Anda di halaman 1dari 3

Se[arah Nab| Adam AS

8y Armandyas|ka
kI IS
Adam (berarLl Lanah manusla aLau cokelaL muda bahasa lbranl bahasa Arab ) aLau
nabl Adam as dlpercaya oleh agamaagama Samawl sebagal manusla perLama bersama dengan
lsLrlnya Pawa Merekalah orang Lua semua manusla dl dunla 8lnclan klsah mengenal Adam dan
Pawa berbedabeda anLara agama lslam ?ahudl krlsLen maupun agama laln yang berkembang darl
keLlga agama Abrahamlk lnl
enc|ptaan Adam
SeLelah Allah SW1 menclpLakan buml langlL dan malalkaL Allah berkehendak unLuk menclpLakan
makhluk laln yang nanLlnya akan dlpercaya menghunl menglsl serLa memellhara buml LempaL
Llnggalnya SaaL Allah mengabarl para malalkaL akan kehendaknya unLuk menclpLakan manusla
mereka khawaLlr makhluk LersebuL nanLlnya akan membangkang Lerhadap keLenLuannya dan
melakukan kerusakan dl muka buml 8erkaLalah para malalkaL kepada Allah
Mengapa engkau hendak men[adlkan (khallfah) dl buml lLu orang yang akan membuaL kerusakan
padanya dan menumpahkan darah padahal kaml senanLlasa berLasblh dengan memu[l Lngkau dan
mensuclkan Lngkau? (CS Al8aqarah 230)
Allah kemudlan berflrman unLuk menghllangkan keraguan para malalkaLnya
Sesungguhnya Aku mengeLahul apa yang Lldak kamu keLahul (CS Al8aqarah 230)
Lalu dlclpLakanlah Adam oleh Allah darl segumpal Lanah llaL yang kerlng dan lumpur hlLam yang
dlbenLuk sedemlklan rupa SeLelah dlsempurnakan benLuknya maka dlLlupkanlah roh ke dalamnya
sehlngga la dapaL bergerak dan men[adl manusla yang sempurna Awalnya nabl Adam as
dlLempaLkan dl surga LeLapl Lerkena Llpu daya lblls kemudlan dlLurunkan ke buml bersama lsLrlnya
karena menglngkarl keLenLuan Allah Adam dlLurunkan dlbuml bukan karena menglngkarl
keLenLuan melalnkan darl se[ak akan dlclpLakan Allah sudah menun[uk Adam sebagal khallfah dl
muka buml [adl mesklpun Lldak melanggar keLenLuan (Allah) adam akan LeLap dlLurunkan kebuml
sebagal khallfah perLama
Adam merupakan nabl dan [uga manusla perLama yang bergelar khallfah Allah yang dlmullakan dan
dlLlngglkan dera[aLnya la dluLus unLuk memperlngaLkan anak cucunya agar menyembah Allah ul
anLara seklan banyak anak cucunya ada yang LaaL dan ada pula yang membangkang
kesombongan setan
SaaL semua makhluk penghunl surga bersu[ud menyakslkan keagungan Allah lLu hanya seLan yang
membangkang dan enggan memaLuhl perlnLah Allah karena merasa dlrlnya leblh mulla leblh uLama
dan leblh agung darl Adam Pal lLu dlsebabkan karena seLan merasa dlclpLakan darl unsur apl
sedangkan Adam hanyalah darl Lanah dan lumpur kebanggaan akan asalusul men[adlkannya
sombong dan merasa enggan unLuk bersu[ud menghormaLl Adam seperLl para makhluk surga yang
lalnulsebabkan oleh kesombongannya lLulah maka Allah menghukum seLan dengan menguslrnya
darl surga dan mengeluarkannya darl barlsan para malalkaL dlserLal kuLukan dan laknaL yang akan
melekaL pada dlrlnya hlngga klamaL kelak ulsamplng lLu la Lelah dl[amln sebagal penghunl neraka
yang abadl
SeLan dengan sombong menerlma hukuman lLu dan la hanya memohon kepadanya unLuk dlberl
kehldupan yang kekal hlngga klamaL Allah memperkenankan permohonannya lLu 1anpa
mengucapkan Lerlma kaslh dan bersyukur aLas pemberlan [amlnan lLu seLan [usLru mengancam
akan menyesaLkan Adam sehlngga la Leruslr darl surga la [uga bersumpah akan membu[uk anak
cucunya darl segala arah unLuk menlnggalkan [alan yang lurus dan menempuh [alan yang sesaL
bersamanya Allah kemudlan berflrman bahwa seLan Lldak akan sanggup menyesaLkan hambanya
yang berlman dengan sepenuh haLl
engetahuan Adam
Allah hendak menghllangkan pandangan mlrlng darl para malalkaL Lerhadap Adam dan
menyaklnkan mereka akan kebenaran hlkmahnya yang menyaLakan Adam sebagal penguasa buml
maka dla[arkanlah kepada Adam namanama benda yang ada dl alam semesLa yang kemudlan
dlperagakan dl hadapan para malalkaL ara malalkaL Lldak sanggup men[awab flrman Allah unLuk
menyebuL namanama benda yang berada dl depan mereka dan mengakul keLldaksanggupan
mereka dengan mengaLakan bahwa mereka Lldak mengeLahul sesuaLupun kecuall apa yang
dla[arkannya
Adam lalu dlperlnLahkan oleh Allah unLuk memberlLahukan namanama benda lLu kepada para
malalkaL dan seLelah dlberlLahu oleh Adam berflrmanlah Allah kepada mereka bahwa hanya ulalah
yang mengeLahul rahasla langlL dan buml serLa mengeLahul segala sesuaLu yang nampak maupun
Lldak nampak
Adam menghun| surga
Adam dlberl LempaL oleh Allah dl surga dan baglnya dlclpLakan Pawa unLuk mendamplngl men[adl
Leman hldup menghllangkan rasa keseplan dan melengkapl flLrahnya unLuk menghasllkan
keLurunan MenuruL cerlLa para ulama Pawa dlclpLakan oleh Allah darl salah saLu Lulang rusuk
Adam sebelah klrl sewakLu bellau maslh Lldur sehlngga saaL bellau Ler[aga Pawa sudah berada dl
samplngnya Allah berflrman kepada Adam
Pal Adam dlamllah oleh kamu dan lsLerlmu syurga lnl dan makanlah makananmakanannya yang
banyak lagl balk dl mana sa[a yang kamu sukal dan [anganlah kamu dekaLl pohon lnl yang
menyebabkan kamu Lermasuk orangorang yang zallm (CS Al8aqarah 233)
1|pu daya setan
Sesual dengan ancaman yang dlucapkan saaL dluslr oleh Allah darl surga aklbaL pembangkangannya
seLan mulal merancang skenarlo unLuk menyesaLkan Adam dan Pawa yang hldup bahagla dl surga
yang LenLeram dan damal
8u[uk rayunya dlmulal saaL la menyaLakan kepada mereka bahwa la adalah kawan mereka yang
lngln memberl naslhaL dan peLun[uk unLuk kebalkan dan kebahaglaan mereka Segala cara dan kaLa
kaLa halus dlgunakan oleh lblls unLuk membuaL Adam dan Pawa Lerbu[uk la memblslkkan kepada
mereka bahwa larangan Allah kepada mereka unLuk memakan buah darl pohon Lerlarang adalah
karena mereka akan hldup kekal sebagal malalkaL apablla memakannya 8u[ukan lLu Lerus menerus
dlberlkan kepada Adam dan Pawa sehlngga akhlrnya mereka Lerbu[uk dan memakan buah darl
pohon Lerlarang LersebuL !adllah mereka melanggar keLenLuan Allah sehlngga ula menurunkan
mereka ke buml Allah berflrman
1urunlah kamu! Sebahaglan kamu men[adl musuh bagl yang laln dan bagl kamu ada LempaL
kedlaman dl buml dan kesenangan hldup sampal wakLu yang dlLenLukan (CS Al8aqarah 236)
Mendengar flrman Allah LersebuL sadarlah Adam dan Pawa bahwa mereka Lelah Lerbu[uk oleh
rayuan seLan sehlngga mendapaL dosa besar karenanya SeLelah LaubaL mereka dlLerlma Allah
berflrman
1urunlah kamu darl syurga lLu! kemudlan [lka daLang peLun[ukku kepadamu maka barangslapa
yang menglkuLl peLun[ukku nlscaya Lldak ada kekhawaLlran aLas mereka dan Lldak (pula) mereka
bersedlh haLl
Adam dan nawa turun ke bum|
1urunlah mereka berdua ke buml dan mempela[arl cara hldup baru yang berbeda [auh dengan
keadaan hldup dl surga Mereka harus menempuh kehldupan semenLara dengan beragam suka dan
duka sambll Lerus menghasllkan keLurunan yang beraneka ragam benLuknya AlCuran memuaL
klsah Adam dalam beberapa suraL dl anLaranya Al8aqarah 23038 dan AlA'raaf 71123