Anda di halaman 1dari 19

1

A81A 8lnLCuvn18ll
8evela(llle fundamenLale reallzaLe de Srl ?ukLesvar ;l dezvlulLe lul ?ogananda prezenLaLe in
AuLoblografla unul yoghln" despre uumnezelre lumea de dlncolo lumea flzlc asLral cauzal sunL
fundamenLale penLru a in(elege Leglle ulvlne aflaLe la baza ArLel 8lnecuvnLrll
Lnergla 8lnecuvnLrll provlne dln Lnergla ulvln Suprem Cea care se revars asupra noasLr esLe
Cra(la Suprem SplrlLul ulvln Suprem exlsL dlncolo de cele Lrel luml (flzlc asLral cauzal)
Ce esLe arLa blnecuvnLrll
Leglle dlvlne pe care se bazeaz ArLa 8lnecuvnLrll
Corelarea Legll slncronlclL(ll cu ArLa 8lnecuvnLrll
Chela fundamenLal a arLel blnecuvnLrll
LfecLele blnecuvnLrll
1ehnlca de execu(le
ozl(la lndlcaL penLru reallzarea 8lnecuvnLrll
lormulele uLlllzaLe in ArLa 8lnecuvnLrll
8evela(ll dlvlne esen(lale despre arLa blnecuvnLrll

Cbserva(ll
Ce esLe arLa blnecuvnLrll
ArLa blnecuvnLrll
esLe o pracLlc ce neceslL un eforL lunLrlc ce le dep;e;Le pe celelalLe esLe mal eflclenL
ne face sl lublm ;l sl a[uLm pe cel neferlcl(l prln acLe dezlnLeresaLe penLru c prln Lo(l cellal(l ll
lublm pe uumnezeu
prln lublrea necondl(lonaL fa( de LoaLe formele lul uumnezeu va dlsLruge egoul prezen(a lul
uumnezeu devenlnd dln ce in ce mal lumlnoas in nol scznd corespunzLor lnfluen(ele maleflce
duce la maLurlzare splrlLual ceea ce face s apar momenLul in care ne inLlnlm maesLrul splrlLual
AceasL inLlnlre are loc prln [ocul dlvln al neceslL(ll proprll lnv(Lura lul se va adecva neceslL(llor
noasLre lar nol il vom urma necondl(lonaL
va declan;a cL mal des momenLe de slncronlclLaLe

2

esLe o cale dlrecL LoLal llpslL de arLlflcll care face s dlspar orlce urm de Leam ;l indolal
ne va ghlda prln ea ins;l lndlcndune calea de urmaL s ne drulm umanlL(ll s evolum in slmbloz
cu umanlLaLea

ALL flln(ele vll cL ;l cele dragl decedaLe (aflaLe in alLe planurl de exlsLen() poL fl blnecuvnLaLe (esLe
inLocmal ca ;l rugclunea [erLfa de lumln parasLasul ;a fcuLe penLru ele)

Lumea exlsL penLru a ne Lrezl credln(a in uumnezeu ArLa 8lnecuvnLrll esLe prlmul pas esen(lal ea ne
Lreze;Le credln(a in uumnezeu prln ea ne puLem Lopl in uumnezeu LsLe suflclenL lnl(lal s credem c
exlsL uumnezeu penLru ca acesL grunLe s reveleze prln ArLa 8lnecuvnLrll aLuncl cnd va incol(l o
splendoare cople;lLoare nu vom mal vedea nlmlc decL pe uumnezeu vom ulLa ;l de nol penLru c
uumnezeu e LoLul ArLa 8lnecuvnLrll ne face s in(elegem c momenLele de Cra(le ulvln sau
lnsplra(le nu sunL inLmplLoare (ele sunL expresla neceslL(ll) ;l poL fl declan;aLe exacL cnd dorlm ca o
consecln( a ArLel 8lnecuvnLrllLeglle dlvlne pe care se bazeaz ArLa 8lnecuvnLrll


Legea analoglel

Legea vlbra(lel

Legea cauzel ;l a efecLulul

3


Legea slncronlclL(ll


Legea analoglelLegea analoglel mal esLe cunoscuL ;l ca legea coresponden(el dlnLre mlcrocosmosul flln(el ;l
macrocosmos dlnLre splrlLul lndlvldual ALman ;l SplrlLul unlversal aramaLman
1oL ceea ce exlsL in uumnezeu 1aLl exlsL ;l in nol rln lnLermedlul 8lnecuvnLrll avem acces la
Lnergla Suprem a lul uumnezeuLegea vlbra(lelnlmlc nu e neml;caL 1oLul esLe vlbra(le care se manlfesL in game dlferlLe AsLfel se expllc
dlferen(lerlle dlnLre dlferlLele manlfesLrl ale maLerlel senLlmenLe gndurl eLc Scara evoluLlv esLe
alcLulL dln gradrl ale frecven(elor de la dens spre subLll a[ungnd pn la SplrlLul nemurlLor al lul
uumnezeu Cu cL vlbra(la e mal inalL cu aLL manlfesLarea e mal elevaL ln reallLaLe maLerla e
alcLulL dln parLlcule energeLlce aflaLe inLro consLanL ml;care cu un anumlL rlLm lLagora spunea c

4

ml;carea esLe caracLerlsLlc orlcrul lucru sau flln(e 5l ceea ce pare lnerL posed o anumlL frecven( de
vlbra(le 1oL ceea ce exlsL in unlvers a fosL creaL de Lnergla ulvln un oblecL care esLe supus vlbra(lel
poaLe s par perfecL lmobll (de exemplu spl(ele unel ro(l in ml;care par s formeze un oblecL compacL
flx) ue aceea nu Lrebule s ne lsm in;ela(l de aparen(e cl s pLrundem in profunzlme penLru a ne
puLea apropla de reallLaLe puLnd vedea dac un oblecL e grosler sau nu vom descoperl c lumlna
cldura magneLlsmul elecLrlclLaLea nu sunL decL fenomene vlbraLorll AceasLa esLe valabll ;l penLru
gndurl emo(ll sLrl sufleLe;Ll voln( LoaLe sunL sLrl vlbraLorll emlse spre exLerlor avnd o lnclden(
mal mare sau mal mlc asupra medlulul incon[urLor

Legea vlbra(lel exprlm capaclLaLea de a lnLervenl la nlvele lnferloare de manlfesLare penLru a produce
Lransformrlle pe care le dorlm

Conform legll vlbra(lel Lnergla vlbra(lel Supreme aLrase in flln(a noasLr prln Lehnlca 8lnecuvnLrll
provlne de la uumnezeu 1aLl ;l esLe Lnergla Suprem ulLlm care lzvor;Le dln SplrlLul ulLlm al lul
uumnezeu rln aLragerea el reallzm prlmll pa;l pe calea lublrll ulvlne AceasL Lnergle esLe penLru
flecare rspunsul dlrecL ;l neml[loclL pe care uumnezeu 1aLl nll ofer prln lnLermedlul nosLru Cere ;l
(l se va da 8aLe ;l (l se va deschlde acesLa esLe legmnLul fundamenLal reallzaL de CreaLor cLre
creaLur ;l respecLaL inLoLdeauna Ca rspuns la cererea noasLr uumnezeu 1aLl revars fulgerLor
asupra noasLr Lnergllle ulvlne Supreme ale SplrlLulul Su

ArLa 8lnecuvnLrll ne permlLe s prlmlm darurlle splrlLuale cele mal valoroase Lnergllle pe care le
prlme;Le splrlLul lndlvldual ALman de la uumnezeu au o frecven( de vlbra(le foarLe mare ele fcnd cu
puLln( LoLul in inLreaga manlfesLare splrlLualLegea cauzel ;l a efecLululCrlce cauz eflclenL care nu a fosL anulaL i;l are efecLul su ;l orlce efecL care apare i;l are proprla sa
cauz care il deLermln 1oLul se desf;oar in conformlLaLe cu exlsLen(a legllor unlversale sLablllLe de

3

uumnezeu norocul inLmplarea sunL doar nl;Le nume pe care lgnoran(a le aLrlbule legll neceslL(ll
nlmenl nu se poaLe susLrage legllor dlvlne creaLe de uumnezeu

Avem Lendln(a de a aborda legea cauzel ;l a efecLulul in formele sale cele mal rele ;l mal negaLlvlsLe
nefasLe peslmlsLe aceasL aLlLudlne ne pare aproape obl;nulL SuperflclallLaLea medlocrlLaLea ne fac
s in(elegem gre;lL acesL prlnclplu care mal esLe numlL ;l legea karmel ;l s lum aparen(ele drepL
reallLaLe nlmlc nu e inLmplLor exlsL un raporL sLrns inLre evenlmenLe ;l ceea ce urmeaz dup ele
1oaLe gndurlle apar dln mlnLe LoaLe ac(lunlle sunL consecln(a gndurllor noasLre LoaLe sunL ochlurl ale
lan(ulul cauzel ;l efecLulul SecreLul con(lnuL in leglle unlversale dlvlne esLe neceslLaLea sLrucLurrll
gndlrll in vederea reallzrll ferlclrll care esLe reprezenLarea emo(lonal a evolu(lel splrlLuale Cel mal
mul(l i;l lnLerzlc accesul la ea complcnduse in sLrl negaLlve Ll se abandoneaz paslv voln(el alLora a
massmedlel eLc plerznd exercl(lul proprlel voln(e devenlnd nl;Le plonl manlpula(l Cmul lnl(laL ;l
in(elepL poaLe uLlllza lnLellgenL leglle dlvlne impoLrlva legllor fcuLe de oamenl Superlorul prevaleaz
lnferlorul lrlca esLe un senLlmenL chlnulLor care blocheaz cunoa;Lerea ;l opre;Le evolu(la enLru
aceasLa Lrebule s ne asumm gre;ellle LrecuLe a[ungnd la un plus pe care s ne puLem sLablll apol
Cre;ellle noasLre au repercurslunl doar asupra noasLr cellal(l ne araL nlvelul nosLru uac clneva
gre;e;Le fa( de nol el acumuleaz karm fr ca aceasLa s ne afecLeze ;l pe nol nol puLem doar
con;LlenLlza fapLul c am aLras acea ac(lune asupra noasLr fr s Lrebulasc s ne rzbunm Legea
dlnLe penLru dlnLe ochl penLru ochl esLe asLfel anlhllaL

1rebule s conslderm LoaLe experlen(ele ca pe nl;Le probe care ne pun fa( in fa( cu gre;ellle noasLre
;l dln care puLem inv(a uac nu reu;lm ne decalm fa( de cel avansa(l care ne incon[oar ue
exemplu un om care uclde va fl ucls in exlsLen(a vllLoare rln fapLa lul el acumuleaz o daLorle fa( de
el in;u;l uac nu in(elegem aceasLa conLlnum vla( de vla( s ucldem ;l s flm ucl;l lmporLanL esLe s
devenlm con;Llen(l de LoaLe acesLea ;l in consecln( s flm clnsLl(l fa( de nol s asplrm fa( de
uumnezeu s urmm o LralecLorle ascendenLclar cu roade paradlslace dlvlne 1oaLe evenlmenLele
se peLrec dln cauze pe care le cunoa;Lem pu(ln dar cnd le pLrundem mlsLerul devln flre;LlLegea slncronlclL(ll
6

1oLul esLe unul ;l acesLa esLe uumnezeu 1aLl AceasLa lnclude LoL eu el ea flln(ele elemenLele
LaLLvlce eLc SLarea de armonle lmposlbll de ob(lnuL ca urmare a in(elegerll mecanlce poaLe fl ob(lnuL
de o con;Llln( supramenLal Clne crede c e separaL de cellal(l ac(loneaz impoLrlva lul ;l a celorlal(l
Ac(lunlle pllne de egolsm araL [udecarea gre;lL a perspecLlvelor ;l a clrcumsLan(elor ln lume lucrurlle
par dlferlLe enLru a le puLea vedea a;a cum sunL ele in reallLaLe Lrebule s a[ungem la cunoa;Lerea
dlvln

rln ArLa 8lnecuvnLrll se Lreze;Le in nol Con;Llln(a ulvln llln(a devlne dreapL nu face ru nlclodaL
nlmnul Con;Llln(a ulvln confer pace menLal neLulburaL de nlmlc esLe calea cea mal rapld de
ob(lnere a blnelul suveran lublrea unul ln(elepL dep;e;Le lublrea unel mame penLru c aceasLa se
slmLe separaL de copllul su pe cnd ln(elepLul esLe una cu uumnezeu
LsLe necesar s pracLlcm perseverenL ArLa 8lnecuvnLrll penLru c asLfel accedem la 8eallLaLea ulvln
Suprem uumnezeu esLe Cel ce Lranscende LoL ceea ce percepem nol
Cauza poaLe fl anulaL prln cunoa;Lere Cunoa;Lerea esLe esen(lal lncarnarea are drepL cauz
lgnoran(a Anulnd dorln(ele de orlce fel nu ne mal incarnm

Crea(la esLe un specLru lnflnlL de lposLaze ale flln(elor lucrurllor fenomenelor flln(ele con;LlenLe fllnd
superloare Cel care Lea creaL se afl dlncolo de LoaLe caLegorllle Ll esLe LranscendenL deoarece
dep;e;Le LoaLe poslblllL(lle noasLre de cunoa;Lere ra(lonal rln ArLa 8lnecuvnLrll sau alLe meLode
eflclenLe de revelare a slnelul raporLndune la Con;Llln(a Suprem Ll se las cunoscuL ellmlnnd orlce
suferln( conform asplra(lel noasLre C plcLur dln harul dlvln vlndec orlce gre;eal SLarea in care
sunLem ellbera(l de dorln(e ne confer o pace desvr;lL o sLare de mul(umlre lnLerloar deplln
impcare de slne rln ArLa 8lnecuvnLrll aLlngem sLarea de comunlune cu uumnezeu iL cunoa;Lem ca
SaL ClL Ananda La ne ofer calea dlrecL ;l ml[loacele de a aLlnge o asemenea reallzare suprem Cra(la
lul uumnezeu nu se ob(lne ins fr eforL ArLa 8lnecuvnLrll esLe o cale dlrecL pe care uumnezeu ne
o ofer penLru a a[unge la Ll uumnezeu nu poaLe fl cunoscuL decL prln eforL lndlvldual sus(lnuLCorelarea Legll slncronlclL(ll cu ArLa 8lnecuvnLrll
7

ln anumlLe momenLe sunLem lnsplra(l (zone de slncronlclLaLe armonle colnclden(e semnlflcaLlve)
alLeorl nu (zone de Lurbulen() ln momenLele de slncronlclLaLe LoLul esLe fluld persoanele gesLurlle
oblecLele apar la momenLul ;l locul poLrlvlL AceasL armonle ce pare venlL de dlncolo poaLe da
aparen(a unor mlnunl 5l aceasLa in lucrurlle cele mal mrunLe
inLlnlrl LelepaLll a;a zlsele colnclden(e slmple
colnclden(e in cascad (colnclden(e la un nlvel superlor) de exemplu o persoan Lrecea prln drepLul
unel cablne Lelefonlce a sunaL Lelefonul persoana a rldlcaL recepLorul apelul era penLru ea persoana
care a sunaL gre;lse numrul de acas

enLru mul(l acesLea sunL doar exLraordlnare favorurl ale sor(ll pe care le numesc colnclden(e mlracole
eLc ln reallLaLe ele araL rezonan(a profund cu for(ele Lalnlce ale lul uumnezeu uoar egoul ne
impledlc s ne aflm in permanen( in sLare de slncronlclLaLe

SlncronlclLaLea reprezlnL colnclden(e semnlflcaLlve care nu sunL corelaLe inLre ele prlnLro cauz
evldenL un evenlmenL esLe slncron cu alLul aLuncl cnd o experlen( lnLerloar (de exemplu un vls) ne
pregLe;Le penLru un evenlmenL care se produce ulLerlor in exLerlor uorlnd cu ardoare nol creem in alL
plan ceea ce dorlm (uneorl chlar in mod lncon;LlenL) ob(lnnd efecLe ululLoare ue exemplu lnLelecLul
survlne foarLe pu(ln in cazul unor descoperlrl genlale apar lnLul(la ;l solu(la vlne fr s ;Llm cum dup
cum mrLurlsea AlberL LlnsLeln 1ermenul de slncronlclLaLe (sln cu cronos Llmp) a fosL ales de !ung
penLru a desemna aparl(la slmulLan a legLurll dlnLre elemenLe prln sens dar fr cauz unlc 5Llln(a
nu prea in(elege acesLe fenomene lar mlnLea ra(lonal le neag Ceea ce leag nu se poaLe ordona decL
in snul unul mlsLerlos unlvers cauzal aLemporal care aduce llumlnarea sponLan

1ehnlclle de predlc(le se bazeaz pe slncronlclLaLe aparenL nu exlsL nlcl o legLur inLre semne ;l ceea
ce semnlflc ele ulvlna(la esLe o form a slncronlclL(ll Legea slncronlclL(ll ;l legea cauzel ;l efecLulul
sunL complemenLare legea karmel esLe legea conexlunllor legea slncronlclL(ll esLe legea mlracolelor
ln(elegerea acesLor legl duce la salLurl splrlLuale SlncronlclLaLea une;Le lumea maLerlal de lumea
pslhlc prlnLrun slmbol care nu esLe inLoLdeauna in(eles ;l care apare dln subcon;LlenLul colecLlv

Cnd o flln( esLe evoluaL beneflclaz de grade de llberLaLe supllmenLare ea nu mal e condl(lonaL s
;l duc exlsLen(a dup acelea;l ;abloane Legea slncronlclL(ll il ofer puLerea lar gra(le creaLlvlL(ll sale
orlce il esLe poslbll (dar nu orlce il esLe permls) LlberLaLea unul in(elepL se manlfesL in dlverse modurl
de exemplu in prea[ma unul maesLru dlsclpolul pregLlL se confrunL cu slncronlclL(l lnexpllcablle


8

Se poL blnecuvnLa case locurl oblecLe allmenLe slLua(ll CLre orlce poaLe fl dlrl[aL Lnergla SplrlLulul
lul uumnezeu in LoaLe poaLe aprea indumnezelrea
8lnecuvnLarea nu e necesar s fle precedaL de consacrare deoarece esLe vorba de splrlLul lul
uumnezeu care esLe ;l in manlfesLare ;l in afara el rln ArLa 8lnecuvnLrll acLlvm focarele lnvlzlblle ;l
ne conecLm la cmpul slncronlclL(llChela fundamenLal a arLel blnecuvnLrllArLa 8lnecuvnLrll face s se reverse in flln(a uman chlar dln sfera aLoLpuLernlc a SplrlLulul lnflnlL
LLern al lul uumnezeu1aLl Lnergla ulvln Suprem care se afl dlncolo de exlsLen( ;l nonexlsLen( nu
exlsL nlmlc in macrocosmos care s fle egal cu ea sau mal inalL decL ea LsLe aLoLpuLernlc
omnlprezenL eLern ;l el l se subordoneaz LoLul in cele Lrel luml llln(a care o descoper plenar
in(elege c nu exlsL nlmlc in afara lul uumnezeu 1aLl AceasL Lnergle ne conduce la unlca 8eallLaLe
LLern ne reveleaz adevrul ulLlm in legLur cu manlfesLarea ulLlm a SplrlLulul LLern a lul uumnezeu
lluxul Lnerglel ulvlne chlar anemlc la incepuL ne a[uL s Lranscendem gradaL Maya (rdclna LuLuror
plcerllor ;l suferln(elor) s avem o vla( pur beneflc Lnergla ulvln Suprem ne a[uL s ne deLa;m
de LoL ceea ce ne inln(ule ne face s descoperlm in(elepclunea dlvln neafecLa(l de vrLe[ul vle(ll
ducndune pn la ellberarea flnal ne inva( c flecare flln( esLe o manlfesLare dlvln ceea ce face s
creasc in nol ;l s fle mal mereu prezenLe in vla(a noasLr lublrea compaslunea lerLarea nonvlolen(a
dorln(a de al a[uLa pe cellal(l ne lmpulsloneaz ;l sus(lne s ne ellberm deflnlLlv de clclul incarnrllor
ne a[uL s descoperlm naLura lul ALman lace s se Lrezeasc in flln(a noasLr lublrea nesfr;lL
necondl(lonaL conferlndune o puLere lunLrlc exLraordlnar

Condl(llle prlnclpale ale reu;lLel in pracLlca ArLel 8lnecuvnLrll
credln( cL mal mare in uumnezeu
dragosLe de uumnezeu
in(elegerea cL mal clar ;l profund a proceselor dlvlne declan;aLe
sLare real de umllln( ;l drulre

9

Lrezlrea ;l aprofundarea sLrll de copll
s urmrlm s cre;Lem in nol alLrulsmul ;l s ne dlmlnum egoul
in(elegerea cL mal profund c reallLaLea lul uumnezeu 1aLl esLe un MlsLer LoLal ;l cople;lLor
accepLarea fapLulul c uumnezeu 1aLl esLe permanenL prezenL in nol prln ALman
convlngerea cL mal ferm c dac fllnd ca un copll plln de umllln( il cerl Lul uumnezeu ceva care esLe
in concordan( cu leglle dlvlne uumnezeu i(l va drul ceea ce il cerl
s asplrm slncer s ne dep;lm egoul prln umllln( ;l asplra(le slncer cLre uumnezeu 1aLl deoarece
scderea egoulul esLe dlrecL propor(lonal cu comunlunea cu Lnergla Suprem care esLe revrsaL
asupra noasLr dln SplrlLul ALoLpuLernlc a lul uumnezeu
Lrebule s culLlvm bunLaLea adevraL puLerea de a lerLa LoLal
s ne purlflcm lunLrlc penLru a ne puLea Lransforma rapld

Llberul arblLru esLe un dar dlvln pe care ins Lrebule s ;Llm sl foloslm rln el sunLem llberl s facem
LoL ce vrem dar nu LoL ne esLe permls rln ArLa 8lnecuvnLrll omul carel lmplor pe uumnezeu esLe
cel care propune ;l la scurL Llmp uumnezeu esLe cel care dlspune Cu cL egoul esLe mal mlc cu aLL
lnLenslLaLea Lnerglel pe care o prlmlm prln sahasrara in Llmpul blnecuvnLrll esLe mal mare 8spunsul
esLe o modallLaLe de LesLare a sLrll de egolsm care ne caracLerlzeaz loarLe lmporLanL esLe s nu ne
mln(lm

CbsLacole lunLrlce
absen(a credln(el in uumnezeu orgollul mndrla Lrufla ingmfarea
llpsa lublrll ura
desfrul vlclul curvla mollclunea fasclna(la Lralulul luxos
lcomla
egolsmul
zgrcenla avarl(la
ruLaLea sadlsmul
mnla furla vlolen(a crlma
scepLlclsmul baL[ocorlLor

10

paslunlle lnvldla gelozla brfa vorblrea de ru cleveLlrea
lenea apaLla Lrndvla lndolen(aLfecLele blnecuvnLrllArLa blnecuvnLrll conduce la
manlfesLarea prln nol a Lnerglel ulvlne ceea ce ne pune in conLacL cu eLernlLaLea aLoLpuLernlcla sacrul
exLazul dlvln llberLaLea splrlLual lmpr(la 1aLlul Ceresc mlsLerele [oculul dlvln lublrea pur ;l
cople;lLoare lnLul(la splrlLual a exlsLen(el lul uumnezeu
deschlderea flln(el cLre sLarea de sfln(enle
conferlrea credln(el in mlracole
in(elegerea mlsLerelor ulLlme ale exlsLen(el esen(el vll a celel mal inalLe rellgll uumnezelsmul
8lnecuvnLarea esLe o manlfesLare a dlalogulul cu uumnezeu ;l a nevoll de uumnezeu nevola freneLlc
de Ll esLe foarLe plcuL lul uumnezeu ;l consLlLule prlmul pas cLre rellgla LoLal compleL fr
lnLermedlarl
deschlderea cLre o vla( plenar splrlLual
in(elepclunea dlvln
vlndecrl mlraculoase
Lrezlrea sufleLulul
revelarea Slnelul nemurlLor ALman scnLele dln uumnezeu 1aLl
ampllflcarea cmpulul psl beneflc
aprofundarea sLrll de exLaz a[ungnd chlar la sLarea de samadhl ca urmare a Lrlrllor devo(lonale
efervescenLe
aLlngerea sLrll de llnl;Le

11

levlLa(le premonl(ll hlperLermle lncombusLlblllLaLe eLc
lnducerea asupra persoanelor dln veclnLaLe a unor Lrlrl beneflce ;l asupra oblecLelor dln veclnLaLe a
unor energll armonlzaLoare
poslblllLaLea clLorlllor in spa(lu ;l Llmp in lumlle asLrale superloare
aparl(la puLerllor paranormale beneflce
lrglrea orlzonLulul cunoa;Lerll capaclLaLea de a uLlllza poslblllL(lle pslhlce penLru in(elegerea unor
concepLe
Lransformarea in sfere lnvulnerablle orlce ac(lune de agreslune nedeLermlnnd rspunsurl
LraumaLlzanLe
aparl(la unor sLrl splrlLuale inalLe
Lrlrea unor sLrl de indumnezelre in medlLa(le
relaxare llnl;Llrea mln(ll
recepLlvlLaLe la nlvelul lul prlLhlvl prln aparl(la unor mlrosurl plcuLe (mlreasm de sfln(enle mlrosurl
florale exoLlce maLerlallzrl de subsLan(e odoranLe) la fel se peLrece ;l la nlvelul celorlalLe elemenLe
aparl(la unor sLrl mlsLlce sponLane
lnLul(ll premonl(ll exLaz
aparl(la unor sLrl de vlndecare la nlvel energeLlc declan;area unor procese de refacere a poLen(lalulul
bloenergeLlc
sLrl beneflce de Lrans
faclllLarea proceselor de LransmuLa(le blologlc acceleraL a poLen(lalulul sexual
Lalnlce Lransformrl alchlmlce chlar la nlvel flzlc
vlndecarea paranormal
aparl(la vlselor luclde
accelerarea evolu(lel
12

1ehnlca de execu(leLLapele de execu(le a Lehnlcll de blnecuvnLare sunL exprlmaLe succlnL mal [os
ne lnLerlorlzm menLal ;l sufleLe;Le
ne orlenLm aLen(la sufleLul ;l afecLlvlLaLea numal cLre uumnezeu (aLlLudlnea lnLerloar esLe
esen(lal)
ne focallzm aLen(la la nlvelul lul AnahaLa (sau zona dln ml[locul plepLulul) Sahasrara (sau zona dln
cre;LeLul capulul) slmulLan Slm(lm o sLare de inl(are sLare de afecLlvlLaLe euforlc unlc cu nuan(e
nesfr;lLe dar nu foarLe lnLens
8osLlm asLfel incL s o slm(lm cu LoaL flln(a formula de 8lnecuvnLare (rosLlrea rugclunll se face
menLal)
Cu ochll inchl;l orlenLm prlvlrea inLrun u;or sLrablsm convergenL apol cLre sahasrara (rosLlrea
formulel se reallzeaz inalnLe de orlenLarea prlvlrll)
Cnd se declan;eaz fluxul de Lnergle ulvln ;l se scurge in Lrup prlvlrea coboar ;l revlne la o aLlLudlne
normal ochll rmnnd inchl;l
SlmulLan vom urmrl s percepem cu ochll mln(ll ce se peLrece in nol ;l prln nol
Con;LlenLlzm cum fluxul de Lnergle ulvln pLrunznd prln cre;LeL de sus in [os ne lnund inLreaga
flln( apol o parLe dln ea se scurge prln bra(ul nosLru drepL in flln(a pe care o 8lnecuvnLm (in cazul
AuLoblnecuvnLrll inLreaga energle rmne in nol)
Con;LlenLlzm urmrlnd s flm cL mal aLen(l la cele clncl faze ale manlfesLrll fluxulul de Lnergle ulvln

ueclan;area in crescendo
ALlngerea unul maxlm
ulmlnuarea progreslv
Sfr;lLul
LfecLele globale
uup ce se inchele cele clncl faze mna se las in [os

13

uac flln(a nu merlL nu apare nlmlc fluxul de energle nu se declan;eaz
nu puLem LransmlLe celorlal(l fluxul de energle decL dac nol merlLm ca uumnezeu sl LransmlL prln
nol
Cel care nu pracLlc yoga se vor concenLra in zona plepLulul ;l in cre;LeL aLL in lnLerlor cL ;l in afara
corpulul flzlc
ln flnal il mul(umlm lul uumnezeu (rugclunea de mul(umlre nu esLe necesar s fle rosLlL dup flecare
blnecuvnLare cl doar in flnal)

LfecLele care apar ;l se lnLenslflc in Llmp sunL complexe mulLlple remanenLe chlar zlle spLmnl lunl
anl aLL la cel 8lnecuvnLaL cL ;l la cel prln care se reallzeaz 8lnecuvnLarea Lnergla pe care o prlmlm
esLe lnflnlL uumnezeu are Lnergle mereu ;l penLru Lo(l ue aceea puLem reallza 8lnecuvnLarea orlcL
de des dorlm
8lnecuvnLarea esLe mal mulL decL o rugclune (in rugclune puLem gre;l cerndul lul uumnezeu
anumlLe lucrurl) deoarece prln 8lnecuvnLare uumnezeu ne d exacL ceea avem nevole (in cazul
auLoblnecuvnLrll) sau respecLlv ceea ce au nevole cel blnecuvnLa(l
ArLa 8lnecuvnLrll ne angreneaz llberul arblLru uoar dac cerem puLem prlml ;l uumnezeu ne d
dar nu ne pune in LralsLozl(la lndlcaL penLru reallzarea 8lnecuvnLrllozl(la lndlcaL penLru execu(le esLe
ln plcloare (aLL cel 8lnecuvnLaL cL ;l cel prln care se reallzeaz 8lnecuvnLarea) cu spaLele drepL cu
mna dreapL cL mal relaxaL indolL la 20 cm de umr degeLele sunL desfcuLe u;or curbaLe ca
penLru a prlnde o mlnge AceasL pozl(le Lrebule luaL inc de la incepuL AceasL pozl(le esLe lndlcaL
penLru 8lnecuvnLarea unel flln(e umane fr a o aLlnge sau penLru 8lnecuvnLarea unul grup mlc de
flln(e umane aflaL la o dlsLan(a mlc de nol

14

enLru grupurl marl de persoane (mal mulL de 30 de persoane) sau care se afl la mare dlsLan( de nol
inLlndem mna in fa(
ln cazul AuLoblnecuvnLrll mlnlle rmn pe lng corp
uac sLarea noasLr de vlLallLaLe ;l for(a lnLerloar sunL suflclenL de marl aLlngem cu mna dreapL
flln(a pe care o 8lnecuvnLm pe frunLe cu degeLele desfcuLe orlenLaLe spre sahasrara fr s il
acoperlm cre;LeLul capulul
LsLe foarLe lmporLanL ca bra(ul ;l degeLele mlnll drepLe s fle relaxaLe !

ln cazul in care vrem s blnecuvnLm o flln( drag aflaL la dlsLan( Lrebule s ne gndlm la ea s ne
o lmaglnm menLal s il vlzuallzm chlpul ln cazul unul grup urmrlm s vlzuallzm chlpul flecrul
membru al grupulul nu conLeaz dlsLan(a la care se afl persoana sau grupul pe care dorlm s le
blnecuvnLmlormulele uLlllzaLe in ArLa 8lnecuvnLrlllormula uLlllzaL prln rosLlre lunLrlc aLuncl cnd reallzm 8lnecuvnLarea
uoamne uumnezeule 1aL Ceresc Le lmplor cu umllln( dac aceasL flln( uman avnd numele de
(se rosLe;Le numele de boLez LoaLe numele de boLez dac sunL mal mulLe) merlL mllule;Leo
revrsnd asupra el prln mlne Cra(la 1a Suprem lacse vola 1a Amln

lormula de 8lnecuvnLare penLru un grup
uoamne uumnezeule 1aL Ceresc Le lmplor cu umllln( dac acesL grup de flln(e umane merlL
mllule;Lel acum revrsnd asupra lul prln mlne Cra(la 1a Suprem lacse vola 1a Amln

lormula de auLoblnecuvnLare penLru brba(l

13

uoamne uumnezeule 1aL Ceresc Le lmplor cu umllln( dac cel care Le roag acum avnd numele
de (se rosLe;Le numele de boLez LoaLe numele de boLez dac sunL mal mulLe) merlL mllule;Lel
revrsnd asupra lul Cra(la 1a Suprem lacse vola 1a Amln

lormula de auLoblnecuvnLare penLru femel
uoamne uumnezeule 1aL Ceresc Le lmplor cu umllln( dac cea care Le roag acum avnd numele
de (se rosLe;Le numele de boLez LoaLe numele de boLez dac sunL mal mulLe) merlL mllule;Leo
revrsnd asupra el Cra(la 1a Suprem lacse vola 1a Amln

lormula de mul(umlre care se rosLe;Le in flnal (sau chlar mal Lrzlu)
l(l mul(umesc 1aL Ceresc c al fcuL dln flln(a mea vasul manlfesLrll Cra(lel 1ale Supreme"

AcesLe formule Lrebulesc inv(aLe pe dlnafar ;l apol uLllzaLe!8evela(ll dlvlne esen(lale despre arLa blnecuvnLrllllln(a care pracLlc ArLa 8lnecuvnLrll
aLlnge LrepLaL slmpllLaLea ;l purlLaLea unul copll ceea ce presupune ellmlnarea a LoL ceea ce esLe lnuLll ;l
fr sens in vla(a noasLr prlvlL global prlmlnd in schlmb bog(la unel vle(l indumnezelLe
reslmLe plenar bucurla de a Lrl ampllflcarea apLlLudlnll de apreclere la [usLa valoare a bucurlllor slmple
(s ne bucurm de o sLare de relaxare de o floare de un surs eLc)
devlne plln de compaslune fa( de LoaLe flln(ele Lrle;Le o sLare de coezlune cu cellal(l fr dlsperare
ranchlun concuren( ur devlne un mesager al lul uumnezeu penLru cellal(l
esLe plln de in(elegere ;l bunvoln( fa( de cellal(l (nol nu avem drepLul s lmpunem nlmnul nlmlc
flecare esLe unlc) ceea ce produce o Lalnlc legLur cu el percepuL empaLlc

16

i;l purlflc LoaLe lnLen(llle slmLe lnLulLlv c orlce scop ascunde in el ;l scopul real care se afl la baza lul
ue la un momenL daL consLaL c acesL aspecL nu mal poaLe fl dlslmulaL (sar pcll numal pe el insu;l)
reu;lnd s;l modlflce desLlnul prln Lranscenderea karmel
devlne un opLlmlsL desvr;lL care folose;Le in mod LoLal ;l LransflguraLor orlce fapL exlsLen(lal avnd
mereu resurse penLru a aprecla ;l a evolua beneflc plln de incredere
devlne o for( generoas capabll s se drulasc in slu[ba unul ldeal dlvln devlne capabll s recunoasc
cL mal blne Lnergla ulvln penLru a o puLea drul ;l alLora s;l dezvolLe capaclLaLea de releu
a[unge s devln compleL ellberaL de pre[udec(l ;l concep(ll dogmaLlce inchlsLaLoare a[unge s se
cunoasc s cunoasc aLL slLua(la cL ;l pe cel pe care il [udec penLru c orlce pre[udlclu adus unel
flln(e esLe o sfldare a legllor lul uumnezeu care nu rmne fr rspuns
observ in(elege ;l respecL in mod sponLan ;l cu naLurale(e leglle flrll conLempl LoLul cu aLen(le ;l se
supune Legllor ulvlne conLemplaLe
ob(lne un slm( desvr;lL al drepL(ll lr uumnezeu cum poaLe fl oare expllcaL lnsLlncLul drepL(ll? Cel
care pracLlc ArLa 8lnecuvnLrll ob(lne lnLul(la drepL(ll Lul uumnezeu
in(elege mulL mal blne pe cale lnLulLlv LoaLe flln(ele ;l in speclal flln(ele de sex opus ue exemplu cnd
clneva ne deran[eaz ne adnclm in profunzlmlle flln(el ;l ne amlnLlm o sLare pe care am LrlLo de[a
SunL om ;l nlmlc dln ceea ce esLe omenesc numl e sLrln ln(elegem c nol am LrlL de[a LoLul
a[unge LrepLaL s dlsLlng in mod oblecLlv nlvelul splrlLual al unel flln(e umane
grupa l (prlmar) dore;Le s;l saLlsfac plcerlle slm(urllor
grupa a lla crede in exlsLen(a unel mlsLerloase lnsLan(e superloare lul
grupa a llla descoper fapLul c exlsL un raporL sLrns inLre uumnezeu ;l con;Llln(
grupa a lva cauL s in(eleag cum se manlfesL uumnezeu
grupa a va a aLlns o senslblllLaLe splrlLual raflnaL
grupa a vla devlne un releu inLre uumnezeu ;l Crea(le

8eallznd zllnlc ArLa 8lnecuvnLrll il puLem in(elege pe cellal(l mulL mal blne ;l asLfel ne va fl mulL mal
clar cum puLem sl a[uLm
17

Cbserva(llrln ArLa 8lnecuvnLrll aflm adevraLa prere pe care o are uumnezeu despre flln(a pe care o
blnecuvnLm puLndune asLfel corecLa evenLualele abera(ll pe care le avem despre anumlLe flln(e
Lnergla are speclflclLaLea persoanel penLru care facem blnecuvnLarea ceea ce araL c uumnezeu ne
d inLoLdeauna ceea ce ne Lrebule AceasL energle are un efecL purlflcaLor care purlflc aLL flln(a cL ;l
medlul in care se propag ArLa 8lnecuvnLrll poaLe fl foloslL in LoaLe lumlle (ea nu se ulL dup ce
prslm planul flzlc) ;l o puLem folosl penLru a cere a[uLor de la uumnezeu 1aLl ln rugclune mal
puLem gre;l dar in blnecuvnLare nu
8lnecuvnLarea dlfer dac persoana esLe in aceasL lume sau nu uac persoana a prslL aceasL lume
formula devlne dac aceasL flln( uman care a avuL numele de (inLrucL dup prslrea acesLel
luml nu mal psLrm aceea;l ldenLlLaLe cu cea avuL in lumea flzlc)
ln cazul blnecuvnLrll repeLaLe a acelela;l flln(e efecLele dlfer de la o blnecuvnLare la alLa puLnd
observa asLfel Lransformrlle pe care lea produs in flln(
nu Lrebule s avem pre[udec(l referlLor la rspunsul lul uumnezeu penLru c acesLa esLe de nedescrls
;l de neinchlpulL ln urma blnecuvnLrll se Lransform in lnLenslLaLe rela(llle dlnLre cel care reallzeaz
blnecuvnLarea ;l cel care esLe blnecuvnLaL Cel care face blnecuvnLarea esLe la rndul su
blnecuvnLaL
uac vrem s cerem a[uLorul lul uumnezeu puLem pracLlca ArLa 8lnecuvnLrll ;l dup moarLea noasLr
flzlc cu condl(la s nu a[ungem in lumlle lnfernale in care nu merlLm so prlmlm

8lnecuvnLarea reallzaL la unlson in grup

LsLe recomandaL ca la incepuLul flecrel inLlnlrl s se reallzeze ArLa 8lnecuvnLrll asupra grupulul sau
auLoblnecuvnLrl Llmp de 7 10 mlnuLe Se poaLe desemna prln Lragere la sor(l consacraL o persoan
care s fle pus in cenLru 1o(l vor dlrec(lona Lnergla ulvln Suprem cLre persoana dln ml[loc Se
aseamn cu o rugclune in comun dar esLe mulL mal puLernlc
uac un grup de 7 28 de persoane se inLlnesc avnd o problem vlLal care il preocup orlenLaL
dlvln se enun( cu o slncerlLaLe profund aceasL problem care (lne de preocuprlle profunde ale
flln(el L necesar moblllzarea inLregll flln(e penLru rezolvarea el deLa;are ;l abandon in fa(a voln(el
ulvlne Se Lrage la sor(l o persoan numlL urechea crela il vor mrLurlsll revela(llle ce vor urma

18

urmeaz medlLa(la penLru cre;Lerea creaLlvlL(ll (prolec(ll in lumlle asLrale superloare Shambala
conLacLarea unor ghlzl splrlLuall) 1o(l vor noLa cu aLen(le ceea ce ll sa revelaL apol acesLe revela(ll vor fl
imprL;lLe LuLuror sau numal urechll llecare parLlclpanL Lrebule s;l la un anga[amenL (de exemplu
vol reallza in flecare zl ArLa 8lnecuvnLrll de 7 orl penLru ca lnsplra(la dlvln sml ofere acele elemenLe
care s m a[uLe sml dezvolL creaLlvlLaLea care s m fac s devln o for( perfecL) AcesL
anga[amenL Lrebule reacLlvaL in flecare dlmlnea( penLru a grbl rezolvarea problemel ManlfesLarea in
planul flzlc are legl preclse de Lransformare a energlel dln plan cauzal (Lrebule acumulaL suflclenL
energle) in plan flzlc uac nu reacLlvm mereu anga[amenLul aLuncl daLorlL Lamasulul recdem dup
un Llmp pe vechlul nlvel unde problema prea de nerezolvaL 8eallznd zllnlc ArLa 8lnecuvnLrll
dlalogm in adncul flln(el noasLre cu uumnezeu bran;ndune la Lnergla oslblllL(llor ulvlne
dorln(ele noasLre puLnduse manlfesLa mal u;or in domenlul concreL Apllcnd cu cL mal mulL Lrlre
ArLa 8lnecuvnLrll ob(lnem lnsplra(la ulvln cmpul nosLru menLal chlar dac nu pare devlne legaL de
puncLul lnvlzlbll La urmLoarea inLlnlre expllcm LoL ;l Lragem concluzllle Scopul esLe s facem s
rsar in mod clar ;l dlvln lnLegraL pozl(la pe care o ocupm in aceasL urzeal
racLlcnd ArLa 8lnecuvnLrll in grup pornlnd de la problema noasLr ne deschldem fa( de lnsplra(la ;l
fecundlLaLea problemel asLfel LoLul devlne LoL mal clar ;l vom avea cura[ul de a crea cu adevraL
rln ArLa 8lnecuvnLrll reallzaL la unlson in grup ;l posL compleL se poaLe ob(lne exorclzarea
deflnlLlv a unel flln(e posedaLe ln cazul posedrllor slabe exorclzarea se poaLe face de cLre o slngur
flln( sau prln auLoblnecuvnLare pracLlcaLe zllnlc
8lnecuvnLarea esLe in esen( o Lalnlc revrsare dlvln de sus in [os (acesLa esLe ;l un semn de
recunoa;Lere) a unul flux de Lnergle SplrlLual Suprem care se manlfesL in flln(a uman ca o favoare
uumnezelasc drepL rspuns la o cerere formulaL cu credln( ;l umllln( de o flln( cLre uumnezeu
1aLl care evoc a[uLorul ;l ghldarea dlvln fle penLru ea fle penLru o alL flln( uman Cel care
blnecuvnLeaz proflL ;l el deoarece i;l deschlde flln(a penLru ca Lnergla Suprem s Lreac prln el Ll
se auLoblnecuvnLeaz ;l decl lmpllclL e a[uLaL

AuLoblnecuvnLarea

La incepuL cnd egoul esLe foarLe puLernlc sar puLea s nu reu;lm s reallzm auLoblnecuvnLarea
ALuncl esLe necesar s reallzm cL mal des blnecuvnLrl penLru alLe flln(e cu umllln( ;l credln(
uaLorlL sLrll de deLa;are care apare vom reu;l s dlmlnum egoul ;l s reallzm salLurl splrlLuale
a[uLndul pe cellal(l prln blnecuvnLrlle pe care le oferlm in mod dezlnLeresaL uup ce sau produs in
nol Lransformrlle necesare vom puLea reallza ;l auLoblnecuvnLarea19