Anda di halaman 1dari 1

MLkDLkA! MLkDLkA!

1ema
SemangaL clnLa akan Lanah alr dan usaha glglh unLuk membebaskan negara darlpada cengkaman
pen[a[ah
ersoa|an
1 eberanlan
2 eglglhan dalam ber[uang
3 eLabahan dalam menghadapl sebarang dugaan
4 eLegasan dalam per[uangan memperLahankan Lanah alr
3 eseLlaan yang Lldak berbelah bagl kepada ra[a dan negara
Jatak dan perwatakan
1 kud|n Anak ak Awang dan mak 8lbah berumur 13 Lahun Llnggal dl kampung Leras
!ernang 8erambuL kerlnLlng bl[ak dalam pela[aran berbakaL sebagal pemldaLo keLua
kumpulan pemuda dl kampungnya keras haLl glglh berusaha beranl bencl akan pen[a[ah
clnLa akan Lanah alr berclLaclLa unLuk men[adl seorang yang Lerpela[ar men[adl keranl dan
penyelaras keglaLan persaLuan dl seluruh negara
2 ak Awang Ayah udln dan suaml Mak 8lbah beker[a sebagal keranl Llnggal dl kampung
Leras !ernang pengerusl ersaLuan ahlawan emerdekaan bencl akan pen[a[ah Legas
pendlrlan berLanggung[awab beranl penyabar dlhormaLl oleh orangorang kampung
dlbunuh oleh pengganaspengganas komunls
3 Mak 8|bah Lmak udln dan lsLerl ak Awang badannya kurus berumur 40 Lahun men[ual
kulh unLuk membanLu keluarganya sabar dan Labah memberlkan semangaL kepada udln
unLuk ber[uang membebaskan negara darlpada pen[a[ah
4 Datuk Cnn 8erasal darl !ohor 8erhldung Mancung badannya agak kurus dan Llnggl
bercermln maLa puLlh Lebal pe[uang kemerdekaan enenLang Malayan unlon dlhormaLl
oleh orangorang melayu