Anda di halaman 1dari 7

PROSES TERAP! DALAN TEOR!

ALFRED ADLER
Nengikut prinsip Adlerian, individu yang tidak normal disebabkan pandangan
hidupnya yang telah diputar belitkan. Pengalamanpengalaman dari alam kanak
kanak yang sebenar berlaku dilihat dengan persepsi yang tidak tepat.
Nanusia membina perlakuan yang tidak normal hasil dari:
1. Nereka mempunyai perasaan diri yang tinggi.
2. Nereka mendapat respon yang tidak sesuai yang menambah burukkan rasa
rendah diri mereka.
Teori Alfred Adler banyak berkait dengan teori Sigmund Freud. Walaubagaimanapun,
pendekatan Freud dan Adler adalah berbeza dari segi perlakuan. Pada Freud,
perlakuan manusia adalah dikuasai oleh suatu kekuatan dalam diri kita yang kita
tidak boleh kawal. Tetapi Adler menekankan kepada penentuan kendiri (self
determination) dan kesedaran diri (consciousness) yang menjadi pusat kepada
personaliti kita. Pada manusia, bukanlah mangsa kepada takdir tetapi manusia
adalah insan yang kreatif, aktif, berupaya membuat pilihan dalam sebarang tindakan
yang mempunyai tujuan dan maksud. Cara hidup kita adalah hasil dari pandangan
kita keseluruhannya terhadap diri kita sendiri dan dunia amnya, serta hasil
perilakuan yang yang kita bina untuk mencapai matlamat hidup kita. Adler tidak
bersetuju dengan pendapat bahawa sesetengah manusia adalah berpenyakit jiwa
dan memerlukan rawatan. ]adi, usaha kaunselor patut diarahkan untuk memahami
mengapa seseorang itu berkelakuan demikian. Nereka patut membina latihan yang
boleh menggalakkan pencapaian yang maksimum dalam pengendalian diri serta
ketakwaan kendiri (selfactualize) secara fizikal, mental dan kejiwaan (spiritual)
kepada klien.
Nenurut Dickmeyer, 1373, kaunseling Adlerian mempunyai empat objektif iaitu:
1. Nembina dan mengekalkan perhubungan empati antara kaunselor dengan klien.
2. Nembantu klien memahami gaya hidupnya.
3. Nenolong klien membina celik akal.
4. Nembantu klien mencari alternatif tinadak dan membuat pilihan.NENB!NA DAN NENCEKALKAN PERHUBUNCAN ENPAT! ANTARA
KAUNSELOR DENCAN KL!EN
Dalam Terapi Adlerian, matlamat ini merupakan matlamat yang utama dan sangat
perlu ditekankan oleh kaunselor. Untuk mencapai matlamat ini, kauselor perlu
mewujudkan rasa hormat menghormati dan saling mempercayai antara kaunselor
dan klien di mana kauselor perlu terapkan elemen universality iaitu kaunselor dan
klien adalah sama taraf.
Demikian, rasa ragu klien terhadap akauntabiliti kaunselor sedikit demi sedikit akan
beransur hilang sepanjang sesi kaunseling. Sehubungan itu, klien dapat memberi
kerjasama yang baik dan sedia berkongsi pengalaman. Dengan ini, sesi kaunseling
turut bertambah lancar dan kaunselor turut mudah memfokuskan topik
perbincangan kepada matlamat sebenar klien.
Di sini, kaunselor turut membantu klien meneroka kelebihan dan kelemahan yang
ada pada klien. Kaunselor turut memberi galakan dan semangat dengan meyakinkan
klien bahawa dirinya mempunyai keupayaan untuk mengatasi setiap masalah.
NENBANTU KL!EN NENAHAN! CAYA H!DUPNYA
Untuk mencapai tujuan ini, kaunselor hendaklah meneroka perasaan, motif,
kepercayaan dan matlamat yang dipersetujui oleh klien.
Penerokaan ini boleh dilakukan melalui pelbagai cara. Antaranya, Early Recollections
dan Constellation Family. Nelalui dua pendekatan tersebut, kaunselor dapat
memperolehi banyak maklumat yang mana membantu kounselor untuk melihat
perhubungan antara interaksi klien dalam keluarga dan tingkahlaku klien ketika
dewasa. !a turut membantu kaunselor memahami gambaran tingkahlaku klien
apabila dewasa dan faktor faktor yang menyumbang kepada bentuk
ketingkahlakuan mereka.
Soalansoalan terbuka dikemukakan agar klien memahami akan persepsi
persepsinya terhadap diri sendiri. Klien juga diminta melaporkan peristiwa peristiwa
penting yang berlaku di dalam hidupnya. Nenurut Adler, klien akan mengingati
peristiwa peristiwa yang memberi impak kepada dirinya dan peristiwa peristiwa itu
turut mempengaruhi cara klien memandang dirinya sendiri, persepsinya terhadap
kehidupan, dan menunjukkan kefahaman klien terhadap nilai, sikap, dan
kepercayaan miliknya dan semua ini adalah lambing personaliti individu yang unik.
Semasa membuat penilaian, tugas kaunselor ialah untuk menggabungkan dan
merumuskan semua maklumat yang didapati dan membuat tafsiran bagaimana
kepercayaan kepercayaan yang tidak benar dan tidak seimbang itu mempengaruhi
gaya hidup klien.
NENOLONC KL!EN NENB!NA CEL!K AKAL
Celik akal adalah satu langkah menuju perubahan. Nelalui pembinaan celik akal,
klien dapat memahami gaya hidupnya dan sedar akan matlamatnya yang salah (dlm.
Sapora Sipon, Ahmad ]azimin, Hapsah, 2003).
Untuk mencapai matlamat ini, klien akan melalui proses konfrontasi bersama sama
kaunselor seiring sokongan yang kaunselor hulurkan. Kaunselor cuba menjelaskan
dan mentafsirkan setiap cetusan peristiwa yang dialami klien dengan mengaitkan ia
kepada tingkahlaku yang ditonjolkan klien kini yang mana menyebabkan diri klien
songsang dan kabur kepada tujuan hidup yang lebih wajar.
Setelah klien dibantui kauselor dalam meneroka punca yang menyumbang kepada
kekecelaruan sedia ada dan permasalahan yang sedang dihadapi. Naka, secara tidak
lansung, kaunselor sedang memberikan suatu kesedaran yang jelas kepada klien
dan klien mengalami celik akal dan tahu apakah faktor utama yang membawa
dirinya dalam kesusahan.
Selain itu, klien turut nampak sebab dirinya bertingkahlakuan yang kurang wajar.
NENBANTU KL!EN NENCAR! ALTERNAT!F T!NDAKAN DAN NENBUAT
P!L!HAN
Setelah klien memahami akan sebab sebab dirinya mengalami ketidakwajaran hidup
di samping mempunyai matlamat yang tidak sesuai. Kini, klien sudah bersedia untuk
membuat peralihan dari negatif kepada positif.
Dengan ini, kaunselor akan bersama sama klien dalam membincangkan strategi
yang perlu didasarkan kepada setiap langkah peralihan. Kaunselor dan klien saling
berbincang dan mencadangkan alternatif yang wajar diambil dan dipilih demi
membawa klien mengalami perubahan.
Setelah mengenalpasti dan memilih langkah yang sesuai, lien perlu tekad untuk
melaksanakannya. Sepanjang klien menjalani sesi peralihan, klien akan dipantau dan
dinilai semula sehingga dia mencapai matlamat, tingkahlaku, dan gaya hidup yang
wajar.
PENDEKATAN TERAP! PS!KOLOC! !ND!v!DU
Dalam menjalankan sesi kaunseling Adlerian bersama klien, kaunselor
mengenengahkan beberapa pendekatan yang mana bertujuan untuk mendalami
faktor faktor yang menyumbang kepada pengherotan matlamat yang disandang
oleh seseorang klien itu.
Seperti yang sedia maklum, Adler telah mencadangkan beberapa konsep yang dilalui
oleh semua manusia yang mana membawa mereka kepada suatu pembentukan
personaliti yang unik. Secara ringkas, fictional finalism diada adakan dan menjadi
pendorong bagi seseorang individu menerajui kehidupannya dengan baik. Perasaan
inferior pula wujud di dalam diri individu setelah dia melihat dan mempersepsikan
persekitarannya. Naka, timbul pula hasrat ingin memperolehi rasa selamat,
sempurna, dan berkuasa dalam diri individu ini. Sehubungan dengan itu, individu ini
berusaha pula untuk mencapai superioriti.
Di samping berusaha untuk merealisasikan fiksyen ke alam realiti, individu ini turut
berkecimpung dalam aktiviti kekitaan dan pelingbatan sosialnya itu selain mampu
meningkatkan status sosial mereka, ia turut menjadi salah satu faktor menyumbang
kepada kejayaan mencapai suatu matlamat.
Dalam Terapi Adlerian, terdapat beberapa bentuk penilaian yang dapat diamalkan
oleh seseorang kaunselor. Kaunselor dapat menyelitkan salah satu pendekatan
berikut atau kesemuanya. Tujuan pengamalan bentuk bentuk penilaian berikut
adalah untuk memahami personaliti klien dan faktor yang menyumbang kepada
pembentukan personaliti unik mereka.
PROSES KAUNSEL!NC KELONPOK
Dalam proses Kaunseling Kelompok Alderian, terdapat empat peringkat seperti yang
diceritakan oleh Dreikus, 1363.
1. Nembina dan mengekalkan perhubungan.
Pada peringkat awal, penekanan ialah kepada saling bekerjasama dan hormat
menghormati. Ahliahli digalakkan mengambil bahagian dengan aktif. Hubungan
dalam Alderian berdasarkan hubungan sama taraf. Ahli dan kaunselor
bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama. Nengikat janji (contract)
mungkin menjadi satu strategi untuk mencapai kerjasama yang minimum antara
kaunselor dengan ahliahli dalam kelompok. Sekiranya Berjaya pada peringkat
ini, ahliahli akan mencapai kemajuan jika proses terapi tertumpu kepada apa
yang dilihat oleh ahli sebagai aspek yang penting untuk mendalami aspek yang
mereka ingin ubah dalam diri mereka.
2. Nendalami kelebihan setiap ahli.
Tujuan peringkat ini adalah untuk memahami gaya hidup ahli dan bagaimana
cara hidup tersebut memberi kesan kepada cara mereka berfungsi seperti orang
lain. Pada peringkat ini juga kaunselor mungkin akan memulakan sesi dengan
membincangkan bagaimana ahli berfungsi pada persekitarannya termasuklah
tempat mereka bekerja.
Nenganalisis dan menilai seseorang ahli itu banyak bergantung kepada ahli
kekeluargaannya. Kaunselor mengumpul maklumat dan menilai keadaan yang
sedia ada dengan cara melihat semula latar keluarga ahli kerana disini terdapat
serba sedikit rujukan bagi ahliahli tersebut.
Satu lagi cara menilai seseorang ahli ialah dengan cara meminta ahli
menceritakan peristiwa yang paling mereka ingati semenjak kecil lagi dengan
penuh perasaan. Nenurut Adler, kita hanya mengingati peristiwa yang
mempengaruhi pandangan hidup kita. Semasa membuat penilaian, tugas
kaunselor ialah untuk menggabungkan dan meringkaskan semula maklumat
yang didapati dan seterusnya membuat tafsiran bagaimana kepercayaan dan
keseimbangan dapat mempengaruhi ahli tersebut. Penilaian seperti ini harus
dijalankan dari semasa ke semasa dan ini akan menolong kaunselor membina
strategi kaunseling yang berkesan.
Teknik yang biasa digunakan ialah:
a) Prafasa
Kaunselor menerangkan tentang prosedurprosedur yang dijalankan
sehinggalah mereka memahami objektif dalam kaunseling kelompok
tersebut.
b) Konfrontasi
Kaunselor menolong ahli memahami percanggahan pandangan, tindakan,
nilai dan lainlain. Peringkat ini haruslah dijalankan dengan penuh teliti
dan berhatihati bagi mengelakkan sesuatu yang buruk berlaku.
c) Bertanya
Kaunselor bertanya pada ahli untuk mengetahui kemungkinan yang akan
berlaku jika sesuatu perkara itu dilakukan dengan cara yang lain.
d) Nembuat andaian (hipotesis)
Bertujuan mengurangkan penentangan daceln meningkatkan komunikasi.
Kaunselor membuat tekaan tentang perlakuan seseorang ahli itu
berdasarkan andaian sahaja.
3. Celik akal
Pada Adler, celik akal adalah sebagai satu langkah menuju perubahan dan bukanlah
sebagai punca penting untuk mendorong perubahan. Dalam kelompok, aspek
membina celik akal adalah untuk memahami mengapa ahli berkelakuan seperti
yang mereka lakukan.
4. Peringkat terakhir
Salah satu objektif peringkat ini diadakan adalah untuk mengajar ahli bagaimana
mengendalikan hidup mereka dengan lebih berkesan.
KAEDAH ANAL!S!S DAN PENTAFS!RAN DALAN PROSES KAUNSEL!NC
PS!KOLOC! !ND!v!DU
1. Analisis Nimpi (Dream !nterpretation)
2. Sorotan Zaman Kanak kanak (Early Recollections).
3. Susunan Kelahiran (Birth Order).
Analisa Nimpi (Dream !nterpretation)
Tujuan kemunculan sesuatu mimpi akan jelas apabila kita menilai mimpi tersebut
melalui perasaan dan emosi yang sedang dialami, dan bukannya melalui persoalan
kenapa munculnya sesuatu mimpi dan menilai mimpi bersandarkan fakta realiti. !ni
adalah suatu yang mustahil. Setiap mimpi yang muncul dalam tidur seseorang
individu, kebiasaannya datang dalam bentuk yang simbolik dan dan memerlukan
pentafsiran yang khusus dan pentafsiran tersebut dilakukan oleh pakar secara
holistik.
Tingkahlaku yang digerakkan di dalam mimpi merupakan kondisi pemikiran yang
sedang dialami oleh seseorang individu ketika mereka bermimpi. Nenurut ahli
Psikologi !ndividu, gerakgeri mereka di dalam mimpi merupakan sumber pendorong
kepada ketingkahlakuan mereka dan matlamat yang ingin dicapai.
Sebagai contoh, apabila seseorang itu bermimpi dirinya sedang mendaki bukit, maka
dia ditafsirkan mempunyai matlamat untuk berada di tahap atas atau dihormati.
Namun, dirinya dilingkungi perasaan tidak selamat. Kedua, apabila seseorang itu
bermimpi dirinya boleh terbang. Naka, dia ditafsirkan mempunyai kepercayaan
bahawa dirinya boleh melaksanakan suatu tugasan yang mana individu lain tidak
mampu melakukannya.
Nelalui kedua dua mimpi tersebut, kaunselor sebenarnya dapat membaca hasrat
yang dipunyai oleh kliennya: ingin melakukan sesuatu yang mana sebelum ini
mereka diselubungi rasa gusar. Demikian, peranan kaunselor ialah cuba berbincang
bersama klien untuk merangka strategi yang tepat dan bersesuaian dengan diri
klien. Strategi tersebut dijadikan sebagai garis panduan kepada klien bagi memandu
dirinya ke arah mencapai matlamat. Natlamat tersebut, sebelum ini adalah kabur
dan setelah kaunselor menggunakan pendekatan analisa mimpi ini, maka keputusan
analisa mimpi menunjukkan matlamat yang dipunyai klien di sebalik mimpi mimpi
yang telah dialam

Beri Nilai