Anda di halaman 1dari 2

8CSA 18AulSlCnAL

8A!A 8L8SlCnC
1ema
kezallman seorang ra[a
ersoalan
1 MasyarakaL yang LaaL kepada sulLan
2 keberanlan unLuk menenLang kezallman
3 kezallman men[adlkan rakyaL menderlLa

WaLak dan perwaLakan
a 8a[a 8erslong
nama sebenarnya 8a[a Cng Maha erlLa uerla
Mempunyal glgl slong
Suka makan gulal lecek sayur bayam
Zallm
1ldak mahu mendengar naslhaL
Suka makan darah manusla
MemenLlngkan dlrl


8 kampar
berasal darl Serl Cunung Ledang
beranl menenLang 8a[a 8erslong
kebal dan boleh men[elma pelbagal rupa
handal
bl[ak
b MenLarl keempaL
embanLu ra[a
1aaL kepada ra[a berslong
Suka menaslhaLl ra[a
8eranl menenLang 8a[a 8erslong
8erLanggung[awab
8erslmpaLl

LaLar
a LaLar masa
Zaman feudal
keLlka kedah dalam kekuasaan slam

b LaLar LempaL
lsLana ra[a
ul kawasan koLa
ul dalam huLan
ul rumah orang dusun
c laLar masyarakaL

masyarakaL yang beranl menenLang keke[aman
masyarakaL yang suka menaslhaLl orang laln
masyarakaL yang beranl
masyarakaL yang paLuh kepada ra[a

ploL
a permulaan
8a[a berslong mengadu saklL glgl kerana dlLumbuhl slong
b erkembangan
8aglnda makan gulal leceknya leblh sedap [lka dlbandlngkan pada harlharl blasa
uncanya kerana bercampur dengan darah
c erumlLan
8anyak rakyaL yang dlbunuh unLuk menyedlakan gulal lecek bercampur darah
Seoraang pahlawan lalLu kampar cuba menghalang perbuaLan ra[a yang suka
membunuh manusla
d uncak
MenLerl keempaL menaslhaLl ra[a supaya menghenLlkan Llndakannya AklbaLnya
berlaku perLempuran hlngga menyebabkan 8a[a 8erslong larl ke dalam huLan
e eleralan
MenLerl keempaL memlnLa 8a[a Slam mencarl seorang ra[a unLuk memerlnLah
negerl kerana 8a[a 8erslong Lldak mempunyal warls 8a[a 8erslong Llnggal
bersama dengan orang dusun dl sempadan aLanl

Caya bahasa
a enggunaan bahasa klaslk kemasygulan adapun
b enggunaan bahasa lsLana sanLaplah bersemayam
c engulangan kaLa makamaka
d Slmlle seperLl perdu nylur
e Plperbola berLemplk dengan gemuruh bunylnya

nllal/ penga[aran
1 keberanlan
klLa hendaklah beranl menenLang musuh
2 beker[asama
klLa paLuL beker[asama dalam masyarakaL
3 paLuh
klLa paLuL paLuh kepada arahan keLua
4 hormaL menghormaLl
klLa mesLl hormaLmenghormaLl anLara saLu sama yang laln


Suhalml sholb 23/8/11