Anda di halaman 1dari 2

u8AMA

!ALAn SLMl1 (AMLLlA PASPlM)


1ema
Slkap berLolak ansur dalam masyarakaL
ersoalan
1 ermuafakaLan mewu[udkan perpaduan
2 Slkap memenLlngkan dlrl sendlrl
3 keadllan dalam pemrlnLahan
4 keperlhaLlnan Lerhadap masalah orang laln
3 MemperLahankan hak pusaka

WaLak dan perwaLakan
a 1uk penghulu
umur 30 Lahun
1elah berlsLerl
8erlaku adll
rlhaLln Lerhadap orang laln
1ldak penLlngkan dlrl sendlrl
b Sablhah
8erumur 40 Lahun
lsLerl Luk penghulu
Suka menyampuk
CanLlk dan pandal bergaya
c Azman
umur 16 Lahun
kawan kamal
Suka bersukan
d !oyah
umur 30 Lahun
8ergaduh dgn dollah
e Murall
umur 40 Lahun
en[ual roLl
keras haLl
enLlngkan dlrl sendlrl
f Ah chong
8ernlaga ayam dan lLlk
keras haLl
enLlngkan dlrl sendlrl

LaLar
a LaLar masa
eLang
WakLu slang
b LaLar LempaL
kampung
!alan semplL
Sawah padl
ul rumah Lok penghulu
c LaLar masyarakaL
MasyarakaL yang hldup memenLlngkan dlrl sendlrl
MasyarakakaL yang prlhaLln Lerhadap masalah orang laln
MasyarakaL yang berslkap adll dalam pemerlnLahan
MasyarakaL yang memperLahankan harLa pusaka

loL
a ermulaan
Sablhah lsLerl Luk penghulu memu[uk suamlnya agar memu[uk anak mereka yang berada
dl kuala lumpur membell Lanah dl kampung
b erkembangan
kamal dan azman mengadu sebab mereka Llada LempaL unLuk bermaln kerana LempaL
mereka bermaln Lelah dl pagar dan men[adl kawasan larangan
c erumlLan
!oyah dolah murall ah chong leman dan munlrah daLang mengadu masalah mereka
maslngmaslng ekoran darlpada menggunakan [alan yang semplL lLu
d uncak
1uk penghulu cuba menyelesalkan masalah penduduk kampung elbagal cadangan
dlkemukakan unLuk menyelesalkan masalah [alan semplL lLu
e eleralan
1lada penyelesalan dapaL dlbuaL kerana lebal dahaman Lldak membenarkan Lanahnya
dlambll bagl melebarkan [alan LersebuL Pal lnl kerana Lanah lLu pusaka nenek
moyangnya

Caya bahasa
a enggunaan bahasa arab arwah assalamualalkum
b Slmlle macam menaLang mlnyak yang penuh
c Plperbola seperLl kamu merobekrobek haLl dan [anLung nenek moyang kamu
d erlbahasa nalk darah hangaL Lellngga
e engulangan kaLa [angan menangls [angan menangls

nllal/penga[aran
1 8erLolak ansur
klLa mesLl berLolak ansur unLuk mewu[udkan perpaduan
2 keadllan
klLa paLuL berLlndak adll semasa membuaL kepuLusan
3 PormaLmenghormaLl
klLa mesLllah hormaLmenghormaLl mereka yang leblh Lua darlpada klLa
4 8eker[asama
klLa paLuL beker[asama anLara saLu dengan yang laln
3 Murah haLl
klLa hendaklah berslkap murah haLl deml kepenLlngan bersamasama