Anda di halaman 1dari 7

WACANA

CRYSTAL
(1992)

~ Wacana sebagai regangan bahasa yang
berkesinambungan (khususnya bahasa lisan)
yang lebih besar daripada ayat
~ Lazimnya membentuk satu unit yang
berkesatuan
~ Contoh: khutbah, hujah, jenaka atau cerita.

ASMAH
(1980)

~ Mendefinisikan wacana sebagai unit bahasa
yang melebihi batas ayat.
~ Wacana boleh terdiri daripada ayat, sejumlah
ayat, ceraian, bab, buku, siri buku atau sebagainya.
~ a memperlihatkan kesatuan dan hubungan
antara butir-butir fikiran dan juga perkembangan
akaliah yang ada di dalamnya.WACANA

JOHNSTONE (2002) :
Wacana ialah contoh-contoh sebenar
komunikasi dalam wadah bahasa


FARCLOUGH (2003) :
Wacana adalah pandangan khusus tentang bahasa penggunaan sebagai
suatu unsur kehidupan social yang berkait rapat dengan unsur lainSalkie (1995) mendefinisikan
wacana sebagai regangan
bahasa yang mungkin lebih
dari satu ayat.
SAPHRO DALAM LATF.
(1996:81)
Pengucapan-pengucapan yang
kompleks dan teratur serta
mengikut norma atau standard
yang telah dikenal pasti dan
pada gilirannya
menggorganisasikan kenyataan
yang tidak teratur.
WACAnAAnALlSlS
WACAnA
1annen
(1989)
Anallsls wacana lalah
ka[lan LenLang bahasa
LeLapl bukan saha[a
ka[lan LenLang bahasa
sebagalmana
pendekaLan ka[lan
bahasa laln
Anallsls wacana
memanfaaLkan bahasa
yang benarbenar
dlgunakan
la menyelldlkl unLuk apa
bahasa dlgunakanAnALlSlS
WACAnA
8rown
?ule (1988)
Anallsls bahasa
dalam konLeks soslal
dan kognlLlfnya
la [uga adalah
anallsls bahasa
dalam
penggunaannya
Anallsls wacana Lldak
Lerhad kepada
huralan benLuk
llngulsLlk bebas
Lu[uan seballknya
huralan fungsl benLuk
LersebuL bagl
kegunaan manuslaAnALlSlS WACAnA
SLubbs (1987) menyaLakan
anallsls wacana lalah anallsls
llngulsLlk Lerhadap wacana
Lullsan aLau llsan yang wu[ud
secara alamlah
8enkema (1993) mendeflnlslkan
wacana sebagal dlslplln yang
menumpukan perhaLlan kepada
penyelldlkan hubungan anLara
benLuk dan fungsl dalam
komunlkasl verbalA
n
A
L
l
S
l
S

W
A
C
A
n
A

l
a
l
r
c
l
o
u
g
h

(
2
0
0
3
)
Anallsls wacana bukan sekadar
anallsls Leks malah adalah
anallsls 'ayunan' anLara fokus
Lerhadap Leks khusus
lokus Lerhadap 'susunan wacana'
yang dlbenLuk dan membenLuk
prakLls soslal