Anda di halaman 1dari 2

Sa[ak

kL1IkA kAMI 8LkCLkI1A 1LN1ANGNA (L|m Swee 1|n) t|ng 3


8angkap 1
9nya[ak dan adlkadlknya bnlLa LnLang ayah mka yang sdang Lldu dl aLas Llka
mngkuang yang Lah buuk
8angkap 2
Sbum Lldu blasanya ayah akan bnlLa LnLan khldupannya kpada anakanak sambl
mngllng plLa mlnyak Lanah
8angkap 3
Anakanak Lldak pnah mnyoa klsah hldup ayah kana mka mnlmanya sbagal
Lakdl
8angkap 4
Smasa mka bnlLa LnLang ayah mka mmahaml doa yang slng dlsbuL oh
ayah
8angkap 3
Ayah bhaap anakanaknya Lldak mngaaml ksusahan spLl dllnya

1ma pngobanan soang bapa
9soaan
1 Anakanak pu mnghomaLl lbu bapa
2 Slkap plhaLln bapa
3 8da dngan suaLan Lakdl
4 8usaha mmbalkl Laaf khldupan

8nLuk
a 8bas
b 3 angkap
n 8langan bals
8angkap 1 6 bals
8angkap 2 8 bals
8angkap 3 8 bals
8angkap 4 6 bals
8angkap 3 2 bals
d SaLu hlngga nam pkaLaan saLu bals
2 hlngga 13 suku kaLa sLlap bals
f 8lma
8angkap 1 abnada
8angkap 2 aabndbbb
8angkap 3 abnnddb
8angkap 4 abnndn
8angkap 3 aa
-ada 8omanLlk

-lal/ pnga[aan
1 kaslh sayang
klLa msLlah mnyayangl ahl kuaga
2 1anggung[awab
klLa paLuL mmlku Langgung[awab dngan amanah
3 kglglhan
klLa msLlah glglh mnghaungl dugaan hldup
4 ksabaan
klLa hndakah saba daam mnghadapl ksusahan

Caya bahasa
a) 9mllhan kaLa yang pulLls smoga ombak masa auku bukan gombang masa dpanmu
b) Asonansl voka u" aku nukup kna
n) AlLasl konsonan C" yang haus dlgnggam
d) Slnkof akuku dpanmu
) MLafoa auL s[aahmu

Suhalml sholb 13/08/2011