Anda di halaman 1dari 3

u8AMA

ASA8 8LLuM 8L8AkPl8 (A8APlM A8uuLLAP)


1ema
kelnsafan seLelah melakukan kesllapan
ersoalan
1 kaslh sayang anLara keluarga
2 Sanggup membanLu orang dalam kesusahan
3 lngln mendalaml bldang keagamaan
4 kecacaLan bukan penghalang ke[ayaan

WaLak dan perwaLakan
a) Crang Lua
berusla leblh 30 Lahun
kemaLlan lsLerl
Menyayangl lsLerlnya
hldup seorang dlrl
[ahll bldang agama
balk haLl pemurah
lnsaf akan perbuaLannya

b) ?aLlm
CacaL pengllhaLan
umur llngkungan 30 Lahun
menghormaLl orang Lua
balk haLl
hafaz alCuran
allm

LA1A8
a) laLar masa
wakLu peLang sebelum asar
b) LaLar LempaL
ul bawah pohon keLapang
ul plngglr [alan
ul surau Lua
c) LaLar masayarakaL
MasyarakaL yang Lldak memenLlngkan halhal agama
MasyarakaL yang Lerus mendalaml bldang keagamaan
MasyarakaL yang lnsaf akan kesllapannya
MasyarakaL yang hldup banLumambanLu
MasyarakaL yang cacaL pengllhaLan

loL
a) ermulaan
?aLlm ber[umpa dengan orang Lua dalam kesusahan dan meraLapl naslb
dlrlnya
b) erkembangan
?aLlm dan orang Lua mencerlLakan klsah hldup maslngmaslng ?aLlm
menaslhaLl orang Lua supaya mendoakan lsLerlnya selalu sembahyang
dan membaca al Curan
c) erumlLan
Crang Lua lLu Lldak Lahu bersembahyang lalu menga[ak yaLlm Llnggal
bersamasamanya dan menga[arnya mendalaml agama
d) uncak
Crang Lua lngln membanLu yaLlm menyembuhkan penyaklLnya LeLapl
dlLolak oleh yaLlm Crang Lua lnsaf akan kesllapannya sebelum lnl dan
lngln mendermakan maLanya kepada yaLlm
e) eleralan
lmran daLang dan memberlLahu ada orang hendak ber[umpa dengan
orang Lua dl surau ?aLlm menduga lLu adalah adlk orang Lua Mereka
semua akhlrnya ber[alan masuk ke dalam surau

Caya bahasa
a) enggunaan bahasa arab Allah Assala mualalkum
b) Slmlle seperLl zaman kanakkanak
c) ersonlflkasl dlserang kerlnduan
d) erlbahasa kakl [udlkakl [oll
e) engulangan kaLaberdoa? 8agalmana berdoa

nllal/penga[aran
1 kelnsafan
klLa paLuL lnsaf seLelah melakukan kesllapan
2 kera[lnan
klLa mesLl ra[ln mendalaml bldang keagamaan
3 8alk haLl
klLa hendaklah ra[ln membanLu mereka yang susah
4 1olongmenolong
klLa paLuL hldup Lolongmenolong anLara saLu sama dengan yang laln

Anda mungkin juga menyukai