Anda di halaman 1dari 2

rakLls 3 (ms63)

1ulls saLu rlngkasan LenLang kepent|ngan program k|tar semu|a an[angnya rlngkasan anda haruslah leblh
kurang 80 paLah perkaLaan AoJo Jlqolokkoo meoqqoookoo oyot seoJltl toopo meoqobob moksoJ osol petlkoo

1ahukah anda bahawa rakyaL Malaysla membuang sampah sarap dalam pelbagal benLuk
pada kadar 13 000 Lan seharl? Sampah sarap LersebuL Lerdlrl darlpada slsa buangan kerLas besl
kaca plasLlk dan slsaslsa buangan laln yang akan menyebabkan pencemaran alam Cleh lLu
program klLar semula dllaksanakan agar bahanbahan yang Lerbuang dapaL dimonfootkon denqon
seboik munqkin
kera[aan bersungguhsungguh dalam melaksanakan program kempen klLar semula agar
ruang hldup manusla akan Lerus Lerpellhara Melalul amalan klLar semula klLa dapaL membanLu
negara unLuk mengelakkan pencemaran alam seklLar Selaln lLu klLar semula [uga akan men[amln
perseklLaran yang leblh slhaL Amalan klLar semula dapaL mengurangkan pembuangan sampah
seLerusnya mengawal penyaklL darlpada merebak Pal lnl demlklan kerana kawasan pembuangan
sampah yang memualkan Lekak klLa sudah LenLu men[adl LempaL halwan pembawa penyaklL seperLl
Llkus burung gagak dan lalaL memblak
1ldak dlnaflkan bahawa akLlvlLl penglLlpan sampah merupakan sumber rezekl kepada
seseLengah orang namun demlklan [lka program klLar semula dllaksanakan llma kall leblh banyak
peluang peker[aan akan Lersedla unLuk warga Malaysla keperluan Lerhadap [uruLera pakar mesln
penclnLa alam seklLar peker[a am dan sebagalnya amaL dlkehendakl oleh kllangkllang LerbablL
ualam [angka masa pan[ang kos unLuk melaksanakan program klLar semula adalah [auh leblh rendah
[lka dlbandlngkan dengan blaya pemullharaan alam seklLar yang Lelah musnah Cleh lLu masyarakaL
hendaklah dldldlk supaya peka Lerhadap masalah yang dlclpLa oleh mereka lLu
lsllsl penLlng
17

emahaman
1 nyaLakan maksud dimonfootkon denqon seboik munqkin
lqoookoo Jeoqoo coto yooq meoJotooqkoo foeJob

2 8erdasarkan peLlkan apakah kesan buruk yang berlaku dl kawasan pembuangan sampah?
meojoJl tempot bolwoo pembowo peoyoklt sepettl tlkos botooq qoqok Joo lolot
memblok
,emoJobkoo pelboqol jeols peoyoklt metebok

3 ada pendapaL anda bagalmana cara unLuk memupuk kesedaran LenLang amalan klLar
semula dalam kalangan masyarakaL?
,eoqoJokoo kempeo kltot semolo secoto besotbesotoo Jeoqoo ketjosomo oototo
mosyotokot Joo meJlo mosso
,eoJlJlk oookoook teotooq peotloqoyo kltot semolo sejok booqko sekolob