Anda di halaman 1dari 2

8aca pet|kan d|bawah

klLa beranggapan 8akan Cop yang bermaksud rakan polls sebagal saLu program
Lerbalk unLuk anggoLa masyarakaL serLal sebagal sumbangan dan ker[asama bagl
membanLeras [enayah kuncl kepada program lnl adalah penyaluran maklumaL yang cepaL
dan beLul kepada plhak polls unLuk memudahkan Llndakan segera bagl memlnLas keglaLan
[enayah
Sesungguhnya penlngkaLan [enayah adalah perkara yang Lldak dapaL dlnaflkan dan
boleh dlkaLakan hamplr semua LempaL dl seluruh negara mengalaml ancaman [enayah pada
bllablla masa Cara unLuk memaLahkan ancaman lnl adalah dengan menlngkaLkan bllangan
anggoLa polls bagl membuaL rondaan dan menanganl keskes [enayah dengan cepaL dan
berkesan
namun beglLu klLa [uga faham bahawa unLuk menambah anggoLa polls dengan
banyak dan cepaL seperLl yang dlperlukan Lldak boleh dllakukan dengan segera 8anyak
halangan yang pasLl dlalaml sedangkan perunLukan kewangan pula ada hadnya 1eLapl
LerdapaL alLernaLlf dalam usaha mengaLasl [enayah yang semakln berluasan anLaranya
adalah perlaksanaan 8ukun 1eLangga dan program 8akan Cop klLa percaya konsepkonsep
bagl menghalang [enayah lnl adalah balk LeLapl ke[ayaannya LerleLak kepada
perlaksanaannya yang serlus ada asasnya program 8akan Cop merupakan sistem
penyo/uron mok/umot dengan menggunakan peralaLan Leknologl masa klnl seperLl Lelefon
blmblL dan kompuLer
ualam hal lnl ke[ayaannya LerleLak pada komlLmen dan slkap serlus anggoLa
masyarakaL dan plhak polls ker[asama [lLu dan selesa akan membuahkan kebalkan unLuk
semua ul aLas landasan lnllah klLa percaya bahawa perasaan hormaLmenghormaLl dan
berbalk sangka merupakan kuncl kellnclnan hubungan anLara plhak polls dengan orang
ramal
Crang ramal [uga mesLl menun[ukkan kesungguhan dalam usaha menanganl
ancaman [enayah Adalah men[adl lmplan klLa supaya negara lnl berslh darlpada [enayah
klLa mahu bergerak bebas dan men[alanl kehldupan seharlan dengan Lldak berasa blmbang
Lerhadap ancaman [enayah yang klnl melanda negara

Soalan
1 Apakah maksud rangkal kaLa sistem penyo/uron mok/umot dalam peLlkan dl aLas?
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2 ada asasnya program 8akan Cop merupakan

(k2)

3 Apakah caracara yang perlu dlambll unLuk membenLeras [enayah
(k3)
4 Slapakah yang boleh menyerLal 8akan Cop

(k1)

3 Apakah Llndakan anda apablla [enayah berlaku dl LempaL awam

(k4)