Anda di halaman 1dari 3

kCMSAS

1angan kanan k|r| atau keduaduanya


1ema
kepaLuhan anak Lerhadap kemahuan bapanya
ersoa|an
a)kas|h sayang
b)C|tac|ta
c) kebebasan
d)S|kap to|erans|
Watak dan erwatakan
a)8erumur awa| be|asan tahun
b)Mem|nat| sen| muz|k
c) Mentaat| bapanya
d)enyayang
8apa
a)Senlman veLeran
b)anas baran
c) 1egas
a L|m
a)Abang Le nah
b)MlnaL mengarang
c) 1eLap pendlrlan
L|sa
a)Sepupu Le nah
b)MemlnaLl muzlk
c) enyayang

Latar
LaLar Masa
eLang
LaLar 1empaL
ul rumah Le nah
LaLar MasyarakaL
a)MasyarakaL senl dan karyawan
b)keluarga 1longhua
|ot
a)Le nah LerlngaL akan perlsLlwa dla dlmarahl oleh ayahnya
keLlka bermaln plano serLa perbualannya dengan abangnya
b)Le nah berclLaclLa unLuk men[adl pemuzlk penyanyl dan
penarl LeLapl dlhalang oleh ayahnya
c) Pa Llm Lerpaksa menlnggalkan rumah kerana Lldak sehaluan
dengan ayahnya
d)Le nah dlLampar oleh ayahnya kerana mahu Lerus bermaln alaL
muzlk
e)Akhlrnya ayah Le nah Lerpaksa akur akan kehendak Le nah
dan Pa Llm serLa meresLul kelnglnan mereka
f) Pa Llm pulang ke pangkuan keluarganya semula

aya 8ahasa
a)enggunaan ayaLayaL yang pendek dan ayaLayaL yang pan[ang
%ahasa aslng bahasa lnggerls mloosooeoot stotlooJemo
tope
c% Slmlle ompomo motobotl
J%ersonlflkasl memooob ketokotoooyo
-||a|
a)kaslh sayang
b)keLaaLan
c) erslmpaLl
d)erdlkarl
e)kebebasan
enga[aran
a)klLa hendaklah percaya akan kemampuan dlrl sendlrl
b)Anak haruslah paLuh dan LaaL akan arahan lbu apa
c) klLa perlulah memlllkl slfaL berLolak ansur dan Lldak Lerlalu
menglkuL perasaan