Anda di halaman 1dari 2

Agenda gemeenteraad N|nove 24 november 2011

I CLI1IL2AkLN

o||t|e
1ollLlezone nlnove kennlsnemlng procesverbaal van onderzoek van de kasmlddelen over heL
derde kwarLaal 2011

II GLMLLN1L2AkLN

Secretar|aat
2 Aanduldlng van verLegenwoordlger voor de algemene vergaderlng van de lnLercommunale
WesLlede op 14 december 2011
3 Aanduldlng van plaaLsvervanger voor de algemene vergaderlng van de lnLercommunale WesLlede
op 14 december 2011
4 Algemene vergaderlng lnLercommunale WesLlede op 14 december 2011 AkLenemlng agenda
8epalen sLemgedrag verLegenwoordlger
3 Aanduldlng van verLegenwoordlger voor de bulLengewone algemene vergaderlng van llva op
maandag 19 december 2011
6 Aanduldlng van plaaLsvervanger voor de bulLengewone algemene vergaderlng van llva op
maandag 19 december 2011
7 llva 8ulLengewone algemene vergaderlng Maandag 19 december 2011 AkLenemlng agenda
8epalen sLemgedrag verLegenwoordlger
8 Aanduldlng van verLegenwoordlger voor de bulLengewone algemene vergaderlng van solva op
maandag 19 december 2011
9 Aanduldlng van plaaLsvervanger voor de bulLengewone algemene vergaderlng van solva op
maandag 19 december 2011
10 Solva 8ulLengewone algemene vergaderlng Maandag 19 december 2011 AkLenemlng agenda
8epalen sLemgedrag verLegenwoordlger
11 Aanduldlng van verLegenwoordlger voor de algemene vergaderlng van lnLergem op donderdag
22 december 2011
12 Aanduldlng van plaaLsvervanger voor de algemene vergaderlng van lnLergem op donderdag 22
december 2011
13 lnLergem Algemene vergaderlng uonderdag 22 december 2011 AkLenemlng agenda 8epalen
sLemgedrag verLegenwoordlger

ku|mte||[ke Crden|ng
14 Coedkeurlng van heL wegLrace van de verkavellngsaanvraag van 8efresco 8enelux Sunco nv
voor gronden gelegen langs nederwl[kCosL ln nlnove

atr|mon|um
13 Aankoop ln der mlnne om reden van openbaar nuL van een perceel bouwgrond langs de
Aardeweg Le nlnove Coedkeurlng prlnclpe

Leefm|||eu
16 SubsldlereglemenL Ler bevorderlng van heL aanleggen van een groendak Aanpassen reglemenL
Coedkeurlng

I|nanc||e d|enst
17 8elelds en beheerscyclus lnvoerlng nleuwe regellng

e|ast|ngen
18 Concessle meL beLrekklng LoL heL beheer van heL parkeren rlnclplele goedkeurlng en oproep
LoL kandldaLuursLelllng

Cpenbare Werken
19 MoblllLelLsconvenanL Coedkeurlng addendum aan heL moederconvenanL 41048/0 van 20
okLober 1997
20 verkavellng van de nv uurabrlk genaamd PecLor van MuylemsLraaL Le nederhasselL kosLeloze
overname van de wegenlnfrasLrucLuur om reden van openbaar nuL Coedkeurlng
21 Wegen en rlolerlngswerken ln de Pogeweg Le nlnove Coedkeurlng onLelgenlngsakLen en
overeenkomsLen beLreffende de LoelaLlng en schadeloossLelllng voor heL gebrulk van een werkzone
22 8eallseren van rloolaanslulLlngen door de vlaamse MaaLschappl[ voor WaLervoorzlenlng
1ussenkomsL ln de kosLprl[s door de sLad nlnove Coedkeurlng wl[zlglng
23 CuLer SpoorwegsLraaL ulLbreldlng van heL waLerleldlngsneL Coedkeurlng
24 CuLer CroensLraaL ulLbreldlng van heL waLerleldlngsneL ln prlvaLe verkavellng Coedkeurlng
23 Aanleg van nleuwe fleLspaden langs de gewesLweg n460 (CeraardsbergsesLeenweg) en de n8
(8rakelsesLeenweg) Coedkeurlng koepelmodule 41048/3 behorend bl[ heL moederconvenanL
Coedkeurlng module 13A

Verkeer
26 Aanvullend reglemenL op de pollLle van heL wegverkeer 1oegangsverbod SlnL8ochussLraaL Le
AppelLerre SLadswegen
27 Aanvullend reglemenL op de pollLle van heL wegverkeer Meerbeke CemeenLepleln arkeren
ulLslulLend LoegelaLen blnnen de afgebakende parkeervakken SLadswegen
28Aanvullend reglemenL op de pollLle van heL wegverkeer Cphefflng arLlkel 3 punL 4b van de
gemeenLeraadsbesllsslng van 1 maarL 2007 CedeelLe Canzewelde Lussen ur lrans Pemerl[ckxpleln
en de Loegangsweg LoL heL zwembad
29 Aanvullend reglemenL op de pollLle van heL wegverkeer lnvoeren parkeerverbod Merellaan Le
nlnove SLadswegen
30 Aanvullend reglemenL op de pollLle van heL wegverkeer Cphefflng punL 44 (Cude kaal Le
nlnove) van de gemeenLeraadsbesllsslng van 20 maarL 1980 nlnove Cude kaal arkeren blnnen
de afgebakende parkeervakken lnrlchLen van 2 parkeerplaaLsen voor personen meL een handlcap
SLadswegen
31 Aanvullend reglemenL op de pollLle van heL wegverkeer nlnove Cnderwl[slaan/8urchLsLraaL
Aanleg oversLeekplaaLsen voeLgangers

Cu|tuur
32 nleuwe sLraaLnaam 1abakslaan ln AppelLerre/voorde ueflnlLleve goedkeurlng

Vragen voorste||en en |nterpe||at|es
321 lnLerpellaLle van raadslld Cuy u'haeseleer aan de heer burgemeesLer over een evenLuele fusle
van onze pollLlezone meL deze van PaalLerLuenderleeuw
322 lnLerpellaLle van raadslld Cuy u'haeseleer aan de heer burgemeesLer en aan de schepen van
mlddensLand over de rol van nachLwlnkels ln onze sLad ln heL algemeen en Ll[dens carnaval ln heL
bl[zondervoorsLel om een ulLdoofscenarlo Le hanLeren mbL nachLwlnkels ln onze sLad
323 lnLerpellaLle van raadslld Werner Somers aan schepen van nuLsvoorzlenlngen Penrl Lvenepoel
beLreffende de aanslulLbaarheldsgraad lnzake aardgas
324 voorsLel van raadslld lons Schorreel over de vlsle van de sLaLlonsomgevlng opsLarLen van een
archlLecLuurwedsLrl[d bl[ voorkeur vla de vlaamse 8ouwmeesLer
323 lnLerpellaLle van raadslld WouLer vande Wlnkel over heL anLwoord van de lokale pollLle op heL
verkeerskundlg advles van buro4u aangaande de herlnrlchLlng van krulspunL uen uollar