Anda di halaman 1dari 43

BAHAGIAN A

(i) - Ringkasan karangan


(ii) - Pemahaman petikan umum
PeIajar perIu meneIiti tugasan soaIan
(Nyatakan / jeIaskan / bincangkan dII)
BAHAGIAN A (i)
Ringkasan karangan ( 20 markah )
PerIu :Isi tersurat sahaja
:Isi berfokus
:Tiada pembukaan/ penutup
:Tidak meIebihi 80 patah
perkataan
Contoh SoaIan:
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian
buat satu ringkasan tentang usaha-usaha
yang diIakukan oIeh Perdana Menteri untuk
membangun negara. Panjang ringkasan
hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan.
BAHAGIAN A(ii)
Pemahaman petikan umum ( 10 markah )
Berdasarkan petikan BAHAGIAN A (i)
Ada 3 soaIan. Jawab semua soaIan.
Contoh SoaIan:
1. Apakah maksud "Wanita Pertama MaIaysia"?
[ 2 markah ]
2.Berdasarkan petikan,nyatakan empat sikap
terpuji yang boIeh dicontohi daripada
Perdana Menteri?
[ 4 markah ]
3. Pada pendapat anda, mengapakah kita
memerIukan pemimpin negara yang
berwibawa [ 4 markah ]
. Menepati tugasan.
2. Mengandungi isi-isi penting.
3. deanya berurutan.
4. Bahasanya baik dan lancar.
5. Menggunakan ayat-ayat sendiri.
6. Ayatnya ringkas, tepat dan padat.
7. Kesinambungan.
8. Penggunaan penanda wacana.
9. Tanda baca yang betul.
0. Satu perenggan sahaja.
.Jumlah perkataannya cukup.
. Baca dan fahami petikan.
2. Fahami tugasan.
3. Catatkan isi-isi penting mengikut kehendak
tugasan.
4. Susun isi mengikut urutan.
5. Rancang dan tulis ringkasan.
6. Satu ayat satu isi.
7. Jangan sertakan pendapat, ulasan / kesimpulan.
8. Jangan salin ayat bulat-bulat.
9. Bina ayat-ayat sendiri.
0. Gunakan penanda wacana.
. Semak ringkasan.
2. Pastikan jumlah perkataan cukup.
3. Catatkan jumlah perkataan.
Penambahan Sebenarnya, Lebih-lebih
lagi, Tambah lagi, dll
Perbezaan Walau bagaimanapun,
Namun demikian,
Sebaliknya, Jika
dibandingkan dengan, dll
Turutan Selain itu, Di samping itu,
Seterusnya, Akhirnya, dll
Kesimpulan Oleh sebab itu, Pendek
kata, Oleh itu, Jelaslah,
Pada keseluruhannya,
Demikianlah, dll
Jawapan ditulis dalam ayat yang lengkap.
Soalan : Menjelaskan maksud frasa
Soalan 2 :
Soalan pemahaman teks.
Jawapan boleh didapati daripada petikan.
Calon digalakkan agar memberikan
sekurang-kurang dua jawapan.
Soalan 3 :
Soalan KBKK bertanyakan pendapat calon.
Calon juga digalakkan agar memberikan
sekurang-kurangnya dua pandangan / cadangan.
BAHAGIAN B
Karangan berdasarkan bahan rangsangan
( 20 markah )
Bahan rangsangan membantu peIajar merangka
dan menuIis karangan
Panjang respons - tidak Iebih daripada 120
patah perkataan.
PerIu : DituIis seperti karangan biasa
: Ada permuIaan, isi dan penutup
: Berdasarkan tugasan soaIan
Contoh soaIan:
Lihat gambar di bawah dengan teIiti. Huraikan
pendapat anda tentang pentingnya menjaga
kemudahan awam. Panjang huraian anda
hendakIah tidak meIebihi 120 patah perkataan.
Baca soalan dengan teliti dan fahami bahan
rangsangan yang diberikan.
Kenal pasti dan gariskan tugasan soalan,
Sediakan rangka karangan berdasarkan
tugasan.
Tulis karangan seperti biasa : permulaan,
perkembangan isi dan penutup / kesimpulan.
Tulis karangan sehingga 20 patah perkataan
sahaja.
Semak karangan.
Surat Kiriman Biasa
Surat Kiriman Rasmi
Ucapan / Syarahan
Ceramah
Laporan
Wawancara / Dialog
Perbahasan
Rencana
Surat Kiriman Biasa
Surat Kiriman Rasmi
Ucapan / Syarahan
Ceramah
Laporan
Wawancara / Dialog
Perbahasan
Rencana
Fakta
Perbincangan
Pendapat
Keperihalan
Gambaran
Peribahasa
Fakta
Perbincangan
Pendapat
Keperihalan
Gambaran
Peribahasa
Kata tunggal & pelbagai kata terbitan
( kata berimbuhan ) gramatis
Pelbagai jenis ayat yang gramatis
Kosa kata luas & tepat
Frasa menarik
Ejaan dan tanda baca yang betul
dea yang releven
Huraian yang jelas
Contoh yang sesuai
Pengolahan yang menarik & berkesan
Pemerengganan
Menepati kehendak tugasan
Ungkapan yang mudah
Kesalahan yang minimum
Gambaran tentang skop yang akan dikupas. Gambaran tentang skop yang akan dikupas.
TakriIan terhadap pernyataan
dalam soalan yang dikemukakan.
TakriIan terhadap pernyataan
dalam soalan yang dikemukakan.
Isu yang dikemukakan mestilah tepat
dan sesuai dengan tajuk
Isu yang dikemukakan mestilah tepat
dan sesuai dengan tajuk
Kemukakan pendapat umum tentang
soalan yang dikemukakan
Kemukakan pendapat umum tentang
soalan yang dikemukakan
Jangan masukkan isi Jangan masukkan isi
Sekurang-kurangnya 3 atau 4 ayat Sekurang-kurangnya 3 atau 4 ayat
Menarik & ProduktiI Menarik & ProduktiI
Tidak boleh melebihi 1 perenggan Tidak boleh melebihi 1 perenggan
AYAT PEMBUKAAN
-ayat pertama yang memulakan karangan
-menyatakan perkara umum berkaitan tugasan
AYAT RANGSANGAN
-perincian kepada ayat pertama
-menyatakan secara umum tema tugasan
AYAT ARAH
-ayat terakhir dalam pendahuluan
-menjawab kata kunci tugasan karangan
Tajuk : Peperangan Mendatangkan Kesengsaraan
Kepada Manusia
Ayat
Pembukaan
Saban hari, berita demi berita
mengenai peperangan disiarkan dalam
akhbar dan majalah.
Ayat
Rangsangan
Tragedi seperti ini sebenarnya satu
kejadian yang amat menyedihkan dan
sepatutnya tidak berlaku ke atas
manusia yang mempunyai akal fikiran.
Ayat Arah Jika diteliti, peperangan membawa
banyak kesengsaraan kepada
manusia.
Tajuk : Kesan-kesan Negatif Penggunaan nternet
Kepada Remaja Hari ni
Ayat Pembukaan Selaras dengan perkembangan dunia
teknologi maklumat pada masa kini,
internet merupakan saluran utama
untuk mendapatkan maklumat secara
cepat dan mudah.
Ayat Rangsangan nternet merupakan satu rangkaian
maklumat yang boleh diperoleh melalui
komputer.
Ayat Rangsangan Kempen kerajaan "satu rumah, satu
komputer adalah sejajar dengan
perkembangan teknologi masa kini.
Ayat Arah Namun, di sebalik kebaikan yang
diperoleh daripada internet, terdapat
kesan negatif yang timbul tanpa dapat
disangkal lagi.
. Jenis definisi
2. Jenis pendapat
3. Jenis suasana/situasi
4. Jenis persoalan
5. Jenis peribahasa
6. Jenis sejarah
. Jenis definisi
2. Jenis pendapat
3. Jenis suasana/situasi
4. Jenis persoalan
5. Jenis peribahasa
6. Jenis sejarah
Contoh
Industri desa ialah industri yang
dijalankan secara kecil-kecilan dan
menggunakan bahan tempatan. Industri ini
biasanya dijalankan oleh penduduk luar
bandar secara turun-temurun sama ada
sebagai punca pendapatan atau mengisi
masa lapang. Antara industri desa itu ialah
membuat tikar, batik, barangan daripada
rotan atau buluh, perusahaan tembaga dan
sebagainya.
Contoh
Industri desa ialah industri yang
dijalankan secara kecil-kecilan dan
menggunakan bahan tempatan. Industri ini
biasanya dijalankan oleh penduduk luar
bandar secara turun-temurun sama ada
sebagai punca pendapatan atau mengisi
masa lapang. Antara industri desa itu ialah
membuat tikar, batik, barangan daripada
rotan atau buluh, perusahaan tembaga dan
sebagainya.
Contoh
Sesebuah negara yang ingin maju dan
makmur hendaklah berusaha untuk
meningkatkan produktiviti negara. Produktiviti
memainkan peranan penting dalam
pembangunan negara, terutamanya bagi
negara-negara membangun seperti Malaysia.
Menurut bekas Perdana Menteri, Datuk Seri
Dr. Mahathir Mohamad, produktiviti ialah
sesuatu yang positif, iaitu penggunaan
sesuatu sumber tenaga dengan berkesan
agar memberikan pulangan yang lebih
memuaskan.
Contoh
Sesebuah negara yang ingin maju dan
makmur hendaklah berusaha untuk
meningkatkan produktiviti negara. Produktiviti
memainkan peranan penting dalam
pembangunan negara, terutamanya bagi
negara-negara membangun seperti Malaysia.
Menurut bekas Perdana Menteri, Datuk Seri
Dr. Mahathir Mohamad, produktiviti ialah
sesuatu yang positif, iaitu penggunaan
sesuatu sumber tenaga dengan berkesan
agar memberikan pulangan yang lebih
memuaskan.
Contoh
Setiap tahun apabila bulan Ramadan
menjelang, gerai menjual kuih-muih, makanan
dan barangan lain bagaikan cendawan
tumbuh selepas hujan di tepi jalan. Gerai-gerai
makanan ini menjual berbagai-bagai jenis
juadah yang enak. Oleh yang demikian,
banyak pelanggan akan mengunjungi
gerai-gerai di situ untuk membeli makanan
pilihan mereka sebelum waktu berbuka puasa.
Contoh
Peristiwa hitam tanggal 3 Mei 969
membuktikan kepada kita bahawa perpaduan yang
wujud di negara kita tidak harus diterapkan hanya
pada satu kaum sahaja.Negara kita merupakan
sebuah negara yang mempunyai penduduk
berbilang kaum. Sudah semestinya perpaduan perlu
dipupuk dalam kalangan masyarakat yang terdapat
di negara kita. Persoalannya, mengapakah
pentingnya perpaduan antara kaum kepada
sesebuah negara?
Contoh 2
Rakyat Malaysia sepatutnya berbangga
dengan penggunaan Bahasa Melayu sebagai
bahasa rasmi di negara ini.KeIasihan berbahasa
dalam sesuatu bahasa akan menggambarkan
rakyat yang hidup bersatu dan berada di sebuah
negara yang maju.Hal ini bertepatan dengan
peribahasa 'bahasa menunjukkan bangsa.
Rakyat Malaysia yang berbilang kaum
seharusnya Iasih menggunakan Bahasa Melayu
semasa berhubung antara satu sama lain.
Contoh 2
Rakyat Malaysia sepatutnya berbangga
dengan penggunaan Bahasa Melayu sebagai
bahasa rasmi di negara ini.KeIasihan berbahasa
dalam sesuatu bahasa akan menggambarkan
rakyat yang hidup bersatu dan berada di sebuah
negara yang maju.Hal ini bertepatan dengan
peribahasa 'bahasa menunjukkan bangsa.
Rakyat Malaysia yang berbilang kaum
seharusnya Iasih menggunakan Bahasa Melayu
semasa berhubung antara satu sama lain.
Contoh
Pada tahun 972, pasukan bola sepak negara
kita telah berjaya melayakkan diri dalam
pertandingan bola sepak Sukan Olimpik di Munich,
Jerman. Kejayaan ini diulang pada tahun 980
apabila pasukan kita layak menyertai Sukan Olimpik
di Moscow, Russia. Pada akhir tahun 70-an dan
awal tahun 80-an, keupayaan pasukan bola sepak
negara kita setanding dengan keupayaan pasukan
Korea Selatan dan Jepun. Namun demikian, kini
mutu sukan bola sepak negara kita jauh merosot
atau ketinggalan berbanding dengan negara-negara
lain.
Isi Dalam Perenggan Isi Dalam Perenggan
Isi pokok yang akan dihuraikan Isi pokok yang akan dihuraikan
Huraian tentang isi yang dikemukakan Huraian tentang isi yang dikemukakan
Keterangan / Huraian lanjut tentang isi yang dikemukakan Keterangan / Huraian lanjut tentang isi yang dikemukakan
Bukti / Contoh yang relevan dengan isu yang dibincangkan Bukti / Contoh yang relevan dengan isu yang dibincangkan
Pengolahan mestilah jelas Pengolahan mestilah jelas
Sekurang-kurangnya 3 - 5 ayat Sekurang-kurangnya 3 - 5 ayat
Kosa kata yang luas Kosa kata yang luas
Satu isi satu perenggan Satu isi satu perenggan
AYAT TOPK / JUDUL
- menyatakan isi utama yang hendak disampaikan dalam
sesuatu perenggan
AYAT HURAAN
- huraian lanjut tentang isi utama yang dikemukakan
- memberikan penjelasan atau menyokong isi utama
AYAT CONTOH / BUKT
- mengandungi bukti atau contoh berkaitan isi
- bertujuan untuk memperkuat hujah
AYAT PENEGAS / PENYMPUL
- memberikan penegasan terhadap isi dan huraian
yang dikemukakan
Ayat Topik Satu daripada punca mutu sukan bola
sepak negara kita merosot ialah tahap
disiplin pemain yang rendah.
Ayat Huraian Sudah banyak kali disiplin pemain bola
sepak negara dipertikaikan ketika
menyertai sesuatu kejohanan.
Ayat Contoh Sebagai contohnya, pada suatu masa
dahulu, enam pemain bola sepak negara
terpaksa digantung beberapa bulan kerana
menghabiskan masa di pusat disko hingga
larut malam.
Ayat Penegas Perkara-perkara seperti inilah yang
menjadi halangan utama pasukan kita
untuk mencapai kejayaan.
Bincangkan punca-punca yang menyebabkan
mutu bola sepak di negara kita merosot.
Kesimpulan / Rumusan menyeluruh tentang isu yang dibincangkan Kesimpulan / Rumusan menyeluruh tentang isu yang dibincangkan
Menyatakan cadangan / saranan yang sesuai Menyatakan cadangan / saranan yang sesuai
Menyatakan harapan tentang isu yang dibincangkan Menyatakan harapan tentang isu yang dibincangkan
Menyatakan pendirian tentang pokok persoalan yang dikemukakan Menyatakan pendirian tentang pokok persoalan yang dikemukakan
Masukkan ungkapan atau peribahasa Masukkan ungkapan atau peribahasa
Sekurang-kurangnya 3 atau 4 ayat Sekurang-kurangnya 3 atau 4 ayat
Hanya 1 perenggan Hanya 1 perenggan
Penutup
AYAT PENYMPUL
- bertujuan untuk menyimpulkan / merumuskan
hujah-hujah yang telah dikemukakan
AYAT CADANGAN / SOKONGAN
- bertujuan untuk menyokong pendapat,
cadangan, buah fikiran,pandangan atau persoalan
yang dikemukakan
AYAT HARAPAN
- menyatakan harapan penulis berhubung dengan
isi-isi yang dikemukakan
Ayat Penyimpul Jadi, jelaslah kepada kita bahawa bahasa
rancangan kartun telah menanam sebegitu
banyak nilai negatif dalam kalangan
kanak-kanak dan remaja.
Ayat Sokongan Dalam usia yang masih muda, kanak-
kanak tidak patut dibiarkan hidup dalam
alam fantasi.
Ayat Harapan Keadaan yang sedemikian akan
memberikan satu gambaran yang salah
kepada mereka terhadap realiti hidup yang
sebenarnya.
Rancangan kartun di televisyen lebih banyak
mendatangkan keburukan daripada kebaikan
kepada kanak-kanak. Bahaskan.
Soalan
Anda ingin membuat aduan kepada persatuan pengguna tentang
barang-barang tidak bermutu yang banyak dijual di pasar-pasar raya.
Tuliskan surat aduan itu.
Soalan
Anda ingin membuat aduan kepada persatuan pengguna tentang
barang-barang tidak bermutu yang banyak dijual di pasar-pasar raya.
Tuliskan surat aduan itu.
-telah menjalankan perniagaan selama
empat tahun
-pada mulanya, menjual dengan harga yang
munasabah dan barang berkualiti
-kini, sebaliknya
-telah menjalankan perniagaan selama
empat tahun
-pada mulanya, menjual dengan harga yang
munasabah dan barang berkualiti
-kini, sebaliknya
-barangan yang dijual berkualiti rendah
-banyak tin yang kemek
-hampir tarikh luput
-dijual dengan harga yang lebih mahal
-barangan yang dijual berkualiti rendah
-banyak tin yang kemek
-hampir tarikh luput
-dijual dengan harga yang lebih mahal
Masalah barang tidak bermutu di Pasar Raya Maju Masalah barang tidak bermutu di Pasar Raya Maju
-tindakan segera perlu diambil
-jika tidak, akan merugikan pengguna
-mungkin menjejaskan kesihatan pengguna
-keracunan makanan
-tindakan segera perlu diambil
-jika tidak, akan merugikan pengguna
-mungkin menjejaskan kesihatan pengguna
-keracunan makanan
-hanya sebuah pasar raya di daerah ini
-selalu mengadakan jualan murah
-harganya serupa sahaja
-banyak pengguna tertipu dan terpedaya
-hanya sebuah pasar raya di daerah ini
-selalu mengadakan jualan murah
-harganya serupa sahaja
-banyak pengguna tertipu dan terpedaya
Soalan:
Rumah anda telah dimasuki pencuri. Beberapa barang berharga
dan wang tunai telah dicuri. Anda dikehendaki menyediakan
laporan tentang kejadian itu kepada pihak polis.
Soalan:
Rumah anda telah dimasuki pencuri. Beberapa barang berharga
dan wang tunai telah dicuri. Anda dikehendaki menyediakan
laporan tentang kejadian itu kepada pihak polis.
1. Bilakah anda menyedari kehilangan barang-barang tersebut?
2. Bilakah tarikh dan masa kejadian itu berlaku?
3. Di manakah rumah anda?
4. Apakah barang-barang yang dicuri?
5. Berapakah taksiran harga barang-barang yang hilang?
6. Bagaimanakah pencuri dapat masuk ke rumah?
7. Siapakah orang yang anda syaki?
1. Bilakah anda menyedari kehilangan barang-barang tersebut?
2. Bilakah tarikh dan masa kejadian itu berlaku?
3. Di manakah rumah anda?
4. Apakah barang-barang yang dicuri?
5. Berapakah taksiran harga barang-barang yang hilang?
6. Bagaimanakah pencuri dapat masuk ke rumah?
7. Siapakah orang yang anda syaki?
Kaedah ini bertujuan untuk menggerakkan
serta memandu anda berIikir dengan pantas.
Dikenali juga dengan kaedah 'One Husband
And Fives Wives ( 1 H & 5 W )
Kaedah ini bertujuan untuk menggerakkan
serta memandu anda berIikir dengan pantas.
Dikenali juga dengan kaedah 'One Husband
And Fives Wives ( 1 H & 5 W )
Soalan:
Anda telah menyaksikan satu kebakaran di kawasan perumahan
anda. Gambarkan suasana dan keadaan kebakaran tersebut
Soalan:
Anda telah menyaksikan satu kebakaran di kawasan perumahan
anda. Gambarkan suasana dan keadaan kebakaran tersebut
- berlaku pada pukul 3.00 petang berhampiran dengan rumah saya.
- disebabkan kecuaian salah seorang penghuni rumah tersebut.
- berpunca daripada dapur gas - kabelnya bocor.
- api terus merebak - tinggi menfulang dan terus menfilat rumah lain
yang berdekatan.
- feritan meminta pertolongan kedengaran di sana sini.
- tangisan bayi dan kanak-kanak sungguh menyedihkan.
- penghuni tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka.
- anggota bomba bertungkus lumus memadamkan api.
- polis berkawal untuk mengelak orang ramai menghampiri tempat
kefadian.
- kebakaran itu amat dahsyat dan kerugian dianggarkan RM1 futa.
- berlaku pada pukul 3.00 petang berhampiran dengan rumah saya.
- disebabkan kecuaian salah seorang penghuni rumah tersebut.
- berpunca daripada dapur gas - kabelnya bocor.
- api terus merebak - tinggi menfulang dan terus menfilat rumah lain
yang berdekatan.
- feritan meminta pertolongan kedengaran di sana sini.
- tangisan bayi dan kanak-kanak sungguh menyedihkan.
- penghuni tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka.
- anggota bomba bertungkus lumus memadamkan api.
- polis berkawal untuk mengelak orang ramai menghampiri tempat
kefadian.
- kebakaran itu amat dahsyat dan kerugian dianggarkan RM1 futa.
Kaedah ini lebih mencabar dan sesuai digunakan
untuk mengembangkan isi-isi yang memerlukan
perbincangan lanjut.
Kaedah ini lebih mencabar dan sesuai digunakan
untuk mengembangkan isi-isi yang memerlukan
perbincangan lanjut.
Tajuk : Kepupusan Haiwan
DeIinisi
Sebab-sebab kepupusan
Kemungkinan / Kesan kepupusan
Contoh / Bukti
Langkah-langkah untuk menangani
Cadangan-cadangan lain
Kesimpulan
Tajuk : Kepupusan Haiwan
DeIinisi
Sebab-sebab kepupusan
Kemungkinan / Kesan kepupusan
Contoh / Bukti
Langkah-langkah untuk menangani
Cadangan-cadangan lain
Kesimpulan
BAHAGIAN D
Kajian noveI (10 markah )
Satu soaIan sahaja.
PeIbagai jenis soaIan meIibatkan unsur-
unsur asas sastera.
Tidak semestinya mencakup kesemua
noveI yang dikaji daIam semua tingkatan.
NoveI yang dikaji:
a) Limpahan Darah Di Sungai Semur
b) TimuIak KapaI Perang
c) Ekspedisi
BERDASARKAN NOVEL YANG DKAJ
LMPAHAN DARAH D SUNGA SEMUR
( TNGKATAN )
TMULAK KAPAL PERANG
( TNGKATAN 2 )
EKSPEDS
( TNGKATAN 3 )

Anda mungkin juga menyukai