Anda di halaman 1dari 2

DkAMA

ANGIN (8asarudd|n Abd kazak)


Slnopsls
Angln dan maLaharl Lldak mahu beralah dan menyaLakan bahawa merekalah
yang Lerbalk Akhlrnya mereka berseLu[u unLuk beradu naslb dengan
mengadakan perLandlngan Pu[an memlnLa mereka supaya Lldak bermusuhan
dan dlsokong oleh Awan 8lbuL dan Angln pula menyaLakan bahawa manusla
Lldak boleh dlpercayal kerana berslkap Lalam dua muka 8lbuL MaLaharl Pu[an
dan Awan berseLu[u unLuk membukLlkan kehandalan maslngmaslng kepada
manusla Suara laLar menyeru manusla supaya Lldak mendengar khabar angln
Pal lnl demlklan kerana slkap LersebuL buruk padahnya

1ema
SlfaL kemanuslaan yang sebenar melalul waLakwaLak bukan manusla

ersoa|an
Slkap suka merendahrendahkan orang laln Lldak mengakul kelemahan
dlrl

|ot
ul[alln menuruL kronologl

Watak dan erwatakan
1 8angga dengan keleblhan dlrl Lldak mengakul kelemahan sendlrl
2 ,fff Angkuh suka menuduh suka mencabar orang laln
3 f LembuL penyabar
4 f enyabar Lldak suka bergaduh suka membanLu LeLapl
mengharap balasan
3 Angkuh suka menuduh orang laln
6 ,ff1lada pendlrlan sendlrl berslfaL Lalam dua muka

Gaya 8ahasa
Slmlle sepettl lolooq Jltlop ooqlo
2 ersonlflkasl obol ooo koo lobltkoolob seqolo lsl botlmo
J MeLafora ploto tezekl
erlbahasa ek meoJeoqotkoo qotob Jl looqlt olt Jl tempoyoo bobls
Jlcotobkoo

atar
1 LaLar masa pada wakLu slang
2 LaLar MasyarakaL masyarakaL yang bukan manusla LeLapl mempunyal
slfaL seperLl manusla

N||a| PormaLmenghormaLl kesederhanaan berLlndak dengan bl[ak

enga[aran
1 angan merendahrendah kemampuan orang laln
2 keleblhan yang ada harus dlgunakan unLuk kebalkan
3 Menolong orang yang memerlukan banLuan dengan [u[ur