Perpindahan dari kawasan desa ke bandar
Golongan belia paling ramai terlibat bagi mencari pekerjaan
yang menjanjikan pendapatan yang lebih lumayan.
iv Perubahan struktur umur
Ini menjadi tren yang semakin penting. Faktor ini penting
dalam menentukan jenis barang yang akan dikeluarkan dan
keputusan pemasaran.
v Peningkatan kepelbagaian dan etnik

36 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Terdapat peningkatan kepelbagaian etnik dan bangsa dalam


sesebuah negara seperti Malaysia, Amerika dll yang masih
mengekalkan cirri-ciri budaya, bahasa, adat resam dan
tradisi masing-masing.
Kepelbagaian merupakan satu tekanan yang perlu diberi
perhatian penting dan firma perlu mengawasi perubahan ini
kerana ia merupakan satu pasaran yang penting dalam
sasaran pasaran.

2 Ekonomi
Persekitaran ekonomi mengandungi faktor-faktor yang memberi
kesan kepada kuasa beli dan corak perbelanjaan pengguna
seperti perubahan harga dan pendapatan, kos hidup, kadar bunga,
tabungan, simpanan dll. Corak pengagihan pendapatan berbeza
antara satu negara dengan yang lain. Perubahan ekonomi
mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Semasa
kemelesetan ekonomi, pengguna lebih berhati-hati membelanjakan
pendapatan mereka berbanding semasa ekonomi berkembang
pesat.

Pengagihan pendapatan juga mempengaruhi corak perbelanjaan


pengguna. Golongan yang berpendapatan tinggi jarang terjejas
dengan kemelesetan ekonomi tetapi sebaliknya ke atas golongan
pertengahan yang berpendapatan sederhana dan bawahan.
Perubahan dalam corak perbelanjaan pengguna menerangkan
perbezaan cara membelanjakan pendapatan antara pengguna
yang mempunyai tingkat pendapatan yang berbeza.

3 Alam Semulajadi

37 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Persekitaran semulajadi merupakan sumber semulajadi yang


memberi kesan ke atas aktiviti pemasaran.
i Kekurangan bahan mentah
Umumnya, bekalan air dan udara dilihat sebagai sumber
yang tidak terhad tetapi terdapat kesan negatif jangka
panjang sekiranya penggunaannya tidak diuruskan dengan
baik. Sumber yang boleh diganti (seperti pokok dll) dan
sumber yang tidak boleh diganti (seperti galian; petroleum,
arang batu, mineral dll) harus digunakan dengan sewajarnya
untuk mengelakkan masalah pada masa hadapan.
ii Peningkatan tahap pencemaran
Kegiatan industri boleh menjejaskan kualiti alam sekitar
sekiranya tidak dikawal dengan baik. Pengguna sepatutnya
lebih prihatin dengan membeli barang yang “mesra alam”,
tidak menyebabkan pencemaran dan boleh dikitar semula
untuk mengurangkan pencemaran serta menggunakan
tenaga dengan lebih cekap dan menjimatkan.
iii Campurtangan kerajaan
Agensi kerajaan memainkan peranan yang penting dengan
untuk melindungi alam sekitar daripada pencemaran.
melaksanakan peraturan kerajaan.yang perlu dipatuhi

4 Teknologi
Zaman ini merupakan zaman di mana teknologi berubah dengan
cepat bagi menghasilkan pelbagai peralatan untuk kemudahan
pengeluaran. Perubahan teknologi juga mengubah persekitaran
dengan mencipta pasaran dan peluang baru. Pertumbuhan
teknologi sering mendapat kecaman daripada pencinta alam sekitar
sekiranya kesan negatif kepada masyarakat tidak diambilkira.
5 Persekitaran Politik

38 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Persekitaran politik berkait rapat dengan perundangan dan


peraturan yang boleh menghadkan atau mempengaruhi aktiviti
pemasaran. Contohnya persaingan yang adil, kepersekitaran,
keluaran yang bebas daripada risiko, etika dan tanggungjawab
sosial dll.

6 Budaya
Persekitaran budaya terdiri daripada norma, kebiasaan, nilai dan
pegangan yang mempengaruhi nilai asas masyarakat, persepsi /
tanggapan, keutamaan dan kelakuan. Nilai budaya masyarakat
yang utama dilengkapkan dengan pandangan sendiri dan orang
lain contohnya;
Pandangan diri sendiri
Pandangan orang lain
Pandangan organisasi
Pandangan masyarakat
Pandangan alam semulajadi
Pandangan dunia sejagat

Unsur-unsur budaya berikut mempengaruhi pembuatan keputusan


pemasaran;
i Kekukuhan nilai-nilai budaya
Kepercayaan yang kuat mempunyai darjah ketahanan yang
tinggi dan mampu membentuk kelakuan serta tabi’at dalam
kehidupan seharian. Kepercayaan ini diperturunkan
daripada generasi ke generasi dan diperkukuhkan di institusi
pendidikan, tempat ibadat, perniagaan dan kerajaan.
Kepercayaan yang utama ini agak sukar untuk diubah.

39 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

ii Perubahan nilai budaya @ kepercayaan sekunder (kedua)


Kepercayaan peringkat ini lebih terbuka dan senang
berubah berbanding peringkat utama. Kesediaan untuk
mengalami perubahan ini sepatutnya dimanafaatkan oleh
pemasar dengan mengambil peluang mengeluarkan barang
serta perkhidmatan yang memenuhi citarasa semasa
pengguna yang sentiasa berubah-ubah.

3.3 KESIMPULAN
Sesetengah firma berpendapat persekitaran pemasaran adalah unsur-
unsur
yang tidak dapat dikawal oleh firma. Jadi, firma mempunyai dua pilihan
iaitu;
i. menerima keadaan persekitaran tersebut seadanya.
ii. Mengambil langkah untuk memepengaruhi masyarakat umum dan
keadaan persekitarannya (mikro dan makro) melalui pelbagai
media.

Persekitaran pemasaran menawarkan peluang serta ancaman.


Pemahaman tentang persekitaran pemasaran adalah aspek utama dalam
merangka strategi pemasaran supaya aktiviti pemasaran yang dirancang
bukan sahaja menguntungkan firma tetapi memberi manafaat kepada
semua pihak.

40 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

LATIHAN 3 : PERSEKITARAN PEMASARAN GLOBAL

1. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran mikro. (6)

2. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran makro. (6)

3. Jelaskan tujuh golongan orang awam. (14)

4. Apakah perbezaan jenis-jenis pasaran pelanggan? (10)

5. Berikan maksud istilah berikut;


i. alam semulajadi (2)
ii. budaya (2)
iii. demografi (2)
iv. ekonomi (2)
v. orang tengah (2)
vi. pembekal (2)
vii. pesaing (2)
viii. politik (2)

6. Senaraikan tren demografi masa kini. (5)

41 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 4
Masa 50 minit
Rujukan Bab 4

Topik BAB 4 : PENYELIDIKAN DAN SISTEM MAKLUMAT PEMASARAN


Sub topik 4.1 Sistem Maklumat Pemasaran
4.2 Fungsi Sistem Maklumat Pemasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mengenali sistem maklumat pemasaran


1.2 menjelaskan fungsi-fungsi sistem maklumat pemasaran

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. mengedar salinan analisa tentang jumlah pengeluaran
kereta proton untuk tahun 2007.

3.3 KANDUNGAN
1 Penyelidikan dan Sistem Maklumat Pemasaran
I Sistem Maklumat Pemasaran
II Fungsi sistem Maklumat Pemasaran
3.3 LATIHAN KENDIRI

42 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Rujuk Latihan 4

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mentakrif maksud sistem maklumat pemasaran dan
mengetahui mengenai fungsi-fungsi sistem maklumat pemasaran.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

10. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 9 Disember 2007

43 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

BAB 4 : SISTEM MAKLUMAT DAN KAJI SELIDIK PEMASARAN

SISTEM MAKLUMAT PEMASARAN (SMP)

Sistem yang dirancang berasaskan komputer untuk membantu


pengurus mengendalikan aliran maklumat dalam proses membuat
keputusan.

Ia meliputi manusia, peralatan dan langkah-langkah (prosedur) untuk


mengumpul, memilih, menganalisa, menilai dan mengagih keperluan,
masa dan maklumat yang tepat kepada pembuat keputusan pemasaran.

SMP bermula dan berakhir dengan pengurus pemasaran.

4.1 FUNGSI SISTEM MAKLUMAT PEMASARAN


Sistem maklumat pemasaran mempunyai beberapa fungsi;
1 Menilai Keperluan Maklumat
 Untuk keseimbangan antara maklumat yang ingin
diperolehi, apa yang diperlukan dan apa yang munasabah
untuk ditawarkan.
 Memerhati dan mengawasi persekitaran pemasaran
sebagai usaha untuk menyediakan maklumat yang
diperlukan oleh pembuat keputusan bagi membuat
keputusan yang tepat dan jitu.
 Membuat perbandingan antara kos mendapatkan
maklumat dan faedah yang didapati daripada maklumat
tersebut.

44 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2 Pembangunan Keperluan Maklumat


Maklumat boleh diperolehi daripada beberapa sumber;
i Data Dalaman
 Cepat dan mudah didapati serta murah seperti rekod
inventori, penempahan dan penerimaan, jualan dll.
 Digunakan untuk mengenalpasti peluang dan masalah
pemasaran, merancang program dan menilai
pencapaian yang diperolehi.
 Maklumat pengkalan data boleh diperolehi daripada
banyak sumber seperti penyata kewangan, kos dan
aliran tunai, jadual pengeluaran, inventori dan lain-lain.
Firma yang menggunakan data dalaman ialah: Frito-
Lay yang menjalankan analisa prestasi jualan harian
Fritos, Doritos dan sebagainya.

ii Risikan Pemasaran

 Pengumpulan dan penganalisaan maklumat secara


sistematik berhubung pesaing dan pembangunan
dalam persekitaran pemasaran.

 Sumber risikan terdiri daripada kakitangan (pengurus,


eksekutif, tenaga jualan dll), pembekal, penjual semula
dan pelanggan.
 Maklumat boleh diperolehi dengan membeli
daripada firma penyelidikan pemasaran, konsultan dan
pembekal luar.
 Teknologi tinggi seperti internet merupakan sumber
risikan yang sangat penting pada era ini.

45 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

iii Penyelidikan Pemasaran

 Antara kaedah penyelidikan yang digunakan ialah mereka


cipta, mengumpul, menganalisa, melaporkan data dan
hasil penemuan berkaitan pemasaran secara spesifik dan
sistematik.

 Sistem analisa maklumat boleh memproses maklumat


kepada bentuk yang lebih sesuai dan berguna kepada
pengurus.
 Boleh dikendalikan oleh jabatan penyelidikan dalaman
atau dikendalikan oleh orang luar sepenuhnya.
 Penyelidikan pemasaran bergantung kepada
kemahiran mengendalikannya dan sumber-sumber
maklumat yang didapati.

iv. Analisa Maklumat


 Maklumat yang dikumpul perlu diproses dan dianalisa
supaya memberi makna yang berguna dan boleh digunakan.
 Melibatkan satu pengumpulan model matematik yang
akan membantu ahli pemasaran membuat keputusan
yang
lebih baik dan berkesan.

46 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3 Pengagihan Maklumat

Maklumat yang dikumpul melalui risikan dan penyelidikan pemasaran


diagihkan kepada pengurus pemasaran.

Kebanyakan firma mempunyai SMP. Pengurus perlu tahu bagaimana


untuk mendapatkan dan menggunakan maklumat di dalam SMP.

Pembangunan teknologi maklumat menyebabkan satu revolusi dalam


pengagihan maklumat seperti kemajuan dalam komputer, perisian dan
komunikasi telah menyumbang kepada pemencaran (decentralization)
dalam pengurusan sistem maklumat.

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 4
Masa 50 minit
Rujukan Bab 4

Topik BAB 4 : PENYELIDIKAN DAN SISTEM MAKLUMAT PEMASARAN


Sub topik 4.3 Kaji Selidik Pemasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan proses kaji selidik pemasaran

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

47 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI

3.4 KANDUNGAN
1 Penyelidikan dan Sistem Maklumat Pemasaran
I Kaji Selidik Pemasaran
II Proses Penyelidikan Pemasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 4
3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mengetahui langkah-langkah dalam proses
penyelidikan pemasaran.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

11. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

48 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 9 Disember 2007

4.3 KAJI SELIDIK PEMASARAN

Satu proses mengumpul dan menggunakan maklumat-maklumat untuk


membuat keputusan pemasaran.

Maklumat sedia ada diperolehi daripada pelbagai sumber samada sumber


dalaman (sekunder) atau luaran (primer).

Proses Penyelidikan Pemasaran

Terdapat EMPAT langkah dalam proses penyelidikan pemasaran iaitu:


i. Mengenal pasti masalah dan objektif penyelidikan
ii. Membangunkan rancangan penyelidikan
iii. Melaksanakan rancangan penyelidikan
iv. Menterjemah dan melaporkan penemuan-penemuan tersebut

49 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1. Mengenal Pasti Masalah Dan Objektif Penyelidikan

Memberikan takrifan yang betul kepada masalah akan mengurangkan


kos dan kelambatan dalam mengendalikan penyelidikan pengiklanan.

Setelah masalah dikenalpasti, pengurus dan penyelidik boleh


menetapkan objektif penyelidikan. Contoh objektif penyelidikan ialah:
–Penyelidikan penerokaan (exploratory)
–Penyelidikan deskriptif (descriptive)
–Penyelidikan kausal (causal)

2. Membangunkan Rancangan Penyelidikan


 Menggariskan sumber-sumber data yang sedia ada dan menerangkan
pendekatan penyelidikan secara spesifik, kaedah kontak, rancangan
persampelan dan instrumen (alat-alat) yang akan digunakan oleh
penyelidik bagi mengumpul data-data baru.

 Menentukan keperluan maklumat yang spesifik.


 Mengumpul maklumat membentuk rancangan penyelidikan yang
berjaya.
 Terdapat DUA bentuk maklumat / data yang diperlukan iaitu data
sekunder dan data primer.
 Penyelidikan akan bermula dengan data sekunder atau data kedua
iaitu data yang telah dikumpulkan oleh penyelidik terdahulu dan
boleh digunakan sebagai rujukan atau sokongan kepada data
sebenar yang ingin diperolehi.
 Data primer atau data utama ialah data yang baru dikumpul oleh
penyelidik sendiri untuk sesuatu tujuan tertentu.

Perbandingan Antara Data Sekunder Dan Data Primer

50 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

• Data Sekunder boleh didapati daripada;


–Data komersil
Contoh : Data ini boleh dibeli daripada pembekal luar
–Perkhidmatan pangkalan data secara terus
Contoh : Data demografi, laporan berita terkini, senarai
tanda perdagangan aktif
–Data-data internet
Contoh : Persatuan industri, agensi kerajaan, saluran berita
yang menawarkan maklumat secara percuma, penerbitan
perniagaan.
• Data Primer boleh didapati daripada;
- Pemerhatian ialah sistem sumber data tunggal yang
dilakukan melalui rakaman video, people’s meter’ (pada
TV di rumah), ‘virtual reality’, pengimbas bayar dan keluar
( checkout scanner).
–Kajian ialah cara yang paling popular di mana maklumat dikumpul
secara deskriptif dengan bertanya terus kepada individu. Kajian
mempunyai ciri-ciri fleksibel untuk mendapat pelbagai maklumat
–Kaedak kontak bergantung kepada maklumat, jenis dan jumlah
responden. Antaranya ialah soal selidik melalui surat, temuramah
telefon, temuramah secara peribadi, temuramah secara
berkumpulan (kumpulan fokus), temuramah berkomputer dan lain-
lain.
–Pelan persampelan ialah mengambil sampel satu segmen
populasi yang dipilih untuk mewakili populasi secara keseluruhan.
Tiga soalan utama untuk rangka persampelan ialah;
(i) apakah unit sampel
(ii) apakah saiz sampel
(iii) apakah prosedur sampel
–Instrumen penyelidikan ialah alat yang digunakan untuk mengumpul

51 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

data seperti soal-selidik (questionnaire) dan alat mekanikal.


Soal selidik digunakan samada melalui orang perorangan,
telefon atau melalui internet.
Alat mekanikal seperti meter manusia dan pengimbas pasaraya
serta alat mengukur subjek respon fizikal seperti stetescope dll.

3 Melaksanakan Rancangan Penyelidikan


Penyelidik memulakan tugas dengan mengumpul, memproses dan
menganalisa maklumat yang diperolehi.

Pengumpulan data dibuat oleh penyelidik dalaman (lebih kawalan dan


kos lebih rendah) atau firma luar (cepat dan kos yang tinggi).

Proses pengumpulan data memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan


terdedah kepada banyak kesilapan.

Data diproses / dianalisa untuk mengasingkan maklumat yang penting.

4 Interpretasi dan Laporan Penemuan Tersebut

Penyelidik perlu menterjemahkan penemuan hasil penyelidikan yang


dibuat, membuat kesimpulan dan melaporkan kepada pihak pengurusan.

Interpretasi data adalah fasa penting dalam proses pemasaran kerana


ianya dibuat oleh penyelidik dan juga pengurus pemasaran

Pengurus perlu memastikan penyelidikan dilakukan dengan betul dan


membuat tafsiran yang sesuai untuk penemuan tersebut.

52 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

LATIHAN 4 : SISTEM MAKLUMAT DAN KAJI SELIDIK PEMASARAN

Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan

1. Apakah sistem maklumat pemasaran (SMP)?


A Membuat perbandingan antara kos mendapatkan maklumat
dan faedah yang didapati daripada maklumat tersebut
B Mengumpul dan menganalisa maklumat secara sistematik
mengenai pesaing dan pembangunan dalam persekitaran
pemasaran
C Membuat perancangan berasaskan komputer untuk membantu
mengendalikan aliran maklumat dalam proses membuat keputusan

53 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

D Merangkumi manusia, peralatan dan prosedur untuk mengumpul,


memilih, menganalisa, menilai dan mengagih keperluan, masa dan
maklumat yang tepat kepada pembuat keputusan pemasaran

2. Pengumpulan dan penganalisaan maklumat secara sistematik berhubung


pesaing dan pembangunan dalam persekitaran pemasaran ialah satu fungsi
sistem maklumat pemasaran di bawah;
A pengagihan maklumat.
B pembangunan maklumat.
C menilai keperluan maklumat.
D menterjemah dan melapor penemuan.

3. Gaya hidup dan personaliti pengguna merupakan sebahagian daripada


maklumat yang didapati daripada;
A data dalaman. B analisa maklumat.
C risikan pemasaran. D penyelidikan pemasaran.

4. Mengumpul dan menggunakan maklumat untuk membuat keputusan


pemasaran di kenali sebagai;
A risikan pemasaran.
B kaji selidik pemasaran.
C penyelidikan pemasaran.
D sistem maklumat pemasaran.

5. Maklumat hasil penyelidikan orang lain merupakan data;


A. primer B. memori
C. sekunder D. pemasaran

54 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

6. Kaedah penyelidikan yang mengambil masa yang paling lama untuk


disiapkan ialah;
A. soal selidik B. melalui surat
C. temuduga telefon D. temuduga bersemuka

7. Senarai jenis dan harga barang yang dikawal sepanjang musim perayaan
Hari Raya Puasa dan Tahun Baru Cina ialah contoh;
A data primer.
B data sekunder.
C data komersil.
D pengkalan data secara terus.

8. Data primer boleh didapati daripada kaedah berikut KECUALI:


A data daripada internet.
B penggunaan alat mekanikal.
C soal selidik (questionnaires).
D pengimbas bayar dan keluar.

Bahagian B : Soalan Struktur

1. Apakah Sistem Maklumat Pemasaran (SMP)? (2)

2. Huraikan fungsi-fungsi utama SMP. (8)

3. Jelaskan perbezaan antara risikan dan penyelidikan pemasaran. (6)

55 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

4. Berikan maksud “kaji selidik pemasaran”. (2)

5. Terangkan EMPAT langkah dalam proses penyelidikan pemasaran. (8)

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 5
Masa 50 minit
Rujukan Bab 5

Topik BAB 5 : GELAGAT PENGGUNA


Sub topik 5.1 Model Gelagat Pengguna
5.2 Faktor yang mempengaruhi gelagat individu

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

56 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1.1 mendefinisikan pengertian gelagat pengguna


1.2 menjelaskan bagaimana model gelagat pengguna membantu
pengguna membeli sesuatu produk
1.3 mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


Tayangan klip video gelagat remaja berpakaian

3.5 KANDUNGAN
1 Gelagat Pengguna
I Definisi gelagat pengguna
II Model Gelagat Pengguna/Pembeli Individu
III Faktor yang mempengaruhi gelagat individu

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 5

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami maksud gelagat pengguna dan
menjelaskan model gelagat pengguna/ pembeli individu dalam
membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk.

57 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

12. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 12 Disember 2007

BAB 5 : GELAGAT PENGGUNA (INDIVIDU)

GELAGAT PENGGUNA
Gelagat pengguna ialah kelakuan membeli pengguna akhir iaitu individu dan isi
rumah ketika memilih, membeli dan menggunakan produk atau perkhidmatan
yang memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing untuk kegunaan
peribadi.

5.1 MODEL GELAGAT PENGGUNA / PEMBELI INDIVIDU

Pemasaran Dan Kotak Hitam Tindakbalas


Rangsangan Lain Pembeli Pembeli
Pemasaran Lain Ciri-ciri Proses Pemilihan
Produk Ekonomi Pembeli Pembeli Produk,

58 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

P. Harga Teknologi Atau Membuat Jenama,


Pengedaran Politik Pengguna Keputusan Penjual.
Promosi Budaya Masa Belian,
Jumlah Belian

Rajah 5.1 : Model Gelagat Pengguna

Model asas gelagat pengguna membantu menjawab soalan seperti apa


(what), di mana (where), bagaimana (how), berapa banyak (how much),
bila (when) dan mengapa (why) pengguna membeli sesuatu produk.

1 Rangsangan Pemasaran Dan Lain-lain Rangsangan


Rangsangan pemasaran (marketing stimuli) terdiri dari campuran
pemasaran (4Ps) ; produk (product), penentuan harga (price),
pengagihan atau pengedaran (place) dan promosi (promotion).
Rangsangan-rangsangan lain terdiri daripada faktor-faktor
teknologi, ekonomi, budaya dan politik.
2. Kotak Hitam Pembeli
Semua rangsangan di atas akan memasuki KOTAK HITAM
PEMBELI di mana maklumat akan diproses kepada satu set
tindakbalas pembelian.
Kotak hitam pembeli terbahagi kepada dua bahagian iaitu ciri-ciri
pengguna dan proses membuat keputusan pembelian.
Ciri-ciri pengguna menentukan bagaimana pembeli bertindakbalas
terhadap rangsangan-rangsangan yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor budaya, sosial, peribadi dan psikologi.
Gelagat pengguna juga bergantung kepada proses membuat
keputusan dan jenis keputusan pembelian.

3 Tindakbalas Pembelian
Selepas melalui proses membuat keputusan di dalam kotak hitam
pembeli, pengguna akan menunjukkan tindakbalas yang boleh

59 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

dikesan menerusi pemilihan produk, pemilihan jenama, pemilihan


penjual, pemilihan masa membuat pembelian dan jumlah belian.

5.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GELAGAT PENGGUNA


Kelakuan membeli pengguna dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
kebiasaannya adalah di luar kawalan firma. Namun begitu, firma masih
perlu mengambilkira faktor-faktor ini dalam merangka strategi pemasaran.
1 Faktor Budaya (Cultural Factor)
Faktor budaya merangkumi budaya, sub budaya dan kelas sosial.
Budaya ialah nilai asas kehidupan berdasarkan adat dan tradisi.
Budaya boleh mempengaruhi kepercayaan, kehendak, sikap dan
perilaku serta keutamaan terhadap sesuatu. Setiap budaya
mempunyai sub budaya iaitu kumpulan kecil dalam masyarakat
yang mempunyai “perbezaan” tertentu yang dikongsi berdasarkan
pengalaman kehidupan yang ditempuhi. Antara komponen sub
budaya ialah perbezaan agama, bangsa dll. Di Amerika, kumpulan
sub budaya yang utama ialah bangsa Hispanik, African-American
dan Asia. Di Malaysia, kumpulan sub budaya yang utama adalah
bangsa Melayu, Cina, India dan kaum Bumiputera. Setiap
kumpulan mempunyai gelagat pembelian yang berbeza antara satu
sama lain.

2 Faktor Taraf Sosial (Social Factor)


Struktur taraf sosial menentukan bagaimana individu atau
kumpulan diiktiraf dan dihormati dalam masyarakat. Individu dalam
taraf sosial yang sama mempunyai banyak persamaan di segi
minat, nilai dan gelagat. Taraf sosial bergantung kepada tahap
pendidikan, pekerjaan, keturunan dll di samping pendapatan
sebagai faktor terpenting. Gelagat pengguna juga dipengaruhi oleh
faktor-faktor sosial seperti kumpulan kecil pengguna, keluarga serta

60 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

peraturan dan status sosial. Kelas sosial dibahagikan kepada tujuh


bahagian iaitu golongan atasan atas (upper uppers), atasan bawah
(lower uppers), pertengahan atasan (upper middles), pertengahan
(middle class), golongan pekerja (working class), bawahan atas
(upper lowers) dan bawahan bawah (lower lowers).

Selain taraf sosial, pengguna juga berbelanja mengikut pengaruh


kumpulan. Kumpulan terbahagi kepada beberapa jenis iaitu
“membership group, reference group, aspirational group” dan
“opinion leaders”.

Kumpulan rujukan (reference group) penting dalam mempengaruhi


cara pengguna berbelanja. Pengguna terutama remaja selalu
merasa mereka perlu mencontohi pemilihan seterusnya pembelian
barang yang digunakan oleh kumpulan rujukan agar mereka
dianggap sebagai setaraf dengan kumpulan yang dirujuk.
3 Faktor Peribadi (Personal Factor)
Keputusan pembelian serta jenis barang yang dibeli dipengaruhi
oleh faktor peribadi seperti usia dan kitaran hayat pembeli,
pekerjaan, kedudukan ekonomi, gaya hidup, personaliti dan konsep
hidup. Orang yang bekerja sebagai doctor, peguam, kerani atau
pemandu mungkin tidak memerlukan perisian pengiraan yang
canggih seperti yang diperlukan oleh seorang akauntan. Gaya
hidup menentukan aktiviti, minat dan cara seseorang memberikan
pendapat.

4 Faktor Psikologi (Psychological Factor)


Selain daripada faktor budaya, taraf sosial dan peribadi, faktor
psikologi juga mempengaruhi pemilihan dan cara pembelian
pengguna. Empat jenis faktor psikologi yang utama ialah;

61 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

i motivasi (motivation)
ii. persepsi (perception)
iii pembelajaran (learning)
iv kepercayaan dan sikap (beliefs and attitude)

Motivasi ialah kehendak dalaman yang membentuk perilaku


seseorang untuk mendapatkan sesuatu (kehendak) yang diingini.
Keperluan psikologi menentukan gelagat pengguna. Rujuk Teori
Hirarki Keperluan Maslow.
Teori Hirarki Keperluan Maslow membahagikan keperluan manusia
kepada lima bahagian yang disusun mengikut kepentingan
daripada bawah iaitu keperluan asas ke atas.

Keperluan
Pencapaian Diri

Keperluan
Penghargaan

Keperluan Sosial

Keperluan Keselamatan

Keperluan Fisiologi

Rajah 5.2 : Teori Hirarki Keperluan Maslow

Persepsi ialah proses memilih, menyusun dan menterjemah


maklumat untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai

62 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

sesuatu. Terdapat tiga jenis persepsi iaitu penumpuan terpilih,


gangguan terpilih dan simpanan terpilih.
Pembelajaran merupakan perubahan kepada gelagat pengguna
disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran berlaku menerusi
interaksi antara kemahuan, rangsangan, petunjuk dan motif
seseorang bertindakbalas mengenai sesuatu kejadian / keperluan.

Sikap ialah pandangan yang konsisten mengenai nilai-nilai,


perasaan dan kecenderungan samada positif atau negatif terhadap
sesuatu objek atau idea.

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 5
Masa 50 minit
Rujukan Bab 5

Topik BAB 5 : GELAGAT PENGGUNA


Sub topik 5.3 Proses Pembelian Pengguna Individu

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan proses pembelian pengguna individu

63 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. menyediakan segelas air, susu dan milo.
b. menunjukkan cara-cara macam mana untuk membancuh air milo

3.6 KANDUNGAN
1 Gelagat Pengguna
I Proses pembelian pengguna individu

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 5

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mengetahui bagaimana pengguna individu membuat
keputusan untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).

64 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pearson Publication.

13. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 12 Disember 2007

5.3 PROSES PEMBELIAN PENGGUNA INDIVIDU


Proses pembelian pengguna individu ialah langkah-langkah yang diambil
oleh pengguna sebelum membuat keputusan membeli sesuatu produk
atau perkhidmatan. Langkah-langkah tersebut ialah;

Pengiktirafan keperluan (Need Recognition)


Pencarian maklumat (Information Search)
Penilaian alternatif (Evaluation of Alternatives)
Keputusan pembelian (Purchase Decision)
Kelakuan selepas membeli (Postpurchase Behaviour)

65 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1. Pengiktirafan Keperluan
Pembeli mengenalpasti sesuatu masalah atau keperluan hasil
daripada rangsangan dalaman (lapar, dahaga) atau luaran
(terpengaruh dengan kawan, iklan dll)
Firma perlu mengkaji kelakuan pengguna untuk mengenalpasti
jenis produk yang diperlukan bagi memenuhi keperluan pengguna
dan bagaimana mendorong pengguna membeli sesuatu produk.
Melalui maklumat tersebut, firma boleh menentukan program
pemasaran (promosi) yang sesuai dan berkesan.

2 Pencarian Maklumat
Jika rangsangan yang diterima cukup besar, pengguna mungkin
terdorong untuk mencari maklumat tentang sesuatu produk. Usaha
pencarian bergantung kepada kekuatan desakan atau dorongan.
Sumber-sumber maklumat terdiri daripada;
Sumber peribadi seperti ahli keluarga, rakan sebaya, jiran dll.
Sumber komersil seperti pengiklanan, jurujual, pameran dll.
Sumber awam seperti media massa dll.
Sumber pengalaman seperti ujian dan penggunaan produk.

3 Penilaian Alternatif
Penilaian alternatif ialah cara pengguna memproses maklumat
untuk menentukan pilihan barang dan jenama.
Cara untuk membuat penilaian maklumat ialah;
–atribut atau ciri-ciri produk
–kepercayaan tentang kaitan antara jenama dan kualiti

66 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Menggunakan pengiraan yang berhati-hati dan pemikiran logik


Menilai sedikit / membeli secara spontan / mengikut gerak hati
Merujuk kepada kawan, panduan pengguna atau nasihat jurujual
Ahli pemasaran perlu mengkaji pembeli untuk menentukan
bagaimana mereka menilai alternatif sebelum mengambil langkah-
langkah untuk mempengaruhi keputusan pembeli.

4 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian dibuat selepas melalui proses di atas serta


pandangan orang lain dan faktor-faktor luar jangka.

Keutamaan / niat pembelian tidak menjanjikan pembelian sebenar.

5. Kelakuan Selepas Pembelian


Menilai kepuasan yang diterima hasil pembelian / penggunaan
dengan membandingkan pencapaian sebenar prestasi dan
jangkaan mengenainya.
Memberi reaksi kepada prestasi sebenar dan menyebarkannya.

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 5
Masa 50 minit
Rujukan Bab 5

Topik BAB 5 : GELAGAT PENGGUNA


67 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Sub topik 5.4 Gelagat Pembelian Produk Baru


5.5 Pengaruh Keputusan pembelian Individu

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 menerangkan bagaimana gelagat pembelian produk baru


1.2 mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli
individu

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. mengedar keratan kertas yang mengandungi jenama
pakaian
b. pelajar diminta menanda manakah pilihan pakaian mengikut
jenama yang disukai dan mampu memilikinya.

3.7 KANDUNGAN
1 Gelagat Pengguna
I Gelagat pembelian produk baru
II Pengaruh keputusan pembelian individu

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 5

3.4 KESIMPULAN
68 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pelajar dapat memahami bagaimana kelakuan pengguna dalam


pembelian produk baru.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

14. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 12 Disember 2007

5.4 GELAGAT PEMBELIAN PRODUK BARU


Kelakuan membeli pengguna bergantung kepada jenis barang yang dibeli
samada produk yang sudah lama berada di pasaran atau produk baru.
Gelagat pengguna berkait rapat dengan keputusan pembelian. Ia
terbahagi kepada tiga bahagian;

Maklumbalas secara lazim (routine)


Penyelesaian masalah terhad
Penyelesaian masalah ekstensif
69 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Maklumbalas secara lazim ialah pembelian yang selalu dilakukan untuk


mendapatkan keperluan harian. Ini tidak memerlukan usaha yang tinggi.
Ini melibatkan proses pembuatan keputusan yang mudah dan berisiko
rendah atau tidak memberi kesan yang ketara kepada pembeli. Pembelian
gula-gula ialah contoh maklumbalas secara lazim.

Penyelesaian masalah terhad ialah proses pembelian yang memerlukan


sedikit pencarian. Ini berlaku kerana pengguna kurang pasti tentang
jenama, harga dan jenis produk yang hendak dipilih. Jadi, ini memerlukan
sedikit pencarian maklumat supaya tiada masalah wujud apabila belian
dibuat seperti mendapatkan pandangan rakan, meneliti brosur dsbnya.
Contoh : Pembelian sepasang jam tangan atau seluar.

Di bawah penyelesaian masalah ekstensif, bakal pembeli mempunyai


banyak pilihan jenama jadi mereka perlu membuat perbandingan dari segi
kualiti, harga, nilai jual balik dll. Mereka sepatutnya mendapatkan
maklumat terperinci sebelum membeli kerana ini mempunyai risiko yang
tinggi. Contohnya pembelian kereta, rumah dll.

70 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pembelian Produk Baru


Produk baru ialah barang atau perkhidmatan atau idea yang dianggap
oleh pelanggan berpotensi untuk diterima.
Proses penerimaan produk baru ialah proses mental yang dilalui oleh
seorang individu dari permulaan dia belajar mengenai innovasi
(pembaharuan) sehingga dia menerima produk tersebut.
Penerimaan ialah keputusan individu untuk menjadi pengguna tetap
sesuatu produk.

Lima tahap dalam proses penerimaan ialah;


–Kesedaran (tahu tetapi masih kurang maklumat)
–Minat (mencari maklumat tambahan tentang sesuatu)
–Penilaian (membuat keputusan untuk mencuba atau tidak)
–Percubaan (mengguna produk dalam skop yang kecil)
–Pengambilan/penerimaan (memutuskan untuk menggunakan produk)

Ahli pemasaran perlu memikirkan bagaimana membantu pengguna


melalui tahap-tahap tersebut sehingga pengguna menerima untuk menjadi
pelanggan tetap.

5.5 PENGARUH KEPUTUSAN PEMBELI INDIVIDU

71 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Keputusan pembelian dilakukan berdasarkan beberapa faktor iaitu;

Demografik - umur, jantina, pekerjaan, taraf hidup, status


Geografik - kawasan, cuaca, musim (season)

Psikografik - gaya hidup, personaliti


Kelakuan
Faedah yang diperolehi

LATIHAN 5 : GELAGAT PENGGUNA INDIVIDU

Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan

1. Faktor manakah TIDAK mempengaruhi gelagat pengguna individu;


A. budaya B. peribadi
C. taraf sosial D. alam sekitar

2. Yang manakah BUKAN merupakan situasi pembelian?


A. Pembelian semula
B. Pembelian langsung
C. Pembelian tugas baru
D. Pembelian semula terus

3. Proses pengguna membuat keputusan pembelian bermula dengan;


A. mencari maklumat
B. kelakuan selepas pembelian
C. menonton sebuah rancangan iklan
D. pengenalan kepada sesuatu masalah atau keperluan

4. Pengaruh keputusan pembelian individu terdiri daripada faktor;

72 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

A. geografik B. psikologi
C. demografik D. psikografik

5. Mengikut proses pembelian oleh pengguna, langkah kedua selepas


mengenal pasti masalah ialah;
A. pembelian
B. pencarian maklumat
C. penilaian selepas pembelian
D. penilaian terhadap alternatif

6. Mengikut proses pembelian oleh pengguna, langkah ketiga ialah;


A. pembelian
B. pencarian maklumat
C. penilaian selepas pembelian
D. penilaian terhadap alternatif

BAHAGIAN B (30 MARKAH)

1. Nyatakan EMPAT (4) elemen rangsangan pemasaran. (

2. Huraikan fungsi kotak hitam pembeli?

3. Apakah “tindakbalas pembelian” dalam model gelagat pengguna.

4. Jelaskan bagaimana faktor taraf sosial mempengaruhi keputusan


pembelian individu.

73 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

5. Lakarkan rajah Teori Hirarki Maslow dan labelkan.

6. Senaraikan dan huraikan sumber maklumat dalam proses pembelian


individu.

7. Apakah maksud kelakuan selepas pembelian?


PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 6
Masa 50 minit
Rujukan Bab 6

Topik BAB 5 : GELAGAT PEMBELI PERNIAGAAN


Sub topik 6.1 Model Gelagat Pengguna Perniagaan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mengenali apa itu gelagat pembeli perniagaan


1.2 membincangkan model gelagat pengguna perniagaan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

74 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.1 SET INDUKSI


Melukis gambar aiskrim

3.2 KANDUNGAN
1 Gelagat Pembeli Perniagaan
I Model Gelagat Pengguna Perniagaan

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 6

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami bagaimana kelakuan pengguna dalam
pembelian produk baru.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

15. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

75 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 16 Disember 2007

BAB 6 : GELAGAT PEMBELIAN PERNIAGAAN

Pembeli perniagaan ialah semua firma atau organisasi yang membeli barang dan
perkhidmatan untuk digunakan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan
lain yang dijual, disewa dan dibekalkan pada harga yang lebih tinggi.
Pembelian untuk tujuan perniagaan melibatkan wang yang banyak berbanding
pembelian individu.

6.1 MODEL GELAGAT PENGGUNA PERNIAGAAN

Rangsangan pemasaran Organisasi Tindakbalas


dan lain-lain rangsangan Pembelian Pembelian

Produk Ekonomi Pusat Proses Pemilihan:


P.Harga Teknologi Pembelian Keputusan Produk
P’gagihan Politik (Pengaruh Pembelian Pembekal
Promosi Budaya Peribadi & Kuantiti
Persaingan Organisasi) Pembayaran

Rajah 6.1 :Model Gelagat Pembeli Perniagaan

Model asas kelakuan pembeli perniagaan membantu menjawab soalan seperti


apa (what), di mana (where), bagaimana (how), berapa banyak (how much), bila
(when) dan mengapa (why) sesuatu produk dibeli.

Pembeli perniagaan membuat keputusan pembelian berdasarkan jenis atau


situasi pembelian yang berlainan iaitu;

76 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1 Pembelian Tugas baru


Pembelian jenis ini melibatkan kos dan risiko yang besar kerana usaha
yang banyak diperlukan untuk mengumpul maklumat memandang
pembelian ini dibuat untuk kali pertama.
Sebelum membelli, pembeli perlu menentukan spesifikasi produk,
pembekal, had harga, syarat-syarat pembayaran, kuantiti pesanan, masa
penghantaran dan syarat-syarat perkhidmatan lain yang berkaitan.
Beberapa faktor seperti faktor persekitaran (environment), faktor
organisasi (organization), faktor antara peribadi (interpersonal) dan
individu mempengaruhi keputusan pembelian perniagaan.

2 Pembelian Semula Terubahsuai


Pembelian jenis ini dibuat dengan perubahan spesifikasi produk, harga,
syarat- syarat pembayaran dll.

3 Pembelian Semula Terus


Pembeli membuat pesanan semula tanpa sebarang perubahan.

77 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 6
Masa 50 minit
Rujukan Bab 6

Topik BAB 6 : GELAGAT PEMBELI PERNIAGAAN


Sub topik 6.2 Peserta Dalam Proses Pembelian Perniagaan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 memahami peserta dalam proses pembelian perniagaan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


Membawa replika menara KLCC ke dalam kelas.

3.2 KANDUNGAN

78 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1 Gelagat Pembeli Perniagaan


I Peserta Dalam Proses Pembelian Perniagaan

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 6
3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami bagaimana kelakuan pengguna dalam
pembelian produk baru.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

16. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

79 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 16 Disember 2007

6.2 PESERTA DALAM PROSES PEMBELIAN PERNIAGAAN


Beberapa golongan memainkan peranan yang berbeza dalam proses
pembelian perniagaan iaitu;
1 Pengguna (Users)
Firma yang menggunakan produk dan perkhidmatan. Rima ini
mungkin memulakan cadangan pembelian dan membantu
menentukan spesifikasi produk.

2 Pempengaruh (Influencers)
Golongan yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka
selalu menolong menentukan spesifikasi produk dan menyediakan
maklumat untuk tujuan penilaian alternatif.

3 Pembeli (Buyers)
Golongan yang membuat pembelian sebenar. Bagi organisasi yang
besar, pembeli berperanan memilih pembekal dan mengatur
syarat-syarat pembelian serta membantu membentuk spesifikasi
produk.

4 Penentu (Deciders)
Golongan yang mempunyai kuasa (secara rasmi atau tidak) untuk
memilih atau meluluskan pemilihan pembekal.

5 Pengawal Maklumat (Gatekeepers)


Golongan yang mengawal aliran maklumat. Agen pembelian
contohnya mempunyai kuasa untuk menghalang jurujual daripada
berjumpa terus dengan pembeli atau penentu.

80 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 6
Masa 50 minit
Rujukan Bab 6

Topik BAB 6 : GELAGAT PEMBELI PERNIAGAAN


Sub topik 6.3 Faktor yang mempengaruhi pembelian perniagaan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian


perniagaan.
1.2 mengetahui proses pembuatan keputusan pembelian perniagaan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


Menayang gambar seorang ahli korporat.

3.2 KANDUNGAN
1 Gelagat Pembeli Perniagaan
I Faktor yang mempengaruhi pembelian perniagaan

81 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 6

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
kelakuan pengguna dalam pembelian produk baru.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

17. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 16 Disember 2007

82 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

6.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELIAN PERNIAGAAN

Persekitaran Organisasi Interpersona Individu


Ekonomi Objektif Autoriti Umur
Teknologi Polisi Satus Pendidikan PEMBELI
Politik Prosedur Empati Jawatan
Persaingan Struktur Org Kuasa ‘pujuk Personaliti
Budaya Sistem Sikap

Rajah 6.2 : Pengaruh Pembelian Perniagaan


Empat faktor yang mempengaruhi pembelian perniagaan.ialah;
1 Faktor Persekitaran (Environmental Factor)
Pembeli perniagaan perlu mempunyai pengetahuan mengenai
keadaan ekonomi semasa dan akan datang. Ini amat penting
kerana ia menentukan jumlah pelaburan dll.
Antara faktor persekitaran yang semakin mendapat perhati an ialah
kekurangan bahan mentah utama seperti petroleum. Faktor-faktor
persekitaran yang lain ialah teknologi, politik dll.
2. Faktor Organisasi (Organizational Factor)
Setiap firma pembeli mempunyai objektif, polisi, prosedur, struktur
dan sistem tersendiri. Jadi, pembekal perniagaan mesti memahami
faktor-faktor ini untuk memahami gelagat pembelian perniagaan.
3 Faktor Antara Peribadi (Interpersonal Factor)
Unit pembelian (buying center) terdiri daripada ramai peserta yang
saling mempengaruhi antara satu sama lain. Jadi, secara langsung,
faktor antara peribadi mempengaruhi keputusan pembelian.
4 Faktor Individu (Individual Factor)
Setiap peserta dalam proses pembuatan keputusan perniagaan
mempunyai motif peribadi, persepsi dan keutamaan. Faktor ini
dipengaruhi oleh ciri-ciri peribadi seperti umur, pendapatan,
pendidikan, personaliti dll.
6.4 PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN PEMBELI PERNIAGAAN

83 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Lapan langkah dalam proses pembuatan keputusan pembeli perniagaan;


1 Pengiktirafan Masalah (Problem Recognition)
Mengesan kewujudan masalah atau keperluan yang boleh dipenuhi
dengan mendapatkan produk atau perkhidmatan.

2 Huraian Keperluan Umum (General Need Description)


Firma perlu menentukan ciri-ciri umum dan kuantiti barang yang
diperlukan.

3 Spesifikasi Produk (Product Specification)


Unit pembelian menentukan cirri-ciri teknikal produk yang terbaik
untuk barang yang diperlukan.

4 Pencarian Pembekal (Supplier Search)


Usaha pembeli mencari pembekal yang terbaik yang dapat
memenuhi kehendak dan permintaan pembeli.

5 Permohonan Cadangan (Proposal Solicitation)


Pembeli menjemput pembekal yang berkelayakan untuk
menghantar cadangan.

6 Pemilihan Pembekal (Supplier Selection)


Pembeli akan menyemak permohonan cadangan untuk memilih
pembekal yang layak dan menepati kehendak pembeli.

7 Spesifikasi Rutin-Pesanan (Order-Routine Specification)


Pembeli membuat pesanan dengan menyenaraikan spesifikasi
teknikal, kuantiti, jangkaan penghantaran, polisi pemulangan dll.
8 Semakan Semula Prestasi (Performance Review)
Pembeli menilai prestasi pembekal samada baik atau tidak serta
memutuskan untuk terus berurusan dengan pembekal yang sama,
dengan syarat yang sama atau sebaliknya.

84 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

LATIHAN 6 : GELAGAT PENGGUNA PERNIAGAAN

Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan

1. Yang manakah BUKAN ciri-ciri pasaran perniagaan?


A. Jumlah pembeli yang sedikit
B. Penumpuan kawasan pasaran
C. Proses pembelian yang mudah
D. Hubungan penjual-pembeli yang erat

2. Pengaruh keputusan pembelian perniagaan terdiri daripada;


A. faktor individu B. faktor organisasi
C. faktor alam sekitar D. semua di atas

3. Apakah langkah pertama dalam proses pembelian perniagaan?


A. Mengenal pasti masalah
B. Memilih rutin pesanan yang sesuai
C. Mengenal pasti alternatif yang sesuai
D. Mengenal pasti masalah dan penyelesaian umum

4. Yang manakah BUKAN merupakan situasi pembelian?


A. Pembelian langsung B. Pembelian tugas baru
C. Pembelian semula terubahsuai D. Pembelian semula terus

5. Pengaruh keputusan pembelian perniagaan terdiri daripada;


A. faktor individu B. faktor organisasi
C. faktor alam sekitar D. semua di atas

85 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

BAHAGIAN B STRUKTUR

1. Terangkan TIGA (3) situasi pembelian perniagaan.

2. Terangkan LIMA (5) golongan dalam proses pembelian perniagaan.

3. Bezakan antara huraian keperluan umum dan spesifikasi produk.

4. Apakah semakan semula prestasi dalam proses pembelian perniagaan

86 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 7
Masa 50 minit
Rujukan Bab 7

Topik BAB 7 : SEGMENTASI, PENYASARAN DAN PERLETAKAN


PASARAN
Sub topik 7.1 Segmentasi @ Pemetaan Pasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mengenali apa itu segmentasi pasaran


1.2 menjelaskan asas utama segmentasi pasaran

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. menggunakan LCD untuk mempamerkan peta Malaysia.
Melalui peta tersebut akan dikaitkan dengan geografi,
budaya dan agama.

3.2 KANDUNGAN
1 Segmentasi, Penyasaran dan Perletakan Pasaran

87 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

I Segmentasi @ Pemetaan Pasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 7

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami bagaimana di mana produk di pasarkan.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

18. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh :17 Disember 2007

BAB 7 : SEGMENTASI, PENYASARAN DAN PERLETAKAN PASARAN

88 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

7.1 SEGMENTASI @ PEMETAKAN PASARAN (MARKET SEGMENTATION)


Segmentasi pasaran ialah pembahagian pasaran mengikut
kumpulan-kumpulan pembeli yang memerlukan produk yang berbeza
atau campuran pemasaran yang berbeza.

1 ASAS SEGMENTASI PASARAN PENGGUNA


Empat asas utama segmentasi pasaran ialah:
i Segmentasi Geografi / Kawasan (Geographic)
Pembahagian pasaran mengikut kawasan seperti negara,
negeri, daerah, kejiranan atau mengikut cuaca dan
kepadatan penduduk. Berikan contoh untuk pengiklanan.
Contoh : Berita Harian mengeluarkan edisi yang
berbeza bagi kawasan yang berlainan.
ii Segmentasi Demografi (Demographic)
Pembahagian pasaran mengikut faktor demografi seperti
umur, jantina, taraf pendidikan, pekerjaan, pendapatan,
agama, bangsa, kenegaraan dan lain-lain.
Contoh : Johnson & Johnson untuk produk kanak-kanak.
iii Segmentasi Psikografi (Psychografic)
Pembahagian pasaran kepada kumpulan mengikut kelas
sosial, gaya hidup dan ciri-ciri personaliti.
Contoh : Nestle mensegmen pasaran kopinya seperti Gold
Blend, Expresso, Decaf dan Arabica.
iv. Segmentasi Tingkahlaku / Tingkahlaku (Behavioral)
Pembahagian pasaran kepada kumpulan mengikut tahap
pengetahuan pengguna, sikap, penggunaan atau
tindakbalas terhadap sesuatu produk.
2 CIRI-CIRI UNTUK SEGMENTASI YANG BERKESAN
Antara ciri-ciri yang diperlukan untuk menentukan keberkesanan;
i Kebolehukuran (Measurable)

89 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Setiap segmentasi boleh diukur di segi kuasa beli, saiz


segmentasi dan profail pengguna di dalamnya.

ii Kebolehsampaian (Accessible)
Segmen sasaran boleh dijejaki dan produk boleh sampai ke
tangan pengguna. Sekiranya produk tidak sampai kepada
sasaran kerana masalah agihan misalnya, ini dikira sebagai
ketidakbolehsampaian atau segmentasi yang tidak berjaya.

iii Kecukupbesaran (Substantial)


Setiap segmen mesti cukup besar dan menguntungkan.

iv Keterbezaan (Differentiable)
Konsep untuk produk bagi setiap segmen adalah tidak
sama dan mendapat maklumbalas yang berbeza.

v Kebolehtindakan (Actionable)
Program yang dirancang boleh memberi kesan kepada
segmen yang disasarkan dan dapat dilaksanakan tanpa
halangan.

PM 103

90 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 7
Masa 50 minit
Rujukan Bab 7

Topik BAB 7 : SEGMENTASI, PENYASARAN DAN PERLETAKAN


PASARAN
Sub topik 7.2 Pasaran Sasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan pasaran sasaran

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


Menyoalan pelajar tentang sejauhmana pengetahuan mereka
pasaran

3.2 KANDUNGAN
1 Pasaran Sasaran
I Penilaian Segmentasi Pasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 7

3.4 KESIMPULAN
91 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pelajar dapat menilai segmen pasaran dan mengetahui faktor yang


diambilkira dalam pasaran sasaran.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

19. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 17 Disember 2007

7.2 PASARAN SASARAN (TARGET MARKET)


Faktor kekurangan sumber-sumber pengeluaran atau untuk meningkatkan
kecekapan di segi pengeluaran dan pengagihan, firma perlu menentukan
pasaran sasaran yang sesuai dengan produk keluaran masing-masing.

92 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pasaran sasaran ialah penilaian terhadap segmen-segmen yang


berlainan dalam pasaran dan membuat keputusan untuk memilih segmen
yang paling sesuai dan berapa segmen untuk dimasuki.
Sebelum keputusan dibuat, beberapa langkah perlu diambil;
1 Penilaian Segmentasi Pasaran
Untuk menilai segmen pasaran yang berbeza, firma perlu
mengambilkira beberapa faktor iaitu;
i Saiz Dan Pertumbuhan Segmen
Firma memerlukan data mengenai jualan dan kadar
keuntungan semasa serta kadar pertumbuhan dan kadar
keuntungan di masa hadapan bagi segmen yang dipilih.
ii. Tarikan Struktur Segmentasi
Selain faktor saiz segmentasi, firma perlu mengambil tahu
tentang daya tarikan setiap segmen. Suatu segmen menjadi
tidak menarik sekiranya segmen tersebut mempunyai
banyak persaingan, produk yang ditawarkan mempunyai
banyak pengganti, pengguna mempunyai kuasa beli yang
rendah dll.
iii Matlamat Organisasi Dan Sumber-Sumber Yang Ada
Firma perlu memastikan matlamat dan objektif tidak
diabaikan dalam mendapatkan segmen yang besar dan
menguntungkan. Firma perlu mengambilkira jumlah sumber
yang ada terutama sumber kewangan dan sumber manusia
di samping memiliki kelebihan lain berbanding pesaing
sebelum memasuki suatu segmen baru.
2 Pemilihan Segmen Pasaran
Tiga jenis sasaran pasaran ialah;
i. Pemasaran Tak Terbeza (Undifferentiated Marketing)
Firma mengeluarkan satu produk sahaja dan
menawarkannya kepada semua pengguna. Pemasaran jenis

93 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

ini menganggap semua pengguna mempunyai keperluan


yang sama. Cara ini dapat mengurangkan beberapa kos
seperti pengeluaran, pengangkutan, penyimpanan,
pengiklanan, penyelidikan dll.
Contoh : Gula dan garam.

¤¤ 4Ps Sasaran

FIRMA CAMPURAN PEMASARAN PASARAN


Rajah 6.3 : Pemasaran Tak Terbeza

ii. Pemasaran Terbeza (Differentiated Marketing)


Firma menggunakan pemasaran terbeza apabila memilih
lebih daripada satu segmen pasaran untuk memasarkan
produknya.
Contoh : Colgate Palmolive (ubat gigi), NIKE (kasut) dll.

4Ps SASARAN

4Ps SASARAN

4Ps SASARAN

FIRMA CAMPURAN PEMASARAN PASARAN

Rajah 6.4 : Pemasaran Terbeza


iii Pemasaran Tertumpu (Concentrated Marketing)
Firma menggunakan pemasaran tertumpu apabila memilih
campuran pemasaran secara berasingan untuk segmen
pasaran bagi memasarkan produknya.

94 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

4Ps SASARAN

FIRMA CAMPURAN PEMASARAN PASARAN

Rajah 6.5 : Pemasaran Tertumpu

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

95 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Minggu 7
Masa 50 minit
Rujukan Bab 7

Topik BAB 7 : SEGMENTASI, PENYASARAN DAN PERLETAKAN


PASARAN
Sub topik 7.3 Pemposisian (perletakan) pasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mengetahui ciri-ciri utama perletakan pasaran

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


Melukis peta Malaysia

3.2 KANDUNGAN
1 Segmentasi, Penyasaran dan Perletakan Pasaran
I Pemposisian (perletakan) pasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 7

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mengetahui tentang ciri-ciri utama perletakan
pasaran.

96 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

20. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 17 Disember 2007

7.3 PEMPOSISIAN (PERLETAKAN) PASARAN (PRODUCT POSITIONING)

Perletakan pasaran sasaran ialah satu cara di mana sesuatu produk


dikenali melalui ciri-ciri pentingnya dan di mana pengguna meletakkan
produk tersebut terutama dalam fikiran mereka iaitu samada sesuatu

97 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

produk itu bagus atau tidak, berkualiti atau tidak dll berbanding produk
yang dikeluarkan oleh pesaing.

Perletakan pasaran mempunyai beberapa ciri-ciri yang utama iaitu;


1 Ciri-ciri produk (product attributes) – sifat produk
Contoh : Volvo dengan ciri-ciri keselamatannya, Maggi dengan
cepat dimasak sedap dimakan
2 Tawaran faedah (benefit) – faedah daripada penggunaan
Contoh : Panadol Acti-5 melegakan sakit kepala dalam masa 5
minit, Milo untuk sihat dan kuat, Anlene untuk kuatkan tulang dll.
3 Situasi penggunaan (usage occassions)
Contoh : Kad ucapan untuk situasi berlainan; Hari Raya, Hari Guru
dan lain-lain.
4 Kelas pengguna (users) – bergantung kepada jenis pengguna
Contoh : Anlene “Mum” Vs Anlene “Gold”
5 Pengkelasan produk (product classes) – Butter dan margerine
6 Perbandingan pesaing (against a competitor) – Coca Cola Vs Pepsi
7 Berlainan dengan pesaing (away from competitor) – 7-Up
membezakan produknya dengan Coca Cola dengan mengeluarkan
minuman bukan cola. Produk Coca Cola ialah minuman cola.
8 Gabungan – Mastercard dan Visa bergabung dengan bank untuk
mengekuarkan satu produk tambahan kepada pelanggan mereka.

Latihan 7 : Segmentasi (Pemetakan), Penyasaran Dan Pemposisian

Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan


1. _____ ialah satu proses menilai daya tarikan setiap segmen (petak)
pasaran dan memilih satu atau lebih segmen untuk diketengahkan.

98 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

A. Pasaran sasaran B. Segmentasi pasaran


C. Pemposisian pasaran D. Tiada jawapan

2. Pemetakan pasaran berdasarkan status kesetiaan pengguna dikenali


sebagai;
A. pemetakan kawasan B. pemetakan kelakuan
C. pemetakan psikologi D. pemetakan demografi

3. Dasar manakah tidak digunakan untuk pemetakan pasaran pengguna?


A. Sosial B. Kawasan
C. Psikologi D. Kelakuan

4. ________ adalah proses pembahagian pasaran kepada beberapa


kumpulan tertentu mengikut kelas sosial, gaya hidup dan ciri-ciri
personaliti.
A. Pemetakan kawasan B. Pemetakan kelakuan
C. Pemetakan psikografi D. Pemetakan demografi

5. Pembahagian pasaran sasaran untuk sesuatu produk mengikut pelbagai


citarasa dan tabiat pengguna dikenali sebagai;
A. pemasaran tak terbeza B. pemasaran bertumpu
C. pemasaran industri D. pemasaran terbeza

6. Bentuk pemasaran yang digunakan oleh Colgate Palmolive untuk


pasarannya yang terdiri daripada pelbagai cita rasa dan permintaan
adalah;
A. pasaran terbeza B. pasaran tak terbeza
C. pasaran bertumpu D. pasaran berselerak
7. Segmentasi yang berasaskan faedah yang dicari (benefit sought)
dipanggil;
A segmentasi gelagat.
B segmentasi geografi.
C segmentasi demografi.

99 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

D segmentasisosio-ekonomi.

8. Pembolehubah manakah BUKAN daripada segmentasi geografik?


A Personaliti B Gaya hidup
C Kelas sosial D Sikap terhadap produk

P
FIRMA P P SASARAN
P
Campuran Pemasaran Sasaran

Rajah 1 : Model Gelagat Pengguna

9. Rujuk Rajah 1. Ini ialah bentuk pasaran sasaran yang dikenali sebagai;
A. pasaran terbeza B. pasaran tak terbeza
C. pasaran bertumpu D. pasaran berselerak

P
FIRMA P P S2
P
Campuran Pemasaran Sasaran

Rajah 2 : Model Gelagat Pengguna

10. Rujuk Rajah 2. Ini ialah bentuk pasaran sasaran yang dikenali sebagai;
A. pasaran terbeza B. pasaran tak terbeza
C. pasaran bertumpu D. pasaran berselerak
11. Segmentasi pasaran yang berasaskan kadar penggunaan pengguna
ringan (light users), pengguna berat (heavy users) dipanggil;
A segmentasi gelagat. B segmentasi geografik.
C segmentasi demografik D segmentasi psikografi

100 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

12. Pemetakan pasaran berdasarkan pembahagian kawasan dikenali


sebagai;
A. pemetakan geografi B. pemetakan kelakuan
C. pemetakan psikografi D. pemetakan demografi

13. Faktor manakah tidak mempengaruhi gelagat pengguna individu;


A. budaya B. peribadi
C. taraf sosial D. alam sekitar

Bahagian B : Soalan Struktur

1. Namakan EMPAT (4) asas utama untuk segmentasi pasaran pengguna.

(2)

2. Senaraikan EMPAT (4) daripada lima syarat untuk segmentasi berkesan.

(2)

3. Berikan EMPAT (4) kumpulan segmentasi pasaran mengikut pasaran


antarabangsa. (2)

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

101 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Minggu 9
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDTAN


Sub topik 8.1 Produk (definisi, peringkat dan jenis-jenis produk pengguna)

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.3 mengenali apakah produk


1.4 menkelaskan peringkat dan jenis-jenis produk

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. membawa masuk sepapan Panadol, sebungkus gula-gula,
seutas gelang emas dan sebuah telefon bimbit untuk
ditunjukkan dan diedarkan (gula-gula) kepada pelajar..

3.8 KANDUNGAN
1 Produk
I Peringkat Produk
II Jenis-jenis Produk Pengguna
3.3 LATIHAN KENDIRI
Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN

102 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pelajar dapat mentakrif maksud produk, mengetahui peringkat


produk yang berlainan serta perbezaan antara jenis-jenis produk
dan bagaimana pengguna membuat keputusan pembelian.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

21. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 18 Disember 2007

BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN (GOODS AND SERVICES)

8.1 PRODUK

103 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Produk ialah apa sahaja yang ditawarkan dalam pasaran untuk perhatian,
pemilikan atau penggunaan yang boleh memuaskan atau memenuhi
sesuatu keperluan atau kehendak pengguna.
Produk terbahagi kepada TIGA peringkat yang utama iaitu;
i. Produk teras
Produk teras merupakan faedah yang didapati hasil penggunaan
sesuatu produk. Produk teras kereta merupakan pengangkutan.
ii. Produk sebenar
Produk sebenar merupakan cara pembungkusan, reka bentuk, ciri-
ciri, tahap kualiti dan nama jenama yang dipertimbangkan oleh
pelanggan sebelum membuat keputusan membeli sesuatu produk.
iii. Produk tambahan
Produk tambahan ialah nilai tambahan yang ada pada produk yang
dicari oleh pelanggan seperti pemasangan dan penghantaran
percuma, perkhidmatan selepas jualan, jaminan dan sebagainya.

PRODUK PENGGUNA
Produk pengguna adalah barang yang dibeli oleh pengguna untuk
memenuhi keperluan atau kehendak individu dan keluarga.
EMPAT jenis produk pengguna ialah;
i. Barang Mudah Beli (Convenience goods)
Barang mudah beli ialah produk yang sentiasa atau kerap dibeli,
selalu dibeli dengan segera dan usaha membeli yang terhad serta
perbandingan yang minima diperlukan semasa proses pembelian.
Barang ini berharga murah dan diletakkan di tempat yang senang
dilihat serta mudah diperolehi oleh pengguna.
ii. Barang Beli Belah (Shopping goods)
Barang beli belah ialah barang yang dibeli setelah pengguna
membuat perbandingan harga, kualiti, stail, gaya dan ciri-cirinya.
Sebelum membuat keputusan pembelian, pengguna akan

104 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

mengumpul maklumat dan membuat penilaian terlebih dahulu


iii. Barang Istimewa (Specialty goods)
Barang istimewa ialah produk pengguna yang mempunyai ciri-ciri
yang unik atau mempunyai pengenalan jenama dan ianya
disasarkan khusus kepada golongan tertentu sahaja. Barang ini
juga dijual di tempat-tempat khas atau kedai yang tertentu sahaja.
iv. Barang Tidak Dicari (Unsought goods)
Barang tidak dicari ialah barang yang tidak diketahui kewujudannya
oleh pengguna atau barang yang diketahui kewujudannya tetapi
pengguna tidak pernah berfikir untuk membelinya berlaku sesuatu
kejadian yang mengubah pandangan pengguna.

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

105 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Minggu 9
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.3 Penjenamaan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.3 mentafsirkan jenama dan terma yang berkaitan dengan jenama


1.4 mengenalpasti strategi memilih jenama dan jenis-jenis jenama
yang berlainan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. memberikan nama beberapa jenama seperti Rejoice,
Pantene dan Head & Shoulder, ADABI, PROTON,
Panasonic, Sony dan sebagainya serta meminta pelajar
menggambarkan produk-produk yang menggunakan jenama
yang disebutkan di atas..

3.9 KANDUNGAN
1 Penjenamaan
I Definisi jenama dan terma-terma yang berkaitan
II Strategi Pemilihan Jenama
III Jenis-jenis Jenama

106 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami maksud jenama dan terma-terma yang
berkaitan dengannya serta strategi yang digunakan oleh firma
dalam memilih jenama bagi produk keluarannya. Pelajar juga dapat
mengetahui perbezaan antara jenis-jenis jenama yang berlainan.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

22. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 18 Disember 2007

8.3 PENJENAMAAN (BRANDING)


Jenama ialah nama, terma, tanda, simbol, reka bentuk, reka cipta atau
mana-mana gabungan yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau
perkhidmatan serta untuk membezakan sesuatu produk daripada produk
pesaing.

107 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Nama jenama (brand name) ialah perkataan, huruf atau nombor yang
digunakan seperti Proton, Kodak, Nokia, KFC, Acer, Dell dan sebagainya.
Tanda jenama (brand mark) ialah lambing, simbol, reka bentuk atau
warna sesuatu jenama seperti wau bulan (Malaysian Airlines).
Tanda dagang (trademark) ialah nama jenama atau tanda jenama yang
dilindungi oleh undang-undang yang didaftarkan.
Ekuiti jenama ialah nilai pada jenama. iaitu tahap kesetiaan pada
jenama, kesedaran pada jenama, tanggapan kualiti dan aset lain seperti
tanda perdagangan dan hubungan saluran pengedaran. Contohnya
Marlboro bernilai USD45 b, Coke USD43 b, USD15 b dan sebagainya.

Strategi Pemilihan Jenama


1. Memperkenalkan perkembangan barisan
2. Memperkenalkan perkembangan jenama
3. Memperkenalkan kepelbagaian jenama
4. Memperkenalkan jenama baru

Jenis-Jenis Jenama
1. Jenama Pengilang (Contoh : Proton, Pepsi, John Master dll)
2. Jenama Keluarga (Contoh : Barang Panasonic, Toshiba dll)
3. Jenama Individu (Contoh : P & G – Pantene, Rejoice, H&S dll)
4. Jenama Persendirian (Contoh : 7-Eleven, Aro-Makro dll)
5. Jenama Berlesen
6. Gabungan Jenama

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 9
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

108 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.4 Pembungkusan Dan Pelabelan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.3 menerangkan kepentingan dan fungsi pembungkusan serta


pelabelan kepada pemasaran dan pengguna.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. membawa tiub dan kotak ubat gigi serta beberapa
pembungkus gula-gula yang berlainan.
b. meminta pelajar memikirkan jenama produk yang diubah
pembungkusannya dan membuat perbandingan antara cara
pembungkusan yang lama dan baru.

3.10 KANDUNGAN
1 Pembungkusan
I Peringkat Pembungkusan
II Kepentingan Pembungkusan
2 Pelabelan

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 8

109 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami kenapa barang-barang yang dikeluarkan
dibungkus dan dilabel dengan pelbagai cara dan gaya bagi menarik
perhatian pengguna.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

23. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 18 Disember 2007

8.4 PEMBUNGKUSAN
Pembungkusan ialah aktiviti mencipta (reka) dan mengeluarkan suatu
jenis bekas atau pembungkus untuk membungkus sesuatu produk.

Peringkat Pembungkusan;.
1. Bungkusan Pertama (Primary package)
Bekas utama ialah bekas yang digunakan untuk melindungi barang
yang sedia digunakan atau bekas untuk menyimpan barang.

110 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2. Bungkusan Kedua (Secondary package)


Bahan atau kotak yang digunakan untuk melindungi bungkusan
pertama.
3. Bungkusan Untuk Pengangkutan (Shipping package)
Kotak tebal atau kadbod kayu untuk membungkus barang yang
ingin disimpan atau dihantar kepada pengedar serta dieksport.

Kepentingan Pembungkusan
1. Perkhidmatan Layan Diri
Maklumat yang terdapat pada label pembungkus boleh menarik
minat atau menolong pengguna membuat keputusan pembelian.
2. Kemudahan Pengguna
Barang yang dipasarkan mudah dibuka atau digunakan selain
mempunyai ciri-ciri cantik, menarik, boleh dipercayai dan berkualiti.
3. Peluang Inovasi
Boleh menambah atau meningkatkan kegunaan sesuatu barang
seperti botol atau kotak yang boleh dikitar semula.
4. Peningkatan Imej Jenama Dan Firma
Contoh tin MILO berwarna hijau dlan sebagainya.

PELABELAN
Label ialah maklumat bercetak mengenai produk, jenama, pengeluar,
pengedar, kandungan, tarikh luput dan sebagainya yang tertera pada
pembungkusan. Pelabelan ialah sebahagian daripada pembungkusan.

Jenis-Jenis Label
I Label Jenama
II Label Deskriptif (seperti cara penggunaan dan penjagaan)
III Label Gred seperti Gred A, B, C dll (untuk telur), tanda HALAL dll.

111 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 10
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.5 Strategi Pembangunan Produk Baru

112 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan proses bagaimana sesuatu produk dibangunkan


bermula daripada idea untuk menghasilkan sesuatu produk hingga
produk tersebut dipasarkan.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. meminta pelajar menggambarkan diri sebagai seorang yang
memainkan peranan yang penting dalam menentukan aktiviti
persatuan dan kelab serta memikirkan apakah aktiviti yang
akan dilakukan untuk semester ini.
b. menunjukkan cara atau kaedah merancang aktiviti tersebut.

3.11 KANDUNGAN
1 Strategi Pembangunan Produk Baru
I Lapan langkah dalam membangunkan produk baru

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu produk baru
dibangunkan.

113 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

24. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 18 Disember 2007

8.5 STRATEGI PEMBANGUNAN PRODUK BARU


Produk baru boleh diwujudkan dengan TIGA cara iaitu;
i mengeluarkan produk baru (asli) hasil penyelidikan dan pembangunan
ii mengambil alih firma lain serta produknya samada membeli firma itu
sendiri atau membeli paten (patent) atau lesen.
iii penambahbaikan atau pengubahsuaian dilakukan ke atas jenama sedi
ada menghasilkan produk baru

Strategi Pembangunan Produk Baru


1. Penghasilan Idea (Idea Generation)
2. Penapisan (Idea Screening)

114 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3. Pembangunan dan Pengujian Konsep (Concept Development/Testing)


4. Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)
5. Analisa Perniagaan (Business Analysis)
6. Pembangunan Produk (Product Development)
7. Pengujian Pasaran (Market Testing)
8. Pemerdagangan (Commercialization)

Penghasilan Idea (Idea Generation)


Penjanaan idea ialah untuk mencari sebanyak idea yang mungkin
sebelum idea tersebut ditapis atau dipilih. Idea boleh didapati daripada
sumber dalaman atau sumber luaran firma.

Penapisan Idea (Idea Screening)


Idea ditapis untuk mengenal pasti dan memilih idea yang baik dan
menolak idea yang kurang baik atau tidak sesuai.

Pembangunan Dan Pengujian Konsep (Concept Development & Testing)


Idea yang dipilih akan dibangunkan sebagai konsep produk. Konsep
produk ialah huraian idea secara terperinci dinyatakan dalam konteks
yang boleh difahami oleh pengguna. Idea produk ialah satu idea untuk
produk yang mungkin akan dipasarkan di pasaran. Imej produk ialah
gambaran pengguna terhadap produk sebenar atau produk potensi.

Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)


Strategi pemasaran melibatkan sasaran pasaran, perletakan produk,
penentuan harga, pengedaran, matlamat jualan dan keuntungan serta
syer pasaran yang ingin dicapai dalam jangka masa pendek dan panjang.

Analisa Perniagaan (Business Analysis)


Menilai daya tarikan perniagaan dengan mengkaji jangkaan jualan, kos
pengeluaran dan jangkaan keuntungan untuk menentukan samada
objektif firma dapat dipenuhi atau sebaliknya.

115 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pembangunan Produk (Product Development)


Produk yang diilhamkan akan dibangunkan menjadi produk secara fizikal
berdasarkan konsep yang telah dikenalpasti kepada model percubaan
atau ‘prototype’ yang akan diuji keberkesanannya menggunakan kaedah;
ujian fungsian dan ujian penggunaan.

Pengujian Pemasaran (Market Testing)


Antara ujian yang mungkin dijalankan ialah ujian pada program
pemasaran, strategi pemposisian produk, pengiklanan, pengedaran
harga, jenama, pembungkusan dll. Bilangan ujian bergantung kepada kos
dan risiko memperkenalkan produk, kos untuk ujian dan faktor masa.

Pemerdagangan (Commercialization)
Beberapa keputusan yang perlu dibuat:untuk melancarkan produk baru;
1. Bila (When) – Masa
2. Di mana (Where) – Tempat
3. Pada siapa (To Whom) – Sasaran pasaran
4. Bagaimana (How) – Cara promosi dilakukan
PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 9
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.1 Produk (definisi, peringkat dan jenis-jenis produk pengguna)

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.5 mengenali apakah produk


1.6 menkelaskan peringkat dan jenis-jenis produk

116 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. membawa masuk sepapan Panadol, sebungkus gula-gula,
seutas gelang emas dan sebuah telefon bimbit untuk
ditunjukkan dan diedarkan (gula-gula) kepada pelajar..

3.12 KANDUNGAN
1 Produk
I Peringkat Produk
II Jenis-jenis Produk Pengguna
3.3 LATIHAN KENDIRI
Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mentakrif maksud produk, mengetahui peringkat
produk yang berlainan serta perbezaan antara jenis-jenis produk
dan bagaimana pengguna membuat keputusan pembelian.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.
117 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

25. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh :

BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN (GOODS AND SERVICES)

8.1 PRODUK
Produk ialah apa sahaja yang ditawarkan dalam pasaran untuk perhatian,
pemilikan atau penggunaan yang boleh memuaskan atau memenuhi
sesuatu keperluan atau kehendak pengguna.
Produk terbahagi kepada TIGA peringkat yang utama iaitu;
i. Produk teras
Produk teras merupakan faedah yang didapati hasil penggunaan
sesuatu produk. Produk teras kereta merupakan pengangkutan.
ii. Produk sebenar
Produk sebenar merupakan cara pembungkusan, reka bentuk, ciri-
ciri, tahap kualiti dan nama jenama yang dipertimbangkan oleh
pelanggan sebelum membuat keputusan membeli sesuatu produk.
iii. Produk tambahan

118 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Produk tambahan ialah nilai tambahan yang ada pada produk yang
dicari oleh pelanggan seperti pemasangan dan penghantaran
percuma, perkhidmatan selepas jualan, jaminan dan sebagainya.

PRODUK PENGGUNA
Produk pengguna adalah barang yang dibeli oleh pengguna untuk
memenuhi keperluan atau kehendak individu dan keluarga.
EMPAT jenis produk pengguna ialah;
i. Barang Mudah Beli (Convenience goods)
Barang mudah beli ialah produk yang sentiasa atau kerap dibeli,
selalu dibeli dengan segera dan usaha membeli yang terhad serta
perbandingan yang minima diperlukan semasa proses pembelian.
Barang ini berharga murah dan diletakkan di tempat yang senang
dilihat serta mudah diperolehi oleh pengguna.
ii. Barang Beli Belah (Shopping goods)
Barang beli belah ialah barang yang dibeli setelah pengguna membuat
perbandingan harga, kualiti, stail, gaya dan ciri-cirinya. Sebelum
membuat keputusan pembelian, pengguna akan mengumpul
maklumat dan membuat penilaian terlebih dahulu
iii. Barang Istimewa (Specialty goods)
Barang istimewa ialah produk pengguna yang mempunyai ciri-ciri
yang unik atau mempunyai pengenalan jenama dan ianya
disasarkan khusus kepada golongan tertentu sahaja. Barang ini
juga dijual di tempat-tempat khas atau kedai yang tertentu sahaja.
iv. Barang Tidak Dicari (Unsought goods)
Barang tidak dicari ialah barang yang tidak diketahui kewujudannya
oleh pengguna atau barang yang diketahui kewujudannya tetapi
pengguna tidak pernah berfikir untuk membelinya berlaku sesuatu
kejadian yang mengubah pandangan pengguna.

119 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 9
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.1 Jenis-jenis Produk Perniagaan (sambungan)
8.2 Perkhidmatan atau Servis

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 mengenali dan mengkelaskan produk perniagaan.


1.2 Memberikan definisi perkhidmatan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

120 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. membawa masuk beg alat-alat “pertukangan” Borsch
b. memasuki kelas lebih awal daripada pelajar dan memastikan
lampu dan penghawa dingin tidak dibuka.
c. mengumumkan topik yang akan dibincangkan pada hari ini
dan senyap selama 1 – 2 minit sambil memerhatikan pelajar.

3.13 KANDUNGAN
1 Produk Perniagaan
2 Perkhidmatan
I Jenis-jenis Perkhidmatan
II Ciri-ciri Perkhidmatan
III Penentu Kualiti Perkhidmatan
IV Perbezaan Antara Produk Dan Perkhidmatan

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mengetahui perbezaan antara produk pengguna dan
produk perniagaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti
perkhidmatan serta perbezaan produk dan perkhidmatan.

4.0 RUJUKAN

121 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1 Modul Pengantar Pemasaran (2006)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

26. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh :

PRODUK PERNIAGAAN
Produk perniagaan terdiri daripada EMPAT bahagian yang utama iaitu;
i. Bahan Mentah (Raw Materials)
Bahan terdiri daripada dua iaitu bahan mentah pertanian (hasil
tanaman) dan bahan mentah semulajadi (petrol, balak dll).
ii. Bahagian Ganti (Spare Parts)
Bahagian ganti ialah bahagian komponen yang digunakan untuk
mengganti dan membaiki bahagian peralatan yang rosak.
iii. Bahan Modal (Capital Items)
Pemasangan (installations) ialah kelengkapan pada premis bagi
menjalankan perniagaan seperti kilang, bangunan pejabat dll.
Peralatan tambahan ialah kelengkapan mudah alih seperti
kelengkapan pejabat; meja, kerusi, komputer, rak dll.
iv. Bekalan Dan Perkhidmatan (Supplies And Services)

122 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Bekalan ialah produk yang digunakan bagi melicinkan perjalanan


operasi, pembaikan dan penyelenggaraan perniagaan seperti
disket, kertas, peralatan menulis, pencuci dan sebagainya.
Perkhidmatan perniagaan ialah perkhidmatan yang dibeli bagi
membantu firma seperti khidmat nasihat atau jururunding, agensi
pengiklanan, perkhidmatan guaman dan lain-lain.

8.2 PERKHIDMATAN (ATAU SERVIS)


Perkhidmatan ialah satu produk yang berbentuk aktiviti, faedah atau
kepuasan yang bersifat tidak ketara (intangible) iaitu tidak boleh dipegang
atau disentuh serta tidak menghasilkan pemilikan, yang ditawarkan untuk
jualan kepada pengguna. Selain tiada pemilikan, perkhidmatan juga tidak
melibatkan pemindahan hak milik kepada pengguna.
Jenis-jenis Perkhidmatan
1. Perkhidmatan kerajaan seperti bomba, tentera, pendidikan, dll.
2. Organisasi bukan untung seperti badan amal, kolej komuniti dll.
3. Organisasi perniagaan seperti perbankan, perhotelan, pengangkutan.

Ciri-Ciri Perkhidmatan
1. Ketidakketaraan (Intangibility)
2. Ketidakbolehasingan (Inseparability)
3. Ketidakseragaman (Variability)
4. Ketidakbolehsimpanan (Perishability)

Perbezaan Antara Produk Dan Perkhidmatan


1. Keketaraan
2. Pengeluaran Dan Penggunaan
3. Kontak Dengan Pengguna
4. Bekalan Dan Permintaan

123 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Penentu Kualiti Perkhidmatan


i. Kebolehpercayaan
ii. Bertindakbalas
iii. Empati
iv. Ketara
v. Ansuran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 9
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.3 Penjenamaan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.5 mentafsirkan jenama dan terma yang berkaitan dengan jenama


1.6 mengenalpasti strategi memilih jenama dan jenis-jenis jenama
yang berlainan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

124 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. memberikan nama beberapa jenama seperti Rejoice,
Pantene dan Head & Shoulder, ADABI, PROTON,
Panasonic, Sony dan sebagainya serta meminta pelajar
menggambarkan produk-produk yang menggunakan jenama
yang disebutkan di atas..

3.14 KANDUNGAN
1 Penjenamaan
I Definisi jenama dan terma-terma yang berkaitan
II Strategi Pemilihan Jenama
III Jenis-jenis Jenama

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami maksud jenama dan terma-terma yang
berkaitan dengannya serta strategi yang digunakan oleh firma
dalam memilih jenama bagi produk keluarannya. Pelajar juga dapat
mengetahui perbezaan antara jenis-jenis jenama yang berlainan.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2006)


Noraliza Awang

125 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

27. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh :

8.3 PENJENAMAAN (BRANDING)


Jenama ialah nama, terma, tanda, simbol, reka bentuk, reka cipta atau
mana-mana gabungan yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau
perkhidmatan serta untuk membezakan sesuatu produk daripada produk
pesaing.
Nama jenama (brand name) ialah perkataan, huruf atau nombor yang
digunakan seperti Proton, Kodak, Nokia, KFC, Acer, Dell dan sebagainya.
Tanda jenama (brand mark) ialah lambing, simbol, reka bentuk atau
warna sesuatu jenama seperti wau bulan (Malaysian Airlines).
Tanda dagang (trademark) ialah nama jenama atau tanda jenama yang
dilindungi oleh undang-undang yang didaftarkan.
Ekuiti jenama ialah nilai pada jenama. iaitu tahap kesetiaan pada
jenama, kesedaran pada jenama, tanggapan kualiti dan aset lain seperti
tanda perdagangan dan hubungan saluran pengedaran. Contohnya
Marlboro bernilai USD45 b, Coke USD43 b, USD15 b dan sebagainya.

Strategi Pemilihan Jenama


1. Memperkenalkan perkembangan barisan
126 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2. Memperkenalkan perkembangan jenama


3. Memperkenalkan kepelbagaian jenama
4. Memperkenalkan jenama baru

Jenis-Jenis Jenama
1. Jenama Pengilang (Contoh : Proton, Pepsi, John Master dll)
2. Jenama Keluarga (Contoh : Barang Panasonic, Toshiba dll)
3. Jenama Individu (Contoh : P & G – Pantene, Rejoice, H&S dll)
4. Jenama Persendirian (Contoh : 7-Eleven, Aro-Makro dll)
5. Jenama Berlesen
6. Gabungan Jenama
PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 9
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.4 Pembungkusan Dan Pelabelan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.4 menerangkan kepentingan dan fungsi pembungkusan serta


pelabelan kepada pemasaran dan pengguna.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

127 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.1 SET INDUKSI


a. membawa tiub dan kotak ubat gigi serta beberapa
pembungkus gula-gula yang berlainan.
b. meminta pelajar memikirkan jenama produk yang diubah
pembungkusannya dan membuat perbandingan antara cara
pembungkusan yang lama dan baru.

3.15 KANDUNGAN
1 Pembungkusan
I Peringkat Pembungkusan
II Kepentingan Pembungkusan
2 Pelabelan
I Jenis-jenis Label

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat memahami kenapa barang-barang yang dikeluarkan
dibungkus dan dilabel dengan pelbagai cara dan gaya bagi menarik
perhatian pengguna.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2006)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,

128 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).


Pearson Publication.

28. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh :

8.4 PEMBUNGKUSAN
Pembungkusan ialah aktiviti mencipta (reka) dan mengeluarkan suatu
jenis bekas atau pembungkus untuk membungkus sesuatu produk.

Peringkat Pembungkusan;.
1. Bungkusan Pertama (Primary package)
Bekas utama ialah bekas yang digunakan untuk melindungi barang
yang sedia digunakan atau bekas untuk menyimpan barang.
2. Bungkusan Kedua (Secondary package)
Bahan atau kotak yang digunakan untuk melindungi bungkusan
pertama.
3. Bungkusan Untuk Pengangkutan (Shipping package)
Kotak tebal atau kadbod kayu untuk membungkus barang yang
ingin disimpan atau dihantar kepada pengedar serta dieksport.

Kepentingan Pembungkusan
1. Perkhidmatan Layan Diri
Maklumat yang terdapat pada label pembungkus boleh menarik
minat atau menolong pengguna membuat keputusan pembelian.
2. Kemudahan Pengguna
Barang yang dipasarkan mudah dibuka atau digunakan selain
mempunyai ciri-ciri cantik, menarik, boleh dipercayai dan berkualiti.

129 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3. Peluang Inovasi
Boleh menambah atau meningkatkan kegunaan sesuatu barang
seperti botol atau kotak yang boleh dikitar semula.
4. Peningkatan Imej Jenama Dan Firma
Contoh tin MILO berwarna hijau dlan sebagainya.

PELABELAN
Label ialah maklumat bercetak mengenai produk, jenama, pengeluar,
pengedar, kandungan, tarikh luput dan sebagainya yang tertera pada
pembungkusan. Pelabelan ialah sebahagian daripada pembungkusan.

Jenis-Jenis Label
I Label Jenama
II Label Deskriptif (seperti cara penggunaan dan penjagaan)
III Label Gred seperti Gred A, B, C dll (untuk telur), tanda HALAL dll.

130 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 10
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.5 Strategi Pembangunan Produk Baru

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan proses bagaimana sesuatu produk dibangunkan


bermula daripada idea untuk menghasilkan sesuatu produk hingga
produk tersebut dipasarkan.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI

131 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

a. meminta pelajar menggambarkan diri sebagai seorang yang


memainkan peranan yang penting dalam menentukan aktiviti
persatuan dan kelab serta memikirkan apakah aktiviti yang
akan dilakukan untuk semester ini.
b. menunjukkan cara atau kaedah merancang aktiviti tersebut.

3.16 KANDUNGAN
1 Strategi Pembangunan Produk Baru
I Lapan langkah dalam membangunkan produk baru

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN
Pelajar dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu produk baru
dibangunkan.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

29. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

132 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 18 Disember 2007

8.5 STRATEGI PEMBANGUNAN PRODUK BARU


Produk baru boleh diwujudkan dengan TIGA cara iaitu;
i mengeluarkan produk baru (asli) hasil penyelidikan dan pembangunan
ii mengambil alih firma lain serta produknya samada membeli firma itu
sendiri atau membeli paten (patent) atau lesen.
iii penambahbaikan atau pengubahsuaian dilakukan ke atas jenama sedi
ada menghasilkan produk baru

Strategi Pembangunan Produk Baru


9. Penghasilan Idea (Idea Generation)
10. Penapisan (Idea Screening)
11. Pembangunan dan Pengujian Konsep (Concept Development/Testing)
12. Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)
13. Analisa Perniagaan (Business Analysis)
14. Pembangunan Produk (Product Development)
15. Pengujian Pasaran (Market Testing)
16. Pemerdagangan (Commercialization)

Penghasilan Idea (Idea Generation)


Penjanaan idea ialah untuk mencari sebanyak idea yang mungkin
sebelum idea tersebut ditapis atau dipilih. Idea boleh didapati daripada
sumber dalaman atau sumber luaran firma.

Penapisan Idea (Idea Screening)


Idea ditapis untuk mengenal pasti dan memilih idea yang baik dan
menolak idea yang kurang baik atau tidak sesuai.

133 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pembangunan Dan Pengujian Konsep (Concept Development & Testing)


Idea yang dipilih akan dibangunkan sebagai konsep produk. Konsep
produk ialah huraian idea secara terperinci dinyatakan dalam konteks
yang boleh difahami oleh pengguna. Idea produk ialah satu idea untuk
produk yang mungkin akan dipasarkan di pasaran. Imej produk ialah
gambaran pengguna terhadap produk sebenar atau produk potensi.

Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)


Strategi pemasaran melibatkan sasaran pasaran, perletakan produk,
penentuan harga, pengedaran, matlamat jualan dan keuntungan serta
syer pasaran yang ingin dicapai dalam jangka masa pendek dan panjang.

Analisa Perniagaan (Business Analysis)


Menilai daya tarikan perniagaan dengan mengkaji jangkaan jualan, kos
pengeluaran dan jangkaan keuntungan untuk menentukan samada
objektif firma dapat dipenuhi atau sebaliknya.

Pembangunan Produk (Product Development)


Produk yang diilhamkan akan dibangunkan menjadi produk secara fizikal
berdasarkan konsep yang telah dikenalpasti kepada model percubaan
atau ‘prototype’ yang akan diuji keberkesanannya menggunakan kaedah;
ujian fungsian dan ujian penggunaan.

Pengujian Pemasaran (Market Testing)


Antara ujian yang mungkin dijalankan ialah ujian pada program
pemasaran, strategi pemposisian produk, pengiklanan, pengedaran
harga, jenama, pembungkusan dll. Bilangan ujian bergantung kepada kos
dan risiko memperkenalkan produk, kos untuk ujian dan faktor masa.

Pemerdagangan (Commercialization)
Beberapa keputusan yang perlu dibuat:untuk melancarkan produk baru;
2. Bila (When) – Masa

134 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

5. Di mana (Where) – Tempat


6. Pada siapa (To Whom) – Sasaran pasaran
7. Bagaimana (How) – Cara promosi dilakukan
PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 10
Masa 50 minit
Rujukan Bab 8

Topik BAB 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN


Sub topik 8.6 Kitaran Hayat Barang

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 memahami jangka hayat sesuatu barang atau perkhidmatan


bermula dari idea untuk menghasilkan sesuatu barang atau
perkhidmatan hingga barang atau perkhidmatan tersebut
dukeluarkan dari pasaran.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. menggunakan Mawi atau Siti Nurhaliza sebagai contoh dan
meminta pelajar menentukan di tahap mana mereka berada
dalam kitaran hayat (KHB) samada sedang meningkat
popular atau semakin kurang popular.

135 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

b. menunjukkan hubungan antara populariti dan jualan album.


3.17 KANDUNGAN
1 Kitaran Hayat Barang KHB)
I Peringkat dalam KHB
II Jenis-jenis KHB

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 8

3.4 KESIMPULAN
Pelajar diharap dapat memahami proses kitaran hayat sesuatu
produk dan kepentingannya serta strategi pemasaran yang
diperlukan pada tahap kiatarn yang berbeza.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

30. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 18 Disember 2007

136 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

8.5 KITARAN HAYAT BARANG (PRODUCT LIFE CYCLE)


Jangka masa untuk suatu produk “hidup” dinamakan sebagai kitaran
hayat. Kitaran hayat barang (KHB) ialah satu pusingan siri atau peringkat
perubahan yang dialami oleh suatu produk.

Peringkat KHB
1. Pembangunan produk (product development)
2. Peringkat pengenalan (introduction stage)
3. Peringkat pertumbuhan (growth stage)
4. Peringkat kematangan (maturity stage)
5. Peringkat penurunan (decline stage)

Pembangunan Produk (Product Development)


Peringkat pertama bermula dengan penghasilan dan pembangunan idea.
Tiada jualan dibuat kerana produk baru dibangunkan. Jumlah pelaburan
dan kos pengeluaran sangat tinggi.

Peringkat Pengenalan (Introduction Stage)


Produk mula memasuki pasaran sebenar. Kos dan aktiviti promosi dan
pengedaran amat tinggi bagi menyebarkan maklumat dan menarik minat
bakal pengguna untuk mencuba produk. Tiada keuntungan kerana jualan
rendah tetapi kos amat tinggi. Persaingan juga agak rendah.

Peringkat Pertumbuhan (Growth Stage)


Orang ramai mula menerima produk yang baru diperkenalkan dan kadar
jualan semakin meningkat. Penerima awal akan terus membeli produk ini
diikuti oleh pengguna yang lain. Keuntungan semakin meningkat kerana
kos promosi diagihkan kepada jumlah pengeluaran dan volum jualan yang
lebih besar jadi kos purata pengeluaran menjadi semakin rendah.
Beberapa strategi yang mungkin dilaksanakan pada tahap ini;
 memperbaharui kualiti, menambahkan sifat, mengeluarkan model baru
137 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

 memasuki pasaran sasaran yang baru


 memasuki saluran pengedaran baru
 mengubah bentuk pengiklanan dan promosi
 menurunkan harga untuk menarik bakal pembeli yang sensitif harga

Peringkat Kematangan (Maturity Stage)


Jualan berada pada peringkat paling tinggi tapi pertumbuhan jualan mula
menurun atau jualan agak perlahan kerana produk telah lama berada di
pasaran dan sudah mencapai tahap penerimaan hampir keseluruhan
pasaran. Keuntungan adalah stabil atau berkurang. Cabaran menjadi
semakin sengit kerana penerimaan barang sudah mencapai tahap tepu
dan firma mempunyai banyak produk yeng terpaksa dijual.

Untuk mempertahankan produk, beberapa strategi boleh digunakan;


i. Pengubahsuaian @ Modifikasi Pasaran
ii. Pengubahsuaian @ Modifikasi Produk
iii. Pengubahsuaian Campuran Pemasaran

Peringkat Penurunan (Decline Stage)


Jualan dan keuntungan semakin berkurang. Permintaan merosot kerana
terdapat produk pengganti yang banyak di pasaran.
Beberapa sebab berlakunya penurunan jualan antaranya adalah:
 peningkatan teknologi
 perubahan dalam citarasa pengguna
 peningkatan persaingan dalam dan luar negara
 barang kehilangan daya tarikannya
Penurunan jualan menyebabkan berlaku lebihan kapasiti, pengurangan
harga dan keuntungan. Ini mungkin menyebabkan ada firma yang akan
menarik diri dari pasaran. Firma yang kekal akan mengurangkan
pengeluaran atau harga serta memotong belanjawan promosi.
Firma perlu mengenal pasti masalah dan membuat beberapa keputusan;;

138 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1. mengenal pasti barang di peringkat penurunan dengan menganalisa


jualan, syer pasaran, kos dan trend keuntungan.
2. membuat keputusan samada untuk mengekalkan produk, mengaut
keuntungan atau menghentikan jualan produk tersebut.
♦ sekiranya firma mengekalkan (maintain) produk, firma berharap
agar pesaing akan meninggalkan pasaran tersebut.
♦ mengaut keuntungan (harvest) sebanyak mungkin dengan
mengurangkan pelbagai kos seperti kilang dan peralatan,
penyelenggaraan, penyelidikan dan pembangunan, pengiklanan
dan tenaga jualan.
♦ menghentikan jualan (terminate) dengan menjualnya kapada firma
lain atau mencairkan produk pada nilai sisaan (salvage value).

Jenis Kitaran Hayat Barang (KHB)


TIGA jenis kitaran hayat barang ialah fesyen, gaya dan fad.
I Fesyen (Fashion)
Fesyen ialah gaya yang diterima masa kini atau sesuatu yang
sedang popular dalam sesuatu bidang seperti gaya “rock” pada
tahun 1980an, gaya atau imej kasual pada tahun 1990an dll.

II Gaya (Style)
Gaya ialah satu cara ekspresi yang terbeza. Selepas gaya tercipta,
ia akan kekal untuk beberapa generasi, kemudian ia pergi atau
hilang dan berkemungkinan muncul kembali pada masa hadapan.

III Fad (Fad)


Fad ialah sejenis gaya yang datang secara cepat, meningkat dan
popular untuk dalam jangka masa yang singkat. Selepas
diperkenalkan gaya fad akan diamalkan secara giat, memuncak
dan merosot dengan cepat.
LATIHAN 8 : PRODUK DAN PERKHIDMATAN (Goods And Services)

139 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1. Apa sahaja tawaran kepada pasaran untuk menarik perhatian, pemilikan,


atau penggunaan akan dapat memenuhi kehendak dan keperluan individu
atau kumpulan dikenali sebagai;
A. idea B. permintaan
C. produk D. perkhidmatan

2. Berikut ialah ciri-ciri kategori produk sebenar KECUALI;


A. tahap kualiti B. pemasangan
C. nama jenama D. reka bentuk

3. Berikut ialah kategori barang mudah beli KECUALI;


A. barang asasi B. barang gerak hati
C. barang kecemasan D. barang tidak dicari

4. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh barang beli belah?


A. Barang asasi B. Barang gerak hati
C. Barang tidak dicari D. Barang homogeneous

5. Barang yang dibeli oleh pelanggan untuk kegunaan harian ialah;


A. barang asasi B. barang istimewa
C. barang gerak hati D. barang kecemasan

6. Contoh barang gerak hati ialah;


A gula B beras
C payung D gula-gula

7. Barang pengguna yang murah dan selalu dibeli oleh pengguna dengan
menggunakan sedikit usaha dan masa yang minima di kenali sebagai;
A. barang istimewa B. barang tidak dicari
C. barang beli belah D. barang mudah beli

140 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

8. Barang pengguna yang melalui proses pemilihan dan pembelian serta


perbandingan ciri-cirinya berdasarkan kesesuaian, kualiti dan harga ialah;
A. barang istimewa B. barang tidak dicari
C. barang beli belah D. barang mudah beli

9 Kenapakah penggunaan jenama persendirian (private branding) adalah


satu perkara biasa di kalangan orang tengah?
A Mampu untuk mendapatkan tambahan harga (additional price)
yang lebih tinggi di atas jenama persendirian.
B Dapat menghalang tanggungan kos yang tinggi akibat daripada
kempen-kempen yang dilakukan oleh pengeluar.
C Dapat meningkatkan kesetiaan pengguna dan belian ulangan yang
lebih tinggi kerana jenama persendirian tidak berada di tempat lain.
D semua di atas.

10. Yang manakah BUKAN kepentingan jenama kepada pengguna?


A Membentuk kesetiaan pelanggan
B Membantu memperkenalkan produk baru
C Membantu firma membezakan produknya dengan produk pesaing
D Memerlukan banyak promosi sokongan untuk memaklumkan
kepada bakal pembeli

11. _____ ialah sebahagian daripada aktiviti pembungkusan dan merangkumi


maklumat bercetak yang terdapat pada produk atau pembungkus.
A. Pelabelan B. Pembungkusan
C. Khidmat sokongan produk D. Keputusan barisan produk

12. Apakah peringkat kitaran hidup barang yang merujuk kepada satu tempoh
penerimaan pasaran dan pertambahan keuntungan yang cepat?
A. peringkat pertumbuhan B. peringkat pengenalan
C. peringkat penurunan D. peringkat kematangan

141 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

13 Produk sedia ada dalam pasaran dikembangkan kepada bentuk, saiz dan
citarasa yang baru ialah strategi pemilihan jenama berdasarkan;
A memperkenalkan jenama baru.
B memperkenalkan kepelbagaian jenama.
C memperkenalkan perkembangan barisan.
D memperkenalkan perkembangan jenama.

14 Kebaikan utama jenama keluarga ialah;


A peruncit bersedia menggandakan promosi.
B dapat menarik perhatian pelbagai segmen pasaran.
C produk baru yang rendah mutunya tidak akan merosakkan nama
jenama itu.
D dapat menghasilkan imej yang konsisten pada produk-produk
keluaran firma tersebut.

15 Jika firma “Berasku” iaitu pengeluar terkenal beras wangi dan usang
berjenama “Lazzat” menggunakan jenama tersebut bagi produk baru iaitu
makanan segera, firma ini dikatakan mengamalkan strategi;
A jenama baru. B perkembangan barisan
C kepelbagaian jenama D peekembangan jenama

16. Firma Berjaya mengeluarkan syampu berjenama Kristal. Dalam usaha


meningkatkan syer pasaran, firma ini mengeluarkan tiga jenama baru iaitu
Delima, Nilam dan Zamrud. Firma ini mengamalkan strategi;
A jenama baru. B perkembangan narisan.
C kepelbagaian.jenama D perkembangan jenama.

17. Jenis kitaran hayat barang yang bertahan untuk tempoh masa yang
singkat, diterima oleh pengguna dengan cepat, matang pada peringkat
awal dan menurun dengan cepat dikenali sebagai;
A. fad B. gaya
C. stail D. fesyen

142 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

18. Pada peringkat permulaan kitaran hayat produk, ahli pemasaran cuba;
A. memujuk pengguna mencuba sesuatu produk
B. menaikkan harga
C. menaikkan syer pasaran daripada pesaing-pesaing
D. memberi tumpuan kepada promosi yang hebat

19. Strategi yang digunakan semasa peringkat kematangan ialah untuk


meningkatkan penggunaan produk terkini dikenali sebagai;
A. pembaikan produk
B. pembaikan pasaran
C. pembaikan pengguna
D. pembaikan campuran pemasaran

20. Pengenalan produk ke dalam pasaran berlaku pada peringkat _____


dalam proses pembangunan produk baru.
A. pemerdagangan
B. penghasilan idea
C. pengujian pemasaran
D. pembangunan dan pengujian konsep

21. Pencarian idea baru secara sistematik merupakan ciri utama untuk
peringkat ___ di dalam proses pembangunan produk baru.
A. penapisan idea
B. penghasilan idea
C. analisa perniagaan
D. pembangunan dan pengujian konsep

22. Produk manakah tidak memerlukan pengaruh kumpulan rujukan untuk


menjadi pilihan pengguna?
A. Rokok B. Pakaian
C. Perabot D. Buah-buahan dalam tin

143 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

23. Langkah kedua selepas penghasilan idea untuk strategi pembangunan


produk baru;
A. penapisan idea
B. pemerdagangan
C. pengujian pasaran
D. pembangunan dan pengujian konsep

24. Idea penghasilan produk baru kebanyakkannya diperolehi daripada;


A. pelabur B. pesaing
C. para pengguna D. sumber dalaman firma

25. Ulasan pada jangkaan jualan, kos dan keuntungan suatu produk baru
untuk menentukan samada faktor-faktor ini boleh mencapai objektif firma
dinamakan;
A. penghasilan idea
B. analisis perniagaan
C. pengujian pemasaran
D. analisis strategi pemasaran

26. Satu jenama atau sebahagian jenama yang mendapat perlindungan


undang-undang kerana keunikannya dikenali sebagai;
A. nama jenama
B. simbol jenama
C. simbol perniagaan
D. hakcipta terpelihara

27. Antara berikut, yang manakah BUKAN penyebab kegagalan produk baru?
A. Kos penyelidikan yang rendah
B. Rekabentuk yang tidak menarik
C. Aktiviti pemasaran yang tidak berkesan.
D. Tidak mempunyai ciri-ciri yang tersendiri.

144 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

28. Langkah kedua dalam strategi pembangunan produk baru ialah;


A. Penapisan idea
B. Penghasilan idea
C. Strategi pemasaran
D. Pembangunan dan pengujian konsep

29. Langkah keempat dalam strategi pembangunan produk baru ialah;


A. Penapisan idea
B. Penghasilan idea
C. Strategi pemasaran
D. Pembangunan dan pengujian konsep

30. Pada peringkat ini, penilaian dilakukan untuk mencari idea yang paling
baik dan meninggalkan idea yang lemah.
A. Penapisan idea
B. Penghasilan idea
C. Strategi pemasaran
D. Pembangunan dan pengujian konsep

145 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

BAHAGIAN B

1. Huraikan TIGA peringkat produk.

2. Namakan semua jenis produk pengguna dan berikan contoh yang sesuai.

3. Senaraikan TIGA jenis produk mudah beli.Berikan contoh yang sesuai.

4. Berikan jenis-jenis produk perniagaan.

5. Bezakan antara nama jenama, tanda jenama, tanda dagang dan ekuiti
jenama.

6. Apakah perkembangan barisan, perkembangan jenama, kepelbagaian


jenama dan jenama baru?

7. Senaraikan ENAM jenis jenama. Berikan definisi dan contoh yang sesuai.

8. Bezakan pelabelan dan pembungkusan.

9. Terangkan EMPAT ciri-ciri utama perkhidmatan.

10. Namakan LIMA factor yang menentukan kualiti perkhidmatan.

11. Kenapa produk baru kadang-kadang gagal di pasaran?

12. Senaraikan tahap dalam.KHB. Lakarkan rajah kitaran hayat barang.

13. Apakah perbezaan antara fesyen. Gaya dan fad. Lakarkan rajah yang
sesuai bagi fesyen, gaya dan fad.

146 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 10
Masa 50 minit
Rujukan Bab 9

Topik BAB 9 : PENENTUAN HARGA


Sub topik 9.1 Definisi Harga
9.2 Faktor-faktor Yang Menentukan Harga

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 memahami maksud harga dan dapat mengenalpasti nama lain bagi
harga untuk barang yang berlainan
1.2 mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi harga dan
bagaimana faktor tersebut boleh memberi kesan ke atas harga

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. menggunakan barang kemas sebagai contoh gelang atau
cincin keluaran Habib Jewel, Zhullian dan emas Kelantan.
Kenapa harga bagi barang-barang ini berlainan walaupun
barang kelihatan sama dan sama berat?
3.18 KANDUNGAN
1 Harga

147 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

I Definisi harga
II Jenis-jenis harga
II Faktor-faktor yang menentukan harga

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 9

3.4 KESIMPULAN
Pelajar diharap dapat memahami proses kitaran hayat sesuatu
produk dan kepentingannya serta strategi pemasaran yang
diperlukan pada tahap kiatarn yang berbeza.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

31. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Januari 2008

BAB 9 : PENENTUAN HARGA BARANG (PRICING)

148 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

9.1 DEFINISI
Harga ialah nilai sesuatu barang atau perkhidmatan yang diukur dengan
wang.
Di dalam pemasaran, harga dikenali dengan pelbagai nama:
1. Sewa : Bangunan / ruang yang disewakan kepada orang lain.
2. Tambang :Bayaran untuk pengangkutan udara, darat dan air.
3. Faedah / Bunga : Kos atau bayaran untuk pinjaman bank.
4. Premium : Bayaran yang dikenakan ke atas polisi insuran.
5. Upah : Bayaran untuk perkhidmatan yang diberikan.
6. Kadar : Bil seperti elektrik, air dan telefon.

9.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA

1. Faktor dalaman yang terdiri daripada objektif pemasaran, strategi


campuran pemasaran (4Ps), kos dan pertimbangan organisasi.

2. Faktor luaran yang terdiri daripada keadaan pasaran dan


permintaan, kos, harga dan tawaran pesaing dan factor-faktor lain
seperti keadaan ekonomi, penjual semula dan lain-lain.

Faktor Dalaman Penentuan Harga

1. Objektif Pemasaran

a) Untuk terus hidup / kekal dalam pasaran (survival).

b) Memaksimakan keuntungan semasa (current profit-maximization).

c) Kepemimpinan syer pasaran (market share leadership).

d) Kepemimpinan kualiti barang (product quality leadership).

e) Objektif lain seperti untuk mengelak pesaing daripada memasuki

pasaran (prevent competition), firma meletakkan harga pada


tahap yang agak rendah dan tidak mampu disaingi pesaing.

149 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Objektif pemasaran terbahagi kepada empat (4) iaitu

i. Strategi Penakatan

ii. Untung Semasa Maksima

iii. Kepimpinan Syer Pasaran

iv. Kepimpinan Kualiti

2. Strategi Campuran Pemasaran

Penentuan harga perlu diselaraskan dengan keputusan reka


bentuk produk, pengagihan dan promosi untuk mewujudkan
program pemasaran yang mantap (consistent) dan berkesan
(effective).

3. Kos

Kos ialah faktor penting dalam menentukan harga suatu barang


supaya mendapat pulangan atau keuntungan daripada hasil
jualan produk dan perkhidmatan kepada pengguna.

Kos terbahagi kepada:

a) Kos tetap : bayaran kepada faktor tetap seperti sewa dll.

b) Kos berubah : bayaran kepada penggunaan faktor berubah seperti

bahan mentah, pekerja dll.

c) Jumlah kos : Jumlah keseluruhan kos pengeluaran.

TC = TFC + TVC

4. Pertimbangan Organisasi

Keputusan penentuan harga dibuat oleh individu tertentu dalam


organisasi bergantung kepada kepentingan (pangkat) mereka.
150 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

TIGA jenis organisasi yang terlibat adalah:

a) firma kecil : harga ditetapkan oleh pengurusan atasan.

b) firma besar : harga ditentukan oleh pengurus bahagian / pengurus

barisan barang / keluaran

c) industri : jurujual boleh berunding dengan pelanggan


dalam

jeda harga tertentu

Faktor Luaran Penentuan Harga

1. Pasaran Dan Permintaan

 Harga ditentukan oleh jenis pasaran dan permintaan yang berbeza


kerana terdapat pelbagai jenis pasaran seperti pasaran persaingan
sempurna, persaingan bermonopoli, oligopoli dan monopoli.

 Menganalisa hubungan harga dan permintaan dengan melihat keanjalan


permintaan samada anjal, tidak anjal, anjal uniti dll

2. Harga Dan Tawaran Oleh Pesaing

 Menggunakan maklumat mengenai harga dan kualiti produk pesaing


dan membuat perbandingan dengan produk keluaran firma sebagai cara
untuk menentukan harga yang sesuai.

3. Faktor-Faktor Lain

 Keadaan ekonomi semasa boleh mempengaruhi penentuan harga


barang. Jika ekonomi meleset, harga mungkin turun. Jika ekonomi
mengalami masalah inflasi, harga agak tinggi.

151 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

 Kerajaan mempengaruhi pemasaran melalui akta atau undang-undang


yang ditentukan oleh kerajaan.

 Contoh : Harga barang asasi akan dikawal oleh kerajaan bagi

menjaga dan melindungi kebajikan dan hak pengguna.

152 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 11
Masa 50 minit
Rujukan Bab 9

Topik BAB 9 : PENENTUAN HARGA


Sub topik 9.3 Pendekatan Umum Penentuan Harga

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan kaedah bagaimana harga barang ditentukan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. meminta pelajar berfikir kenapa harga secawan kopi dijual
pada harga yang berbeza di kedai kopi, di restoran dan di
hotel.

3.19 KANDUNGAN
1 Pendekatan berasaskan harga
2 Pendekatan berasaskan pembeli
3 Pendekatan berasaskan persaingan
3.3 LATIHAN KENDIRI
Rujuk Latihan 9

153 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3.4 KESIMPULAN
Pelajar diharap dapat memahami dan membezakan kaedah
berlainan yang digunakan dalam menentukan harga barang dan
kenapa pendekatan yang berlainan digunakan samada kepada
pengguna yang berlainan atau barang yang berbeza.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

32. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Januari 2007
9.3 PENDEKATAN UMUM PENENTUAN HARGA (GENERAL PRICING)

Antara pendekatan yang perlu diketahui oleh firma ialah;

(a) Pendekatan Berasaskan Kos (Cost-Based Approach)

154 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

i. Penentuan Harga Tokokan Kos (Cost-plus Pricing)

Ditentukan dengan menambahkan satu tokokan piawaian


kepada

kos barang. Harga ini masih popular kerana beberapa sebab;

 Firma lebih pasti tentang kos dibandingkan permintaan

 harga stabil dan persaingan harga dapat dikurangkan

 Cara ini dirasakan lebih adil kepada firma, penjual dan


pembeli.

ii. Analisa Pulang-Modal Dan Penentuan Harga Untung Sasaran

(Breakeven Analysis And Target Profit Pricing)

 Cara menentukan harga berasaskan titik pulang modal


untuk mendapat keuntungan.

 Penentuan harga sasaran merupakan konsep carta


pulangan modal yang menunjukkan jumlah kos dan jumlah
hasil yang dijangka pada tahap volum jualan yang berbeza

(b) Pendekatan Berasaskan Pembeli (Buyer-Based Approach)

Penentuan harga dibuat berasaskan penilaian pembeli terhadap


barang. Perbezaan nilai ditentukan oleh faktor suasana atau alam
sekeliling di mana produk tersebut boleh diperolehi atau dijual.

Contoh harga secawan kopi berbeza mengikut citarasa pembeli;

♦ Gerai : RM 0.80 secawan

♦ Restoran : RM 1.50 secawan

♦ Hotel : RM 3.00 secawan

155 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Harga yang berbeza dikenakan kerana yang dijual bukan sahaja


produk tetapi juga perkhidmatan seperti layanan, hiasan dalaman
kedai, muzik, penyaman udara dan sebagainya

(c) Pendekatan Berasaskan Persaingan (Competition-Based Approach)

i. Penentuan Harga Kadar Kini (Going-Rate Pricing)

 Firma meletakkan harga berdasarkan harga pesaing dan


kurang memberi perhatian pada kos atau permintaan.

 Harga mungkin sama, kurang atau lebih daripada harga


pesaing.

ii. Penentuan Harga Bida Tertutup (Sealed-Bid Pricing)

 Firma menawarkan bida untuk sesuatu produk.

 Firma meletakkan harga yang menyamai harga pesaing.

 Untuk mendapatkan kontrak, firma perlu menentukan harga


yang lebih rendah daripada firma lain.

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

156 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Minggu 11
Masa 50 minit
Rujukan Bab 9

Topik BAB 9 : PENENTUAN HARGA


Sub topik 9.4 Strategi Penentuan Harga

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan strategi yang dgunakan dalam menentukan harga.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. meminta pelajar memikirkan harga barang-barang seperti
“Playstation” dan telefon mudah alih serta kenapa harganya
lebih mahal semasa baru diperkenalkan di pasaran.

3.20 KANDUNGAN
4 Strategi Harga Produk Baru
5 Strategi Harga Produk Campuran
6 Strategi Pelarasan Harga
3.3 LATIHAN KENDIRI
Rujuk Latihan 9

3.4 KESIMPULAN
Pelajar diharap dapat memahami dan membezakan kenapa
strategi yang berlainan digunakan dalam menentukan harga bagi

157 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

barang yang berlainan bergantung kepada matlamat jangka


pendek dan panjang firma terhadap sesuatu produk.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

33. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Januari 2008

9.4 STRATEGI PENENTUAN HARGA (PRICING STRATEGY)

I Strategi Produk Baru – Produk Inovatif (Innovative Product)

(a) Harga Penarahan Pasaran (Market Skimming Pricing)

(b) Harga Penembusan Pasaran (Market Penetration Pricing)

158 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Strategi Produk Baru – Produk Tiruan (Immitative Product)

(a) Strategi Harga Premium

(b) Strategi Harga Ekonomi

(c) Strategi Harga Nilai Baik

(d) Strategi Harga Lebih

II Strategi Harga Produk Campuran

(a) Harga Barisan Produk

(b) Harga Barang Pilihan

(c) Harga Barang Tawanan

(d) Harga Barang Sampingan

(e) Harga Barang Gabungan/Timbunan

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 11
Masa 50 minit
Rujukan Bab 10

159 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Topik BAB 9 : PENENTUAN HARGA


Sub topik 9.4 Strategi Penentuan Harga (sambungan)

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 membincangkan kaedah bagaimana harga barang diselaraskan


mengikut musim dan fungsi tertentu.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. meminta pandangan pelajar kenapa harga tiket atau bilik
hotel yang ditempah dikenakan harga yang berlainan pada
masa yang berbeza. (Weekdays and weekend rates or peak
and regular seasons)

3.21 KANDUNGAN
7 Strategi Pelarasan Harga
3.3 LATIHAN KENDIRI
Rujuk Latihan 9

3.4 KESIMPULAN
Pelajar diharap dapat memahami kenapa strategi pelarasan harga
yang berlainan digunakan ke atas barang yang berlainan serta bila
strategi tersebut digunakan dan bagaimana pemasar menentukan
jenis strategi yang digunakan.

160 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

34. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Januari 2008

III Strategi Pelarasan Harga

1. Harga Diskaun Dan Elaun (Discount Pricing And Allowances)

(a) Diskaun Bermusim (Seasonal Discounts)

Pengurangan harga pada barang yang dibeli di luar musim

seperti tambang, package percutian, kadar sewa, hotel dll.

(b) Diskaun Tunai (Cash Discounts)

Pengurangan harga kepada yang membayar bil dengan cepat..

161 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

(c) Diskaun Kuantiti (Quantity Discounts)

Pengurangan harga jika membeli dengan jumlah yang banyak

(d) Diskaun Fungsi/Perdagangan (Functional/Trade Discounts)

Diskaun ditawarkan kepada ahli-ahli saluran perdagangan yang

menjalankan fungsi tertentu seperti jualan, menyimpan rekod,.

(e) Elaun Tukar-beli n Promosi (Trade-in / Promotional Allowances)

Elaun tukar beli ialah pengurangan harga untuk pembelian barang


baru yang ditukar dengan barang lama.

Elaun promosi ialah pengurangan harga kepada orang tengah


yang membantu dalam pengedaran dan promosi serta program
sokongan jualan untuk memberi ganjaran kepada mereka.

2. Harga Berdiskriminasi (Discriminatory Pricing)

Harga yang ditawarkan adalah berbeza mengikut keadaan:

(a) Segmen Pengguna - berasaskan pelanggan

(b) Bentuk Produk - berasaskan bentuk produk

(c) Tempat : berasaskan lokasi barang dijual

(d) Masa : berasaskan masa siang mahal, malam

murah atau sebaliknya.

3. Harga Psikologi (Psychological Pricing)

Mementingkan aspek psikologi dalam penentuan harga dan

bukan aspek ekonomi. Contohnya produk berjenama dianggap

berkualliti tinggi dan mahal harganya.

4. Harga Promosi (Promotional Pricing)

162 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1. Pemimpin Harga

2. Harga Peristiwa Khas (Special Event Pricing)

3. Rebet Tunai (Cash Rebate)

4. Tawaran Pembiayaan Faedah Rendah

5. Harga Geografi (Geographical Pricing)

1. Harga FOB (Free On Board : Percuma Atas Kapal)

2. Harga Terkirim Seragam

3. Harga Zon

4. Harga Titik Asas

5. Harga Serapan Tambang @ Penyerapan Pengangkutan

6. Harga Antarabangsa

Harga yang hampir sama tanpa mengira pasaran seperti Boeng.

LATIHAN 9 : PENENTUAN HARGA


1. Penentuan harga barang berdasarkan harga pesaing berbanding kos atau
permintaan dikenali sebagai penentuan harga;
A. kadar kini B. tokokan kos
C. bida tertutup D. untung sasaran

2. Kos yang tidak berubah dengan tingkat pengeluaran dikenali sebagai;


A. kos tetap B. kos berubah
C. kos standard D. kos individu

163 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3. Apabila seorang pembeli sanggup membayar harga RM250 untuk minyak


wangi yang bernilai RM50 ialah contoh harga;
A. promosi B. psikologi
C. diskriminasi D. penarahan pasaran

4. Strategi meletakkan harga permulaan yang rendah untuk membolehkan


produk diterima oleh pengguna dengan cepat dinamakan strategi harga;
A. barang pilihan B. baeang tawanan
C. penarahan pasaran D. penembusan pasaran

5. Penentuan harga geografi yang dikenakan kepada pengguna pada kadar


yang sama tanpa mengambilkira perbezaan lokasi dikenali sebagai;
A. harga zon B. harga titik asas
C. harga terkirim seragam D. harga serapan tambang

6. __ ialah pengurangan harga kepada yang membayar bil dengan segera..


A. Elaun B. Diskaun fungsi
C. Diskaun tunai D. Diskaun kuantiti

7. Pengurangan harga untuk pembeli yang membeli dalam jumlah yang


banyak dikenali sebagai;
A. diskaun tunai B. diskaun kuantiti
C. diskaun fungsian D. diskaun bermusim
8. ______ ialah untuk mengukur sejauhmana permintaan berubah mengikut
perubahan harga.
A. Maklumbalas harga
B. Perbandingan harga
C. Keanjalan permintaan harga
D. Keanjalan permintaan pendapatan

9. Apabila penjual memilih satu tempat sebagai asas untuk harga tawaran
berdasarkan lokasi tersebut maka ianya mengamalkan strategi;

164 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

A. harga zon B. harga titik asas


C. harga terkirim seragam D. harga serapan tambang

10. Firma yang mengamalkan strategi ______ dalam tempoh masa tertentu
meletakkan harga lebih rendah dari senarai kerja dan kadang-kadang di
bawah kos untuk meningkatkan jualan jangka pendek.
A. harga lokasi B. harga promosi
C. harga geografi D. harga psikologi

11. Yang manakah antara berikut BUKAN objektif penentuan harga?


A. Memimpin syer pasaran
B. Memimpin kualiti produk
C. Memaksimakan untung semasa
D. Memaksimakan kepuasan pengguna

12. (a) Apakah faktor dalaman yang diambilkira dalam menentukan


harga sesuatu barang atau produk?
Terangkan TIGA (3) daripada faktor-faktor berikut secara ringkas.

(b) Antara faktor-faktor luaran yang perlu dipertimbangkan


semasa menentukan harga produk ialah pasaran dan permintaan.
Jelaskan EMPAT (4) jenis pasaran yang terlibat dan bagaimana
harga ditentukan dalam setiap pasaran tersebut.
PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 12
Masa 50 minit
Rujukan Bab 10

Topik BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN


Sub topik 10.1 Orang Tengah (Intermediaries)

165 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.1 memberikan definisi perkataan “pengedaran”


1.2 membincangkan siapakah orang tengah, kepentingan orang tengah
kepada firma dan pengguna serta fungsi-fungsi yang dimainkan
oleh orang tengah.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. pelajar diminta membayangkan “masalah” terutama di segi
masa dan kos yang mungkin mereka hadapi tanpa
kewujudan orang tengah iaitu terpaksa membeli semua
barang TERUS daripada pengeluar.

3.22 KANDUNGAN
8 Siapakah orang tengah?
9 Kepentingan orang tengah
10 Fungsi orang tengah

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 10

3.4 KESIMPULAN

166 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat memahami kepentingan orang tengah dalam


saluran pengagihan samada kepada firma atau pengguna terutama
dalam meningkatkan kecekapan pengedaran...

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

35. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Januari 2008

BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN (PLACE)


Pengedaran ialah proses pemindahan hakmilik terhadap suatu barang atau
perkhidmatan.

10.1 SIAPAKAH ORANG TENGAH?


Orang tengah ialah orang yang membantu pengeluar mengedarkan
barang kepada pembeli dan bakal-bakal pembeli.
DUA kategori orang tengah yang utama ialah;
1. Pemborong (Wholesaler)

167 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pemborong ialah orang atau firma yang membeli barang daripada


pengeluar dan menjualkannya kepada peruncit dan pengguna industri.
2. Peruncit (Retailer)
Peruncit ialah mereka yang membeli barang daripada pengeluar atau
pemborong dan mengambil hak serta menjualnya kepada pengguna.

Kepentingan Orang Tengah


a) Orang tengah menyediakan sistem pengedaran yang lebih berkesan
b) Orang tengah memainkan peranan sebagai “matchmaker” untuk
permintaan dan penawaran barang di pasaran
c) Orang tengah mengurangkan bilangan saluran transaksi atau
menjadikan saluran lebih mudah dan lebih teratur.
d) Orang tengah membuat pemasaran secara langsung dan membantu
pengeluar mempromosikan barang tersebut
e) Sesetengah pengeluar tidak mempunyai pengalaman dalam bidang
pemasaran dan mereka bergantung kepada orang tengah yang
berpengalaman untuk membantu memasarkan barang mereka.
f) Adanya orang tengah memungkinkan firma mempunyai lebih banyak
masa untuk meningkatkan pelaburan atau membuat penyelidikan

Fungsi Saluran Pemasaran


Saluran pengedaran menjalankan beberapa fungsi yang utama iaitu;
• Penyelidikan (Research)
• Promosi (Promotion)
• Kontrak (Contract)
• Penyesuaian (Matching)
• Berunding (Negotiate)
• Agihan secara fizikal (Physical distribution)
• Kewangan (Financing)
168 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

• Risiko (Risk taking)

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 12
Masa 50 minit
Rujukan Bab 10

Topik BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN


Sub topik 10.2 Rangkaian Saluran Pengedaran
10.3 Peruncitan

169 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.3 Membincangkan tahap-tahap yang berbeza dalam saluran


pemasaran pengguna
1.4 Menerangkan bagaimana faktor-faktor yang berbeza
mempengaruhi reka bentuk saluran pengedaran

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.2 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


a. membawa ubat gigi yang dibeli di kedai / pasaraya dan produk
AVON dan meminta pelajar membayangkan tahap yang dilalui
sebelum produk sampai ke tangan pengguna akhir.

3.23 KANDUNGAN
11 Rangkaian saluran pengedaran
i Saluran pemasaran pengguna
ii Saluran pemasaran industri
12 Keputusan reka bentuk saluran

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 10

3.4 KESIMPULAN

170 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat memahami kenapa produk yang berbeza


mempunyai tahap saluran pemasaran yang berlainan serta apakah
maksud peruncitan.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

36. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Januari 2008

10. 2 RANGKAIAN SALURAN PENGEDARAN


Rangkaian saluran pengedaran terdiri daripada saluran pemasaran
pengguna dan saluran pemasaran industri.

Saluran Pemasaran Pengguna


Saluran pemasaran pengguna menitikberatkan penjualan produk dan /
atau perkhidmatan kepada pengguna akhir.
1) Tahap 1 : Saluran ‘Zero-level’
Tiada orang tengah yang terlibat dalam pengedaran atau ‘direct selling’
iaitu jualan terus kepada pengguna seperti AVON.

171 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

2) Tahap 2 : Saluran ‘One-level’


Menggunakan seorang orang tengah sahaja dalam menjalankan
aktiviti pemasaran dan ia melibatkan peruncit. Dalam pasaran industri,
barang dijual melalui agen jualan atau broker seperti EON.(Proton)
3) Tahap 3 : Saluran ‘Two-level’
Memerlukan khidmat dua orang tengah seperti pemborong dan
peruncit untuk menyampaikan produk kepada pengguna.
4) Tahap 4 : Saluran ‘Three-level’
Melibatkan tiga peringkat orang tengah seperti pemborong, pengedar,
peruncit dan pengguna.

Keputusan Rekabentuk Saluran (Channel Design Decision)


Beberapa faktor mempengaruhi rekabentuk saluran pemasaran yang ingin
digunakan oleh ahli pemasaran. Antaranya ialah:

1. Mengenal Pasti Objektif Dan Halangan Saluran:

2. Mengenal Pasti Saluran Pilihan

3. Bilangan Orang Tengah

10.3 PERUNCITAN

Peruncitan ialah semua aktiviti yang melibatkan penjualan barang dan


perkhidmatan secara langsung kepada pengguna untuk kegunaan sendiri.
Cara peruncitan dilakukan ialah;
(a) Kedai Istimewa (Specialty Store)
Membawa barisan barang yang sempit tetapi mempunyai pelbagai
rekabentuk seperti kedai alat sukan, perabot, buku dan lain-lain.
(b) Kedai Berjabatan (Department Store)

172 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Membawa barisan barang yang lebih luas seperti pakaian, barang


perhiasan dan peralatan rumah seperti Kamdar, Nagoya dan lain-lain.
(c) Supermarket
Kedai layan diri yang besar dengan kos yang rendah, margin yang
rendah, jumlah / volum jualan yang tinggi seperti Tesco dan Giant.
(d) Kedai Mudah Beli (Convenience Store)
Kedai kecil yang mempunyai barisan barang yang terhad tetapi
pusingan yang tinggi serta terletak berdekatan dengan kawasan
perumahan dan dibuka untuk jangkamasa yang lama (mungkin 24
jam) selama 7 hari seminggu. Harga di sini agak tinggi.

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 12
Masa 50 minit
Rujukan Bab 10

Topik BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN

173 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Sub topik 10.4 Pemborongan


10.5 Pengangkutan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.5 Membincangkan apakah pemborongan dan bagaimana / kenapa


aktiviti ini dilakukan serta siapakah pemborong.
1.6 Menerangkan jenis-jenis sistem pengangkutan yang digunakan dan
kepentingannya kepada pengeluar produk yang berbeza.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.3 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


b. “mengajak” pelajar “mengunjungi” kedai borong di bangunan
bersebelahan KPTMKB dan menunjukkan perbezaan cara
barang dijual dibandingkan dengan kedai runcit..

3.24 KANDUNGAN
13 Pemborongan
14 Sistem pengangkutan

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 10

3.4 KESIMPULAN

174 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat memahami kenapa produk yang berbeza


diagihkan dengan cara yang berlainan dan menggunakan sistem
pengangkutan yang berbeza.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

37. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 6 Januari 2008

10. 4 PEMBORONGAN
Pemborongan (Wholesaling) melibatkan semua aktiviti di dalam
penjualan barang dan perkhidmatan kepada mereka yang membelinya
(terutama secara pukal) untuk dijual semula atau untuk kegunaan industri.
Pemborongan berbeza dengan peruncitan kerana:
• Pemborong lebih menitikberatkan kepada pengguna industri / firma.
• Pemborong kurang memberi perhatian pada promosi, suasana dan lokasi di
mana barang itu dijual.

175 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

• Pemborong lebih bertumpu kepada kawasan yang lebih luas dan mempunyai
transaksi yang lebih besar berbanding peruncit.
• Kebiasaannya pemborong tidak menjual terus kepada peruncit tetapi
pemborong jober para (rack jobber wholesaler).

Pemborong terbahagi kepada beberapa jenis iaitu;


(a) Pemborong Dagang
 Mereka mengambil hak terhadap barang yang dijual dan menanggung risiko
ke atasnya. .
(b) Broker Dan Agen
 Orang tengah yang memperolehi komisyen dengan melakukan aktiviti
pemasaran secara terhad iaitu merunding harga dan jualan tetapi tidak
mengambil hak ke atas barang yang dijual.
 Agen adalah orang tengah yang mewakili pembeli dan penjual secara tetap
dan kebiasaannya mempunyai hubungan jangka panjang dengan pembeli
dan penjual.
(c) Pejabat Dan Cawangan Jualan Pihak Pengeluar
 Melibatkan operasi borong dan pengeluar boleh menyediakan cawangan
jualannya sendiri untuk membawa inventori. Ini membolehkan pengeluar
menjadi pemborong dan menjadikan pertemuan dengan para pembeli lebih
berkesan.
10.5 SISTEM PENGANGKUTAN (TRANSPORTATION)
Sistem pengangkutan yang digunakan bergantung kepada kriteria seperti;
• kos
• jangkamasa ‘transit’
• boleh dipercayai (reliability)
• kebolehan (capability)
• laluan (accessibility)
• boleh dikesan (traceability)

176 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Jenis-jenis pengangkutan
• Jalan raya (motor carriers) – trak dan lori khas untuk mengangkut barang-
barang berat, peti sejuk dingin beku, lori kontena dll
• Jalan keretapi (railroads) – mengangkut barang-barang, kontena, surat,
kenderaan seperti motorsikal dan basikal, penumpang dll.
• Pengangkutan air (water tansportation) – kapal, ‘hoovercraft’.
• Pengangkutan udara (airways) – kapal terbang, surat.
• Saluran paip (pipelines) - air, minyak.

Pengangkutan yang paling murah adalah jalan air iaitu menggunakan


kapal tetapi ianya mengambil masa yang lama untuk sampai ke destinasi.

BAB 10 : SALURAN PENGEDARAN


1. Zhullian menjual produk keluarannya kegunaan harian dengan
menggunakan tenaga jurujualnya sendiri. Ini ialah saluran pengedaran;
A pengguna. B peringkat sifar.
C secara langsung. D peringkat pertama.

2. Tahap kawalan saluran pengedaran yang tertinggi adalah;


A agen dan broker.
B kontrak saluran “administered”.

177 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

C pemborong-pemborong “full service”.


D pemborongan pengeluar (manufacturer wholesaling).

3. Barang khusus sesuai menggunakan saluran pengedaran jenis;


A dual. B intensif.
C selektif. D eksklusif.

4. ___ merupakan saluran pemasaran yang tidak mempunyai tahap saluran?


A Saluran hibrid (hybrid)
B Saluran menegak (Veertical )
C Saluran pengedaran langsung
D Saluran pengedaran tidak langsung

5. Dalam saluran pengedaran, bilangan perantara yang terlibat dalam


saloran menunjukkan _____ saluran.
A panjang B kelebaran
C kesamaan D kedalaman

6. Dalam intensiti pengedaran secara _____, pengeluar akan menggunakan


seberapa banyak pengedar yang mungkin.
A intensif B selektif
C eksklusif D langsung
7. Kewujudan orang tengah dalam saluran pengedaran memainkan peranan
penting dalam menyesuaikan;
A jumlah dan kos.
B pengeluar dan pasaran.
C produk dan perkhidmatan.
D penawaran dan permintaan.

8. Pengangkutan dan penyimpanan barang merupakan sebarang daripada


fungsi _____ dalam saluran pengedaran.

178 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

A perundingan B pengedaran fizikal


C pengedaran saluran D perhubungan pemasaran

9. Pengeluar kereta berjenama Rolls Royce yang mengedarkan kereta


hanya beberapa agen terpilih sahaja, dikatakan menjalankan intensiti
pengedaran secara _____.
A intensif B selektif
C eksklusif D langsung

10. Huraikan EMPAT (4) tahap atau peringkat saluran pengedaran. (8)

11. Jelaskan EMPAT (4) fungsi pemborong dalam saluran pengedaran. (8)

12. Bincangkan secara ringkas TIGA (3) kepentingan saluran pengedaran


kepada pengguna. (6)

13 Apakah maksud “konflik saluran pengedaran”. (2)

14 Senaraikan konflik di atas. . (4)

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 13
Masa 50 minit
Rujukan Bab 11

Topik BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU


Sub topik 11.1 Definisi

179 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

11.2 Elemen Komunikasi


11.3 Proses Komunikasi Berkesan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.7 Membincangkan elemen-elemen yang terdapat dalam proses


komunikasi.
1.8 Menerangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi
membentuk satu program komunikasi yang berkesan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.4 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


c. sebaik sahaja memasuki kelas (sebelum mendapat perhatian
daripada mereka), beri arahan supaya pelajar melakukan
sesuatu dan lihat samada mereka dapat melakukannya atau
tidak – isu gangguan yang menyebabkan komunikasi menjadi
tidak berkesan.
3.25 KANDUNGAN
1 Definisi
2 Elemen Komunikasi
3 Proses Komunikasi Berkesan

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 11

3.4 KESIMPULAN

180 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat menyatakan elemen-elemen komunikasi dan


memahami langkah-langkah yang patut dilakukan unuk membentuk
satu proses komunikasi yang berkesan.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

38. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 8 Januari 2008

BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU

11.1 DEFINISI

Komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat dan difahami oleh dua atau

lebih manusia yang pada kebiasaannya berhubung dengan memotivasi dan

mempengaruhi tingkahlaku.

181 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

11.2 ELEMEN KOMUNIKASI


Elemen-elemen di dalam proses komunikasi melibatkan:
1. Penghantar: pihak yang menghantar mesej kepada pihak yang lain
2. Enkod: proses penterjemahan ke dalam bentuk simbol
3. Mesej: satu set simbol-simbol yang dipindahkan oleh penghantar
4. Media: saluran komunikasi yang digunakan untuk menghantar mesej
5. Dekod: proses di mana penerima memberikan makna pada simbol-
simbol yang dienkodkan oleh penghantar
6. Penerima: pihak yang menerima mesej yang dihantar oleh pihak lain
7. Respon: reaksi penerima selepas didedahkan kepada mesej
8. Maklumbalas: respon penerima yang dikembalikan kepada penghantar
9. Gangguan: sesuatu yang tidak dirancang semasa proses komunikasi
yang menyebabkan penerima menerima mesej yang berlainan
daripada yang dihantar oleh penghantar

11.3 PROSES-PROSES KOMUNIKASI YANG BERKESAN


ENAM langkah bagi membentuk satu program komunikasi yang efektif;
(a) mengenal pasti audien sasaran
(b) menentukan objektif-objektif komunikasi
(c) merekabentuk mesej
(d) memilih media
(e) memilih sumber media
(f) mengumpul maklumbalas

182 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 13
Masa 50 minit
Rujukan Bab 11

Topik BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU


Sub topik 11.4 Belanjawan Dan Campuran Promosi
11.2 Pengiklanan

183 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.9 Membincangkan kaedah yang digunakan untuk menentukan


belanjawan dan campuran promosi serta startegi promosi..
1.10 Menerangkan jenis-jenis media yang digunakan dalam pengiklanan
dan tujuan pengiklanan dilakukan.

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.5 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


d. Membawa pelbagai jenis “flyers” yang dikeluarkan oleh
pasaraya yang berlainan serta keratan akhbar dan majalah
yang menunjukkan uklan seperi shampoo dan produk kosmetik
untuk ditunjukkan kepada pelajar.
3.26 KANDUNGAN
1 Jumlah Belanjawan Dan Campuran Promosii
i. Jumlah Belanjawan Promosii
ii. Campuran Promosii
iii. Strategi Campuran Promosii
2 Pengiklanan

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 11

3.4 KESIMPULAN

184 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

Pelajar diharap dapat memahami keadah dan strategi yang


digunakan umtuk mempromosi sesuatu produk dan bagaimana
menentukan media yang sesuai untuk melakukannya.

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

39. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 8 Januari 2008

BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU

11.4 JUMLAH BELANJAWAN DAN CAMPURAN PEMASARAN


1. Jumlah Belanjawan Promosi
☼ empat kaedah digunakan untuk menentukan jumlah belanjawan
i) kaedah kemampuan
ii) kaedah peratusan daripada jualan
iii) kaedah pariti persaingan
iv) kaedah objektif-dan-tugas

2. Campuran Promosi

185 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

☼ alat promosi iaitu pengiklanan jualan peribadi, promosi jualan dan


perhubungan awam
☼ firma dalam industri yang sama mempunyai rekabentuk campuran
promosi yang berbeza seperti: Avon yang lebih fokus kepada jualan
peribadi (pemasaran langsung) manakala Maybeline pula lebih
folus pada pengiklanan pengguna.

3. Strategi Campuran Promosi


i. Strategi Menolak (Pushing Strategy)
Cara penjualan dan pengiklanan secara agresif untuk meyakinkan
pemborong dan peruncit untuk menjual barang yang dikeluarkan
oleh pengeluar.

ii. Strategi Menarik (Pulling Strategy)


Cara yang digunakan adalah untuk merangsang pengguna supaya
membeli barang dan yang boleh menyebabkan pengagihan barang
melalui pemborong atau peruncit.

11.5 PENGIKLANAN (ADVERTISING)


PENGIKLANAN ialah satu bentuk persembahan produk atau idea melalui
penaja yang telah dikenalpasti dan dibayar.

Philip Kotler mendefinisikan pengiklanan sebagai bentuk komunikasi


tidak berunsur peribadi yang dibuat melalui penaja berbayar.
Media yang menggunakan pengiklanan dalam mempromosikan produk
atau barang mereka adalah:
☺ radio dan televisyen
☺ majalah dan suratkhabar
☺ ‘display’ luaran ; poster

186 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

☺ kad
☺ katalog
☺ direktori dan pekeliling

Tujuan pengiklanan dilakukan ialah;


1. Mencapai prospek
2. Pra jualan sesuatu produk
3. Memperkenalkan produk baru
4. Meningkatkan imej (goodwill)

Pembuatan Keputusan Pengiklanan


Langkah dalam membangunkan program pengiklanan:
1. menetapkan objektif .
2. menetapkan belanjawan pengiklanan
3. keputusan mesej
4. keputusan media
5. penilaian media

PM 103
PENGANTAR PEMASARAN

Minggu 13
Masa 50 minit
Rujukan Bab 11

Topik BAB 11 : KOMUNIKASI PEMASARAN BERSEPADU


Sub topik 11.6 Jualan Peribadi
11.7 Mengurus Tenaga Jualan

1.0 OBJEKTIF PEMBELAJARAN

187 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

1.11 memahami maksud jualan peribadi dan tugas-tugas seorang


jurujual peribadi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam
membuat jualan peribadi. .
1.12 menerangkan bagaimana tenaga jualan diuruskan

2.0 ALAT BANTUAN MENGAJAR

2.1 Modul
2.6 Transperansi

3.0 KAEDAH PENGAJARAN

3.1 SET INDUKSI


e. Membawa brosur AVON, Nutri Metics, Cosway, Rorine, Leno
serta polisi insurans dan sebagainya untuk diedarkan kepada
pelajar sambil menerangkan cara bagaimana jualan peribadi
mungkin dilakuka sebelum mengambil balik brosur-brosur
tersebut.
3.27 KANDUNGAN
1 Definisi dan tugas jurujual peribadi
2 Langkah-langkah dalam proses jualan peribadi
3 Mengurus tenaga jualan

3.3 LATIHAN KENDIRI


Rujuk Latihan 11

3.4 KESIMPULAN
Pelajar diharap dapat memahami kenapa sesetengah produk
memerlukan cara jualan peribadi dan tidak dapat dijual di tempat-
tempat tertentu seperti di kedai serta cara yang perlu dilakukan
dalam mengurus tenaga jualan peribadi.

188 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

4.0 RUJUKAN

1 Modul Pengantar Pemasaran (2007)


Noraliza Awang

2 Principles of Marketing,
Phillip Kotler and Gary Armstrong 10th. (2004).
Pearson Publication.

40. Prinsip Pemasaran : Teori dan Praktis (2002)


McGraw Hill Education

Disediakan oleh : NORALIZA AWANG


Tarikh : 8 Januari 2008

11.6 JUALAN PERIBADI


Jualan peribadi ialah satu alat campuran promosi yang bersifat
“interpersonal”. Ia juga merupakan komunikasi dua hala yaang bersifat
peribadi antara jurujual dan pelanggan individu samada secara
bersemuka,melalui telefon, sidang video atau cara-cara lain.

Tugas-tugas semulajadi seorang jurujual


Jurujual dikenali dengan pelbagai nama seperti
 Jurujual
 Wakil jualan
 Eksekutif jualan
 Perunding jualan
 Jurutera jualan
 Agen

189 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

 Pengurus wilayah
 Wakil pemasaran

Istilah jurujual merangkumi pelbagai jenis kedudukan


 Pengambil pesanan (jurujual di kedai berjabatan)
 Penerima pesanan
 Jualan bermisi

Langkah-Lamgkah Dalam Proses Jualan Peribadi


• Memprospek (Prospecting)
• Pra-pendekatan (Pre-approach)
• Mendekati (Approach)
• Persembahan dan demonstrasi (Sales Presentation & Demonstration)
• Menangani bantahan (Handling Objections)
• Penutupan jualan (Closing the sales)
• Tindakan susulan (Follow up)

11.7 MENGURUS TENAGA JUALAN


Definisi : Menganalisa, merancang, melaksana dan mengawal aktiviti-
aktiviti tenaga jualan seperti;
1. Merekabentuk struktur dan strategi tenaga jualan
2. Merekrut dan memilih tenaga jualan
3. Melatih tenaga jualan
4. Memberi pampasan / ganjaran
5. Menyelia tenaga jualan
6. Menilai jurujual-jurujual firma

190 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

BAB 11 : PROMOSI
1. Membuat sidang akhbar untuk menyebarkan maklumat tentang produk
baru merupakan satu contoh;
A publisiti. B pengiklanan.
C promosi jualan. D pengiklanan klasified.

2. Alat-alat promosi mengandungi;


A publisiti, harga, promosi dan barang.
B produk, harga , promosi dan pengagihan.
C pengiklanan, publisiti, promosi dan harga.
D pengiklanan, promosi jualan, publisiti dan jualan peribadi/langsung.

191 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

3. Pengiklan membelanjakan RM100 000 untuk satu muka ruang iklan di


dalam majalah yang dibaca oleh 5 juta pembaca. Berapakah anggaran
kos yang dikenakan untuk sampai kepada 5000 pembaca?
A RM100.00 B RM500.00
C RM1000.00 D RM5000.00

4. Apakah matlamat utama pengiklanan institusi (institutional advertising?


A Untuk membina nama baik institusi
B Untuk merancang permintaan terhadap sesuatu jenama
C Untuk menerangkan sifat dan faedah untuk suatu jenama tertentu
D Untuk mempromosikan cirri-ciri yang unggul pada sesuatu jenama

5. Apakah pengertian jualan peribadi?


A Satu komunikasi bersemuka berkenaan satu-satu maklumat.
B Suatu bentuk persembahan seperti pameran dan pertunjukkan
perdagangan.
C Satu bentuk persembahan tidak berbayar berkenaan dengan
firma atau barangnya.
D Satu persembahan maklumat bukan peribadi kepada
sekumpulan besar pelanggan.
6. Pengiklanan paling baik digunakan di dalam campuran promosi sekiranya;
A belanjawan promosi firma adalah terhad.
B produk firma adalah terhad dan mahal.
C sasaran pasaran adalah besar dan berselerak (dispersed).
D kelebihan-kelebihan perbezaan product (product differential
advantages) adalah sukar untuk diterangkan.

7. Sekiranya sesebuah firma ingin memasarkan produk baru, langkah


pertama yang perlu dilakukannya dalam usaha promosi ialah;
A menentukan jenama yang paling menarik.
B memujuk produk pengguna mengenai produk tersebut.

192 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

C memaklumkan para pengguna mengenai produk tersebut.


D mengingatkan para pengguna mengenai produk tersebut.

8. Berikut adalah elemen-elemen dalam komunikasi pemasaran KECUALI;


A pengiklanan. B jualan peribadi.
C pemasaran langsung. D perhubungan awam.

9. _____ merupakan satu alat dalam campuran promosi di mana


persembahan bukan peribadi dan promosi idea, barang dan perkhidmatan
dikenalpasti penajanya.
A pengiklanan. B jualan peribadi.
C pemasaran langsung. D perhubungan awam.

10. Promosi perdagangan di mana pengeluar bersetuju untuk mengurangkan


harga kepada peruncit sebagai balasan kepada peruncit yang
mempamerkan produk pengeluar dikenali sebagai;
A rebat. B elaun.
C diskaun. D premium.

11. Satu aktiviti utama yang terdapat dalam perhubungan awam ialah;
A melobi. B membuat jualan.
C membentuk iklan. D kontrak antarabangsa.

12. Sekiranya pengeluar inginkan fleksibiliti, liputan pasaran yang luas,


ketepatan masa, diterima umum dan dipercayai ramai, pengeluar akan
memilih media ini untuk menyiarkan iklannya.
A radio. B televisyen.
C mel langsung. D suratkhabar.

193 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

13. Promosi perdagangan di mana pengeluar bersetuju untuk mengurangkan


harga kepada peruncit sebagai balasan kepada peruncit yang
mempamerkan produk pengeluar dikenali sebagai;
A rebat. B elaun.
C diskaun. D premium.

14. Satu aktiviti utama yang terdapat dalam perhubungan awam ialah;
A melobi. B membuat jualan.
C membentuk iklan. D kontrak antarabangsa.

15. Sekiranya pengeluar inginkan fleksibiliti, liputan pasaran yang luas,


ketepatan masa, diterima umum dan dipercayai ramai, pengeluar akan
memilih media ini untuk menyiarkan iklannya.
A radio. B televisyen.
C mel langsung. D suratkhabar.

17. Media berikut dikatakan mempunyai beberapa kelemahan dalam


penyiaran iklan; kualiti hasil iklan yang tidak begitu baik, jangka hayat
iklan yang singkat dan penonton terlibat dalam iklan secara tidak sengaja.
A Radio B Televisyen
C Mel langsung D Suratkhabar
18. Apakah EMPAT (4) komponen dalam campuran pemasaran. Terangkan
secara ringkas kebaikan dan keburukan setiap komponen berikut
daripada perspektif pengeluar. (12)

19. Huraikan campuran promosi. (6)

20. Senaraikan DUA (2) kebaikan dan DUA (2) keburukan promosi. (4)

21. Namakan peranan-peranan yang dilakukan oleh jurujual. (7)

194 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

22 Senaraikan LIMA (5) bentuk komunikasi pemasaran langsung. (5)

23 Berikan LIMA (5) faedah pemasaran atas talian. (5)

195 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

196 PM 103
KPTM
KOLEJ POLY-TECH MARA Pengantar Pemasaran

197 PM 103