Anda di halaman 1dari 2

u8AMA

Aulk 8L8!ASA ( A8APlM PAnAllAP)


1ema
kebl[aksanaan dan keberanlan dalam mengharungl dugaan
ersoalan
1 1anggung[awab seorang ayah
2 SemangaL ker[asama dalam saLu pasukan
3 kepenLlngan llmu pengeLahuan dalam kehldupan
4 8uaL balk dlbalas balk
WaLak dan perwaLakan
a Murad
Anak pak kamus
Adlk ahmad
keLua pengakap
8eranl dan bl[ak
8erLanggung[awab
enLlngkan pela[aran
8alk haLl
b Ahmad
Anak sulung pak kamls
ela[ar LlngkaLan 3
8erLanggung[awab
8erclLaclLa Llnggl
lngln berhenLl sekolah
c ak kamls
Ayah ahmad murad dan mldah
uuda
enLlngkan pela[aran
8erpenyaklL lumpuh
d nazlm dan hassan
kawan murad
Ahll pengakap
8eranl
e Mldah
Adlk murad
keLua bola [arlng sekolah

LaLar
a LaLar masa
WakLu slang
WakLu malam
930 pagl
300 peLang
b LaLar LempaL
ul rumah murad
ul dalam huLan
ul dalam gua
ul kakl gunung

c LaLar masyarakaL
MasyarakaL yang beranl menenLang pen[ahaL
MasyarakaL yang Labah mengharungl kesusahan hldup
MasyarakaL yang berLanggung[awab Lerhadap keluarga
MasyarakaL yang mempunyal semangaL beker[asama
MasyarakaL yang menghargal perbuaLan yang balk
MasyarakaL yang berclLaclLa Llnggl

loL
a ermulaan
Ahmad mengambll kepuLusan berhenLl sekolah dan beker[a dl kllang bagl menyara
keluarga
b erkembangan
Murad dan rakanrakan berblncang unLuk menyelamaLkan anak [uLawan yang dlcullk
kerana LempaL persembunylan pen[ahaL berhamplran dengan Lapak perkhemahan
mereka
c erumlLan
Semasa memasukl gua mereka Lelah dlLangkap oleh pen[ahaLpen[ahaL murad ber[aya
melepaskan dlrl dan memberlLahu perkara lLu kepada ahmad dan ayahnya
d uncak
Ahmad dan murad pergl menyelamaLkan anak [uLawan murad ber[aya melepaskan
semua Lawanan Semasa urusan Lukaran wang polls yang menyamar sebagal [uLawan
Lelah mengeluarkan plsLol dan memlnLa semua pen[ahaL menyerahkan dlrl en[ahaL
Lelah dlLangkap oleh polls
e eleralan
Murad akan dlhadlahkan seraLus rlbu rlngglL kerana keberanlannya menyelamaLkan
anak [uLawan dan menangkap pen[ahaLpen[ahaL LersebuL

Caya bahasa
a enggunaan bahasa arab lnsya Allah
b Slnkof nl nak Lak
c Slmllemacam dlburu hanLu slang
d MeLafora budak menLah
e erlbahasa kalau dah LerhanLuk baru Lergadah
f engulangan kaLa [angan [angan ahmad

nllal/penga[aran
1 keberanlan
klLa mesLllah beranl menenLang musuh
2 keLabahan
klLa mesLllah Labah dalam mengharungl kesusahan
3 1olongmenolong
klLa hendaklah hldup Lolong menolong anLara saLu dengan yang laln
4 kera[lnan
klLa perlu ra[ln berusaha mengaLasl masalah
3 8erclLaclLa Llnggl
klLa paLuL berclLaclLa Llnggl unLuk mengubah naslb dlrl

Anda mungkin juga menyukai