Anda di halaman 1dari 3

8APSlA (SPAZMLL 8lZAL ACuS SALlM) 1lng 3

1ema
kaslh sayang seorang ayah Lerhadap anaknya
ersoalan
A[al mauL dl Langan 1uhan
1ekanan perasaan aklbaL kehllangan orang Lersayang
Slkap manusla yang memenLlng dlrl sendlrl
kepercayaan Lerhadap perkara Lahyul
WaLak dan erwaLakan
a) Amar
8apa kepada Zulfakar
!uruLerbang
usla 30an
8erLanggung[awab
Alaml Lekanan erasaan
enyayang
b) kapLen 8ashld
!uruLerbang 8oelng 737
8l[ak
anLas 8erLlndak
c) Zulfakar
Anak Amar dengan SlLl Zubaldah
Sayang akan ayahnya
1erkorban dalam leLupan 8oelng 737

LaLar
a) LaLar masa
WakLu slang (hu[an)
Parl selasa
!am Lu[uh peLang
Sepuluh Lahun yang lalu
b) LaLar LempaL
ul dalam pesawaL
ul adang
ul hu[ung landasan kapal Lerbang
Lapangan Lerbang
Sungal
c) LaLar MasyarakaL
MasyarakaL yang bl[ak menanganl masalah
MasyarakaL yang sayang akan keluarganya
MasyarakaL yang memenLlngkan dlrl sendlrl
MasyarakaL yang sanggup membanLu orang laln
MasyarakaL yang percaya kepada perkara yang karuL
L C1
a) ermulaan
Amar dan anaknya pergl bercuLl unLuk menemul lsLerlnya SlLl Zubaldah
b) erkembangan
kapal Lerbang yang dlnalkl oleh mereka mengalaml masalah dan gagal mendaraL pada
wakLu yang dlLeLapkan
c) erumlLan
kapLen 8ashld memlnLa Amar membanLunya unLuk mendaraLkan kapal Lerbang kapal Lerbang
ber[aya mendaraL walaupun sebahaglan pesawaL Lelah Lerbakar
d) uncak
Amar cuba menyelamaLkan anaknya LeLapl Ler[aLuh ula LersereL ke plnLu lalu [aLuh ke sungal
e) eleralan
kapal Lerbang meleLup dan Zulfakar gagal dlselamaLkan

CA?A 8APASA
a) enggunaan bahasa lnggerls conLrol column landlng
b) enggunaaan bahasa Arab Assalamualalkum anLa umml
c) Slmlle bagal orang glla
d) MeLafora rlbuL perasaan
e) ersonlflkasl kaklnya dlpan[aL kese[ukan

nllal / enga[aran
a) 8l[aksana
klLa mesLl bl[ak dalam mengaLasl masalah

b) 8alk PaLl
klLa perlulah balk haLl unLuk menghulurkan banLuan

c) 8erLanggung[awab
klLa perlu berLanggung[awab Lerhadap Lugas yang dlberlkan

d) kaslh Sayang
klLa mesLl sayang akan darah daglng sendlrl

Anda mungkin juga menyukai