Anda di halaman 1dari 85

Fail Meja ISI KANDUNGAN FAIL MEJA Bab 1.0 Pendahuluan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.

6 2.0 Falsafah Pendidikan Negara Visi, Misi dan Falsafah sekolah Objektif Sekolah Piagam Pelanggan Budaya Kerja Sekolah Carta Organisasi Sekolah Isi Kandungan Muka surat

Panduan Am untuk Staf Sekolah 2.1 Panduan Staf

3.0

Senarai Tugas, Tanggungjawab dan Hubungan dengan Pegawai lain. 3.1 3.2 Guru Matapelajaran Guru Penyelaras ICT

4.0

Senarai Tugas dan Tanggungjawab 4.1 4.2 Guru Matapelajaran Guru Penyelaras ICT

5.0 6.0

Senarai Keahlian Jawatankuasa yang dianggotai Norma Kerja 6.1 6.2 Guru Matapelajaran Guru Penyelaras ICT

7.0

Proses Kerja, Carta Aliran & Senarai Semak 7.1 7.2 Guru Matapelajaran Guru Penyelaras ICT

8.0 9.0

Senarai Tugas Harian Lampiran

Fail Meja

Bab 1 PENDAHULUAN _____________________________________


1.1. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

1.2.

VISI

MISI

FALSAFAH SEKOLAH

Fail Meja

1.3.

OBJEKTIF SEKOLAH
Meningkatkan semua pelajar. pencapaian kuantiti dan kualiti dalam bidang Kurikulum

Meningkatkan pencapaian kuantiti dan kualiti dalam bidang KoKurikulum semua pelajar. Meningkatkan kecemerlangan disiplin dan sahsiah pelajar Mewujudkan rasa cintakan sekolah dan menyemai semangat penjagaan alam sekitar di kalangan pelajar. Melahirkan pelajar yang berilmu, beramal dan berbakti kepada bangsa dan agama. Meningkatkan kredialibiti, wibawa dan krisma staf sekolah yang berterusan kea rah pencapaian taraf profesonalisme yang tinggi. Mengamalkan sikap dan perlakuan menjadikan asas bagi amalan hidup. yang berpandu nilai murni dan

Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif sejajar pembangunan rohani, emosi dan intelek di kalangan warga sekolah. Meningkatkan pengelibatan kerjasama dan sumbangan sekolah dengan ibu bapa serta masyarakat setempat. dua hala

dengan

antara

1.4.

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga dengan penuh komited dan berjanji untuk memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut : i. Murid : Memberi pendidikan yang terbaik dan menyeluruh mengikut kehendak KPM dan FPK. Melaksanakan pengajaran, pembelajaran dan penilaian secara berkesan mengikut standard kualiti yang ditetapkan oleh KPM dan panitia mata pelajaran sekolah. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, harmoni, kasih saying dan mesra kepada semua murid. Memastikan kebajikan dan keselamatan murid dititikberatkan pada setiap masa.

Fail Meja Melaksanakan kegiatan KoKurikulum secara berkesan sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan melalui aktiviti yang terancang. Memastikan murid yang berbakat diberi sepenuhnya sehingga mencapai peringkat KoKurikulum. bimbingan dan tertinggi dalam galakan bidang

ii.

Ibu Bapa dan Penjaga : Memberi maklum balas dengan kadar segera. sewajarnya terhadap semua urusan pelanggan

Memberikan ruang dan masa untuk pelanggan membuat penilaian terhadap inisiatif guru bagi tempoh 6 hingga 12 bulan Memberikan peluang bersemuka antara guru dan ibu bapa secara mesra untuk mendapatkan maklumbalas dan tindakan susulan Menghargai usaha pelanggan mengemaaskini data, pembelajaran dan agenda meningkatkan prestasi anak-anak. memantapkan

Menerima dan mengalu-alukan komen konstruktif ibu bapa secara hikmah dan melalui saluran yang betul.

iii.

Stakeholders : Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD, PPG, JPN dan KPM mendapat maklum balas dalam tempoh 3 hari.

iv.

Guru dan Anggota Khidmat Sokongan : Memastikan setiap guru dan anggota khidmat sokongan dilayan secara adil dan saksama. Mematuhi segala arahan dan dasar yang telah ditetapkan.

Fail Meja

1.5.

BUDAYA KERJA SEKOLAH


Memahami dan menghayati : Falsafah Pendidikan Negara. Visi, Misi, Matlamat dan Objektif Sekolah. Memelihara dan mempertingkatkan Kementerian Pelajaran setiap masa. imej sekolah, Pejabat,Jabatan dan

Mementingkan mutu dan kesan pendidikan. Menentukan objektif setiap tugas. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil. Mengamalkan perkhidmatan penyayang. Kepimpinan melalui teladan. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. Kerja adalah ibadah.

Fail Meja

1.6.

CARTA ORGANISASI

Fail Meja

Bab 2 PANDUAN AM UNTUK STAF SEKOLAH _____________________________________


2.1.
i.

PANDUAN STAF
Arahan Am

a. Selaku pegawai kerajaan, Guru dan Anggota Khidmat Sokongan adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua Guru dan Anggota Khidmat Sokongan dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut. b. Guru dan Anggota Khidmat Sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh mentafsir dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain. c. Guru hendaklah menghayati tatasusila Profesion Keguruan dan menjunjungnya sebagai satu Profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata. d. Semua guru dan anggota khidmat sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang. e. Guru hendaklah Pendidikan Negara. mengamal dan menghayati falsafah dan matlamat

f. Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas. g. Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah. h. Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. ii. a. Kedatangan Jadual Waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.

Fail Meja b. Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 25 minit sebelum waktu belajar dan menandatangani Buku Rekod Kehadiran semasa sampai dan waktu balik sekolah. Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memberitahu pihak sekolah secepat mungkin supaya jadual waktu ganti dapat disediakan. Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan. Keluar Waktu Sekolah a. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan pelajaran / Pejabat Pelajaran Gabungan / Pejabat pelajaran Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Guru Besar / Penolong Kanan. Sebelum meninggalkan sekolah guru diminta membuat anjal masa mengajar / meninggalkan kerja bertulis untuk pelajar melalui Penolong Kanan. Guru dikehendaki mengisi borang kebenaran keluar dan dituliskan dalam Buku Rekod keluar, dapatkan tandatangan Guru Besar / Penolong Kanan sebelum keluar.

c.

d.

iii.

b.

c.

iv.

Cuti a. Cuti Penggal / Semester Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP(PP)0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal / semester sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada tugas mengajar. Cuti Rehat (Rujuk Pekeliling Terkini) Cuti Rehat mengganti Cuti Sambilan ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja. Kalau ianya tidak habis digunakan boleh dijual. Cuti Rehat ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab kecemasan dan upacara agama bagi tempoh tujuh (7) hari dalam setahun. Cuti Sakit

b.

c.

Fail Meja Sijil Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh Doktor Swasta yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan kerajaan. Sijil Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh Doktor Swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun. Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putusputus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian untuk menentukan pembayaran gaji. Cuti Tanpa Gaji Mengikut Perintah Am Bab C, cuti tanpa gaji dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Cuti Tanpa Gaji daripada anggota khidmat sokongan hanya boleh diberi selepas habis semua cuti rehatnya. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 40 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari. Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun. Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah Pelajaran Negeri, Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum tarikh mula cuti. Cuti Keluar Negeri Semua guru yang hendak bercuti ke luar negeri mesti mendapatkan kelulusan dari Jabatan. Sila isikan borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

d.

e.

v. a.

Pakaian Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan. Pakaian rasmi baju Melayu lengkap dengan bersongkok digalakkan dipakai pada setiap hari Jumaat dan baju batik dipakai setiap 1hb dan 15hb setiap bulan bertugas.

b.

c.

Fail Meja d. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang sesuai. Pakaian guru semasa di kelas SBT digalakkan berpakaian rasmi sekolah, diwajibkan memakai seluar panjang, baju T shirt berkolar sahaja yang dibolehkan. Seluar pendek, baju T shirt tidak berkolar dan selipar tidak dibenarkan semasa mengajar di kelas. Guru yang mengajar Pendidikan jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai. Perhubungan Sesama Guru dan Anggota Khidmat Sokongan a. Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan professional yang baik dan sihat sesame guru dan sentiasa dapat mengawal tuturkata mereka. Juga diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan kepada guru atau anggota khidmat sokongan ataupun pelajar. Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status sosial, ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah. Bilik Guru Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah dianggap sebagai `non-teaching period` dan bukannya `free period`. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman manamana pihak.

e.

f.

vi.

b.

c.

vii. a.

b.

c. d.

viii. Perjawatan Dan Pengajaran a. Jikalau guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh berurusan dengan Pembantu tadbir atau Guru Besar.

Fail Meja b. Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Guru Ketua Panitia, Penolong Kanan atau Guru Besar. Tugas. a. Guru diberikan tugas berbentuk Kurikulum, KoKurikulum, Pentadbiran dan Tugas-tugas lain, mereka mesti melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab. Guru apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan misalnya, menghadiri mesyuarat, pergi ke Pejabat Pelajaran atau ke sekolah lain, guru hendaklah mengambil tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakan tanpa kebenaran Guru Besar. Rekod Mengajar. a. Setiap guru mempunyai sebuah Buku/Fail Rekod Mengajar dan bertanggungjawab terhadap keselamatan buku/fail tersebut. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku/Fail ini hendaklah diserahkan ke pejabat Guru Besar pada hari Jumaat atau hari Isnin untuk disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran. Jika seseorang guru bercuti atau tidak dapat hadir, hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran. buku/fail tersebut

ix.

b.

x.

b.

c.

Buku/Fail Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat Guru Besar pada hari terakhir tahun persekolahan setiap tahun. Jadual Waktu.

xi. a.

Jawatankuasa Jadual Waktu hendaklah mengubal Jadual Waktu Induk setiap tahun atas perbincangan dengan Guru Besar ataupun Penolong Kanan Pentadbiran. Guru Kelas hendaklah menyediakan dipamerkan dalam kelas sendiri. satu salinan jadual waktu untuk

b.

c.

Setiap guru hendaklah menyerahkan satu salinan jadual waktu persendirian dan kelas kepada Penolong Kanan Pentadbiran. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran. Jadual Kedatangan Pelajar.

d.

xii.

Fail Meja a. Setiap Guru Kelas akan diberi sebuah buku kedatangan pelajar. Guru bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan. Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada setiap hari oleh guru kelas pada waktu pertama. Sekiranya guru kelas tidak hadir, guru kedua masuk di kelas tersebut bertanggungjawab menandanya. Buku ini hendaklah sentiasa berada di bilik guru (di tempatkan yang dikhaskan). Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang-seli dalam satu minggu, ibu bapa / penjaga hendaklah dihubungi secara bertulis. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru yang dipertanggungjawabkan. Guru tidak kebenaran. dibenarkan membawa balik Buku Kedatangan Murid tanpa

b.

c.

d.

e.

f.

xiii. Keselamatan Harta Benda Sekolah. a. Semua guru bertanggungjawab menjaga keselamatan harta benda sekolah. Guru tidak dibenarkan membawa balik harta benda sekolah terutama notebook tanpa kebenaran (hendaklah mengisi borang / menulis surat). Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah. Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alatalat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain.

b.

c.

xiv. Kebersihan a. Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Alatan membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan baik dan disimpan dengan selamat. Penolong Kanan, Anggota Khidmat Sokongan dan guru mempunyai bilik khas bertanggungjawab untuk menjaga bilik tersebut. lain yang

b.

Fail Meja c. Kebersihan kawasan sekolah khidmat sokongan dan pelajar. Surat-menyurat Semua surat rasmi hendaklah ditandatangan Guru Besar atau melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak berkenaan. Ada surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut. Jika surat itu dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan Guru Besar, surat itu boleh disimpannya sendiri setelah mengambil tindakan. Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar, dan Guru Besar mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaan, maka guru itu hendaklah : Mengambil fail yang berkenaan di pejabat am, jika fail itu tidak ada dalam simpanannya. Mengambil tindakan yang diperlukan. Memulangkan semula fail tersebut ke pejabat am. xvi. Pergi ke Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran a. Guru-guru tidak digalakkan pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Gabungan / Daerah untuk urusan peribadi. adalah tanggungjawab semua guru, anggota

xv. a.

b.

c.

d.

xvii. Pelawat a. Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar / Penolong Kanan terlebih dahulu, sebelum berjumpa Guru / Anggota Khidmat Sokongan /Mana-mana Murid berkenaan. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Guru Besar atau wakilnya.

xviii. Membeli Barang. a. Guru yang hendak menggunakan borang. membeli barang mesti memohon kebenaran dengan

b.

Borang tersebut mesti mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia dan Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Guru Besar.

Fail Meja c. Semua pembelian yang melebihi RM50.00 mesti dibuat melalui Pesanan tempahan. Segala invois mesti ditandatangani oleh merekodkan dalam buku stok dengan kemas. guru yang Borang

d.

menerima

dan

xix. Kegiatan KoKurikulum a. Kegiatan KoKurikulum akan diaturkan oleh Penolong Kanan KoKurikulum. Kehadiran guru untuk menjalankan kegiatan ini adalah wajib. Semua guru akan ditugaskan menjadi Penasihat Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur. Perhimpunan Sekolah Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa-masa dan hari-hari yang ditetapkan. Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemas berlengan panjang. Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri dan lagu Sekolah. Kegiatan KoKurikulum.

b.

xx. a.

b. c.

xxi. Mesyuarat Guru dan Staf a. Dari masa ke semasa Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru / staf. Kedatangan / Kehadiran semua guru dan anggota khidmat sokongan ke mesyuarat ini adalah diwajibkan. Guru juga diwajibkan menghadiri mesyuarat yang anjurkan / dipanggil oleh Penolong Kanan / Ketua Panitia.

b.

xxii. Buku Stok / inventori a. Penolong Kanan atau Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini. Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Guru Besar.

xxiii. Tanda Nama. a. Semua guru dan anggota khidmat sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah / di luar sekolah.

xxiv. Keahlian Kelab Guru / PIBG a. Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah.

Fail Meja b. Jumlah yuran kelab guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

xxv. Penggunaan Alat-alat a. b. c. Penggunaan alat-alat hendaklah betul serta mengikut peraturan. Mesti mendapat kebenaran daripada Ketua atau penjaga stok. Bertanggungjawab menggunakan alat-alat kembali dengan segera serta berkeadaan baik. dengan baik dan memulangkan

d.

Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta.

xxvi. Arahan dan Pekeliling a. Setiap arahan dan surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya. Sekiranya arahan dan surat pekeliling menyimpannya di dalam fail khas. itu diberi terus, guru hendaklah

b.

c.

Sekiranya surat pekeliling itu dari Kementerian, Jabatan Pelajaran / PPG / PPD guru hendaklah mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil.

xxvii. Telefon / Fax a. Penggunaan telefon / fax hanyalah untuk urusan rasmi hendaklah menggunakan telefon awam / hp atas urusan peribadi. sahaja. Guru

xxviii. Kunci. a. b. Semua kunci mesti disimpan di tempat khas di bilik guru. Kunci Bilik Am, Guru Besar, Penolong Kanan dan Pembantu Tadbir sahaja dibenarkan menyimpannya. Jika ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu dia mestilah mendapat kebenaran Guru Besar. Guru tersebut bertanggungjawab terhadap bilik tersebut sepenuhnya.

c.

xxix. Acara atau Majlis Sekolah. a. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah.

Fail Meja

Bab 3 SENARAI TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN _____________________________________
3.1. GURU MATA PELAJARAN
Kuasa Yang Diberi Menyediakan Melaksanakan Menyediakan Melaksanakan Memastikan Menguruskan Melaksanakan Menyediakan Menguruskan Melaksanakan Menyediakan Memastikan Melaksanakan Memastikan Menguruskan Melaksanakan Menyediakan Menguruskan Melaksanakan Memastikan Menguruskan Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Ketua Panitia / Guru mata pelajaran Guru kelas / penyelaras tahun Ketua Panitia. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Mengeluarkan arahan semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan, pengurusan dan pelaksanaan.

Tugas Dan Tanggungjawab

Menyediakan rancangan pelajaran. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Memeriksa buku latihan pelajar.

Penolong Kanan Memastikan arahan semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan, pengurusan dan pelaksanaan dijalankan

Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

Ketua Panitia / Setiausaha Peperiksaan Ketua Panitia.

Memeriksa skrip jawapan pelajar.

Memeriksa kerja kursus pelajar.

Ketua Panitia.

Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Panitia.

Ketua Panitia.

Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah.

Guru Kelas / pembantu

Fail Meja

Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

Menyediakan Memastikan Menguruskan Melaksanakan Menyediakan Menguruskan Melaksanakan

Guru pusat sumber / penyelaras

Menghadiri kursus yang berkaitan.

Pegawai berkenaan

Fail Meja

3.2.

GURU PENYELARAS ICT


Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pihak pengurusan sekolah / Panitia / Pusat Sumber Juruteknik Komputer / Pihak pengurusan sekolah / Panitia / Unit kaunseling / Unit Disiplin / Pusat Sumber

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan, pengurusan dan pelaksanaan ICT.

Tugas dan Tanggungjawab

Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal

Mengesahkan Meluluskan Memeriksa Mengurus Melaksana Menyelenggara Membantu Memastikan Menyediakan Merancang Memantau Menyediakan Memastikan Menguruskan

Penolong Kanan Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan, pengurusan dan pelaksanaan ICT.

Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru

Juruteknik Komputer / Pihak pengurusan sekolah / Panitia / Unit kaunseling / Unit Disiplin / Pusat Sumber / Guru-guru Juruteknik Komputer / Guru-guru / Pihak Pengurusan sekolah

Melatih guru dan staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti seharian. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.

Melatih Memantau

Memberi input

Juruteknik Komputer / Pihak pengurusan sekolah

Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Sebagai pengurus e-mel / akaun talian sekolah Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasardasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh

Memantau Melapor

Juruteknik Komputer / Pihak pengurusan sekolah

Menguruskan

Pihak pengurusan sekolah / Guru-guru Juruteknik Komputer / Pihak pengurusan sekolah

Memantau Melapor

Fail Meja
KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat Memastikan integriti dan keselamatan data. Pihak pengurusan sekolah / Juruteknik Komputer

Membantu Menyedia

Menyelenggara Memantau Menguruskan

Pihak pengurusan sekolah / Juruteknik Komputer Juruteknik Komputer / Pihak pengurusan sekolah / Panitia / Unit kaunseling / Unit Disiplin / Pusat Sumber / Guru-guru Juruteknik Komputer / Pihak pengurusan sekolah / Panitia / Pusat Sumber

Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.

Memberi input Membantu Memastikan Memantau

Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan.

Menyediakan Menjalankan Menyediakan Memantau Menyelesaikan

Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.

Menyediakan Memastikan Menguruskan Melaksanakan

Juruteknik Komputer / Pihak pengurusan sekolah / panitia / Unit kaunseling / Unit Disiplin / Pusat Sumber / Guru-guru Pihak pengurusan sekolah

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.

Melaksanakan Memberi maklumat

Fail Meja

Bab 4 GURU MATAPELAJARAN _____________________________________


4.1.

GURU MATAPELAJARAN

Objektif Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

Senarai Tugas Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sekatan pelajaran dan huraian mata pelajaran berkenaan. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir tiap penggal / semester bagi setiap darjah. Mempunyai sebuah Buku / Fail Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun / sepenggal / seminggu / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan murid kepada Guru Besar /Wakilnya pada masa yang dikehendaki. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya.

Fail Meja Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. Mengesan kelemahan bimbingan dalam kelas. pelajar dan menjalankan kelas pemulihan /

Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran dan PPG / PPD. Memastikan keselamatan pelajar di makmal / di bilik khas / bilik KH serta mengawasi penggunaan peralatan. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / PPG / PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Melaporkan kepada Guru Kanan mata Pelajaran / Ketua Panitia tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. Mengadakan yang diajar. sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas

Membantu menguruskan Bank soalan. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang berada di kawasan sekolah terutama di bilik darjah. Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa Besar dari masa ke semasa. yang guru disiplin bila

diluluskan

oleh

Guru

Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar / Penolong Kanan dari masa ke semasa.

Fail Meja

4.2.

GURU PENYELARAS ICT

Objektif Mengujudkan satu sistem urus tadbir ICT sekolah yang berkesan. Menyediakan & menyelenggara kemudahan ICT untuk kegunaan sekolah. Membantu penyelarasan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan budaya ICT sekolah dikalangan pentadbir, guru dan murid.

Senarai tugas Bertanggungjawab kepada Guru Besar dan Penolong Kanan 1 dalam melaksana dan mengambil tindakan susulan keatas perkara-perkara berikut: i. ii. a. Merancang dan mengajar Mata pelajaran antara 12 waktu seminggu. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Mengurus, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS dll bagi rangkaian Schoolnet, EGNet, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dan sebagainya Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dan sebagainya Help-desk dan 1st Level Support Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.

iii.

a.

b.

c.

d. e.

Fail Meja f. g. h. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. Memastikan garis panduan/peraturan/tata infrastruktur teknologi dipatuhi. Membantu merancang (consumables). Menjalankan rosak. kerja-kerja dan menguruskan cara selesa bagi bilik-bilik

i.

penggunaan

kemudahan

j.

pembelian

bahan

habis

guna

k.

baik

pulih

dan

penyelenggaraan

komputer

yang

iv.

Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pembelajaran.

membantu serta pengajaran dan

a.

Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video, penggunaan LCD projector, TV connector dan sebagainya. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

b.

c.

v.

a.

Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar--pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian.

b.

vi.

a.

Fail Meja b. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian. Memberi input di pengurusan sekolah. dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk

vii.

viii.

Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan. Sebagai pengurus e-mel. Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, ISIS, WINJAWS, SISTEKS, SAPP, SMM, SSDM, SBT dsb Memastikan integriti dan keselamatan data. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkahlangkah seperti berikut: Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik.

a.

ix. a. x.

xi.

xii. a.

b.

c.

d.

e. f.

g.

Fail Meja Memastikan komputer bebas dari virus. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan. xiii. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian, perkakasan dan perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-mail, Internet, Printer, dan lain-lain. Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan, sistem pengoperasian, sistem rangkaian atau perisian-perisian dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (end user) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan. Menjalankan ditetapkan. Configuration Management Audit mengikut jadual yang

a.

b.

c.

xiv.

a.

b.

Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian, tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah. Menyediakan garis infrastruktur teknologi. panduan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan

c. xv. a.

b. xvi.

Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah

a.

Fail Meja

Bab 5 SENARAI KEAHLIAN JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI _____________________________________


Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan.
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Jawatankuasa Jenis Keanggotaan

Fail Meja

Bab 6 NORMA KERJA _____________________________________


6.1. GURU MATA PELAJARAN
Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan 1 1 Mengikut keperluan Jika ada Berterusan Jika ada Berterusan

Bil

Jenis Kerja

Masa yang Diambil

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyediaan Rancangan Pengajaran

60 minit 5 hari bekerja 20 minit 120 minit 30 minit Jika ada Mengikut keperluan Berterusan

Menjalankan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Memeriksa Buku Latihan Murid Menggubal Soalan Peperiksaan Prestasi

Memeriksa Skrip Jawapan Pelajar Kerja Kursus Pelajar Menghantar Buku Latihan / Nota Kepada Ketua Panitia Memastikan Keselamatan Pelajar Semasa di Makmal, Bengkel dan Kerja Luar Bilik Darjah Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran Menghadiri Kursus yang Berkaitan

9 10

Mengikut keperluan Mengikut keperluan

Jika ada Jika ada

Fail Meja

7.1. GURU PENYELARAS ICT


Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1

Bil

Jenis Kerja

Masa yang Diambil

Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak. Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb Help-desk dan 1st Level Support Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah Menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi

120 minit

50 minit

3 4 5 6

20 minit 120 minit 30 minit 5 hari berkerja

1 1 Jika ada Berterusan

15 minit

30 minit

Jika ada

Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata. Tidak melibatkan masa yang diambil jika melibatkan pihak kedua seperti JPNS, PPD, vendor dsb. Masa dan jumlah unit urusan yang telah dilaksanakan bergantung kepada pengalaman dan maklumbalas serta kerjasama daripada pihak yang diperlukan

Fail Meja

Bab 7 PROSES KERJA, CARTA ALIRAN & SENARAI SEMAK _____________________________________


7.1.
a.

GURU MATAPELAJARAN
Proses Kerja Penyediaan Rancangan Pengajaran
Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Mata Pelajaran Undang-Undang / Peraturan

Mendapatkan buku rekod mengajar dari pejabat Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada ketua panitia Melengkapkan buku rekod mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian Menyerahkan ke pejabat setiap hujung minggu Mengambil semula buku rekod mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh guru besar

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Penyediaan Rancangan Pengajaran


Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Mendapatkan buku rekod mengajar dari pejabat Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada ketua panitia Melengkapkan buku rekod mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian Menyerahkan ke pejabat setiap hujung minggu Mengambil semula buku rekod mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh guru besar

Catatan

Fail Meja a. Proses Kerja Menjalankan Proses Pengajaran dan Pembelajaran


Proses Kerja Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa Memastikan kelas dalam keadaan baik Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam buku kawalan kelas Set induksi Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada murid dan menilai pangajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak Membimbing pelajar yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni Membuat tindakan seterunya dengan memberikan latihan tambahan dan kerja rumah Ucapan terima kasih kepada guru Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Mata Pelajaran Undang-Undang / Peraturan

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Menjalankan Proses Pengajaran dan Pembelajaran


Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa Memastikan kelas dalam keadaan baik Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam buku kawalan kelas Set induksi Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada murid dan menilai pangajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak Membimbing pelajar yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni Membuat tindakan seterunya dengan memberikan latihan tambahan dan kerja rumah Ucapan terima kasih kepada guru

Catatan

Fail Meja a. Proses Kerja Memeriksa Buku Latihan Murid


Proses Kerja Memberi latihan kepada murid mengikut tajuk Mengumpul buku latihan murid Menyemak latihan murid Mengembalikan buku latihan kepada murid Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Mata pelajaran Undang-Undang / Peraturan

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Memeriksa Buku Latihan Murid


Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Memberi latihan kepada murid mengikut tajuk Mengumpul buku latihan murid Menyemak latihan murid Mengembalikan buku latihan kepada murid

Catatan

Fail Meja a. Proses Kerja Menggubal Soalan Peperiksaan Prestasi


Proses Kerja Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan Menyerahkan soalan untuk disemak oleh ketua bidang Menyerahkan soalan ke pejabat untuk diperbanyakkan Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah Meletakkan soalan di pejabat pada hari peperiksaan berlangsung Guru mata pelajaran Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Menggubal Soalan Peperiksaan Prestasi


Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan Menyerahkan soalan untuk disemak oleh ketua bidang Menyerahkan soalan ke pejabat untuk diperbanyakkan Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah Meletakkan soalan di pejabat pada hari peperiksaan berlangsung

Catatan

Fail Meja a. Proses Kerja Memeriksa Skrip Jawapan Pelajar


Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan/pejabat Menanda skrip jawapan murid Menyerahkan markah kepada guru kelas Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada murid Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid Membuat tindakan susulan.

Guru mata pelajaran

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Memeriksa Skrip Jawapan Pelajar


Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja

Catatan

Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan/pejabat Menanda skrip jawapan murid Menyerahkan markah kepada guru kelas Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada murid Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid Membuat tindakan susulan.

Fail Meja a. Proses Kerja Kursus Pelajar


Proses Kerja Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Mengumpul hasil kerja kursus dari murid mengikut jadual. Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok dan disket / cd. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru mata pelajaran Undang-Undang / Peraturan

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Kerja Kursus Pelajar


Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Mengumpul hasil kerja kursus dari murid mengikut jadual. Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok dan disket / cd.

Catatan

Fail Meja a. Proses Kerja Menghantar Buku Latihan / Nota Kepada Ketua Panitia
Proses Kerja Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Mengumpul semua buku latihan murid Menyemak dan membuat pengesahan. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah, sederhana, dan terbaik dari kelas masingmasing. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Panitia ). Membuat tindakan susulan. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru mata pelajaran Undang-Undang / Peraturan

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Menghantar Buku Latihan / Nota Kepada Ketua Panitia
Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Mengumpul semua buku latihan murid Menyemak dan membuat pengesahan. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah, sederhana, dan terbaik dari kelas masingmasing. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Panitia ). Membuat tindakan susulan.

Catatan

Fail Meja a. Proses Kerja Memastikan Keselamatan Pelajar Semasa di Makmal, Bengkel dan Kerja Luar Bilik Darjah
Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru mata pelajaran Undang-Undang / Peraturan

Mengarahkan murid berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan murid supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. Mengarahkan murid mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. Mengarahkan murid membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. Mengarahkan murid mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan murid keluar secara beratur.

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Memastikan Keselamatan Pelajar Semasa di Makmal, Bengkel dan Kerja Luar Bilik Darjah
Proses Kerja Tandakan Tindakan ( )

Catatan

Mengarahkan murid berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan murid supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. Mengarahkan murid mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. Mengarahkan murid membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. Mengarahkan murid mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan murid keluar secara beratur.

Fail Meja a. Proses Kerja Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Proses Kerja Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru mata pelajaran Undang-Undang / Peraturan

Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk

Catatan

Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

Fail Meja a. Proses Kerja Menghadiri Kursus yang Berkaitan


Proses Kerja Mendapatkan surat arahan dari Guru Besar. Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan. Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guruguru lain. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru mata pelajaran Undang-Undang / Peraturan

Fail Meja b. Carta Aliran

Fail Meja c. Senarai Semak Menghadiri Kursus yang Berkaitan


Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja

Catatan

Mendapatkan surat arahan dari Guru Besar. Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan. Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guruguru lain.

Fail Meja

7.2.
a.

GURU PENYELARAS ICT


Proses Kerja Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak

Proses Kerja Terima aduan kerosakan i. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. ii. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. Hubungi Help Desk vendor dan nombor log. ii. Rekod nombor log dalam buku log. iii. Pastikan vendor hadir memperbaiki kerosakan. ke lokasi untuk dapatkan

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengurusan sekolah

Undang-Undang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa

Guru Penyelaras ICT

iv. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. v. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA14). Jika tiada jaminan: i. Cuba baiki kerosakan ii. Jika tidak boleh membaikinya sendiri, isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). iii. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. iv. Setelah itu, dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. v. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPNS datang ke sekolah: i. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa

Fail Meja
perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. iii. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan, pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika boleh dibaiki di lokasi, pastikan vendor membaikinya. ii. Jika perlu dibaiki di luar, pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru, iii. Jika telah dibaiki, vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan, barulah menandatangani Borang PPPP ini. iv. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. v. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14). Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa

Fail Meja b. Carta Aliran

Mula

Terima aduan kerosakan

Kenalpasti jenis alat & kerosakan


Y a Hubungi Helpdesk vendor

Jaminan masih ada?


Tidak

Dapatkan No Log

Cuba baiki kerosakan


Tidak

Isi Borang AKP Pastikan vendor hadir untuk pembaikan Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan

Dapatkan pengesahan kerosakan dari PK1/GPICT/Wakil Dapatkan pengesahan dari Pengetua/ GuruBesar/Wakil Kemuka Borang AKP ke Sektor ICT & Maklumat

Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan

B
Tamat

Fail Meja

Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada vendor Minta vendor isi Borang PPP
Tidak

Semak di sekolah

Perlu dibawa keluar?


Y

Minta vendor KMKC

isi

Borang

Tamat

Pastikan vendor membaikinya

Baiki di lokasi
Tidak

Minta vendor Borang KMKP

mengisi

Pastikan guru tandatangan Borang KMKP Pastikan vendor Borang PPPP isi

Minta guru semak peralatan ICT sama ada pembaikan telah dibuat Guru tandatangan Borang PPPP

Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat

Fail Meja c. Senarai Semak Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak

Proses Kerja Terima aduan kerosakan iii. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. iv. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: vi. Hubungi Help Desk vendor dan nombor log. vii. Rekod nombor log dalam buku log. viii. Pastikan vendor hadir memperbaiki kerosakan. ke lokasi untuk dapatkan

Tandakan Tindakan ( )

Catatan

ix. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. x. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA14). Jika tiada jaminan: vi. Cuba baiki kerosakan vii. Jika tidak boleh membaikinya sendiri, isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). viii. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. ix. Setelah itu, dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. x. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPNS datang ke sekolah: iv. Tunjukkan perkakasan yang rosak v. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat.

Fail Meja
vi. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan, pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): vi. Jika boleh dibaiki di lokasi, pastikan vendor membaikinya. vii. Jika perlu dibaiki di luar, pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru, viii. Jika telah dibaiki, vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan, barulah menandatangani Borang PPPP ini. ix. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. x. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

Fail Meja a. Proses Kerja Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan
Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan Pengurusan sekolah dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. Guru Penyelaras ICT Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Selesaikan masalah jika boleh. iv. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. v. Jika masalah tidak boleh diselesaikan, hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. vi. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

Fail Meja b. Carta Aliran

Mula

Pastikan rangkaian berfungsi


Tidak

Ada aduan?
Ya

Kenalpasti masalah

Semak peralatan rangkaian

Ya

Masalah rangkaian selesai?


Tidak

Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula

Lapor ke Meja Bantuan GITN

Dapatkan no. log aduan

Rekodkan no. log dalam Buku Log Aduan

aduan

Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah

Tamat

Fail Meja c. Senarai Semak Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan
Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: vii. viii. Kenalpasti dikemukakan masalah yang

Catatan

Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server Selesaikan masalah jika boleh. Uji dan pastikan berfungsi semula. rangkaian

ix. x. xi.

Jika masalah tidak boleh diselesaikan, hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan

xii.

Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

Fail Meja a. Proses Kerja Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb
Proses Kerja Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway dan Modem dsb. Pengurusan sekolah Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Guru Penyelaras ICT Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

b. Carta Aliran

Mula

Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT

Uji capaian

Lapor status Penyelaras ICT

capaian

kepada

Guru

Tamat

Fail Meja c. Senarai Semak Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb
Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway dan Modem dsb. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik

Catatan

Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT

Fail Meja a. Proses Kerja Help-desk dan 1st Level Support


Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan Pengurusan sekolah ICT sekolah Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Guru Penyelaras ICT Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. Nama penuh pengadu ii. Model peralatan ICT yang rosak iii. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki, rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

b. Carta Aliran
Mula Terima aduan kerosakan

Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log Kerosakan Buat 1st level support

Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log Kerosakan Maklumkan Sekolah Tamat kerja pembaikan kepada Pegawai Aset

Fail Meja c. Senarai Semak Help-desk dan 1st Level Support


Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT sekolah Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: iv. v. vi. Nama penuh pengadu Model peralatan ICT yang rosak Catat jenis kerosakan yang dihadapi

Catatan

Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki, rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

Fail Meja a. Proses Kerja Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
Proses Kerja Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah, ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk dari Pengurusan sekolah Guru Penyelaras ICT Undang-Undang / Peraturan

Fail Meja b. Carta Aliran

Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah / Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi

Sediakan peralatan ICT

Pasang peralatan ICT

Uji peralatan ICT


Tidak

Peralatan ICT berfungsi?


Ya

Maklumkan digunakan

bahawa

peralatan

ICT

sedia

Simpan peralatan digunakan Tamat

ICT

setelah

selesai

Fail Meja c. Senarai Semak Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
Tandakan Tindakan ( ) dari

Proses Kerja Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah, ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan

Catatan

Fail Meja a. Proses Kerja Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah
Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

Terima arahan untuk menyediakan keperluan Pengurusan sekolah perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada)

b. Carta Aliran

Mula

Terima arahan penyediaan peralatan ICT

Buat semakan peralatan ICT

keperluan

perolehan

Lapor keperluan kepada sekolah/Guru Penyelaras ICT

pengurusan

Tamat

Fail Meja c. Senarai Semak Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah
Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada)

Catatan

Fail Meja a. Proses Kerja Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM / JPN / PPD / Sekolah serta MAMPU
Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah Pengurusan sekolah berikut:

i. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. ii. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan
berfungsi dengan baik.

Guru Penyelaras ICT

iii. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan


baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti.

iv. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi


dengan baik.

v. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses


ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan.

vi. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di


dalam Buku Log. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut:

i. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus


dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah.

ii. Jalankan aktiviti back-up pada data yang berada


di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT, lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT.

Fail Meja b. Carta Aliran

Mula

Keselamatan peralatan ICT

Keselamatan data

Kehilangan peralatan ICT

Tamat

Buat semakan
Tidak

Bilik Server dikunci?


Tidak

Alat hawa dingin berfungsi?


Tidak

Alat pemadam api berkeadaan baik? Sistem penggera berfungsi?

Tidak

Tidak

Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan?


Tidak

Penggunaan peralatan direkod dalam Buku Log?


Y

ICT

Lapor ketidakpatuhan Tamat

Fail Meja

Pastikan diupdate

anti-virus

Pastikan dibuat
Tamat

backup

data

Semak jenis peralatan ICT yang hilang


Lapor peralatan yang hilang Tamat ICT

Fail Meja c. Senarai Semak Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM / JPN / PPD / Sekolah serta MAMPU
Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut:

Catatan

vii. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. viii. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan
berfungsi dengan baik.

ix. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan


baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti.

x. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi


dengan baik.

xi. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses


ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan.

xii. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di


dalam Buku Log. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut:

iii. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus


dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah.

iv. Jalankan aktiviti back-up pada data yang berada


di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT, lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT.

Fail Meja a. Proses Kerja Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb
Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan

Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari Pengurusan sekolah pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi Guru Penyelaras ICT EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah, ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan

Fail Meja b. Carta Aliran

Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi

Sediakan peralatan ICT

Pasang peralatan ICT

Uji peralatan ICT


Tidak

Peralatan ICT berfungsi?


Y

Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat

Fail Meja c. Senarai Semak Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb
Tandakan Tindakan ( )

Proses Kerja Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah, ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan

Catatan

Fail Meja

Bab 8 SENARAI TUGAS HARIAN _____________________________________


Nama Jawatan Sekolah : : :

Tarikh : ____ / __________/ 20__ Bil. Perkara Melaksanakan Pengajaran & Pembelajaran Mengemaskini Buku rekod pengajaran Memberi latihan kepada murid Memeriksa kerja murid Tindakan () Catatan

1.

2.

3.

4.

Lain-lain :

Fail Meja

Bab 9 LAMPIRAN _____________________________________