Anda di halaman 1dari 3

NCVLL

nIkMAn (1|ng 1)
1ema
Plkmah aLau lkLlbar aLas sesuaLu ke[adlan
ersoa|an
a) eranl menegakkan kebenaran
b) erLanggung[awab men[alankan Lugas
c) 1aaL dan paLuh akan emak
d) kaslh sayang dalam keluarga
e) kelnsafan seLelah melakukan kesalahan
f) ker[asama dan Lolong menolong dalam masyarakaL
WaLak dan erwaLakan
a) Amr|
erkawan balk dengan slva
,embull dan memeras uguL pela[ar sekolahnya
eorang murld yang nakal
erdendam dengan apura
1aaL dan pandal memu[uk emaknya
Pldup dalam keluarga yang porak peranda
) Sapura
erLanggung[awab dan amanah men[alankan Lugas sebagal pengawas
eranl melaporkan perbuaLan Amrl yang membull dan memeras uguL pela[ar kepada Clkgu
alman
,enolong menyelamaLkan Amrl darlpada pemeras uguL
rlhaLln aLas kesusahan hldup Amrl dan emaknya
C) Iu Amr|
1abah menghadapl penderlLaan hldup
erLanggung[awab men[aga dan menyara keluarga
1aaL akan suaml senLlasa berharap suamlnya akan berubah
ayang akan Amrl
u) Ayah Amr|
1ldak berLanggung[awab Lldak memberlkan nafkah unLuk keluarga
keLaglh bermaln [udl dan menghlsap dadah
emarah memaksa lsLerlnya memberlkan wang dan memukul lsLerlnya
ulLangkap polls aLas kesalahan per[udlan dan penyalahgunaan dadah
lnsaf akan perbuaLannya

Latar
a) aLar masa
WakLu slang
WakLu malam
WakLu Lengah harl
WakLu pagl

) Latar tempat
ul hosplLal
ul sawah
ul sekolah
erhamplran Landas
ul LempaL leLak baslkal
ul hu[ung padang
ul sebuah lorong dl andar
ul dalam kelas
ul rumah Amrl

n) Latar Masyarakat
,asyarakaL yang berLanggung[awab
,asyarakaL yang Lolong menolong
,asyarakaL yang melakukan [enayah
,asyarakaL yang lnsaf aLas kesalahan dlrl
,asyarakaL yang mengalaml Lekanan hldup
,asyarakaL pela[ar yang nakal
|ot
a) ermu|aan
Amrl dlroLan oleh clkgu salman apablla salah laku dlslpllnnya dllaporkan oleh apura Pal lnl
menlmbulkan dendam dalam haLl Amrl
) erkemangan
mak Amrl kurang slhaL dan menghadapl masalah keluarga erlaku perLengkaran anLara lbu
dan ayah kerana ayah Amrl selalu memlnLa wang ayah Amrl Lelah meraguL ranLal pusaka
lbunya Amrl cuba menghalang namun dlLampar ayahnya
n) emasa|ahan
Amrl ke sekolah dengan kesan lebam dan berasa sedlh mengenang pelakuan ayahnya
emasa pulang Amrl menunggu apura dl LempaL leLak baslkal emasa hendak menghaplrl
[alan semplL Amrl memberhenLlkan baslkalnya menyebabkan apura [aLuh ke dalam
bendang eLelah Llba dl rumah Amrl mellhaL rumahnya bersepah dan lbunya menangls
kepala lbunya berdarah erlsLlwa lnl dlperhaLlkan oleh apura Amrl berhasraL membell
ubaL dl pekan
) unnak
emasa dalam per[alanan pulang darl farmasl Amrl dlLahan oleh seorang lelakl yang
memlnLa banLuannya unLuk mengangkaL seorang yang pengsan dl sebuah lorong ke
hosplLal emasa dl lorong lLu Amrl dlperas uguL dan dlpukul ubaLnya dlcurahkan ke dalam
longkang keLlka lnl apura men[erlL perkaLaan polls" emuda yang memukul Amrl lLu larl
e) e|era|an
Amrl ,emohon maaf aLas perbuaLannya Lerhadap apura apura men[elaskan dla Lldak
berdendam dan daLang unLuk memberlLahu Amrl bahawa lbunya Lelah dlbawa ke hosplLal
Ayah apura Lerke[uL dengan ke[adlan LersebuL lalu membawa Amrl ke hosplLal unLuk
rawaLan Amrl Lelah lnsaf akan perbuaLannya Ayah Amrl Lelah dlLangkap aLas kesalahan
per[udlan dan penyalahgunaan dadah Ayah Amrl [uga lnsaf keluarga apura akrab dengan
keluarga Amrl Amrl dan apura berkawan balk

aya 8ahasa
f% ersonaflkasl loqffoloqffo l beql qff
b% ,eLafora foqfl jlwf
c) lmlle etseoqlbseoqlb mfnfm etfoq bs
% erlbahasa ff foq lsebfl bf pfsfoq eloqqf
e% ahasa Arab mfsyfAfb
f% ahasa lnggerls beto jolot seolot
N||a|] enga[aran
a) kas|h sayang
klLa hendaklah menyayangl ahll keluarga bagl mewu[udkan keluarga bahagla
) 8a|k hat|
klLa hendaklah berbalk sangka dan balk haLl dengan orang laln
n) 8eran|
klLa hendaklah beranl melaporkan salah laku kepada plhak berkuasa
) Set|a kawan
klLa hendaklah mempunyal semangaL seLla kawan dalam persahabaLan
e) 1anggung[awa
klLa hendaklah men[alankan Langgung[awab yang Lelah dlamanahkan
) Amanah
klLa hendaklah amanah apablla melakukan sesuaLu perkara
g) Insa
klLa hendaklah lnsaf aLas kesllapan yang Lelah dllakukan dan ber[an[l Lldak akan
mengulanglnya lagl
h) atuh an taat
klLa hendaklah paLuh dan LaaL kepada lbu bapa dan suaml