Anda di halaman 1dari 2

8CSA 18AulSlCnAL

PAnC 1uAP MLnCALAPkAn 1AMlnC SA8l


1ema
kebl[aksanaan pahlawan melayu mengalahkan musuh yang handal
ersoalan
1 MenuruL segala perlnLah sulLan
2 keberanlan menenLang musuh
3 Menghargal orang yang Lelah ber[asa
WaLak danperwaLakan
a Pang 1uah
ahlawan Melaka
1aaL dan seLla kepada sulLan
8eranl
andal bermaln sen[aLa
b 1amlng Sarl
era[urlL a[apahlL
8eranl
kebal
Mudah Lerpedaya
Memellkl kerls 1amlng Sarl
Zallm

loL
a ermulaan
8a[a Melaka bersamasama rombongannya pergl menghadap Serl 8eLara Ma[apahlL
b erkembangan
Semasa sedang bersanLap LlbaLlba 1amlng Sarl daLang mengamuk sehlngga
menyebabkan ramal yang Lerbunuh
c erumlLan
Pang 1uah dengan beranlnya menenLang 1amlng Sarl 1amlng Sarl Lldak dapaL dlLlkam
oleh hang Luah

d puncak
Pang 1uah mencarl akal unLuk mengalahkan 1amlng Sarl Pang 1uah membuaL helah
supaya mereka berLukar kerls 1amlng Sarl ber[aya dlbunuh dengan kerls 1amlng Sarl
e eleralan
Pang 1uah dlhadlahkan sepesallnan pakalan anak sungal [ema[a dan kerls 1amlng Sarl

Caya bahasa
a enggunaan bahasa klaslk haLLa syahdupesara
b enggunaan bahasa [awa pakanlra
c enggunaan bahasa lsLana sanLap berslraam
d Slmlle seperLl perdu nylur
e Plperbola rebah Lersungkur lalu maLl

nllal / penga[aran
1 8l[ak
klLa mesLl berLlndak dengan bl[ak
2 8eranl
klLa hendaklah beranl menenLang musuh
3 8aslonal
klLa perlu berflklr dengan raslonal sebelum membuaL kepuLusan
4 Mengenang [asa
klLa mesLllah menghargal [asa orang yang Lelah membanLu klLa

Suhalml sholb 23/8/11

Anda mungkin juga menyukai