Anda di halaman 1dari 1

8Ak1lS 3

1ahukah anda bahawa rakyaL Malaysla membuang sampah sarap dalam pelbagal benLuk
pada kadar 13000 Lan seharl? Sampah sarap LersebuL Lerdlrl darlpada slsa buangan kerLas besl
kaca plasLlk dan slsaslsa buangan laln yang menyebabkan pencemaran alam Cleh lLu program
klLar semula dllaksanakan agar bahanbahan yang Lerbuang dapaL dlmanfaaLkan dengan sebalk
mungkln
kera[aan bersungguhsungguh dalam melaksanakan program kempen klLar semula agar
ruang hldup manusla akan Lerus Lerpellhara Melalul amalan klLar semula