Anda di halaman 1dari 38

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP NEGERI 2 KANDANGAN : Bahasa

Jawa : IX/ 1 : 4 X 40 menit (2 Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI 1. Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa. B. KOMPETENSI DASAR 1.1 Mendengarkan sandiwara. C. INDIKATOR 1.1.1 Mampu menuliskan topik sandiwara dengan benar. 1.1.2 Mampu menuliskan watak watak tokoh dalam sandiwara. 1.1.3 Mampu menjelaskan arti kata kata sukar dalam sandiwara. 1.1.4 Mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan sandiwara. D. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Siswa mampu menuliskan topik sandiwara dengan benar. 2. Siswa mampu menuliskan watak watak tokoh dalam sandiwara. 3. Siswa mampu menjelaskan arti kata kata sukar dalam sandiwara. 4. Siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan sandiwara. E. MATERI PEMBELAJARAN Sandiwara radio iku kalebu sandiwara kang digiyarake lumantar radio, jaman biyen akeh kaprungu stasiun radio kang nggiyarake sandiwara radio, nanging jaman saiki wis langka banget stasiun radio kang nggiyarake sandiwara radio kang migunakake basa Jawa. Akeh akehe ing stasiun radio anggone nggiyarake sandiwara radio migunakake bahasa Indonesia. Ing ngisor iki tuladhane teks sandiwara radio. JERIT BUBAR MAGHRIB Paraga : 1. Hardiyanto : Nom noman sing melu Tentara Pelajar 2. Hendrik : Komandhan Markas Landa 3. Bapak : Bapake Hardiyanto 4. Simbok : Mboke Hardiyanto 5. Daroji : Centeng / gedibale Landa (Sidane Hardiyanto mulih. Dheweke sengaja ora nggawa perlengkapan apa apa kajaba glathi sing tansah sumlempit ing bangkekane. Yen ora kepethuk bakul sing nekakake welinge wong tuwamu, mbok menawa wektu ngarepake magrib ngene iki Hardiyanto wis nggabung kanca kancane, sing arep gerilya. Nanging amarga dikabari mbokne lara, kepeksa Hardiyanto mulih.) Hardiyanto : (Sawise ketemu mbokne) jare lara mbok, kok waras wiris ? Simbok : Iya, kana cucul cucul lan ganti dhisik ! Bapak : Mbokmu kangen banget karo kowe, Har Hardiyanto : Ngono kok jare simbok lara nemen ta Pak. Kamangka saiki iki kahanan lagi gawat. Tenaga lan pikiranku lagi dibutuhake kanggo perjuwangan negakake kamardhikan kang wis dikumandhangake, Pak Bapak : Yen ora takakali ngono, tangeh lamun kowe gelem medhun. Karo meneh apa kowe ki arep terus terusan blusukan turut alas ? Hardiyanto : Kersane Bapak ? (kaget krungu tembunge bapakne)
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1 di susun oleh Suradi, S.Pd

Bapak

Perjuwanganmu bebasan timun mungsuh duren, Har. Apa pring lancip lan bedhil bedhil karaten kuwi kuwawa nandhingi Landa sing agegaman lengkap lan modern ? Hardiyanto : (Hardiyanto meneng krungu kandhane bapakne. Ing batin gagap gagap ya gene bapakne saiki duwe panemu sing kaya ngono. Kamangka nalika dheweke ngabung mbentuk laskar Tentara Pelajar mbiyen ora ngono. Malah Bapakne paring panjurung lan pandonga. Keprungu swarane mbokne njedhul saka pawon) Simbok : Wis rampung kae Lho nang mburi. Mangan dhisik ! (Hardiyanto lan Bapakne tumuju menyang meja mangan.) Hardiyanto : Kok mbeleh pitik barang ta Mbok ? Simbok : Pancen nyawisi awakmu. Bareng dikandhani yen bengi iki kowe arep teka. Pancen wis bola bali anggonku melingke supaya kowe mulih. Hardiyanto : Ngono kok jare sampeyan lara Simbok : Yen ora ngono kowe mesthi emoh bali. Kuwi delengen awakmu ! nganti ora koopeni ketungkul anggonmu mburu kidang sing durung genah papan ngrumbule? Hardiyanto : Mburu kidang sing durung genah grumbule ? Bapak : (nyelani) Wis ah. Mangan dhisik ! Mengko omong omongan maneh ! Hardiyanto : Lha iya simbok ki lho, lha jamane kaya ngene kok masak enak enakan Simbok : Iku lak kanugrahan ta, Har. Wis sing wareg ! Aku dak gawe kopi (sawise padha mangan banjur bali menyang omah) Simbok : Iki lho, Har, wedange ! Hardiyanto : (Kaget weruh isen isen sing ana ing dhuwur meja) Mbok,Pak! Iki susu lan roti saka ngendi ? Jajanan semene akehe ki saka ngendi ? Bapak : Mau rak wis dikandhakake mbokmu ta, Har, kabeh iki kanugrahan. Mulane kowe tak kon mulih. Hardiyanto : Kanugrahan ? kanugrahan saka ngendi Pak ? Bapak : Sabar Har.sabar ! Mau aku rak wis kandha ta, sejatine perjuwanganmu iku bebasan timun mungsuh duren. Hardiyanto : Dadi Bapak lan Simbok wis kena pangglembuke mungsuh ? Bapak : Pikiren Har ! Aku wong tuwamu. Sawise seprana seprene, banjur apa ta hasile kamardhikan ? Wiwit jaman Jepang nganti jaman kamardhikan, uripe awake dhewe tansah kancingkrangan. Banjur Landa teka maneh. Embokmu saiki wis ora blanja. Susu, roti, beras, gula. Wis telung sasi iki dikirimi Tuan Hendrik. Hardiyanto : Bapak ! (pambengoke Hardiyanto karo nggebrag meja. Atine tambah getem getem maneh nalika krungu jeneng Van Hendrik Komandhan Markas Landa iku disebut sebut bapake) Bapak : Mulane Har, kowe becik bali wae ! Tuan Hendrik bakal menehi kalungguhan marang kowe, yen kowe gelem nyelehake senjatamu. Kaya Daroji kae, saiki dheweke kepenak melu serdhadhu Landa. Lan sing kerep mrene diutus Tuan Hendrik iki ya Daroji kuwi. Hardiyanto : Bangsat ! Kurang ajar ! Dadi Daroji sing dadi penghiyanat. Yen ngono mesthi dheweke sing bocorake panyerbuwane kanca kanca gagal. Bapak : Wis ta Har ! turutana ta panjalukku iki ! Hardiyanto : Pak jiwa ragaku wis dak lilakake kanggo tumbaling kamardhikan ! (dumadakan kaprungu swara sepatu, wong telu padha pandheng pandhengan, swara sepatu kaprungu saya cedhak, Hardiyanto tanggap kanthi trengginas dheweke nyaut klambi kang dicanthelake ing cagak banjur mencolot metu saka lawang pawon mburi omah. Ora suwi pating jredhul serdhadhu Lana wis mlebu omah nggawa cucuk laku. Daroji) Hendrik : Endi, anakmu Hardiyanto ? Wis teka kaya janjimu dhek wingi ?
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1 di susun oleh Suradi, S.Pd

Bapak Hendrik Bapak Hendrik Daroji Hendrik Bapak Hendrik Bapak Hendrik

: : : : : : : : : :

(gugup) Eh, du..du..durung teteka tuan. Durung teka ? Ah bohong. Iki cawisane sapa ? Bener, tuan. Dheweke durung teka. Iki .iki cawisane dheweke ya mengko teka. Kowe ngapusi ya ? Daroji, coba golekana Hardiyanto didhelikake ngendhi ! Lawang pawon sing mburi menga tuan. Ing meja bubar ana sing mangan. Nanging Hardiyanto ora ana, tuan. Haha.ha dadi kowe ngapusi ya ? Ora tuan, sing lebar mangan ki aku lan bojoku, tuan Bohong ! Kosingidake nang ngendi anjing anjing Republik kuwi ha ? Be.(durung rampung anggone mangsuli, dumadakan pyar sakabehing isi meja ambyar) Kowe anjing Republik ngapusi aku ya ? (Plak ! omong ngono karo nibakake popor bedhil menyang pipine bapake Hardiyanto. Banjur disudukake ing wetenge. Sing wedok miris meruh kahanan sing kaya ngono kuwi. Ora let suwe keprungu swara pating jledhor ing omah kuwi.)

F. METODE PEMBELAJARAN 1. Demontrasi 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 4. True & False G. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN Pertemuan ke 1 Pert Kegia Aspek Kegiatan Pembelajaran Waktu em tan uan Awal 1) Mengabsen siswa dan mengecek 10` kerapian siswa serta kebersihan kelas 2) Guru menyiapkan rekaman sandiwara yang ditayangkan atau mendatangkan model 3) Membagi kelas dalam 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 siswa 4) Menyiapkan peryataan yang berkaitan dengan rekaman sandiwara model berisi 10 1 pernyataan benar dan 10 peryataan salah. Masing-masing 5 set. Eksplorasi 1) Model membacakan sandiwara atau rekaman sandiwara ditayangkan. Elaborasi 2) Setiap kelompok menerima 20 Inti 60` peryataan Benar-Salah. Kelompok memberi peryataan benar-salah sesuai dengan isi sandiwara. 3) Siswa mendiskusikan pernyataan

Pendekatan Karakter 1) Jujur 2) Mandiri 3) Percaya diri 4) Disiplin 5) Kreatif 6) Tanggung jawab 7) Berpikir positif

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

di susun oleh Suradi, S.Pd

Konfirmasi

Akhir

yang benar dan salah, Guru mereview jawaban masing-masing kelompok 4) Guru merefleksikan tentang sandiwara yang didengar dan mengungkapkan watak watak dari masing masing tokoh dalam sandiwara. 1) Membacakan peringkat hasil, 10` memberikan reward kepada kelompok terbaik 2) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya. Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendekatan Karakter 1) Jujur 2) Mandiri 3) Percaya diri 4) Disiplin 5) Kreatif 6) Tanggung jawab 7) Berpikir positif

Pertemuan ke 2 Pert Kegia Aspek em tan uan Awal

Inti

Eksplorasi

Elaborasi 2 Konfirmasi

Akhir

1) Mengabsen siswa dan mengecek 10` kerapian siswa serta kebersihan kelas 2) Guru menyiapkan rekaman sandiwara yang ditayangkan atau mendatangkan model 1) Model membacakan sandiwara 60` atau rekaman sandiwara ditayangkan. 2) Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sandiwara radio. 3) Guru merefleksikan tentang sandiwara yang didengar dan mengungkapkan watak watak dari masing masing tokoh dalam sandiwara. 1) Membacakan peringkat hasil, 10` memberikan reward kepada kelompok terbaik 2) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya.

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Rekaman sandiwara radio. 2. Peragaan teman / Model 3. Pancadan Sinau Basa Kelas IX I. PENILAIAN 1. Tekhnik : Pemberian Tugas 2. Bentuk : Tertulis 3. Instrumen : a. Tertulis Soal benar Soal salah 1. Mbokne Hardiyanto akon Hardiyanto 1. Mbokne Hardiyanto akon Hardiyanto bali merga kangen marang mulih merga antuk panglembuking Hardiyanto. Walanda.
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1 di susun oleh Suradi, S.Pd

2. Tuan Hendrik iku minangka 2. Tuan Hendrik iku minangka jendral Komandan Markas Landa. jendral tentara Walanda. tentara Walanda. 3. Sing bola bali mara neng daleme 3. Sing bola bali mara neng daleme Mbokne Hardiyanto yaiku tuan Mbokne Hardiyanto yaiku Daroji. Hendrik 4. . 4.

Catatan Kepala Sekolah :

Mengetahui Kepala Sekolah

Kandangan, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran

Drs. R U P A D I NIP. 19661204 199702 1 001

S U R A D I, S.Pd NIP. 19840929 201001 1 021

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

di susun oleh Suradi, S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP NEGERI 2 KANDANGAN : Bahasa Jawa : IX/ 1 : 4 X 40 menit (2 Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI 2. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui bercerita dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah - ungguh. B. KOMPETENSI DASAR 2.1 Berdialog dengan warga masyarakat. C. INDIKATOR 2.1.1 Mampu melakukan dialog dengan orang lain untuk berbagai keperluan dengan kalimat perintah atau permintaan dengan menggunakan unggah ungguh yang benar. 2.1.2 Mampu menuliskan wacana dialong dengan unggah ungguh yang benar. D. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Siswa mampu melakukan dialog dengan orang lain untuk berbagai keperluan dengan kalimat perintah atau permintaan dengan menggunakan unggah ungguh yang benar. 2. Siswa mampu menuliskan wacana dialong dengan unggah ungguh yang benar. E. MATERI PEMBELAJARAN Geguneman utawa wicantenan iku kalebu kegiyatan sing ditindakake saben wong. Anggone nindakake geguneman adate nggatekake pawongan kang diajak gunem. Upamane yen geguneman karo wong kang wis kenal tur padha enome adate nggunakake basa ngoko lugu, nanging yen guneman marang wong kang wis kenal nanging kok yuswane luwih sepuh adate nggunakake basa krama, lsp. Kabeh mau gumantung karo pawongan sing diajak geguneman. Saben pawongan mesthi wae wis tau nindakake geguneman , lan saben dinane mesthi nglakoni wawan pangandikan marang wong liya kanggo ndungkapake pauneg uneg utawa gagasan kang ana sajroning penggalih. Mula yen nindakake wawan pangandikan utawa geguneman marang wong liya iku kudu nggatekake paugeran paugeran kaya ing ngisor iki : 1. Kudu nggunakake basa kang trep, tegese karo sapa anggone matur supaya trep anggone basa, kanggo sikep tansah paring pakurmatan marang wong kang diajak wawan pangandikan. 2. Anggone matur sanajang basane wis trep uga kudu nggunakake solah bawa kang leres, upamane yen matur marang sapa wae ya kudu sumeh lan tansah ngunggulake rasa andhap asor. 3. Pamature ya kudu nggunakake intosani kang trep supaya gampang dimangerteni dening pawongan kang diajak wawan pangandikan. Basa iku minangka sarana kanggo komunikasi, kanggo nglantarake marang sawijining maksud utawa kekarepan marang wong sing diajak guneman. Basa uga dadi sarana kanggo nglairake panguneg-uneg kanthi cara nulis utawa maca. Mula anggone nggunaake basa kudu trep ora kena tumpang suh, kudu mangerteni marang sapa sing diajak guneman. Mula basa iku duweni unggah-ungguh. Dene unggah-ungguhing basa iku sabenere akeh banget nanging sing lumrah digunakake iku ana 4 yaiku: 1. Basa Ngoko Lugu Wujude: Tembunge ngoko kabeh ora ana kramane.
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1 di susun oleh Suradi, S.Pd

Panganggone: a. Menyang sapadha-padha kang wis kulina banget. b. Menyang sing kaprenah enom. c. Yen lagi ngunandika. d. Tumrap bocah sing durung bisa guneman ganep. Tuladha: - Kowe mengko sore sida ngampiri aku les? - Dhik, yen arep ndelok pameran, aku mengko tulung ampirana ya! 2. Basa Ngoko Alus Wujude: Tetembunge ngoko kacampuran karma inggil. Panganggone: a. Sedulur tuwa marang sedulur enom kang luwih dhuwur drajate. b. Garwane priyayi marang sing kakung. c. Priyayi marang priyayi yen wis ngoko-ngokonan. Tuladha: - Dhik, sliramu mengko nek kondur arep nitih apa? Apa kersa takdherekake? - Aku mau ngundhuh pelem akeh, Panjenengan apa kersa dakaturi? - Yen kersa mengko dakaturi sejinah. 3. Basa Krama Lugu Wujude: Tembunge madya (ater-ater lan panambange karma) Panganggone: a. Kanggo marang kanca sing wis kulina, padha drajate lan ngajeni. b. Garwane priyayi marang sing kakung. c. Priyayi marang sedulure tuwa kang luwih cendhek drajade. Tuladha: - Sampeyan niku manawi kesah dhateng kantor napa taksih kiyat mbekta sepedha motor mas? - Napa ndika saking desa ngriki mawon to mas? 4. Basa Krama Alus Wujude: Tetembungan krama (ater-ater lan panambang krama) lan krama inggil (tumrap wong sing diajak guneman). Panganggone: a. Wong enom marang wong tuwa. b. Batur marang bendarane. c. Murid marang gurune. d. Andhahan marang pimpinane. e. Kanca karo kanca sing durung kulina. Tuladha: - Kula badhe matur dhateng ibu, bilih manawi saestu sowan dhateng eyang, kula badhe tumut. - Tindak-tandukipun kanca kula ingkang naminipun Edo punika lucu sanget. Kanggo luwih gampang mbeda-bedakake ing antarane tataran undha-ushuking basa mau, coba gatekna katrangan ing ngisor iki: Ngoko Lugu Ngoko Alus Krama Lugu Krama Alus Aku arep lunga Aku arep lunga Kula badhe kesah Kula badhe kesah menyang menyang dalem dhateng griya dhateng dalem omahmu. panjengan. sampeyan. panjenengan.

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

di susun oleh Suradi, S.Pd

Ukara Pakon Ukara pakon (kalimat perintah) utawa imperative yaiku ukara kang surasane awujud pakon utawa perintah marang wong liya supaya nindakake sawijining bab utawa sawijining pakaryan kaya kang dikarepake sing kongkon. Wujud ukara pakon ana warna warna, yaiku (1) pakon lumrah, (2) pakon pamenging, (3) pakon pangajak, (4) pakon panantang, lan (5) pakon paminta. 1. Ukara Pakon Lumrah a. Awas sing ngati ati ! b. Jogan kae sapunen. 2. Ukara Pakon Pamenging a. Kowe ora kena dolan yen durung sinau. b. Aja rame rame simbah lagi sare. 3. Ukara Pakon Pangajak a. Ayo padha mampir nggonku dhisik. b. Awake dhewe saiki leren dhisik. 4. Ukara Pakon panantang a. Antemen yen pancen kowe wani. b. Gage balangen yen arep njaluk benjut sirahmu. 5. Ukara Pakon Paminta a. Mbok kowe kuwi mengko dolan menyang omahku. b. Dul, tulung jupukna buku kuwi. F. METODE PEMBELAJARAN 1. Demontrasi 2. Diskusi 3. Role Playing G. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN Pert Kegia Aspek Kegiatan Pembelajaran em tan uan Awal 1) Guru memberikan Apersepsi tentang dialog/pacelathon dengan kelompok masyarakat. 2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran materi berdialog. 3) Guru menentukan tema yang akan menjadi peran dialog: ket RT, Kepala Desa, dan warga. Eksplorasi 1) Siswa menerima tugas dari guru untuk menyusun dialog yang sudah ditentukan. 1 Elaborasi 2) Siswa mendiskusikan hasil kerja dari tugas masing-masing. 3) Siswa menentukan peran masingInti masing. Konfirmasi 4) Siswa memperagakan sesuai dengan tugas dengan peran masing-masing. 5) Siswa member tanggapan terhadap penampilan kelompok lain. Akhir 1) Guru menyimpulkan hasil dari presentasi siswa.

Waktu

Pendekatan Karakter 1) Jujur 2) Rendah hati 3) Disiplin 4) Toleransi 5) Kasih sayang 6) Berpikir positif 7) Kerjasama 8) Pengendal ian emosi 9) Santun 10) Kreatif 11) Cinta damai

10`

60`

10`

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

di susun oleh Suradi, S.Pd

2) Pembimbingan kepada siswa dalam menggunakan unggah-ungguh basa yang sesuai dengan situasi yang tepat. Pert Kegia em tan uan Awal Aspek Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendekatan Karakter 1) Jujur 2) Rendah hati 3) Disiplin 4) Toleransi 5) Kasih sayang 6) Berpikir positif 7) Kerjasama 8) Pengendal ian emosi 9) Santun 10) Kreatif 11) Cinta damai

Eksplorasi Elaborasi 2 Inti Konfirmasi Akhir

1) Guru memberikan Apersepsi 10` tentang dialog/pacelathon dengan kelompok masyarakat. 2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran materi berdialog. 1) Guru mereview materi berdialog dengan warga masyarakat. 2) Siswa mempraktikan diolag yang dibuat. 60` 3) Siswa mencari kalimat perintah yang terdapat dalam teks dialog. 4) Siswa member tanggapan terhadap penampilan kelompok lain. 1) Guru menyimpulkan hasil dari 10` presentasi siswa. 2) Pembimbingan kepada siswa dalam menggunakan unggah-ungguh basa yang sesuai dengan situasi yang tepat.

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Paramasastra Basa Jawa 2. Pancadan Sinau Basa Kelas IX 3. Buku Seneng Basa kelas IX I. PENILAIAN 1. Tekhnik : Pemberian Tugas 2. Bentuk : Praktik dan tertulis. 3. Instrumen : a. Praktik Saben kelas dibagi kelompok, saben kelompok wonten 2 siswa, Kelompok satunggal maragakake pacelathon kang wis digawe lan kelompok sanes paring tanggapan lan paring biji marang kelompok kang lagi maragakake pacelathon mau kanthi paugeran penilaian kaya ing ngisor iki. Nama sisiwa : .. Kelompok Nilai rata No Penilaian rata 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Lafal 2 Intonasi 3 Subasita Keterangan : Upamane kelompok I maju maragakake pacelaton kang wis digawe mau, banjur kelompok liyane paring nilai marang kelompok kang lg maragakake yaiku kanthi rentang nilai a. Lafal : nilai paling endhek 60 paling dhuwur 100
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1 di susun oleh Suradi, S.Pd

b. Intonasi : nilai paling endhek 60 paling dhuwur 100 c. Subasita : nilai paling endhek 60 paling dhuwur 100 b. Tertulis Rubrik penilaian menulis pengalaman, dengan penugasan. Pemberian nilai minimal 60 tertinggi 95. No Nama Isi Basa EYD Jumlah

Rata-rata

Ukara - ukara ing ngisor iki ngendi kang kelebu Ukara paminta ngendi kang kelebu Ukara Printah ? 1. Mangga, Pinarak ! 2. Aku mbok diwarahi nulis aksara Jawa ! 3. Jogan kae saponen ! 4. Wis tugase ndang digarap ! 5. Mbok kowe kuwi dolan nyang omahku. 6. Yok, tulung tutupen lawang ngarep omah kae. 7. Aku mbok diwenehi kaose kuwi. 8. Cepet mumpeta ! 9. Awas sing ngati ati. 10. Tulung, jupukna buku kuwi Bu ! Wangsulan : 1. Ukara perintah 2. Ukara paminta 3. Ukara perintah 4. Ukara perintah 5. Ukara paminta 6. Ukara paminta 7. Ukara paminta 8. Ukara perintah 9. Ukara perintah 10. Ukara paminta Perhitungan nilai tertulis

Jumlah betul x 100 Jumlah soal

Catatan Kepala Sekolah :

Mengetahui Kepala Sekolah

Kandangan, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran

Drs. R U P A D I NIP. 19661204 199702 1 001

S U R A D I, S.Pd NIP. 19840929 201001 1 021

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

10

di susun oleh Suradi, S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP NEGERI 2 KANDANGAN : Bahasa Jawa : IX/ 1 : 4 X 40 menit (2 Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI 2. Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui bercerita dalam berbagai ragam bahasa Jawa sesuai unggah - ungguh. B. KOMPETENSI DASAR 2.2 Bercerita tentang adat istiadat C. INDIKATOR 3.2.1 Mampu mendengarkan cerita adat istiadat yang dibacakan oleh guru atau nara sumber lain. 3.2.2 Mampu mengungkapkan topik cerita adat istiadat yang didengar 3.2.3 Mampu menceritakan kembali cerita adat istiadat yang didengar. 3.2.4 Mampu menceritakan tentang cerita adat istiadat dengan menggunakan unggah ungguh yang benar. D. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Siswa mampu mendengarkan cerita adat istiadat yang dibacakan oleh guru atau nara sumber lain. 2. Siswa mampu mengungkapkan topik cerita adat istiadat yang didengar 3. Siswa mampu menceritakan kembali cerita adat istiadat yang didengar. 4. Siswa mampu menceritakan tentang cerita adat istiadat dengan menggunakan unggah ungguh yang benar. E. MATERI PEMBELAJARAN Wong Jawa iku wis kawentar sugih ing kabudayan. Budaya kang wis lumaku ing bebrayan akeh banget kaya ta ing upacara adat mantenan, upacara nyukur rambut gembel, upacara tedak siten, upacara tingkepan lan isih akeh maneh upacara upacara liyane. Tuladha upacara adat yaiku Sadranan ing Parakan Upacara tinggalane leluhur Jawa ing warga desa Parakan Kauman mau tansah diuri uri. Saben ngarepake wulan Ramadhan minggu pungkasan sasi ruwah, dianakake bersih makam ing kuburan cacah lima, yaiku Kuburan Tejasari, Jethis, Sumba, Gandhik, lan Kuburan Sekuncen ing Kauman. Sawise purna warga banjur tahlilan kanggo ndongakake para leluhur sing wis sumare, banjur padha slametan arupa bancakan. Olehe padha nyekar/bersih makan ditindakake sedina muput. Sarampunge bersih makam, saben saben dhusun padha ngadani kenduren kang kapimpin dening pangarsa RT/RW kampunge dhewe dhewe. Saben kampung caos bancakan beda beda, ana sing gawe tumpeng lan megana, nanging ana sing mung prasaja awujud panganan lan who wohan. Sadranan saiki beda karo jaman Hindu, yaiku ing taun 1284 utawa taun 1363 Masehi nalika Patih Gajah Mada jaman Prabu Hayam Wuruk ngadani upacara Srada sing tujuwane dikon memundhi arwah minangka sesembahan Dewi Gayatri Raja Padmi sing wis seda bali menyang Budhaloka. Dene Sadranan saiki dilarasake karo ajaran Islam mligine ndangokake leluhur. Owah gingsiring jaman, tembung sadra dadi sadranan sing maknane aweh pakurmatan, ngirim donga dudu nyuwun marang arwah, apa maneh nyembah marang arwah leluhur sing wis sumare. Saliyane ngirim donga, uga menehi pepeling marang sing padha ziarah marang pepati lan nulad lelabuhane para leluhur sarta bisa nglestarekake apa apa kang becik lan ninggalake prakara ala.
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1 di susun oleh Suradi, S.Pd

11

(Kabesut saka PS No 29 17 Juli 2010) F. METODE PEMBELAJARAN 1. Demontrasi 2. Diskusi 3. Role Playing G. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN Pert Kegia Aspek Kegiatan Pembelajaran em tan uan Awal 1) Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas. 2) Siswa menjawab pertanyaan tentang adat istiadat. Eksplorasi 1) Siswa dibentuk kelompok yang terdiri 4-5 anak. 2) Setiap anak bersama kelompoknya mencari informasi yang aktual pada narasumber atau bacaan yang berbeda tentang adat istiadat. 3) Dengan berkelompok menyusun 1 informasi secara sistematis dengan Inti bahasa yang benar. Elaborasi 4) Menyusun kerangka cerita adatistiadat. 5) Mengembangkan kerangka menjadi konsep cerita adat istiadat. Konfirmasi 5) Guru berkeliling memeriksa hasil kerja siswa.. Akhir 1) Guru menyimpulkan materi. 2) Informasi kegiatan pada pertemuan berikutnya. Pert Kegia em tan uan Awal Aspek Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendekatan Karakter 1) Santun 2) Kreatif 3) Disiplin 4) Tanggung jawab 5) Pengendalin emosi 6) Berpikir positif 7) Jujur 8) Cinta damai 9) Kerja keras

10`

60`

10`

Waktu

Pendekatan Karakter 1) Santun 2) Kreatif 3) Disiplin 4) Tanggung jawab 5) Pengendalin emosi 6) Berpikir positif 7) Jujur 8) Cinta damai 9) Kerja keras

Eksplorasi 2 Elaborasi Inti Konfirmasi

Akhir

1) Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas. 2) Siswa menjawab pertanyaan tentang adat istiadat. 1) Guru mereview materi tentang bercerita tentang upacara adat. 2) Siswa menceritkan upacara adat yang telah ditulis. 3) Guru dan siswa memberi tanggapan tentang cerita adat yang diceritakan siswa. 3) Guru menyimpulkan materi. 4) Informasi kegiatan pada pertemuan berikutnya.

10`

60`

10`

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

12

di susun oleh Suradi, S.Pd

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Kalawarti Djaka Lodang 2. Pancadan Sinau Basa Kelas IX I. PENILAIAN 1. Tekhnik : Pemberian Tugas 2. Bentuk : Tertulis dan praktik 3. Instrumen : a. Tertulis Neng dhusunmu dhewe dhewe, nalika wulan ruwah, mesthi ana upacara upacara adat. Coba ceritakna upacara adat ing dhusunmu dhewe dhewe ! Rubrik penilaian nulis cerita upacara adat, dengan penugasan. Pemberian nilai minimal 65 tertinggi 95. No Nama Isi Basa EYD Jumlah Rata-rata

b. Praktik Saben bocah nyeritakake upacara adat sing wis ditulis. Banjur bocah liyane paring tanggapan lan paring biji marang bocah sing lagi nyeritakake upacara adat mau kanthi paugeran penilaian kaya ing ngisor iki. Nama sisiwa : .. Anak yang menilai Nilai rata No Penilaian rata . . .. .. .. .. .. .. 1 Lafal 2 Intonasi 3 Isi Keterangan : Rentang nilai a. Lafal : nilai paling endhek 65 paling dhuwur 100 b. Intonasi : nilai paling endhek 65 paling dhuwur 100 c. Isi : nilai paling endhek 65 paling dhuwur 100

Catatan Kepala Sekolah :

Mengetahui Kepala Sekolah

Kandangan, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran

Drs. R U P A D I NIP. 19661204 199702 1 001

S U R A D I, S.Pd NIP. 19840929 201001 1 021

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

13

di susun oleh Suradi, S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP NEGERI 2 KANDANGAN : Bahasa Jawa : IX/ 1 : 4 X 40 menit (2Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI 3. Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa. B. KOMPETENSI DASAR 3.1 Membaca nyaring cerita wayang Ramayana. C. INDIKATOR 3.1.1 Mampu membaca cerita wayang Ramayana dengan lafal, intonasi yang benar. 3.1.2 Mampu mengartikan kata kata sukar dalam cerita wayang Ramayana. 3.1.3 Mampu menjawab pertanyaan pertanyaan tentang cerita wayang Ramayana yang dibaca. D. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Siswa mampu membaca cerita wayang Ramayana dengan lafal, intonasi yang benar. 2. Siswa mampu mengartikan kata kata sukar dalam cerita wayang Ramayana. 3. Siswa mampu menjawab pertanyaan pertanyaan tentang cerita wayang Ramayana yang dibaca. E. MATERI PEMBELAJARAN Maca nyaring yaiku kegiyatan maca kanthi nyuwarakake tulisan sing diwaca kanthi pocapan lan intonasi sing bener supaya pamireng lan pamaca bisa ngerti informasi sing diaturake dening panulis, mbuh iku kang awujud pikiran, perasaan, sikep lan pengalaman panulis. Ketrampilan kang kudu dilakoni nalika maca nyaring yaiku : 1. Nggunakake pocapan kang bener. 2. Nggunakake frase kang bener. 3. Nggunakake intonasi swara kang biyasa. 4. Kanthi posisi sikep kang apik. 5. Nguwasani tanda tanda baca. 6. Maca kanthi cetha lan jelas. 7. Maca kanthi ekspresif 8. Maca kanthi ora pedhot pedhot. 9. Mangerteni lan memahami bahan wacan sing diwaca. 10. Kecepatan gumantung marang bahan wacan kang diwaca. 11. Maca kanthi ora delok terus - terusan bahan wacan sing diwaca. 12. Maca kanthi kebak rasa percaya marang awake dhewe (percaya diri. F. METODE PEMBELAJARAN 1. Demontrasi 2. Diskusi 3. Quiz Team

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

14

di susun oleh Suradi, S.Pd

G. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN Pert Kegia Aspek Kegiatan Pembelajaran Waktu em tan uan Awal 1) Guru membagi kelas menjadi 3 10` kelompok 2) Guru memilih bacaan cerita wayang Ramayana, kemudian membagi menjadi tiga bagian dan diberikan masing-masing kelompok. Eksplorasi 1) Guru menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok (tim A) Elaborasi 2) Setelah siswa membaca, kemudian mempresentasikan didepan kelas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Konfirmasi 3) Tim A menguji Tim B dengan 1 memberikan pertanyaan, apabila Tim B Inti 60` tidak bisa menjawab, dilempar pada Tim C. 4) Tim A meguji Tim C dengan memberikan pertanyaan, apabila Tim C tidak bisa menjawab, dilempar pada TimB 5) Ulangi prosesnya untuk Tim B dan Tim C Akhir 1) Guru memberi penegasan/penguatan 10` materi yang dipresentasikan siswa. 2) Guru menjelaskan materi secara lengkap. Pert Kegia em tan uan Awal Aspek Kegiatan Pembelajaran Waktu

Pendekatan Karakter
1) Percaya diri 2) Tanggung jawab 3) Disiplin 4) Jujur 5) Mandiri 6) Berpikir positif 7) Pantang menyerah 8) Jujur 9) Kerja keras

Pendekatan Karakter
1) Percaya diri 2) Tanggung jawab 3) Disiplin 4) Jujur 5) Mandiri 6) Berpikir positif 7) Pantang menyerah 8) Jujur 9) Kerja keras

Eksplorasi Elaborasi 2 Inti Konfirmasi Akhir

1) Guru melakukan apersepsi 10` 2) Guru mengabsen dan mengecek kerapian siswa. 1) Guru mereview materi membaca nyaring cerita Ramayana. 2) siswa mendalami bacaan dengan membaca cerita Ramayana secara 60` berulang ulang. 3) Menjawab pertanyan berkaitan dengan isi cerita Ramayana. 1) Guru memberikan simpulan tentang 10` cerita Ramayana yang dibaca. 2) Guru bersama siswa merancang materi berikutnya.

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Kalawarti Djaka Lodang 2. Pancadan Sinau Basa Kelas IX 3. Internet http:/www.kidemang.com
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1 di susun oleh Suradi, S.Pd

15

I. PENILAIAN 1. Tekhnik : Pemberian Tugas 2. Bentuk : Praktik dan Tertulis 3. Instrumen : a. Praktik Wacanen kanthi pocapan, lagu, lan swara sing trep. Rubrik penilaian membaca nyaring dengan unjuk kerja membaca nyaring. Berilah penilaian dengan standar terendah 65 dan tertinggi 95. No Jeneng Siswa Swara Lagu & Kelancaran Jumlah RataIntonasi rata

b. Tertulis Wacan terlampir : Wangsulana pitakonan pitakonan ing ngisor iki ! 1. Apa perlune Rama ngutus Anoman nuweni Dewi Sinta ing negari Alengka ? 2. Supaya Anoman ora dipaido karo Dewi Sinta, Anoman digawani apa ? 3. Geneya Kedhaton Prabu Wisakrama malih dadi guwa sing banjur dienggoni Dewi Sayempraba ? 4. Supados Anoman boten pakewed ngupadosi Dewi Sinta, Anoman malih wujud dados punapa ? 5. Anoman digawani apa wae dening Dewi Sinta, supaya diaturaken Rama ? 6. Putrane Dasamuka sing gugur nalika mungsuh Anoman arane sapa ? 7. Kepriye pamrayogane Wibisana nalika Dasamuka arep mateni Anoman ? 8. Putranipun Wibisana sing dipercaya njaga Dewi Sinta arane sapa ? Wangsulan : 1. Anoman lumampah dhateng nagari Ngalengka kapurih nakyinaken Dewi Sinta, wonten ing Ngalengka kaliyan boten. 2. Rama ambektani sesupe dhumateng Anoman minangka pratandha yen saestu Anoman punika utusanipun. 3. Sebab pasangrakit punapa dene rerengganing kedhaton ing Uparengga wau, anyameni kedhaton ing swarga. 4. Anoman malih wujud dados danawa. 5. Anoman digawani kancing ukel lan serat dening Dewi Sinta kapurih ngaturaken dhumateng Rama minangka pratandha yen Dewi Sinta taksih wilujeng. 6. Raden Saksa. 7. Wibisana banjur matur yen nama nistha yen panjenenganing ratu amejahi utusan. 8. Dewi Trijata. Jumlah betul x 100 Perhitungan nilai tertulis Jumlah soal

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

16

di susun oleh Suradi, S.Pd

Catatan Kepala Sekolah :

Mengetahui Kepala Sekolah

Kandangan, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran

Drs. R U P A D I NIP. 19661204 199702 1 001

S U R A D I, S.Pd NIP. 19840929 201001 1 021

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

17

di susun oleh Suradi, S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP NEGERI 2 KANDANGAN : Bahasa Jawa : IX/ 1 : 6 X 40 menit (3 Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI 3. Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa. B. KOMPETENSI DASAR 3.2 Membaca indah tembang Dhandhanggula. C. INDIKATOR 3.2.1 Mampu menembangkan tembang Dhandhanggula dengan benar. 3.2.2 Mampu menerangkan isi tembang Dhandhanggula. 3.2.3 Mampu menyebutkan guru gatra, guru lagu dan guru wilangan tembang Dhandhanggula. D. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Siswa mampu menembangkan tembang Dhandhanggula dengan benar. 2. Siswa mampu menerangkan isi tembang Dhandhanggula. 3. Siswa mampu menyebutkan guru gatra, guru lagu dan guru wilangan tembang Dhandhanggula. E. MATERI PEMBELAJARAN MACAPAT Tembang Macapat uga diarani tembang yaiku tembang kang duwe paugeran pupuh (bait), guru gatra (cacahing larikan), guru wilangan (cacahing wanda = suku kata), lan guru lagu (tibaning swara saben pungkasaning gatra (larikan) tembang utawa dong ding. A. Kasusastran kang tinemu ing gendhing ; 1. Cakepan yaiku syair, tetembangan kang dienggo ing tembang. 2. Cengkok yaiku Lak luking swara kanggo nglagokake tembang. 3. Gendhing yaiku swara lelagoning gamelan 4. Gamelan yaiku Piranti karawitan kanggo ngiringi tembang. Kayata ; bonang, kendhang, gong kempul, gender, gong gedhe, peking, demung, saron, kenong, slenthem, gambang, rebab, siter, lsp. 5. Laras yaiku rasa thinthingane swara cendhak nganti swara dhuwur. 6. Titi laras yaiku angka minangka gantine laras ( swara cendhak tekan swara dhuwur). 7. Pathet yaiku ukuran cendhek lan dhuwure swara kanggo nglagokake tembang. 8. Pedhotan yaiku pamedhoting swara ing tengahing tembang ing saben larik. 9. Senggakan yaiku unen uen mawa lagu ing satengahing tembang kang binarung swaraning gendhing / pradangga 10. Swarawati yaiku waranggana, pesindhen, penyanyi putri. 11. Wiraswara yaiku penyanyi kakung 12. gerong yaiku tembang kang dilagokake bareng karo gamelan kanggo mbarengi gendhing, dene sing gerong para wiraswara / pradangga. 13. Sindhenan yaiku tetembangan kang dilagokake dening waranggana utawa pesindhen binarung swaraning gamelan / lelagoning gendhing. 14. Irama yaiku ukuran rindhik rikating penabuhing gamelan. 15. Bawa yaiku tembang kang kanggo mbukani gendhing utawa miwiti gendhing tanpa
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1 di susun oleh Suradi, S.Pd

18

tabuhan. 16. Buka yaiku tetabuha kang kanggo bukani gendhing. F. METODE PEMBELAJARAN 1. Demontrasi 2. Tanya jawab 3. Jigsaw G. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN Pert Kegia Aspek Kegiatan Pembelajaran Waktu em tan uan Awal 1) Guru menjelaskan tujuan yang akan 10` dicapai untuk pembelajaran hari ini yaitu bisa nembang dhandhanggula 2) Guru memberi contoh menembang dhandhanggula dengan benar. 3) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 4) Masing-masing kelompok diberi tanggungjawab dapat nembang dhandhanggula 2 gatra. Kelompok 1. Gatra 1,2 .kelompok 2 gatra 3,4 dst. Eksplorasi 1) Guru memberi contoh menembang dhandhanggula dengan benar. Elaborasi 2) Siswa belajar nembang dhandhanggula 2 gatra tadi dengan kelompok masing-masing. Setelah mengamati guru membuat 1 kelompok ahli yang di ambil dari masing-masing kelompok yang paling mampu. 1 3) Kelompok ahli tadi belajar tembang dhandhanggula secara menyeluruh Inti (10 gatra). 60` 4) Setelah dianggap mampu oleh guru kelompok ahli tadi dipersilahkan untuk kembali ke kelompok masingmasing untuk melatih temannya dikelompoknya Konfirmasi 5) Masing-masing kelompok dipersilahkan nembang dhandhanggula. 6) Guru mendemonstrasikan tembang dhandhanggula yang benar sekali lagi untuk menyamakan persepsi siswa. Akhir 1) Guru memberikan penghargaan pada 10 kelompok melalui skor nilai. 2) Guru bersama-sama siswa nembang Dhandhanggula yang baik dan benar. 3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengulang kembali tembang dhandhanggula dirumah.

Pendekatan Karakter 1) Percaya diri 2) Tanggung jawab 3) Disiplin 4) Kreatif 5) Mandiri 6) Berpikir positif 7) Pantang menyerah 8) Jujur 9) Kerja keras

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

19

di susun oleh Suradi, S.Pd

4) Guru menutup pelajaran mengucap salam. Pert Kegia em tan uan Awal Aspek Kegiatan Pembelajaran

dengan

Waktu

Pendekatan Karakter 1) Percaya diri 2) Tanggung jawab 3) Disiplin 4) Kreatif 5) Mandiri 6) Berpikir positif 7) Pantang menyerah 8) Jujur 9) Kerja keras

Eksplorasi Elaborasi

2 Inti

Konfirmasi

Akhir

1) Guru menjelaskan tujuan yang akan 10` dicapai untuk pembelajaran hari ini yaitu bisa nembang dhandhanggula 2) Guru memberi contoh menembang dhandhanggula dengan benar. 3) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 4) Masing-masing kelompok diberi tanggungjawab dapat nembang dhandhanggula 2 gatra. Kelompok 1. Gatra 1,2 .kelompok 2 gatra 3,4 dst. 1) Guru memberi contoh menembang dhandhanggula dengan benar. 2) Siswa belajar nembang dhandhanggula 2 gatra tadi dengan kelompok masing-masing. Setelah mengamati guru membuat 1 kelompok ahli yang di ambil dari masing-masing kelompok yang paling mampu. 3) Kelompok ahli tadi belajar tembang dhandhanggula secara menyeluruh (10 gatra). 60` 4) Setelah dianggap mampu oleh guru kelompok ahli tadi dipersilahkan untuk kembali ke kelompok masingmasing untuk melatih temannya dikelompoknya 5) Masing-masing kelompok dipersilahkan nembang dhandhanggula. 6) Guru mendemonstrasikan tembang dhandhanggula yang benar sekali lagi untuk menyamakan persepsi siswa. 1) Guru memberikan penghargaan pada 10 kelompok melalui skor nilai. 2) Guru bersama-sama siswa nembang Dhandhanggula yang baik dan benar. 3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengulang kembali tembang dhandhanggula dirumah. 4) Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam.

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

20

di susun oleh Suradi, S.Pd

Pert Kegia em tan uan Awal

Aspek

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendekatan Karakter 1) Percaya diri 2) Tanggung jawab 3) Disiplin 4) Kreatif 5) Mandiri 6) Berpikir positif 7) Pantang menyerah 8) Jujur 9) Kerja keras

Eksplorasi

Inti

Elaborasi

Konfirmasi

Akhir

1) Guru menjelaskan tujuan yang akan 10` dicapai untuk pembelajaran hari ini yaitu bisa nembang dhandhanggula 2) Guru memberi contoh menembang dhandhanggula dengan benar. 1) Guru menjelaskan cara mengungkapkan isi yang terkandung dalam syair tembang macapat Dhandhanggula. 2) Siswa mengungkapkan isi yang 60` terkandung dalam syair tembang macapat Dhandhanggula. 3) Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan syair tembang macapat Dhandhanggula. 1) guru mengevaluasi jawaban siswa 10 tentang syair tembang macapat Dhandhanggula. 2) Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam.

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Buku Sekar Macapat 2. Rekaman Sekar Macapat 3. Pancadan Sinau Basa Kelas IX I. PENILAIAN 1. Tekhnik : Pemberian Tugas 2. Bentuk : Praktik 3. Instrumen : a. Praktik Tembang Dhandhanggula iki tembangna kanthi migunakake titi laras kang bener ! Rubrik penilaian nembang Dhandhanggula. Berilah penilaian dengan standar terendah 65 dan tertinggi 95. No Jeneng Siswa Swara Titi Kaendahan Jumlah Ratalaras rata

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

21

di susun oleh Suradi, S.Pd

Catatan Kepala Sekolah :

Mengetahui Kepala Sekolah

Kandangan, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran

Drs. R U P A D I NIP. 19661204 199702 1 001

S U R A D I, S.Pd NIP. 19840929 201001 1 021

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

22

di susun oleh Suradi, S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP NEGERI 2 KANDANGAN : Bahasa Jawa : IX/ 1 : 4 X 40 menit (2 Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI 3. Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa. B. KOMPETENSI DASAR 3.3 Membaca paragraf berhuruf Jawa yang menerapkan angka Jawa. C. INDIKATOR 3.3.1 Mampu membaca angka berhuruf Jawa dengan benar. 3.3.2 Mampu membaca paragraf berhuruf Jawa dengan benar dengan menerapkan angka berhuruf Jawa. 3.3.3 Mampu menjelaskan maksud dan isi paragraf berhuruf Jawa dengan benar. 3.3.4 Mampu menjawab pertanyaan pertanyaan sesuai dengan isi bacaan. D. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Siswa mampu membaca angka berhuruf Jawa dengan benar. 2. Siswa mampu membaca paragraf berhuruf Jawa dengan benar dengan menerapkan angka berhuruf Jawa. 3. Siswa mampu menjelaskan maksud dan isi paragraf berhuruf Jawa dengan benar. 4. Siswa mampu menjawab pertanyaan pertanyaan sesuai dengan isi bacaan. E. MATERI PEMBELAJARAN 1. Aksara Jawa Dentawiyanjan ( ha na ca ra ) ka

da

ta

sa

wa

la

pa

dha

ja

ya

nya

ma

ga

ba

tha

nga

2.

Pasangan ( . ha

) na . ca . ra ka

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

23

di susun oleh Suradi, S.Pd

da

ta

sa

wa

la

pa

dha

ja

ya

nya

ma

ga

ba

tha

nga

3.

Sandhangan (

a. Sandhangan swara vocal Wulu Pepet .. e Suku . i u

Taling e

Taling tarung . o

b. Sandhangan Panyigeging wanda Wigyan ... h Layar r Cecak .ng Pangkon

4.

Penanda Gugus Konsonan , prajurit ditulis Kringet ditulis

a. Cakra (..) Tuladha sasra di tulis

b. Keret () Tuladha kreteg ditulis c. Pengkal ( ) Tuladha tyas ditulis d. Panjingan wa ( ) tuladha kwaci ditulis e. Panjingan la ( ) Tuladha klapa ditulis 5. Aksara Murda ... Ka . .. .. Ta

, tresna ditulis , Dyah ditulis , swara ditulis , slamet ditulis

Na ..

Sa ..

Pa

ga

Ba

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

24

di susun oleh Suradi, S.Pd

6. a 7.

Aksara Swara e Aksara rekan Dza Fa/va Za Gha i o u

Kha

8. 1 6

Angka Jawa 2 7 3 8 4 9 5 0

F. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Complete Sentence G. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN Pert Kegia em tan uan Awal Aspek Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendekatan Karakter 1) Percaya diri 2) Tanggung jawab 3) Disiplin 4) Kreatif 5) Mandiri 6) Berpikir positif 7) Pantang menyerah 8) Kerja keras 9) Kerjasama

Eksplorasi

1 Inti Elaborasi

Konfirmasi

Akhir

1) Mengabsen siswa dan mengecek 10` kerapian siswa serta kebersihan kelas 2) Melakukan apersepsi dengan menginformasikan materi yang akan dipelajari 3) Memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam mengikuti pelajaran 1) Guru menyampaikan materi penulisan angka jawa. 2) Guru membentuk kelompok 2 atau 4 orang secara heterogen. 3) Guru membagikan lembar kerja berupa paragraf yang kalimatnya belum lengkap. 60` 4) Siswa berdiskusi untuk melengkapi kalimat dengan kunci jawaban yang tersedia. 5) Siswa berdiskusi secara kelompok. 6) Setelah jawaban didiskusikan jawaban yang salah diperbaikai tiap peserta membaca sampai mengerti. 1) Guru menyimpulkan materi. 10 2) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya.

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

25

di susun oleh Suradi, S.Pd

Pert Kegia em tan uan Awal

Aspek

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendekatan Karakter 1) Percaya diri 2) Tanggung jawab 3) Disiplin 4) Kreatif 5) Mandiri 6) Berpikir positif 7) Pantang menyerah 8) Kerja keras 9) Kerjasama

Eksplorasi 2 Inti Elaborasi Konfirmasi Akhir

1) Mengabsen siswa dan mengecek 10` kerapian siswa serta kebersihan kelas 2) Melakukan apersepsi dengan menginformasikan materi yang akan dipelajari 3) Memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam mengikuti pelajaran 1) Guru mereview materi membaca aksara Jawa dengan menerapkan angka Jawa 2) Siswa membaca aksara Jawa dengan 60` lancar dan benar 3) Siswa menjawab soal berkaitan dengan bacaan. 1) Guru menyimpulkan materi. 10 2) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya.

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Pedoman Penulisan Aksara Jawa 2. Pancadan Sinau Basa Kelas IX I. PENILAIAN 1. Tekhnik : Pemberian Tugas 2. Bentuk : Praktik dan tertulis 3. Instrumen : a. Praktik

Numpak andhong Nalika dina minggu tanggal 23 Mei 2010 juragan Glendeh sing kondang cethile ngajak anake sing cacahe 2 menyang wonderiya ing jalan Sriwijaya 29 Semarang. Saperlu nyenengake ati. Sawise milang miling milih andhong juragan Glendheh takon marang kusir sing jenenge klithuk. Rubrik penilaian membaca huruf Jawa dengan unjuk kerja membaca. (Berdasarkesepakatan siswa dan guru). Pedoman penilaian membaca huruf Jawa. Jumlah kali mat pada wacana Jumlah kesalahan kali mat. x 100 Jumlah kali mat pada wacana

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

26

di susun oleh Suradi, S.Pd

b. Tertulis Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi leres ! 1. Apa irah irahane wacan Jawa ing dhuwur ? 2. Juragan Glendeh ngajak anake sing cacahe loro menyang ngendi ? 3. Sapa jenenge kusir Andhong sing ditumpaki juragan Glendeh karo anake loro ? 4. Juragan Glendeh iku kondang apane ? 5. Juragan Glendeh menyang Wonderiya saperlu apa ? Wangsulan : 1. Numpak andhong 2. Wonderiya 3. Klithuk 4. Kondhang cethile 5. Saperlu nyenengake ati Catatan Kepala Sekolah :

Mengetahui Kepala Sekolah

Kandangan, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran

Drs. R U P A D I NIP. 19661204 199702 1 001

S U R A D I, S.Pd NIP. 19840929 201001 1 021

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

27

di susun oleh Suradi, S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP NEGERI 2 KANDANGAN : Bahasa Jawa : IX/ 1 : 6 X 40 menit (3 Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI 4. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan menggunakan ragam bahasa Jawa sesuai unggah ungguh dan menulis paragraf Jawa. B. KOMPETENSI DASAR 4.1 Menulis susastra sederhana misalnya geguritan atau cerita rakyat. C. INDIKATOR 4.1.1 Mampu menentukan tema geguritan. 4.1.2 Mampu menulis geguritan dengan tema yang telah ditentukan. D. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Siswa mampu menentukan tema geguritan. 2. Siswa mampu menulis geguritan dengan tema yang telah ditentukan. E. MATERI PEMBELAJARAN

Geguritan
Manut asal-usuling tembung geguritan asale saka tembung gurit sing tegese kidung, tembang utawa tulisan sing wujude ukiran utawa tatahan. Geguritan uga diarani guritan yaiku puisi Jawa. Geguritan kuwi ora ditembangake nanging diwaca nganggo wirama, wirasa lan wiraga manut surasane. Geguritan kaperang dadi loro (2) yaiku geguritan tradisional lan geguritan modern. Geguritan tradisional kuwi geguritan nganggo paugeran-paugeran tartamtu kayata cacahing larik saben pada (bait), cacahing wanda saben larik uga dhongdhinge swara (persajakan). Kang kagolong geguritan tradisional antara liya yaiku parikan, wangsalan, tembang macapat, tembang tengahan lan tembang gedhe. Geguritan modern ora diwatesi pathokan-pathokan lan paugeran kaya kang ana ing geguritan tradisional. Tegese saben pada (bait) ora ditemtokake cacahe larik. Saben larik ora ditemtokake cacahe wanda lan dhongdhinge swara (persajakan). Pangripta mardika (bebas) anggone medharake karep. Mula geguritan modern uga diarani geguritan bebas utawa kang saiki lumrah diarani geguritan. Carane nganggit utawa nulis geguritan Kanggone pangripta kang wis mahir (kulina) nganggit, nulis geguritan kuwi dudu perkara kang angel. Apa kang ana ing angen-angene diwedharake kanthi tembung-tembung kang ditata ana ing larik-larik mesthi wis dadi apik. Nanging kanggone bocah-bocah / siswasiswa, luwih-luwih siswa ing tataran SMP, nggawe geguritan kuwi dadi pagawean kang angel lan abot mula perlu pituduh cara kanggo nggampangake. Cara kanggo nggampangake nganggit/nulis geguritan: 1. Temtokna luwih dhisik underaning gagasan (tema) kanga rep dirembug. 2. Yen undheraning gagasan wis ditemtokake banjur dimligekake (spesifikasi). 3. Tema kang wis dimligi mau gawea cengkorongane (kerangka). 4. Saben cengkorongan mau udhalen mawa tembung-tembung lan tatanen ing larik-larik.

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

28

di susun oleh Suradi, S.Pd

5. Kanggo nambahi endahe, gunakna purwakanthi, baliswara, pepindhan utawa tembung kawi kanthi cara golek ing kamus. Tuladhane mengkene: Bocah-bocah arep nggawe geguritan kanthi tema bencana alam. Bencana alam kuwi rupa-rupa, bisa banjir, gunung mbledhos, lindhu. Pilih salah siji, ateges wis dadi tema sing spesifik. Umpamane mengkene: 1. Apa sing nyebabake banjir 2. Kepriye kedadeane 3. Kepriye akibate 4. Apa hikmah kang bisa disinau saka kedadean banjir. Cengkorongan banjur diwedharake, dijlentrehake sarana tembung-tembung kang ditata ing larik-larik mangkene. Manungsa ora bisa nyegah kekarepane Negor wit-witan sasenenge dhewe Alas-alas entek wit-witane Mung kari suket-suket sing dadi kanca lawase Udan sawengi natas Nyirep hawa panas Banyu terus mili ngebaki kali-kali Ora ana sing bisa nyegah Tanggul-tanggul padha bedhah Banyu wiwit mlebu omah Wong-wong sing ora dosa Kudu nandhang sengsara lan cilaka Kelangan bandha donya Kelangan raja brana Uga nyawa Manungsa padha elinga Jagad iki kudu dijaga Aja kokrusak, kokentekna Marang anak putu ngengehna Supaya bisa urip tentrem, mulya F. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Complete Sentence G. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN Pert Kegia em tan uan Awal 1 Aspek Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendekatan Karakter 1) 2) 3) 4) Jujur Kreatif Disiplin Kerjasama Mandiri

1) Mengabsen siswa dan mengecek 10` kerapian siswa serta kebersihan kelas 2) Melakukan apersepsi dengan menginformasikan materi yang akan dipelajari

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

29

di susun oleh Suradi, S.Pd

Eksplorasi

Elaborasi

Inti

Konfirmasi

Akhir

3) Memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam mengikuti pelajaran 1) Guru presentasi Guru harus memberikan contoh bagaimana menulis geguritan seperti menulis satu paragraf berbentuk bait. Ditentukan dulu tema atau topik. Guru menulis dengan mengembangkan tema atau topik tersebut dalam kalimat dan terbentuk sebuah gegeuritan. 2) Peserta didik membuat kelompok. Disini peserta didik belajar dengan memperhatikan keterangan guru , selanjutnya peserta didik 60 mengidentifikasi contoh yang diterangkan guru tadi. 3) Peserta didik diajak berlomba-lomba membuat geguritan (antar kelompok) setiap kelompok membuat geguritan seperti contoh dengan mengembangkan tema atau topik. 4) Memberi Reward agar setiap kelompok berani mencoba mengerjakan setiap kelompok diberi kesempatan menyajikan hasil karya tadi, dengan cara guru memberi penilaian pada kelompok tadi. 1) Guru menyimpulkan materi. 10 2) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya. Kegiatan Pembelajaran Waktu

5) Berpikir positif 6) Tanggung jawab 7) Pengendali an emosi 8) Pantang menyerah 9) Kerja keras

Pert Kegia em tan uan Awal

Aspek

Pendekatan Karakter 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Jujur Kreatif Disiplin Kerjasama Mandiri Berpikir positif Tanggung jawab Pengendali an emosi Pantang menyerah

Eksplorasi

Inti

1) Mengabsen siswa dan mengecek 10` kerapian siswa serta kebersihan kelas 2) Melakukan apersepsi dengan menginformasikan materi yang akan dipelajari 3) Memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam mengikuti pelajaran 1) Guru presentasi Guru harus memberikan contoh bagaimana menulis geguritan seperti 60 menulis satu paragraf berbentuk bait. Ditentukan dulu tema atau topik. Guru menulis dengan

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

30

di susun oleh Suradi, S.Pd

Elaborasi

Konfirmasi

Akhir

mengembangkan tema atau topik tersebut dalam kalimat dan terbentuk sebuah gegeuritan. 2) Peserta didik membuat kelompok. Disini peserta didik belajar dengan memperhatikan keterangan guru , selanjutnya peserta didik mengidentifikasi contoh yang diterangkan guru tadi. 3) Peserta didik diajak berlomba-lomba membuat geguritan (antar kelompok) setiap kelompok membuat geguritan seperti contoh dengan mengembangkan tema atau topik. 4) Memberi Reward agar setiap kelompok berani mencoba mengerjakan setiap kelompok diberi kesempatan menyajikan hasil karya tadi, dengan cara guru memberi penilaian pada kelompok tadi. 1) Guru menyimpulkan materi. 10 2) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya. Kegiatan Pembelajaran Waktu

9) Kerja keras

Pert Kegia em tan uan Awal

Aspek

Pendekatan Karakter 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Jujur Kreatif Disiplin Kerjasama Mandiri Berpikir positif Tanggung jawab Pengendali an emosi Pantang menyerah Kerja keras

Eksplorasi 3 Inti Konfirmasi Elaborasi

Akhir

1) Mengabsen siswa dan mengecek 10` kerapian siswa serta kebersihan kelas 2) Melakukan apersepsi dengan menginformasikan materi yang akan dipelajari 3) Memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam mengikuti pelajaran 1) Guru mereview materi menulis geguritan. 2) Siswa memberikaan tanggapan tentang geguritan yang dibuat 60 kelompok lain. 3) Guru memberikan evaluasi dan memberikan tanggapan geguritan yang dibuat siswa. 1) Guru menyimpulkan materi. 10 2) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya.

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

31

di susun oleh Suradi, S.Pd

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Buku Kasusastran Jawa 2. Buku Paramasastra Basa Jawa 3. Kalawarti Djaka Lodang. 4. Pancadan Sinau Basa Kelas IX I. PENILAIAN 1. Tekhnik : Pemberian Tugas 2. Bentuk : Tertulis 3. Instrumen : a. Tertulis Gaweya geguritan kanthi tema merdika ! Rubrik penilaian menulis tentang ketrampilan hidup, dengan penugasan. Pemberian nilai minimal 60 tertinggi 95. No Nama Isi kaendahan EYD Jumlah Rata-rata

Catatan Kepala Sekolah :

Mengetahui Kepala Sekolah

Kandangan, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran

Drs. R U P A D I NIP. 19661204 199702 1 001

S U R A D I, S.Pd NIP. 19840929 201001 1 021

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

32

di susun oleh Suradi, S.Pd

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : SMP NEGERI 2 KANDANGAN : Bahasa Jawa : IX/ 1 : 2 X 40 menit (1 Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI 4. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan menggunakan ragam bahasa Jawa sesuai unggah ungguh dan menulis paragraf Jawa. B. KOMPETENSI DASAR 4.2 Menulis paragraf berhuruf Jawa dengan menerapkan angka Jawa. C. INDIKATOR 4.2.1 Mampu menulis angka berhuruf Jawa. 4.2.2 Mampu menulis paragraf berhuruf Jawa dengan menerapkan angka berhuruf Jawa. D. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mampu menulis angka berhuruf Jawa. 2. Mampu menulis paragraf berhuruf Jawa dengan menerapkan angka berhuruf Jawa. E. MATERI PEMBELAJARAN 9. Aksara Jawa Dentawiyanjan ( ha na ca ra ) ka

da

ta

sa

wa

la

pa

dha

ja

ya

nya

ma

ga

ba

tha

nga

10. Pasangan ( . ha

) na . ca . ra ka

da

ta

sa

wa

la

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

33

di susun oleh Suradi, S.Pd

pa

dha

ja

ya

nya

ma

ga

ba

tha

nga

11. Sandhangan (

c. Sandhangan swara vocal Wulu Pepet .. e Suku . i u

Taling e

Taling tarung . o

d. Sandhangan Panyigeging wanda Wigyan ... h Layar r Cecak .ng Pangkon

12. Penanda Gugus Konsonan f. Cakra (..) Tuladha sasra di tulis , prajurit ditulis Kringet ditulis

g. Keret () Tuladha kreteg ditulis h. Pengkal ( ) Tuladha tyas ditulis i. Panjingan wa ( ) tuladha kwaci ditulis j. Panjingan la ( ) Tuladha klapa ditulis 13. Aksara Murda Na .. ... Ka . .. .. Ta

, tresna ditulis , Dyah ditulis , swara ditulis , slamet ditulis

Sa ..

Pa

ga

Ba

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

34

di susun oleh Suradi, S.Pd

14. Aksara Swara a 15. Aksara rekan Kha Dza Fa/va Za Gha e i o u

16. Angka Jawa 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0

F. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Cooperatif STAD (STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DEVISIONS) G. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN Pert Kegia Aspek Kegiatan Pembelajaran Waktu em tan uan Awal 1) Guru menyiapkan psikis siswa dalam 10` menerima pelajaran 2) Guru menyebutkan tujuan pembelajaran. 3) Guru mengadakan apersepsi menulis jawa pada minggu kemarin tentang aksara jawa. 4) Guru memberikan informasi langkah pembelajaran dan membuat kelompok. Eksplorasi 1) Guru menerangkan tentang aksara rekan dan kegunaannya tugas menulis paragraf 1 2) Guru memberikan kuis pertama secara individual untuk menulis paragraf berhuruf jawa dengan menerapkan aksara rekan. 3) Siswa diminta menuju ke kelompok Inti 60 masing-masing. Elaborasi 4) Guru membagikan modul yang berisi tentang tugas menulis paragraf berhuruf jawa dengan menerapkan aksara rekan (siswa berdiskusi didalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas).
RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

Pendekatan Karakter 1) Kreatif 2) Disiplin 3) Kerjasama 4) Mandiri 5) Berpikir positif 6) Tanggung jawab 7) Pengendalia n emosi 8) Pantang menyerah 9) Kerja keras

35

di susun oleh Suradi, S.Pd

Konfirmasi

Akhir

5) Presentasi kelompok didepan kelas dipandu oleh guru. 6) Guru memberikan konfirmasi dan penguatan. 7) Siswa kembali ketempat duduk semula. 8) Guru memberikan kuis yang kedua secara individual. 9) Guru menilai secara individual dan memberikan skor perkembangan individu di setiap kelompoknya. 10) Guru memberikan reward/penghargaan kepada kelompok dengan kriteria : a. Super Team, skor rata-rata : 7,25 b. Great Team, skor rata-rata antara 20 dan 25 c. Good Team, skor rata-rata kurang dari 20 1) Guru menyimpulkan materi. 10 2) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya. Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendekatan Karakter 1) Kreatif 2) Disiplin 3) Kerjasama 4) Mandiri 5) Berpikir positif 6) Tanggung jawab 7) Pengendalia n emosi 8) Pantang menyerah 9) Kerja keras

Pert Kegia em tan uan Awal

Aspek

Eksplorasi 2 Elaborasi Inti Konfirmasi

Akhir

1) Guru menyiapkan psikis siswa dalam 10` menerima pelajaran 2) Guru menyebutkan tujuan pembelajaran. 3) Guru mengadakan apersepsi menulis jawa pada minggu kemarin tentang aksara jawa. 4) Guru memberikan informasi langkah pembelajaran dan membuat kelompok. 1) Guru meriview materi menulis aksara Jawa dengan menerapkan angka Jawa. 2) Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan menulis aksara Jawa dengan menerapkan angka 60 Jawa 3) Guru mengevaluasi jawaban siswa dan memberikan simpulan materi menulis aksara Jawa dengan menerapak angka Jawa 3) Guru menyimpulkan materi. 10 4) Mencatat pesan/tugas untuk rancangan materi berikutnya.

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

36

di susun oleh Suradi, S.Pd

H. SUMBER PEMBELAJARAN 1. Pedoman Penulisan Aksara Jawa 2. Pancadan Sinau Basa Kelas IX I. PENILAIAN 1. Tekhnik : Pemberian Tugas 2. Bentuk : Tertulis 3. Instrumen : a. Tertulis I. Angka Jawa ing ngisor iki urutna saka kang paling cilik nganti kang paling gedhe ! 1. 2. 3. 4. 5. Wangsulan : 1. 2. 3. 4. 5. II. Wacan ing ngisor iki seratna ing aksara Jawa ! Nalika dina minggu tanggal 23 Mei 2010 juragan Glendeh sing kondang cethile ngajak anake sing cacahe 2 menyang wonderiya ing jalan Sriwijaya 29 Semarang. Saperlu nyenengake ati. Sawise milang miling milih andhong juragan Glendheh takon marang kusir sing jenenge klithuk. Wangsulan : = = = = =

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

37

di susun oleh Suradi, S.Pd

Catatan Kepala Sekolah :

Mengetahui Kepala Sekolah

Kandangan, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran

Drs. R U P A D I NIP. 19661204 199702 1 001

S U R A D I, S.Pd NIP. 19840929 201001 1 021

RPP Bahasa Jawa Kelas IX Semester 1

38

di susun oleh Suradi, S.Pd

Anda mungkin juga menyukai