Anda di halaman 1dari 2

8CSA 18AulSlCnAL

A1unC kLnCAnA uA8l ku8lAn


1ema
kaslh sayang sesama lnsan
ersoalan
1 erasaan hasad dengkl
2 8elas kaslhan Lerhadap anak yang kemaLlan lbu
3 Slkap Lolak ansur

WaLak dan perwaLakan
a Caluh Cendera klrana
Anak raLu daha
kemaLlan lbu
enyabar
lkhlas
Mendengar kaLa
b 8aden lnu kerLapaLl
1unang Caluh Cendera klrana
andal membuaL anakanakan kencana
Mendengar kaLa
8alk haLl
8l[aksana
c 8aLu kurlpan
emerlnLah negerl kurlpan
Ayah raden lnu kerLapaLl
8elas kaslhan
d 8aLu uaha
emerlnLah negerl uaha
Mengaslhl lsLerl muda
Mengabalkan anaknya

LaLar
a LaLar masa
Zaman kera[aan uaha dan kurlpan
b LaLar LempaL
negerl kurlpan
negerl uaha
ul lsLana kampung karangan
ul lsLana aduka Llku
c LaLar masyarakaL
MasyarakaL yang lkhlas menerlma hadlah
MasyarakaL yang balk haLl
MasyarakaL yang mengabalkan anak
MasyarakaL yang LaaL Lerhadap pemerlnLah ra[a

loL
a ermulaan
8aLu kurlpan marah akan aduka Llku yang Lelah meracunl permalsurl 8aLu uaha 8aLu
kurlpan slmpaLl akan naslb Caluh cendera klrana kerana ayahandanya Lelah
menyaklLlnya
b erkembangan
8aLu kurlpan memerlnLahkan orang unLuk membuaL anak paLung bagl menghlburkan
haLl Caluh Cendera klrana 8aden lnu kerLapaLl membuaL paLung LersebuL sendlrl
c erumlLan
uua bungkusan anak paLung dlhanLar ke negerl uaha Caluh A[eng Lelah memlllh
bungkusan yang canLlk manakala bungkusan yang buruk dlberl kepada Caluh Cendera
klrana
d uncak
Caluh Cendera klrana gemblra kerana dl dalam bungkusan buruk lLu LerdapaL anak
anakan emas yang canLlk Caluh Cendera klrana Lerhlbur apablla menerlma anakanakan
LersebuL
e eleralan
uLusan darl negerl kurlpan dl layan dengan balk dan sebelum ballk aduka Llku Lelah
berklrlm salam dan memberl hadlah kepada 8aLu kurlpan

Caya bahasa
a enggunaan bahasa klaslk amarah WarLa
b enggunaan bahasa lsLana sanLap bersemayam
c enggunaan bahasa [awa kurlpan uaha paman
d Plperbolabersukasuka dengan Llada berkepuLusan danserLa dlperlu bunylbunylan
Lerlalu amaL ramalnya
e Slmlle rupanya serupa dengan manusla

nllal penga[aran
1 kaslh sayang
klLa mesLllah menyayangl anak yaLlm
2 balk haLl
klLa mesLllah membanLu mereka yang susah
3 belas kaslhan
klLa paLuL berasa slmpaLl akan naslb seseorang
4 paLuh
klLa hendaklah menuruL kaLa lbu bapa
3 keadllan
klLa hendaklah berlaku adll dalam semua perkara
6 bl[ak
klLa hendaklah bl[ak berflklr dalam semua perkara

suhalml sholb 23/8/11

Anda mungkin juga menyukai