Anda di halaman 1dari 3

AnAk 8uMl 1L8Cln1A (lA1lMAP 8uSu) 1lng 3

1LMA
Cabaran hldup masyarakaL desa
L8SCALAn
Pubungan kekeluargaan yang eraL
AkLlvlLl perLanlan sebagal sumber rezekl
kemlsklnan penduduk kampung
SemangaL ke[lranan yang kukuh
keglglhan dalam mencarl rezekl
WA1Ak uAn L8WA1AkAn
a) MaLaln
Anak 8ongsu
nakal suka menguslk
8a[ln menolong emaknya
8erLanggung[awab
Akal kurang sempurna
Menlnggal dunla
b) Lsah
Lmak MaLaln
8a[ln 8erkebun sayur
enyayang Lerhadap anakanaknya
LmpaL orang anak
Carang Legas

c) SlLlawa
Suka menge[ek MaLaln
Serlng bergaduh dengan MaLaln

d) kak !arah
Sayang akan MaLaln
Ambll beraL Lerhadap MaLaln

LA1A8
a) LaLar masa
Slang dan wakLu malam pagl dan Lengah harl
b) LaLar LempaL
kampung Lerpencll
kebun sayur
erlgl
ul dalam rumah

c) LaLar MasyarakaL
MasyarakaL yang Llnggal dl kawasan pendalaman
MasyarakaL yang glglh berusaha
MasyarakaL yang berkebun sayur
MasyarakaL yang menyayangl ahll keluarga
MasyarakaL yang beker[asama dalam masyarakaL

LC1
a) ermulaan
MaLaln menglkuL lbunya kekebun MaLaln ra[ln membanLu lbunya berkebun sayur

b) erkembangan
MaLaln beglLu mengambll beraL Lerhadap Lanamannya lalLu pokok Lerung ula men[aganya
dengan balk

c) erumlLan
SlLlawa suka menge[ek MaLaln dan hal lnl menyebabkan mereka serlng bergaduh MaLaln
mera[uk selepas dlpukul oleh lbunya kerana menyebabkan muluL slLlawa berdarah

d) uncak
SeperLl blasa MaLaln menylram pokokpokok Lerungnya LeLapl kall lnl dla Lergellnclr lalu
[aLuh ke dalam Lelaga !lran[lran daLang membanLu mengeluarkan MaLaln darl dalam Lelaga

e) eleralan
MaLaln Lldak dapaL dlselamaLkan Semasa bapa dan abang !all pulang ke rumah mereka
sudah berbau kemenyan

Caya 8ahasa
a) enggunaan bahasa daerah kerek Slgal
b) Slmlle macam Lellngga ga[ah
c) ersonlflkasl daundaun larak Lldak bermaya
d) erlbahasa kecll haLl buah Langan
e) engulangan kaLa padan muka padan muka

nllal / enga[aran
a) kera[lnan
klLa mesLllah ra[ln berusaha mencarl rezekl
b) kaslh sayang
klLa mesLllah sayang akan ahll keluarga sendlrl
c) 8alk haLl
klLa mesLl memlllkl slfaL balk haLl Lerhadap semua orang
d) 8eker[asama
klLa hendaklah beker[asama anLara saLu dengan yang laln