Anda di halaman 1dari 4

komsas

An1un !CCL1 APAnCMaksud
kooqkop 1 suaLu plhak meralkan kehadlran LeLamunya dan berharap agar
LeLamu lLu Lldak mengaLa seklranya LerdapaL sebarang kekurangan dan
kelemahan
kooqkop 2 eranLau berharap agar nlaLnya unLuk berbuaL [asa dlperkenankan
1uhan
kooqkop J eranLau berharap [uga agar kedaLangannya dl LempaL lLu
dlLerlma dengan haLl yang Lerbuka oleh penduduk seLempaL

@a
emangaL muhlbah keLlka menyambuL LeLamu dan adab sopan keLlka berLamu
dl LempaL orang

soa|an
a) Adab berLamu
b) Adab meranLau
c) PormaL menghormaLl

ntuk
a) 1lga rangkap
b) LmpaL barls dalam seLlap rangkap
c) 1lga hlngga llma paLah kaLa dalam seLlap barls
d) Lapan hlngga sepuluh suku kaLa dalam seLlap barls
e) 8enLuknya LerlkaL
% lma akhlrnya lalah odob

aya ahasa
a) 8ahasanya pulLls dan menarlk
b) me[ alam LumbuhLumbuhan kerbau

-|a
a) PormaL menghormaLl
b) 8ersopan sanLun
c) 8alk haLl
d) kelkhlasan

nga[aan
a) klLa perlulah menghormaLl dan memullakan LeLamu
b) klLa hendaklah pandal membawa dlrl dl LempaL orang
c) !anganlah sekallkall menge[l seklranya LerdapaL kelemahan dan
kekurangan
d) klLa haruslah mempunyal nlaL balk
e) klLa perlulah membanLu orang dalam kesusahan

A-@D- LkISAnA-
Maksud
onqkop 1 Parl lnl klLa dapaL berkumpul dan berLemu LeLapl keesokannya
klLa mungkln berplsah dan membawa haluan maslngmaslng
onqkop 2 MenyaLakan hasraL unLuk berLemu semula LeLapl Lldak dapaL
dlLenLukan masanya
onqkop l kehllangan seseorang yang Lldak dapaL dlkesan [e[aknya hlngga
menlmbulkan Landa Lanya dan salah sangka
onqkop 4 Crang yang berplsah dengan cara yang balk lambaLlaun akan
berLemu kemball
onqkop 5 Merelakan pemerglan orang yang dlkaslhl dan menaslhaLlnya agar
pandal membawa dlrl semasa berada dl peranLauan
onqkop kesedlhan seseorang yang Lerpaksa menlnggalkan kampung
halaman
onqkop 7 eklranya Llada sebarang masalah dan dlpan[angkan umur dua
plhak yang berplsah dapaL berLemu lagl

1ema
erplsahan pasLl menlmbulkan perasaan seperLl sedlh rlndu kaslh dan
sebagalnya

ersoalan
a) kemesraan dan kaslh sayang
b) 1anggung[awab
c) erlu pandal men[aga dlrl
8enLuk
a) 1u[uh rangkap
b) LmpaL barls dalam seLlap rangkap
c) 1lga hlngga empaL paLah kaLa dalam seLlap barls
d) Lapan hlngga sebelas suku kaLa dalam seLlap barls
e) 8enLuknya LerlkaL
f) lma akhlrnya adab

aya ahasa
a) emlllhan kaLa yang LepaL dan pulLls
b) me[ alam [agung padl selaslh
c) 8ahasa Aslng 8ahasa Arab Lalak
d) Anafora engulangan kaLa ha dalam rangkap perLama
na lnl menugal [agung
na esok menugal [elal
na lnl klLa berkampung
na esok klLa berceral

e) esponsl engulangan kaLa ana dalam rangkap kedua barls 1 dan 3
uarl ana hendak ke ana
1lnggl rumpuL darl padl
Parl ana bulan yang ana
uapaL klLa berLemu lagl

f) Plperbola erlbu Lahun kemball [uga

nllal
a) kaslh sayang
b) Menghargal persahabaLan
c) keseLlaan

enga[aran
a) klLa hendaklah menghargal kaslh sayang yang Lelah Ler[alln
b) klLa hendaklah percaya bahawa perLemuan dan perplsahan adalah
keLenLuan Luhan
c) klLa haruslah bl[ak menyesualkan dlrl keLlka berada dl peranLauan


antun @katk

Maksud
kangkap 1 klLa dlmlnLa meneka halwan yang menge[ar LeLapl Lldak berkakl
dan halwan yang dlke[ar pula Lldak berekor
kangkap 2 klLa dlmlnLa meneka makanan yang dl dalam baLangnya ada daun
dan dl dalam daunnya pula ada lsl
kangkap 3 klLa dlmlnLa meneka benda yang ber[alan apablla dllkaL LeLapl
berhenLl apablla dlbuka
kangkap 4 klLa dlmlnLa meneka benda yang banyak anak sedangkan lbunya
hanya saLu dan benda lLu mengeluarkan apl apablla dlgoreskan
angkap 3 klLa dlmlnLa men[awab apakah benda yang akan nalk sebalkbalk
sa[a hu[an Lurun

1ema
Menduga aLau mengu[l kecerdasan akal flklran mengenal bendabenda dl
sekellllng manusla

ersoalan
a) kebl[aksanaan
b) kecerdasan mlnda

8enLuk
a)

Anda mungkin juga menyukai