Anda di halaman 1dari 1

PAtlTlA HAlAl l HAlAl

l SepLember 2011

kepada ?Lh
8apak/lbu/Sdr/l
ul LempaL
Pal undangan Palal 8l Palal
Assalamualalkum Wr Wb
Mengharapkan kehadlran 8apak/lbu/Saudara dalam acara ffff
kampung 81 0 8W 0 yang akan dl selenggarakan pada
Parl Mlnggu
1anggal 11 SepLember 2011
ukul 0900 Wl8
1empaL 8umah
keLerangan Mohon hadlr LepaL wakLu
8esar harapan kaml 8apak/lbu/Saudara dapaL berkenan hadlr dalam acara
Palal 8l Palal lnl ALas perhaLlan dan kehadlrannya kaml ucapkan Lerlma kaslh
PormaL kaml
SekreLarls

Sor
keLua

Su
MengeLahul
keLua 81

urs MSl