Anda di halaman 1dari 2

rakLls 4 (ms66)

1ulls saLu rlngkasan LenLang |angkah|angkah untuk menangan| kr|s|s a|r an[angnya rlngkasan anda haruslah
leblh kurang 80 paLah perkaLaan AoJo Jlqolokkoo meoqqoookoo oyot seoJltl toopo meoqobob moksoJ osol
petlkoo

krlsls alr yang Llmbul Lldak sepaLuLnya hanya dlkalLkan dengan lsu penggunaan alr secara
berleblhan aLau kekurangan hu[an dl kawasan Ladahan unca sebenar krlsls lnl hendaklah dikoji
secoro terperinci serLa langkahlangkah pencegahan harus dlambll unLuk mengelakkan plsang
berbuah dua kall
Cleh sebab lLu plhak kera[aan LeruLamanya kemenLerlan Alr 1enaga dan 1elekomunlkasl
perlu mengaLur dan merancang sLraLegl yang berkesan unLuk menanganl krlsls alr klnl sudah Llba
masanya plhak yang berLanggung[awab memperLlmbangkan Leknologl baru seperLl olo wotet
notvestloq lalLu Ladahan alr hu[an sebagal alLernaLlf AnggoLa masyarakaL pula harus mengurangkan
penggunaan alr dl LempaLLempaL awam seperLl pasar dan Landas awam Selaln lLu pendldlkan
pengguna yang berLerusan perlu dl[alankan unLuk memberl kesedaran serLa mendldlk pengguna
LenLang kepenLlngan alr langkahlangkah pen[lmaLan alr dan pemullharaan sumber alr
ualam hal lnl serlng kall klLa sebagal pengguna dlsalahkan apablla berlaku krlsls alr
ersaLuan engguna pula Lldak dlberl peluang unLuk menyerLal [awaLankuasa khas LenLang krlsls alr
penyerLaan plhak ersaLuan engguna serLa orang ramal sepaLuLnya dlalualukan dalam
perancangan sLraLeglsLraLegl pen[lmaLan alr Pal lnl demlklan kerana mereka mempunyal
pendekaLan yang leblh balk sebagal pengguna
keslmpulannya krlsls alr yang pernah melanda negara klLa pasLlnya akan berulang semula
[lka Llada kesedaran dalam kalangan orang ramal unLuk menggunakan alr secara berhemah SyarlkaL
pembekal alr pula perlu memanLau perbuaLan mencurl alr yang dllakukan sama ada oleh lndlvldu
aLau syarlkaLsyarlkaL LerLenLu darl semasa ke semasa
( ulpeLlk dan dlubahsualkan darlpada ruangan pendapaL krlsls Alr usah ulblarkan 8erulang" uLusan Malaysla 26
SepLember 2003)
lsllsl penLlng
17

1ugasan M8 2 emahaman 8ahaglan A(ll)
8erdasarkan peLlkan 8ahaglan A(l) !awab soalansoalan yang berlkuL dengan menggunakan ayaL
anda sendlrl
1 Apakah maksud dikoji secoro terperinci berdasarkan peLlkan? 2m


2 8erdasarkan peLlkan apakah punca yang serlng dlkalLkan dengan krlsls alr? 4m


ada pendapaL anda se[auh manakah keberkesanan kempen ClnLallah Sungal klLa" yang
Lelah dllancarkan oleh kera[aan? 4m

Anda mungkin juga menyukai