KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

MUZIK
TAHUN 1

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia 2010 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Modul

Pengajaran

Muzik

Tahun 1

ini

merupakan

usaha

Bahagian

Pembangunan Kurikulum (BPK) bagi membantu guru yang diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan modul ini merupakan cetusan idea dari pelbagai pihak yang begitu komited dalam menghasilkan modul ini. disediakan untuk membantu guru dalam Muzik Tahun 1. Susunan modul ini berasaskan tema Aku dan Muzik yang merupakan platform awal kepada murid untuk memahami dan mengenal muzik. Pelbagai aktiviti kepada murid yang dirancang dan disaran bertujuan menyediakan peluang melaksanakan Modul ini dan pengajaran

pembelajaran seperti yang dihasratkan dalam Dokumen Standard Kurikulum

meneroka elemen muzik menerusi aktiviti muzikal seperti bernyanyi, bermain alat muzik, menghasilkan idea muzikal serta membuat aktiviti gerakan. Selain itu, murid juga berpeluang untuk mengaitkan perasaan, persekitaran dan budaya mereka dalam setiap aktiviti muzikal dalam suasana gembira dan ceria.

Dalam

modul pengajaran Tahun 1, sebanyak 20 unit

pembelajaran telah

disediakan. Modul ini juga disertakan dengan CD yang dimuatkan dengan lagu yang dicipta setiap unit untuk memenuhi keperluan setiap aktiviti yang terdapat dalam pembelajaran. Guru perlu menjalankan pentaksiran untuk menilai

tahap pencapaian murid dalam setiap unit pembelajaran.

BPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran, masa dan tenaga. Adalah diharapkan modul ini dapat dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Muzik sekolah rendah.

iii

PERINCIAN TAJUK KECIL UNIT PEMBELAJARAN

Tema Elemen muzik yang perlu ditekankan semasa pengajaran dan pembelajaran Merujuk kepada Kurikulum Muzik Sekolah Rendah Tahun 1. Ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Masa pengajaran 2 x 30 minit

Kaedah atau cara yang digunakan untuk menilai pencapaian murid

Merujuk kepada Kurikulum Muzik Sekolah Rendah Tahun 1. Pembelajaran yang mesti dikuasai oleh murid dalam 1 tahun.

Aktiviti tambahan

iv

ISI KANDUNGAN
Pengenalan
iii

UNIT PEMBELAJARAN Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12 Unit 13 Unit 14 Unit 15 Unit 16 Unit 17 Unit 18 Unit 19 Unit 20 2 6 10 12 14 16 20 22 26 30 34 38 40 42 46 48 50 54 58 62

v

ISI KANDUNGAN
LAMPIRAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

: Pentaksiran Unit 2 : Cara memegang dan bermain rhythm stick : Cara memegang dan bermain kastanet : Pentaksiran Unit 5 : Pentaksiran Unit 7 : Pentaksiran Unit 8 : Contoh gambar boneka : Pentaksiran Unit 9 : Latihan menepuk irama mengikut detik

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

10 : Pentaksiran Unit 12 11 : Permainan ‘ Nenek Si Bongkok Tiga ‘ 12 : Carta frasa melodi 13 : Latihan mencipta melodi mudah 14 : Kad Ikon corak irama 15 : Permainan mencipta corak irama 16 : Kad Ikon dinamik kuat dan lembut 17 : Pentaksiran Unit 20

vi

ISI KANDUNGAN
PENTAKSIRAN DALAM P&P

Borang Pentaksiran Unit 1 - 5 Borang Pentaksiran Unit 6 - 10 Borang Pentaksiran Unit 11 - 16 Borang Pentaksiran Unit 17 - 20 Borang Rumusan Pentaksiran Unit 1—20 RANCANGAN MENGAJAR Contoh Rancangan Mengajar Harian

88 89 90 91 92

96

SENARAI LAGU Senarai lagu Susunan CD lagu 102 107

PENGHARGAAN Penghargaan 109

vii

UNIT PEMBELAJARAN

Tempo cepat dan lambat

CD 1 Track 01 : Selamat Pagi (vokal) Track 02 : Selamat Pagi (instrumental) CD 2 Track 01 : Tanggal 31 (tempo cepat) Track 02 : Pahlawanku (tempo lambat) Track 20 : Selamat Pagi (detik)

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Pemerhatian : Borang pentaksiran ms. 88 2. CD 2 Track 01 dan 02

1. Menepuk detik asas

2. 3. 1. Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat 2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.

4.

5.

mengikut tempo yang ditetapkan. Menyebut lirik sambil menepuk detik lagu dengan bimbingan guru. Menyanyi lagu sambil menepuk detik lagu. ( CD 2 Track 20) Menyanyi lagu sambil membuat gerakan mengikut tempo. (CD 1 Track 01 dan 02) Membuat pergerakan asas untuk mengenal pasti perbezaan tempo cepat dan lambat (CD 2 Track 01 dan 02).

1. Menggunakan perkusi badan seperti tepuk paha mengikut detik lagu sambil menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat. 2. Menggunakan pergerakan asas berjalan atau berlari secara kreatif. 3. Mengimprovisasi lirik lagu seperti ‘Selamat Pagi‘, ‘guru‘ dan ‘rakan‘ kepada lirik yang sesuai.

2

CD 1 Track 01

3

CD 1 Track 02

4

CD 1 Track 02

5

Warna Ton Penerokaan suara manusia iaitu suara bercakap, suara menyanyi, suara memanggil dan suara berbisik - intonasi - pic tinggi dan rendah

CD 1 Track 03 : Mari Menyanyi (vokal) Track 04 : Mari Menyanyi (instrumental) CD 2 Track 03 : Audio pic tinggi dan rendah Track 21 : Pic tinggi dan rendah

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan berkumpulan.

1. Lampiran 1 Unit 2 2. Borang pentaksiran ms. 88 3. CD 2 Track 21 (pic tinggi dan rendah)

1. Mendengar dan mengajuk warna ton suara manusia seperti bercakap, memanggil, berbisik dan menyanyi. 2. Menyanyi lagu Mari Menyanyi. (CD 1 Track 03 dan 04) 1. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. 2. Mengajuk pic dengan tepat. 3. Mendengar dan mengajuk pic tinggi dan rendah. (CD 2 Track 03) 4. Pentaksiran. Lampiran 1 Unit 2.

1. Menggunakan suara yang sesuai mengikut situasi. Contoh semasa di pasar dan bilik darjah. 2. Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah berpandukan lagu Mari Menyanyi. 3. Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi atau rendah secara kreatif. 4. Soal jawab tentang warna ton. Contoh soalan: ― Antara suara berbisik dengan suara memanggil, suara mana yang lebih lembut?‖

6

CD 1 Track 03

7

CD 1 Track 04

8

CD 1 Track 04

9

Irama - detik lagu Tempo - cepat dan lambat

CD 2 Track 04 : Malaysia Baru (tempo cepat) Track 05 : Ilham Pujangga (tempo lambat) Track 20 : Selamat pagi ( detik) 2. Perkusi contoh : rhythm sticks

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Pemerhatian : Borang pentaksiran ms.88 2. CD 2 Track 20

1. Memainkan perkusi mengikut tempo. 2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. - tempo cepat / lambat

1. Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan menggunakan rhythm sticks. (CD 2 Track 20) 2. Permainan mengenal objek di dalam kelas menggunakan rhythm sticks mengikut detik lagu Selamat Pagi. (CD 2 Track 20) 3. Membuat pergerakan kreatif yang sesuai untuk menunjukkan tempo cepat dan lambat.

1. 2. 3. 4.

Mengajar murid menepuk detik pada anggota badan. Contoh: paha, hidung, mata, dan bahu. Menggunakan alat improvisasi seperti pembaris untuk menggantikan rhythm sticks. Lampiran 2 Unit 3 Murid memimpin aktiviti memainkan detik secara bergilir-gilir. Membuat pergerakan menggunakan muzik tempo cepat atau lambat.

10

CD 2 Track 20

1.

Menepuk detik lagu Dari bar 1-8

Dari bar 9-

2. Permainan mengenal anggota badan sambil menepuk detik lagu. ‘Rhythm sticks‘ ditunjukkan pada objek di dalam kelas yang mempunyai dua suku kata seperti buku,meja,kapur atau bakul adalah seperti berikut :

bu ku bu

ku

bu ku

bu ku

11

Penerokaan bunyi - suara dan perkusi badan Warna ton suara manusia - suara lelaki dan perempuan

CD 2 Track 06 : Joget Malaysia (lagu duet lelaki dan perempuan) Track 22 : Siapa Belum Siap (vokal)

Penghasilan Muzikal Menghasilkan idea muzikal kreatif. Aspresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

1. Borang pentaksiran ms.88
2. CD 2 Track 22

1. 2. 3. 1. Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut. Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.

2.

4.

5. 1. 2.

Mengajuk bunyi persekitaran dengan suara. Meneroka pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan. Menghasilkan bunyi persekitaran berdasarkan detik yang dimainkan oleh guru. Mendengar lagu dan membanding beza warna ton suara lelaki dan perempuan. (CD 2 Track 06) Pentaksiran

3.

Mengaitkan warna ton dengan perkusi badan. Contoh: bunyi ‗boom‘ boleh dibunyikan dengan menghentak kaki. Memainkan lagu yang membezakan warna ton suara dengan aktiviti yang sesuai. Contoh: Suara lelaki angkat tangan, dan suara perempuan turunkan tangan. Menggunakan lagu popular duet lelaki dan perempuan.

12

CD 2 Track 06

Contoh gambar nyanyian duet

13

Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic. Contoh: Kastanet / loceng

CD 1 Track 02 : Selamat Pagi (instrumental) CD 2 Track 07 : Audio dinamik kuat dan lembut Track 23 : Audio dinamik kuat dan lembut

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Lampiran 4 Unit 5 (ii) 2. Borang pentaksiran ms.88 3. CD 2 Track 23

1. Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan 2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. - dinamik kuat / lembut.

1. Meneroka cara bermain perkusi tanpa pic. Contoh: kastanet atau loceng. 2. Bermain kastanet secara konvensional. Lampiran 3 Unit 5 (i). 3. Memainkan detik lagu Selamat Pagi dengan kastanet. (CD 1 Track 02) 4. Melakukan pergerakan yang menunjukkan dinamik kuat (f ) dan lembut (p ). (CD 2 Track 07) 5. Membuat pergerakan mengikut dinamik kuat dan lembut berdasarkan muzik instrumental yang didengar. (CD 2 Track 07)

1. 2. 3.

Gerakan mengecilkan dan mengembangkan badan mengikut dinamik. Menggunakan alatan seperti skaf, sapu tangan untuk melakukan pergerakan kreatif menunjukkan dinamik kuat (f ) dan lembut (p ). Guru boleh menggunakan perkusi tanpa pic yang berlainan.

14

CD 2 Track 07 & 23

dinamik kuat (f)

dinamik lembut (p)

15

Sebutan lirik - pergerakan mengikut lirik

CD 1 Track 05 : Suka Hati (vokal) Track 06 : Suka Hati ( instrumental)

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Pemerhatian : Borang pentaksiran ms.89 2. Pergerakan mengikut lirik lagu. CD 1 Track 05

1. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. 2. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song)

1. Menyebut lirik lagu Suka Hati dengan jelas mengikut irama lagu. 2. Membuat pergerakan asas mengikut arahan sambil menyebut pergerakan yang dilakukan. Contoh: jalan, lari dan lompat. 3. Menyanyi sambil membuat aksi mengikut lirik. (CD 1 Track 05)

1. Mengimprovisasi lirik dengan pergerakan yang sesuai. 2. Menggunakan lagu-lagu lain yang berkaitan dengan gerakan berdasarkan lirik.

16

CD 1 Track 05

17

CD 1 Track 06

18

CD 1 Track 06

19

Mud - riang dan sedih Tempo - cepat dan lambat

CD 1 Track 05 : Suka Hati (vokal) Track 06 : Suka Hati (instrumental) CD 2 Track 08 : Lagu mud riang Track 09 : Audio tempo cepat dan lambat Track 14 : Lagu mud sedih

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik. Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

1. Lampiran 5 Unit 7 2. Borang Pentaksiran ms.89 3. CD 2 Track 24 (mud riang) 4. CD 2 Track 25 (mud sedih)

1.

1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song ) 2. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (mud riang, sedih, marah dan takut)

Mendengar rakaman lagu pelbagai mud. (CD 2 Track 08, 09 dan 14) 2. Mengaitkan mud lagu dengan mimik muka sambil membuat gerakan yang bersesuaian. (CD 2 Track 24 dan 25) 3. Mendengar lagu dan membuat pergerakan kreatif berdasarkan mud yang didengar. 4. Meneka mud petikan lagu yang didengar. (CD 2 Track 24 dan 25)

1. Gunakan lagu kanak-kanak yang mempunyai mud riang atau sedih. Contoh : Burung Belatuk dan Aku Burung. 2. Membuat pergerakan asas yang sesuai. Contoh : Berjalan dan bergelop 3. Membuat pergerakan kreatif. Contoh : Berjalan seperti haiwan

20

CD 1 Track 05 & 06 CD 2 Track 08, 09,& 14

mud sedih

mud riang mud riang

21

Mud - marah dan takut

CD 1 Track 07 : Siapa Gurau Senda (vokal) Track 08 : Siapa Gurau Senda (instrumental) CD 2 Track 10 : Audio mud takut Track 11 : Audio mud marah

1. Lampiran 6 Unit 8 2. Borang pentaksiran ms.89 Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1. Murid mendengar lagu Siapa Gurau Senda. (CD 1 Track 07) 2. Menyanyi lagu Siapa Gurau Senda secara ’soal jawab’ ( call and response) mengikut mud. 3. Murid membuat mimik muka marah dan takut. 4. Murid mengenal pasti mud marah dan takut. (CD 2 Track 10 dan 11)

1.

2.

Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud ( riang, sedih, marah dan takut ) Menyanyi dengan dinamik. - lembut (p) - kuat (f)

1. Menukarkan lirik lagu yang sesuai untuk mendapatkan mud sedih dan riang. 2. Melakonkan watak mengikut mud lagu.

22

CD 1 Track 07

23

CD 1 Track 08

24

CD 1 Track 08

YAAR

யார்
Lee Chai Huat Lee Chong Yern Zaliza Bakhri S. Muthiah Charles Sousai

Lirik B.Tamil :

யா

ரு

யா

ரு

யா

ரு

டைஞ் சல் தந்

து

யா

ரு

யா ரு

யாரு என்

தூக௃கத௃

டதக௃ கக டுத௃

து

த௄ான்

தான்

த௄ான்

தான் ககா

பம்

ககா ள்

ளா

கத

என்

டை என் டை

மன்

னித௃

து வி

டுங்

கள்

YAAR Yaaru yaaru yaaru idainjal thanthathu Yaaru yaaru yaaru en tuukkathai keduthathu Naan thaan naan thaan kobam kollaathe Ennai ennai mannithu vidunggal

25

Warna ton suara manusia  suara lelaki dan perempuan  suara berbisik  suara bercakap  suara menyanyi

CD 1 Track 09 : Jenis Suara (vokal) Track 10 : Jenis Suara (instrumental) CD 2 Track 12 : Audio warna ton suara 2. Boneka

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

1. Lampiran 8 Unit 9(ii) 2. Borang pentaksiran ms.89 3. CD 2 Track 12

1.

2.

1. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. 2. Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.

3.

Guru memperkenalkan permainan boneka lelaki dan perempuan bagi membezakan ton-ton suara. Lampiran 7 Unit 9 (i) Menyanyikan lagu Jenis Suara menggunakan ton-ton suara yang berbeza. (CD 1 Track 10) Permainan meneka suara bercakap, suara berbisik, suara menyanyi, suara memanggil. (CD 2 Track 12)

1. Menyediakan rakaman daripada pelbagai sumber untuk aktiviti permainan meneka suara. Contoh : Lagu popular. 2. Permainan meneka suara boleh dalam pelbagai bentuk. Contoh: Aksi berbisik (duduk bersebelahan), bercakap ( duduk di kerusi), menyanyi ( berdiri) dan memanggil ( melambai).

26

CD 1 Track 09

27

CD 1 Track 10

28

CD 1 Track 10

குரக ா¨º
KURALOSAI
Lee Chai Huat Lee Chong Yern Ridzlina Rizuan S. Muthiah Charles Sousai

Lirik B.Tamil:

இது தா னே னே சும்

குரல் ஓ சை

நான்னேசு கி னறன்

து

குரல் ஓ

சை

இது

தா னே கிசு

¸¢Íக் கும் குரல்

ஓசை

நான் கிசு

கிசுக் கும்

குர னலா

சை

சழக்கும் குர லும்

இது

தா

னே

ந ண் ேர் க னள

அசழக் கும்

குர னலா

சை

ோ

டி டும் குர னலாசை

இது

தா னே

ல்

லா

லா

ோ

டி

டு

னவா

னே

Kuralosai
Ithuthaaneh pesum kuralosai naan pesugiren ithu kuralosai Ithuthaneh kisukum kuralosai naan kisukisuppen Kisukum kuralosai alaikum kuralum ithuthane Nanbargaleh alaikum kuralosai paadidum kuralosai

29

Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari

CD 1 Track : 11 Gajah Menari (vokal) Track : 12 Gajah Menari (instrumental) CD 2 Track :07 Audio dinamik lembut dan kuat

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik. Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

1. Borang pentaksiran ms.89 2. CD 1 Track 11

1.

1. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. - dinamik kuat / lembut 2. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song ) 3. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - dinamik (kuat-lembut)

2. 3.

4.

5.

Guru memainkan dram bes untuk menunjukkan dinamik kuat dan kerincing untuk dinamik lembut. Murid menyatakan sama ada bunyi tersebut kuat atau lembut. Murid bergerak mengikut dinamik kuat dan lembut. (CD 2 Track 07) Murid menyanyi dan membuat gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari. (CD 1 Track 11) Murid menyanyi dan membuat gerakan yang sesuai selepas lagu diubah suai kepada Tikus Menari. (CD 1 Track 12)

1. Gerakan bebas– murid bergerak dengan iringan bunyi dram bes dan kerincing. Lirik lagu Gajah Menari boleh diubah suai dengan tajuk binatang lain. 2. Membuat pergerakan kreatif untuk menunjukkan bunyi kuat (f ) dan bunyi lembut (p ).

30

CD 1 Track 11

31

CD 1 Track 12

32

CD 1 Track 12

யாடை
YAANAI
Hamid Bahruddin Lirik B.Tamil: S. Muthiah Charles Sousai

தனி டம யா வட யில் வா

ை யா ழும் எலி

டை த௄ான் த௄ா கை

அைர் ந்த காட் சிறி ய உரு

டி க வ கம

கத கத

டி கத டி கத

டி டி

அட அட

கி கேன் கி கேன்

எை எை

து கூட் ைத௃ டத து இைத௃ டத கய

அ டசந்து அடசந் து வ ப் வி டரந்து ஓ டி வ ப்

பு ேம் பு ேம்

அடசந் து அடசந் து விடரந் து ஓ டி

இைப் இைப்

பு ேம் பு ேம்

அ டசந்து அடசந் து வி டரந்து ஓ டி

வ ப் வ ப்

பு ேம் பு ேம்

அ டசந்து இ ைப் பு வி டரந்து இ ைப் பு

ேம் ேம்

பம் திங்

பம் திங்

பம் திங்

பம் திங்

YAANAI Thanimaiyaana yaanai naan adarntha kaattile, thedi thedi alaigiren enathu koottatthai Asainthu asainthu valapuram, asainthu asaithu idappuram asainthu asainthu valapuram, asainthu idappuram Bam bam bam bam Valaiyil vaalum eli naane siriya uruvame thedi thedi alaigiren enathu inaththaiye Virainthu odi valapuram, virainthu odi idapuram virainthu odi valapuram, virainthu idappuram Ting ting ting ting

33

Tempo - Tempo konsisten ( steady beat)

CD 1 Track 13 : Jantungku (vokal) Track 14 : Jantungku (instrumental) CD2 Track 13 : Wawasan 2020 (tempo konsisten) 2. Perkusi

1. Borang pentaksiran ms.90 2. Lampiran 9 unit 11

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

1. Guru mengimitasi bunyi degupan jantung. Contoh : 2. Murid menepuk corak irama mengikut degupan jantung yang didengar. 3. Murid memainkan perkusi mengikut tempo yang konsisten. (CD 1 Track 13 dan 14) 4. Murid menyanyikan lagu Jantungku. (CD 1 Track 13) 5. Murid menyanyi sambil menepuk detik lagu. (CD 1 Track 14) 6. Murid menyanyi sambil memainkan perkusi mengiringi lagu Jantungku. (CD 1 Track 14)

1. Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan 2. Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

1. Bunyi jam dinding boleh digunakan untuk menunjukkan detik yang konsisten.

34

CD 1 Track 13

35

CD 1 Track 14

36

CD 1 Track 14

ITHAYA THUDIPPU
Khalijah Mohamad Norshamsuri Shafie Tan Chee Keong Lirik B.Tamil: S.Muthiah Charles Sousai

இதய துடிப்பு

இத

துடிப் டப

உ ண ரு ங் கள்

ஒவ் கவாரு கை மும்

துடிக௃கின்ே கத

த௄ா

டித௃துடிப்

பு த௅ற்ப

தில் ட

இடே

வனுக௃ கக

த௄ாம் த௄ன்றி

கசால் கவாம்

ITHAYA THUDIPPU Ithaya thudippai unarunggal ovvoru ganamum thudikkindrathe naadi tudippu nirpathillai Iraivannukke naam nandri solvom.

37

Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah

CD 1 Track 15 : I‘m Tall I‘m Small (vokal) Track 16 : I‘m Tall I‘m Small (instrumental) CD 2 Track 21 : Audio pic tinggi dan rendah Lampiran 10 Unit 12

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Borang Pentaksiran ms.90 2. Lampiran 10 unit 12

1. Menyanyi dengan postur yang betul. - postur duduk - postur berdiri 2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic,

1. Guru berbincang tentang ketinggian orang di dalam gambar. Lampiran 10 Unit 12 2. Memadankan gambar dengan pic tinggi dan rendah yang dimainkan oleh guru. Lampiran 10 Unit 12 dan CD 2 Track 03 3. Membuat pergerakan yang menunjukkan pic tinggi dan rendah, dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu I‘m Tall I‘m 4. Menyanyikan lagu I‘m Tall I‘m Small dengan postur yang betul.

Small.

1.

Guru membuat demonstrasi cara menyanyi :i. postur berdiri ii. postur duduk.

38

CD 1 Track 15

39

Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games)

CD 1 Track 17 Nenek Si Bangkok Tiga (vokal) Track 18 Nenek Si Bangkok Tiga (instrumental) Lampiran 11 Unit 13

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Borang Pentaksiran ms.90 2. Permainan Nyanyian ( CD 1 Track 17) 3. Lampiran 11 unit 13

1.

Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. 2. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - permainan nyanyian (singing games)

1. Bercerita tentang Nenek Si Bongkok Tiga. 2. Bersoal jawab dengan murid mengenai cerita tersebut. 3. Menyebut lirik mengikut irama lagu. 4. Menyanyi lagu Nenek Si Bongkok Tiga. (CD 1 Track 17) 5. Menjelaskan cara permainan Nenek Si Bongkok Tiga. Lampiran 11 Unit 13. 6. Memainkan permainan Nenek Si Bongkok Tiga sambil menyanyi.

1.

Lampiran 11 Unit 13 boleh digunakan untuk sesi bercerita dan bersoal jawab.

40

CD 1 Track 17

41

Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo - Detik

CD 1 Track 19 Suasana Pagi ( vokal) Track 20 Suasana Pagi ( instrumental) Perkusi : kastanet dan loceng

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1. Pemerhatian : Borang Pentaksiran ms.90

1. 2.

3. 1. Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan 2. Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

4. 5.

6.

Menyanyi lagu Suasana Pagi. (CD 1 Track 19) Guru membimbing murid menepuk detik lagu Suasana Pagi. Guru membimbing murid menepuk corak irama. Menunjukkan cara bermain perkusi secara konvesional. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. (CD 1 Track 19) - kumpulan A menepuk detik (kastanet) - kumpulan B menepuk corak irama (loceng) Membuat persembahan kumpulan. (CD 1 Track 20) - menyanyi dan bermain perkusi.

1. Memberi peluang kepada murid untuk memainkan alat perkusi yang berbeza.

42

CD 1 Track 19

43

CD 1 Track 20

44

CD 1 Track 20

காட
Zt. Zaiton

KAALAI NERAM

§¿Ãம்
Zt. Zaiton M.fazil M.fazil Muzaiful Muzaiful A.Halim A.Halim

M.Rodzi M.Rodzi Lirik B.Tamil: S.Muthiah Lirik B.Tamil: S.Muthiah Charles Sousai Charles Sousai

காசலனந ரம் அ ழ

கி

னந ரம்

பூக்கள் ேலரும் பூங் கா வ ேத் தில்

ோ டும்

ேற சவகள் ஓசை னகட் கு

னத

னதகம் யா வும் இத ோ ய் உள்ள னத

கா சல

¾¢í ¸û

¾ý ´ Ç¢ ¨Â

Å£Í

§¾

ÀÍ ¨Á â

Á¢

«Æ ¸¡ö¯ûÇ

§¾

«¨ÉòÐõ

¸¡ ½ þ¾Á¡ö¯ûÇ §¾

þ¨È Åý À¨¼ôÀ¢ø ±øÄ¡õ« Æ

§¸

KAALAI NERAM

Kaalai neram alagiya neram pookal malarum poonggavanathtil paadum paravaigal ohsai ketkuthey thegam yaavum ithamai ullathey kaalai thinggal than oliyai viisuthey pasumai bumi alagaai ullathey anaitthum kaana ithamaai ullathey iraivan padaippil ellam alagey

45

Tekstur - nipis dan tebal Ekspresi -lembut (p ) -kuat (f )

CD 1 Track 21 Hong Cai Mei Mei (vokal) Track 22 Hong Cai Mei Mei (instrumental) CD 2 Track 15 Audio tekstur nipis Track 16 Audio tekstur tebal Perkusi

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 1.

1. Borang Pentaksiran ms.90 2. Persembahan

Mendengar rakaman audio yang mempunyai tekstur nipis dan tebal. (CD 2 Track 15 dan 16) - guru dan murid berbincang 2. Murid menyanyi lagu Hong Cai 1. Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat 2. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo-nipis dan kumpulan-tebal) (CD 1 Track 21) 3. Memainkan perkusi dalam kumpulan mengikut dinamik kuat dan lembut.

Mei Mei.

1. Menggantikan perkusi dengan alatan lain. Contoh c hopsticks. 2. Contoh lagu solo ( tekstur nipis) dan berkumpulan ( tekstur tebal). 3. Lagu ini menceritakan tentang seorang kanak-kanak yang comel, mempunyai mulut yang kecil sedang bermain sambil menyanyi.

46

CD 1 Track 21

47

Mencipta melodi mi dan so

CD 2 Track 17 : Audio solfa mi dan so Kad solfa mi dan so Lampiran 12 Unit 16(i) Lampiran 13 Unit 16(ii)

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Penghasilan Muzik Menghasilkan idea muzikal kreatif.

1. Borang Pentaksiran ms.91

1. Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah 2. Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.

1. Murid menyanyi solfa mi dan so mengikut rakaman audio mi dan so. (CD 2 Track 17) 2. Guru menyanyi frasa melodi dan murid mengajuk. Lampiran 12 Unit 16 (i). 3. Guru memaparkan carta yang mengandungi 3 lajur. Lampiran 13 Unit 16(ii) 4. Guru melekatkan kad mi atau so pada carta tersebut. 5. Guru membimbing murid menyanyi pic yang dipaparkan berulang kali. 6. Murid melekatkan kad so atau mi pada lajur dalam carta yang disediakan. 7. Murid menyanyikan melodi mudah yang mereka cipta.

1. Ciptaan melodi berdasarkan pic mi dan so.

48

CD 2 Track 17

ISYARAT TANGAN SOLFA

MI

SO

49

Corak Irama Bunyi panjang-pendek

CD 1 Track 23 : Jom Mengira (vokal) Track 24 : Jom Mengira ( instrumental)

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 1.

1. Borang Pentaksiran ms.91

1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi (action song). 2. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (sedih dan riang)

Menepuk pola irama bar 1 dan 2 serta 9 dan 10. 2. Menyanyikan lagu Jom Mengira. (CD 1 Track 23) 3. Murid mengenal pasti bunyi panjang-pendek yang terdapat dalam lagu. 4. Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu aksi Jom Mengira. (CD 1 Track 23) 5. Membanding beza bunyi panjangpendek yang terdapat dalam rangkap 1,rangkap 2 dan rangkap 3.

1. 2.

Guru memilih lagu pelbagai bunyi panjang-pendek untuk membanding beza. Guru menerapkan nilai disiplin ketika aktiviti gerakan.

50

CD 1 Track 23

51

CD 1 Track 24

52

CD 1 Track 24

Å¡Õí¸û ±ñϧšõ
VAARUNGGAL ENNUVOM Zt Zaiton M.Fazil Rodzi A.Halim
Lirik B.Tamil: S. Muthiah Charles Sousai

´ý Ú Üð¼ø´ý Ú

¦Á¡ò ¾õ±ò ¾ ¨É

´ýÚ Üð ¼ø´ý Ú

¦Á¡ò¾õþÃñ§¼¾¡ý

´ý Ú Üð¼øþÃñ Î ±ñ½¢ôÀ¡Õí¸û

´ý Ú Üð¼øþÃñÎ ¦Á¡ò ¾õ ãý§È ¾¡ý

±ñ ½¢

¼

Å¡

Õí¸û

´ý

È¡ö §º÷ó

§¾

¿¡õ

Å

Ç

Õõ

ÀÕ Åò¾¢§Ä

«È¢

×

ÀÂý ¾Õ

§Á

´ý Ú Üð¼øãý Ú

¦Á¡ò¾õ±ò ¾ ¨É

´ý ÚÜð ¼øãý Ú

¦Á¡ò¾õ¿¡ý§¸¾¡ý

´ý Ú Üð¼ø¿¡ý Ì

±ñ½¢ôÀ¡Õí¸û

´ý Ú Üð¼ø¿¡ý Ì

Å¢

¨¼Ôõ³ó§¾¾¡ý

VAARUNGGAL ENNUVOM Ondru kuuttal ondru mottham etthanai ondru kuuttal ondru mottham irandethaan Ondru kuuttal irandu ennipaarunggal ondru kuuttal irandu mottham muundrethaan Ennida vaarunggal ondraai sernthe naam Valarum paruvatthile arivu payan tharume Ondru kuuttal muundru mottham etthanai ondru kuuttal muundru mottham naange thaan Ondru kuuttal naan gu ennipaarunggal ondru kuuttal naan gu vidaiyum ainthethaan

Å¡Õí¸û ±ñϧšõ

53

Mencipta corak irama

CD 1 Track 25 : Ikut Rentak ( vokal) Track 26 : Ikut Rentak ( instrumental) Perkusi Kad ikon corak irama Lampiran 14 Unit 18(i)

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. Penghasilan Muzik Menghasilkan idea muzikal kreatif. 1.

1. Borang Pentaksiran ms.91

1. Menyanyi dengan postur yang betul. - postur duduk - postur berdiri 2. Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan 3. Mencipta corak irama mudah.

Menyanyi dengan postur duduk yang betul. (CD 1 Track 25) 2. Mengajuk corak irama yang diberi oleh guru dengan sebutan seperti ’pa’ dan ’ba’ sambil menepuk detik. 3. Murid menepuk corak irama berpandukan ikon corak irama lampiran 14 Unit 18(i). - murid memainkan perkusi 4. Murid menyusun kad ikon untuk menghasilkan corak irama. Lampiran 15 Unit 18(ii) - Murid menepuk corak irama yang dihasilkan oleh rakan. - Murid memainkan perkusi corak irama yang dihasilkan oleh rakan.

1. 2.

Perbanyakkan kad ikon lampiran 14 Unit 18(ii). Pelbagaikan kad ikon.

54

CD 1 Track 25

55

CD 1 Track 26

56

CD 1 Track 26

57

Ekspresi -dinamik kuat (f ) dan lembut (p )

CD 1 Track 27 : Sang Rimba dan Kucing (vokal) Track 28 : Sang Rimba dan Kucing (instrumental) CD 2 07 Audio dinamik lembut dan kuat Kad Ikon Dinamik

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan mengikut muzik. 1. Menyanyi rangkai lagu
1. Lampiran 16 Unit 19 2. Borang pentaksiran ms.91

dengan sebutan ‘la‘ menggunakan dinamik p atau f . 2. Menyanyi rangkai lagu mengikut dinamik pada gambar yang ditunjukkan. Contoh: Sang Rimba-dinamik kuat Kucing-dinamik lembut. Lampiran 16 Unit 19 3. Menyanyi lagu Sang Rimba dan Kucing mengikut dinamik yang ditetapkan. 4. Membuat pergerakan beraksi berpandukan dinamik lagu yang dinyanyikan. 1. Menggunakan topeng Sang Rimba dan Kucing untuk gerakan beraksi.

1. Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) 2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. - dinamik kuat / lembut

58

CD 1 Track 27

59

CD 1 Track 28

60

CD 1 Track 28

SINGGAMUM POONAIYUM
Lee Chai Huat Lee Chong Yern Ridzlina Rid uan Lirik B.Tamil: S.Muthiah Charles Sousai

º¢í¸Óõ â¨ÉÔõ

¸÷ஜிìÌõ º¢í ¸õ ¿¡ý¸õ À£ 羡üÈõ¾¡ý ´ý Ú ¿¡õÌ ÃÄ¢ø Á¡üÈõ¾¡ý

¸¡ ð Î ì Ìá ஜ¡¿¡ §É ±ý Ì Ã¨Ä ¦ºö и¡ðÎ

¿¡ý Á¢Â¡ù

¾¡ý Á¢Â¡ù

â Á¢Â¡ù

¨É Á¢Â¡ù

¦º ø Äô À¢Ã¡ ½¢ « Ð ¾¡ý ±ý ÌÃ

¿¡ý §Ä

«Æ ¸÷

Ìõ ¸÷

ÌÚõ ¸÷

Òõ ¸÷

¯û Ç Å ý ¿¡ þ Ð §Å±ý ÌÃ

§É

§¾¡üÈò¾¢ø

§Ä §¾¡üÈò¾¢ø´ýÚ ¿¡õÌà ĢøÁ¡üÈõ¾¡ý

¿õÌ ÎõÀõ´ý Ú ¾¡ §É

SINGGAMUM POONAIYUM Garjikkum singgam naan gambiira thottram thaan kaattukku raajaa naane Naanthaan puunai sellappiraani naan alagum kurumbum ullavan naane Thottrattil ondru naam kuralil maattram thaan en kuralai seithu kaattu Miaw miaw miaw miaw athuthaan en kurale gar gar gar gar ithuve en kurale Thottrattil ondru naam kuralil maattram thaan nam kudumbam ondru thaane

º¢í¸Óõ â¨ÉÔõ

61

Tekstur - nipis (solo) dan tebal (kumpulan)

CD 1 Track 29 : Suara Kita (vokal) Track 30 : Suara Kita (instrumental) CD 2 Track 18 : Ibu (tekstur nipis) Track 19 : Keranamu Malaysia (tekstur tebal)

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Apresiasi Muzik: Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

1. Borang pentaksiran ms.91 2. CD 2 Track 26

1. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. 2. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal)

1. Mendengar muzik vokal (solo dan berkumpulan). (CD 2 Track 18 dan 19) - guru dan murid berbincang 2. Murid menyanyi lagu Jenis Suara. (CD 1 Track 29) 3. Murid menyanyi lagu Jenis Suara mengikut carta lirik . Lampiran 17 Unit 20 4. Murid membanding bezakan tekstur tebal dan nipis.

1.

Guru menggunakan petikan lagu lain dan murid membezakan tekstur tebal dan nipis.

62

CD 1 Track 29

63

CD 1 Track 30

64

CD 1 Track 30

எங்கள் குரல்
ENGGAL KURAL
Khalijah Mohamed Chan Kit Yip Norshamsuri Shafie Susie Khor Lirik B.Tamil: S.Muthiah Charles Sousai

கக ளுங் கள்

ஓ..

கக ளுங் கள்

எங் கள் இனி

ய கு

ர லி

டை

வா

ரு

ங் கள் கச ர் ந்து பாடு கவாம்

கிழ் ச்

சி

யாக

கப சு கவா ம்

கி சு கிசுப் கபாம்

சி று

வர் சிறு மியர்

த௄ாம் கே

கே

வாருங் க ள்

பா டி

டு கவாம்

திரா ா

ENGGAL KURAL Kelunggal oh.. kelunggal enggal iniya kuralinai Vaarunggal sernthu paaduvom magilchiyaaga Pesuvom kisukisupom siruvar sirumiyar naam he he Vaarunggal paadiduvom tra la la la la la la la

65

LAMPIRAN

Pentaksiran Unit 2 CD 2 Track 21 ( Pic tinggi dan rendah )
Arahan 1. Dengar DUA pic yang dibunyikan. 2. Bulatkan gambar untuk pic kedua yang didengar sama ada pic tinggi atau pic rendah

pic rendah

pic tinggi

1

2

3

68

Rhythm Sticks

Cara memegang dan bermain rhythm sticks

69

Contoh perkusi tanpa pic : Kastanet

Cara memegang dan bermain kastanet

70

Pentaksiran Unit 5 CD 2 Track 23 Arahan: 1. Dengar DUA bunyi daripada rakaman track 23. 2. Tandakan X pada gambar yang menunjukkan sama ada dinamik kuat atau lembut.

dinamik lembut

dinamik kuat

1

2

3

71

Pentaksiran Unit 7 CD 2 Track 24 (mud riang) & Track 25 (mud sedih) Arahan 1. Dengar lagu. 2. Tandakan X pada gambar yang sesuai dengan mud lagu yang didengar.

mud sedih

mud riang

1

2

72

Pentaksiran Unit 8 CD 2 Track 10 : Audio mud takut CD 2 Track 11 : Audio mud marah Arahan 1. Dengar lagu. 2. Tandakan X pada gambar yang sesuai dengan mud lagu yang diperdengarkan.

mud marah

mud takut

1

2

73

Contoh Boneka Comel dan Mamat.

Comel

Mamat

74

Pentaksiran unit 9 CD 2 : Track 12
Arahan : Padankan gambar aktiviti di bawah pada perkataan yang sesuai berdasarkan ton suara yang diperdengarkan.

berbisik

menyanyi

bercakap

memanggil

75

Pentaksiran Unit 11 Latihan menepuk irama
Arahan : Tepuk pada tempat bertanda A. mengikut detik yang konsisten ( steady beat).

B.

C.

D.

Petunjuk: Simbol Ikon Jantung Simbol Not ti Tepuk

ta

ta-a

76

Pentaksiran Unit 12 CD 2 : Track 21 1. 2. Dengar dua pic yang dibunyikan. Tandakan X pada gambar untuk pic pertama yang didengar.

pic tinggi

pic rendah

1.

2.

3.

77

Pentaksiran Unit 13 CD 1 : Track 17

Permainan ‗ Nenek Si Bongkok Tiga ‗ 1. Murid-murid dibahagikan kepada dua kumpulan. - Kumpulan A: menyanyi lagu Nenek Si Bongkok Tiga. - Kumpulan B: memainkan permainan ‘ Nenek Si Bongkok Tiga‘. Salah seorang ahli dalam kumpulan B akan beraksi sebagai nenek yang ditutup mata sementara yang lain sebagai cucu berjalan dalam bulatan mengelilingi nenek mengikut detik lagu. Kumpulan A akan menyanyi lagu Nenek Si Bongkok Tiga. Si nenek akan beraksi mengikut lirik ketika rangkap kedua dinyanyikan. Nenek akan mencari cucu dan meneka nama cucu yang ditangkap. Jika betul, cucu akan mengambil alih tempat nenek dan meneruskan permainan. Jika salah, nenek akan meneruskan permainan. Aktiviti ini akan diulang dengan menukar peranan.

2.

3. 4. 5.

6.

cucu

nenek

Kumpulan A Kumpulan B

78

CD 2 : Track 17

Arahan : Guru menyanyi dan murid mengajuk 1. Guru Murid

s 2. Guru

s

s

m

s Murid

s

s

m

m

m

m

s

m

m

m

s

3.

Guru

Murid

m

s

m

s

m

s

m

s

4.

Guru

Murid

s

s

m

m

s

s

m

m

Catatan : Guru boleh menyanyi dalam pelbagai irama.

79

Cadangan latihan mencipta melodi mudah. Arahan : 1. 2. Murid melekatkan kad ikon
mi dan so pada carta di bawah.

Murid menyanyikan ciptaan melodi mudah yang dicipta mengikut irama sendiri.

Baris 1

Pic

2

3

4

5

Petunjuk : Contoh isyarat tangan ( perlu diperbanyakkan).

mi

so

80

Kad Ikon Corak Irama Contoh Irama 1

Contoh Irama 2

Contoh Irama 3

Contoh Irama 4

81

Cadangan permainan mencipta corak irama menggunakan kad ikon. Arahan : 1. Kad ikon ini perlu diperbanyakkan untuk digunakan dalam permainan mencipta corak irama. 2. Susun kad-kad ikon berikut untuk mencipta corak irama.

82

Rangkai lagu :

Kad ikon menunjukkan dinamik kuat ( f ) dan dinamik lembut ( p ).

dinamik kuat ( f )

dinamik lembut ( p )

83

Pentaksiran Unit 20 CD 2 : Track 26 1. 2. Dengar lagu. Tandakan X pada gambar yang sesuai dengan tekstur lagu yang didengarkan.

Nyanyian berkumpulan ( tekstur tebal )

Nyanyian solo ( tekstur nipis )

1

2

84

PENTAKSIRAN DALAM P&P

BIL NAMA

SKOR 3 3 1 2 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat Mengenal pasti pic tinggi dan rendah

PENTAKSIRAN UNIT 1- 5

88 UNIT 2 2 3 13 3 Memainkan perkusi mengikut detik 4 5 Mendengar dan mengenal pasti dinamik kuat dan lembut JUMLAH SKOR Mengenal pasti warna ton suara manusia lelaki dan perempuan

BIL NAMA MURID

SKOR 2 2 2 Mengenal pasti mud riang dan sedih Mengenal pasti mud marah dan takut Membezakan warna ton suara manusia Membuat gerakan berdasarkan lirik 2 13 6 7 UNIT 8 Bergerak berdasarkan lirik lagu

PENTAKSIRAN UNIT 6 -10

89 4 12 25

9 10

JUMLAH SKOR

Skor 00 - 04

Skor 05 - 10

Skor 11 - 17

Skor 18 - 25

JUMLAH SKOR UNIT 1-5 JUMLAH SKOR UNIT 6 -10 JUMLAH SKOR UNIT 1-10 GRED

B

A

GRED

D

C

BIL NAMA

SKOR 11 4 3 Menepuk mengikut detik berdasarkan muzik yang di dengar Mengenal pasti pic tinggi dan rendah Menyanyi sambil bermain Permainan Nyanyian 12

PENTAKSIRAN UNIT 11-15

90 UNIT 13 2 2 3 14 14 Memainkan perkusi mengikut tempo 15 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat JUMLAH SKOR

BIL NAMA MURID

SKOR 16 2 2 2 Membezakan bunyi panjang dan pendek Mencipta dan memainkan corak irama Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut Mengenal pasti tekstur vokal tebal dan nipis 2 14 JUMLAH SKOR UNIT 11-15 11 JUMLAH SKOR UNIT 16-20 25 JUMLAH SKOR UNIT 11-20 GRED Mencipta dan menyanyi melodi mudah 17 18

UNIT

PENTAKSIRAN UNIT 16-20

91 3

19 20

JUMLAH SKOR

Skor 00 - 04

Skor 05 - 10

Skor 11 - 17

Skor 18 - 25

B

A

GRED

D

C

LAPORAN PENTAKSIRAN DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1

BIL

NAMA MURID

SKOR UNIT 1-20

GRED

KOMEN GURU

RUMUSAN PENTAKSIRAN JUMLAH SKOR Skor 36-50 Skor 21 - 35 Skor 10 - 20 Skor 00 - 9 GRED A Cemerlang B Baik C Memuaskan D Sederhana

92

RANCANGAN MENGAJAR

Mata Pelajaran Tahun Hari / Tarikh Masa Fokus Standard Kandungan

Pendidikan Muzik 1 Cemerlang Isnin / 8 Mac 2010 60 Minit (8.40 - 9.40 pagi) Ekspresi: - tempo cepat dan lambat Pengalaman Muzikal 1. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 2. Membuat gerakan mengikut muzik.

Standard Pembelajaran

1. Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat. 2. Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.

Objektif Pengajaran

Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Menyanyi Lagu Selamat Pagi mengikut tempo. 2. Menepuk detik lagu Selamat Pagi.

Pengalaman Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar

Murid pernah menyanyi lagu kanak-kanak. CD 1 : Track 01 (Selamat pagi – vokal) Track 02 (Selamat Pagi – instrumental) CD 2 : Track 01 (Tanggal 31 – tempo cepat) Track 02 (Pahlawan Ku – tempo lambat) Kad ikon : askar dan orang tua

Penyerapan Nilai Kemahiran Berfikir EMK (Elemen Merentas Kurikulum)

Berdisiplin – mengikut arahan Membezakan tempo cepat dan lambat. Kreativiti Menyanyi dengan mengubah tempo secara kreatif 96

Masa/ Langkah

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Guru mempamerkan gambar askar. 2. Guru meminta murid menunjukkan cara askar berkawad. Murid berkawad seperti askar. 3. Guru mempamerkan gambar orang tua 4. Guru mempamerkan gambar orang tua berjalan. 5. Guru meminta murid menunjukkan orang tua berjalan. 6. Murid berjalan seperti orang tua.

Strategi P&P/ABM/ Nilai

Set Induksi Tempo cepat (5 minit) dan lambat

Gambar askar

Gambar orang tua

7. Guru menyoal murid.  Kemahiran Contoh: Berfikir : Apakah perbezaan antara cara membanding askar berkawad dengan orang tua beza berjalan? Andaian Jawapan : askar berkawad cepat. Orang tua berjalan lambat.

Langkah 1 (10 minit)

Menepuk detik 1. Murid mendengar dan memberi tumpuan kepada lagu Selamat Pagi. 2. Murid mendengar dan menepuk detik lagu Selamat Pagi dengan bimbingan guru. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti menepuk detik seperti menepuk peha, bahu dan pipi).

 CD 1 Track 01

 CD 1 Track 02

Langkah 2 (10 minit)

Menyanyi men- 1. Guru membimbing murid mengikut tempo yanyikan lagu Selamat Pagi. 2. Murid menyanyikan lagu Selamat Pagi mengikut tempo.

 CD 1 Track 01

 CD 1 Track 02

97

Masa/ Langkah Langkah 3 (10 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Strategi P&P/ABM/ Nilai

Gerakan mengikut tempo

1. Murid mendengar dan memberi  CD 2 Track 01 tumpuan kepada lagu Tanggal 31. 2. Murid membuat gerakan cepat dengan iringan lagu. Contoh: berkawad. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti gerakan cepat) 3. Murid mendengar dan memberi tumpuan kepada lagu Pahlawan Ku.
 CD 2 Track 01

 CD 2 Track 02

4. Murid membuat gerakan lambat  CD 2 Track 02 dengan iringan lagu. Contoh : berjalan seperti orang tua. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti gerakan lambat)

Langkah 4 (10 minit)

Menepuk detik 1. Guru mempamerkan kad ikon mengikut askar. tempo cepat dan lambat 2. Guru membimbing murid untuk menepuk detik mengikut tempo cepat. 3. Murid menepuk detik mengikut tempo cepat. 4. Guru mempamerkan kad ikon orang tua berjalan.

 Kad ikon askar.

 Kad ikon orang

tua berjalan

5. Guru membimbing murid menepuk detik mengikut tempo lambat. 6. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat. 5. Murid menepuk detik berdasarkan gambar ikon yang ditunjukkan oleh guru.

98

Masa/ Langkah Langkah 5 (10 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Strategi P&P/ABM/ Nilai

Bergerak men- 1. Guru membahagikan kelas gikut tempo kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 cepat dan lammenepuk detik manakala kumpubat lan 2 membuat gerakan. 2. Murid melakukan aktiviti menepuk detik dan gerakan berdasarkan gambar ikon yang dipamerkan oleh guru.

Penutup (5 minit)

Guru berbincang bersama murid tentang perubahan tempo yang dialami semasa menyanyi dan membuat gerakan.

99

SENARAI LAGU

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

1

01 Selamat Pagi Lee Chai Huat / Lee Chong Yern / Zaliza Bakhri Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah bte Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

:

: :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : : : : : : :

2 03 Mari Menyanyi Lee Chai Huat / Lee Chong Yern / Zaliza Bakhri Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah binti Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

6 05 Suka Hati Lee Chai Huat / Lee Chong Yern / Zaliza binti Bakhri Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Aaina Soraya Putri bte Mohamed Noor Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

: : : : :

102

Unit Track Judul Lagu Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : :

08 07 Siapa Gurau Senda ( Adaptasi dari lagu ―Mexican Dance‖ ) Lee Chai Huat / Lee Chong Yern / Zaliza binti Bakhri Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah bte Amir Zafri Aaina Soraya Putra bte Mohamed Zafri

:

:

: :

Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

9 09 Jenis Suara Lee Chai Huat / Lee Chong Yern Ridzlina Riduan Kong Mee Yan S. Muthaiah / Charles Soosai Diana Adha bte Mohd Abid Nor Nabilah bte Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam 10 11 Gajah Menari Hamid bin Baharuddin Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah bte Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam 103

: : :

: :

: : : : : : : : :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

11 13 Jantungku Khalijah binti Mohamed / Tan Chee Keong Norshamsuri bin Shafie Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah binti Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

:

: :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : : :

12 15 I‘m Tall, I‘m Small Traditional Children‘s Song Aaina Soraya Putra bte Mohamed Zafri Nor Farhana bte Mohd Hafidz Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

: :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : : :

13 17 Nenek Si Bongkok Tiga Lagu Tradisional Kanak-Kanak Diana Adha bte Mohd Abid Nur Syahda bte Mohd Latif Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

: :

104

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

14 19 Suasana Pagi Zt. Zaiton / M. Fazil / Muzaiful / A. Halim M. Rodzi Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nor Nabilah bte Amir Zafri Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

:

: :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : : : : :

15 21 Hong Cai Mei Mei Chinese Folk Song Joanne Thang Mei Teng Isa Amri Rosman Adam

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

17 23 Jom Mengira Zt. Zaiton / M. Fazil / Muzaiful / A. Halim M. Rodzi Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Noradila Syafira bte M. Zaidi Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

: : : : :

105

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

18 25 Ikut Rentak Lee Chai Huat / Lee Chong Yern Ridzlina Riduan Kong Mee Yet S. Muthaiah / Charles Soosai Tatiana Batrisya bte Rizman Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

:

: :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

19 27 Sang Rimba dan Kucing Lee Chai Huat / Lee Chong Yern Ridzlina Riduan Kong Mee Yet S. Muthaiah / Charles Soosai Diana Adha bte Mohd Abid Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam

: : : : :

Unit Track Judul Lagu Lagu & Lirik Terjemahan Lirik Bahasa Cina Terjemahan Lirik Bahasa Tamil Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

20 29 Suara Kita Khalijah binti Mohamed / Chan Kit Yip/ Norshamsuri bin Shafie/ Susie Khor Lee Huon Tee S. Muthaiah / Charles Soosai Nurul Syazliana Binti Khairudin Bakhtiar bin Mohd Salleh Rosman Adam 106

: : : : :

CD 1 : VOKAL DAN INSTRUMENTAL Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Selamat Pagi ( Vokal ) Selamat Pagi ( Instrumental ) Mari Menyanyi ( Vokal ) Mari Menyanyi ( Instrumental ) Suka Hati ( Vokal ) Suka Hati ( Instrumental ) Siapa Gurau Senda ( Vokal ) ( Adaptasi dari lagu ―Mexican Dance‖ ) Siapa Gurau Senda ( Instrumental ) ( Adaptasi dari lagu ―Mexican Dance‖ ) Jenis Suara ( Vokal ) Jenis Suara ( Instrumental ) Gajah Menari ( Vokal ) Gajah Menari ( Instrumental ) Jantungku ( Vokal ) Jantungku ( Instrumental ) I‘m Tall , I‘m Small ( Vokal ) I‘m Tall , I‘m Small ( Instrumental ) Nenek Si Bongkok Tiga ( Vokal ) Nenek Si Bongkok Tiga ( Instrumental ) Suasana Pagi ( Vokal ) Suasana Pagi ( Instrumental ) Hong Cai Mei Mei ( Vokal ) Hong Cai Mei Mei ( Instrumental ) Jom Mengira ( Vokal ) Jom Mengira ( Instrumental ) Ikut Rentak ( Vokal ) Ikut Rentak ( Instrumental ) Sang Rimba dan Kucing ( Vokal ) Sang Rimba dan Kucing ( Instrumental ) Suara Kita ( Vokal ) Suara Kita ( Instrumental ) 107

CD 2 : PENDENGARAN DAN PENTAKSIRAN

Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track Track

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Tanggal 31 ( tempo cepat ) Pahlawanku ( tempo lambat) Audio Pic rendah dan tinggi Malaysia Baru ( tempo cepat ) Ilham Pujangga ( tempo lambat ) Joget Malaysia ( Duet lelaki dan perempuan ) Audio dinamik lembut dan kuat Audio lagu untuk gerakan (mud riang) Audio tempo cepat dan lambat Audio mud takut Audio mud marah Audio warna ton suara Wawasan 2020 ( tempo konsisten ) Makan Sireh ( mud sedih ) Audio tekstur nipis Audio tekstur tebal Audio solfa mi dan so Ibu ( tekstur nipis ) Keranamu Malaysia ( tekstur tebal ) Selamat Pagi ( Unit 1 ) (detik) Audio pic tinggi dan rendah ( Unit 2 ) Siapa Belum Siap - Vokal lelaki dan perempuan ( Unit 4 ) Audio dinamik kuat dan lembut ( Unit 5 ) Audio mud riang - Instrumental suka hati ( Unit 7 ) Audio mud sedih - Instrumental suka hati ( Unit 7 ) Audio tekstur tebal dan nipis

108

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menyediakan modul ini. Antara pihak yang terlibat ialah:

Guru-guru, Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Pensyarah Universiti yang menjadi panel penyediaan Modul Pengajaran Pendidikan Muzik Sekolah Rendah Tahun 1 Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru ( Rakaman Lagu ) RTM (sumbangan lagu dalam CD 2 )

109

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.