SKIM PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH

(Bukan Kakitangan Kerajaan) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN Bahagian Skim Pinjaman Perumahan Tingkat 3 , Blok K Pusat Bandar Damansara 50782 KUALA LUMPUR TEL : 03-20947033 / FAKS : 03-20937429 E-mail : spp@kpkt.gov.my SYARAT-SYARAT ASAS PINJAMAN
* Warganegara Malaysia * Belum memiliki rumah sendiri * Berumur diantara 18 hingga 48 tahun * Jumlah pendapatan isirumah diantara RM500 hingga RM1200 sebulan * Jumlah pinjaman tidak melebihi RM20,000 (Pinjaman tanpa bayaran perkhidmatan bagi RM10,000 pertama dan bayaran perkhidmatan sebanyak 4% dikenakan ke atas pinjaman RM10,000 kedua) * Tempoh bayaran balik diantara 5 hingga 20 tahun * Kelulusan Pelan Bangunan, sekiranya rumah yang hendak didirikan berada di kawasan Majlis * Kebenaran Mencagar sekiranya terdapat sekatan di dalam suratan hakmilik daripada Pihak berkuasa Negeri * Penilaian harga tanah dan rumah ditentukan oleh Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri berkenaan * Menamakan Waris yang akan meneruskan bayaran sekiranya peminjam tidak mampu lagi membuat bayaran

Syarat - syarat tambahan :A. MEMBINA RUMAH BARU - Mempunyai tanah tapak untuk mendirikan rumah - Mencagarkan tanah sebagai cagaran kepada pinjaman - Menggunakan pelan sendiri atau pelan Kementerian - Harga rumah yang akan dibina tidak melebihi RM25,000 B. MEMBELI RUMAH KOS RENDAH YANG TELAH SIAP + Rumah yang hendak dibeli telah mempunyai hakmilik + Mencagarkan tanah dan rumah sebagai cagaran + Harga rumah berdasarkan harga rumah kos rendah mengikut kawasan / lokasi

Peminjam dikehendaki mengambil skim perlindungan insurans (TAKAFUL) yang dikenakan ke atas setiap pinjaman yang akan diuruskan oleh Bahagian Skim Pinjaman Perumahan. Bayaran akan dimasukkan kedalam bayaran ansuran bulanan mengikut umur.
Untuk Keterangan Lanjut Sila Layari Laman Web Kami d http://www.kpkt.gov.my 1

PERMOHONAN UNTUK :

A) MEMBINA RUMAH BARU B) MEMBELI RUMAH SIAP

SILA TANDAKAN

BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PEMOHON 1. Nama : 2. No. Kad Pengenalan : 3. Tarikh Lahir : 5. Jantina : LELAKI / PEREMPUAN 6. Warganegara : YA / TIDAK 8. Bilangan Anak : 9. Alamat Rumah/ Surat Menyurat 7. TARAF PERKAHWINAN : BUJANG/KAHWIN/DUDA/JANDA/BALU Orang 4. Lama Umur : tahun

10. Nombor Telefon 11. Pekerjaan : (Sila isi Lampiran B1 sekiranya mempunyai majikan) 13. Taraf Kediaman: Sewa Menumpang RM

H/P : 12. Pendapatan: RM

_________________________ Lain-lain

14. Jumlah Pinjaman Yang Ingin Dipohon : 15. Tempoh Bayaran Balik :

Tahun

16. Jumlah Bayaran Balik : Bulanan (Tidak termasuk Insurans)

BAHAGIAN B : BUTIR-BUTIR ISTERI / SUAMI PEMOHON 1. Nama : 2. No. Kad Pengenalan : 3. Pekerjaan : (Sila isi Lampiran B2 sekiranya mempunyai majikan) BAHAGIAN C : BUTIR - BUTIR TANGGUNGAN PEMOHON Bil Nama Hubungan Tarikh Lahir No. K/P @ S/Beranak Pekerjaan / Bersekolah Pendapatan Bulanan Lama 4. Tarikh Lahir 5. Pendapatan : RM

( Sila kemukakan kertas tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi)

2

BAHAGIAN D : BUTIR-BUTIR TANAH TAPAK RUMAH DAN TANAH UNTUK CAGARAN ( Tanah Tapak juga boleh dijadikan CAGARAN) Maklumat Tanah Tapak Rumah No. Hakmilik No. Lot Mukim Daerah/Jajahan Negeri Pemilikan : Milik sendiri sepenuhnya Milik Bersama Orang Lain Milik Orang Lain (Hubungan) Milik sendiri sepenuhnya Milik Bersama Orang Lain Milik Orang Lain (Hubungan) Maklumat Tanah Cagaran

(Sekiranya tanah tersebut dimiliki oleh beberapa orang sila dapatkan kebenaran dari KESEMUA tuan tanah didalam Akuan Berkanun dan sertakan salinan kad pengenalan mereka) PELAN RUMAH : a) Pelan Sendiri
(Sila sertakan lukisan pelan beserta ukuran dan isi Lamp. C)

b) Pelan yang disediakan oleh Kementerian Jenis : _______________________ PERINGATAN : * Sila semak di atas geran (hakmilik) tanah sekiranya terdapat Sekatan Kepentingan bagi urusan mencagar, sila dapatkan surat kebenaran untuk mencagarkan tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri sebelum mengemukakan permohonan. * Sekiranya rumah yang hendak didirikan berada di dalam Kawasan Majlis, sila dapatkan kelulusan pelan bangunan daripada Majlis terlebih dahulu. * Bagi permohonan membeli Rumah sila kemukakan gambar rumah yang ingin dibeli/ surat perjanjian jual beli rumah dari tuan rumah beserta salinan hakmilik tanah rumah tersebut. BAHAGIAN E : MAKLUMAT WARIS " Adalah saya : Nombor kad Pengenalan : beralamat di

mengaku dan berjanji akan menjelaskan apa jua baki pinjaman Encik/Puan/Cik (Nama pemohon)

sekiranya beliau tidak mampu lagi untuk meneruskan bayaran ansuran pinjaman. Hubungan saya dengan pemohon ialah : dan saya bekerja sebagai : dengan pendapatan sebanyak RM Tarikh :
Sila sertakan salinan Kad Pengenalan Waris

sebulan Tandatangan waris

3

BAHAGIAN F : PENGAKUAN PEMOHON “ Saya dengan penuh kejujuran sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa “: i) ii) iii) iv) v) Saya atau isteri/suami saya bukan kakitangan kerajaan Saya belum memiliki rumah sendiri; Saya mempunyai sedikit tabungan sebagai kos permulaan bagi membina rumah atau membayar pendahuluan bagi membeli rumah; Rumah yang dicadangkan belum dibina lagi ; Sekiranya saya didapati memberikan maklumat yang tidak benar dan melanggar syarat-syarat serta peraturan di bawah Skim Pinjaman Perumahan Untuk Golongan Berpendapatan Rendah, pihak kerajaan berhak membatalkan atau menolak permohonan saya pada bila-bila masa; Saya dengan ini bersetuju memilih untuk mendapatkan perlindungan Insuran TAKAFUL …………………………………….. Tandatangan Pemohon Nama Pemohon : ____________________________

v)

Tarikh : _______________

PENGESAHAN PEMOHON Pengesahan Oleh Pegawai Daerah / Wakil Rakyat / Penghulu Saya mengesahkan bahawa pemohon (Encik/Puan/Cik : __________________________ Yang beralamat di_______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ adalah seorang Warganegara Malaysia dari golongan berpendapatan rendah. Segala butir-butir yang diberikan di dalam borang permohonan ini adalah benar. Saya berpuashati beliau berupaya membayar balik segala baki pinjaman ini tanpa kesukaran ke atas dirinya. Saya dengan ini menyokong agar permohonan ini diluluskan. Nama Jawatan : ___________________________ No. Kad Pengenalan :__________________ : ___________________________ Tandatangan & Cop Jawatan
______________________________________

Alamat : __________________________________

Tarikh

: ______________________________

4

LAMPIRAN A1
AKUAN BERKANUN

KEBENARAN UNTUK MENDIRIKAN RUMAH SAHAJA
Saya , ________________________________________________________________, No. Kad Pengenalan : Lama ______________ Baru ____________________yang beralamat di ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa saya adalah tuan punya tanah / bahagian yang tidak boleh dipecahkan atas tanah No. Hakmilik _______________, lot ____________, Mukim _________________, Daerah/Jajahan ___________________, Negeri ______________ membenarkan Encik/Puan/Cik (Nama pemohon) _______________________________________ membina sebuah rumah di atas tanah ini dari wang pinjaman Skim Pinjaman Perumahan yang dikendalikan oleh Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan , beralamat di Aras 3, Blok K, Pusat Bandar Damansara , 50782 KUALA LUMPUR. Dan saya memperakukan Akuan ini dengan penuh keinsafan dan kepercayaan bahawa butir-butir yang diberikan di atas adalah benar serta mengikut kehendak-kehendak yang dperuntukkan di dalam Akta Akuan Berkanun 1960. Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui dan ditandatangani oleh yang tersebut namanya di atas (Nama tuan tanah): _____________________________________________ di __________________ di negeri ___________________ pada _______ haribulan ____________ tahun ___________ di hadapan saya.

___________________________________ Tandatangan Yang DiPertua Mahkamah Sesyen / Majistret / Pesuruhjaya Sumpah

_______________________________ Tandatangan / Cop Jari Tuan Tanah Nama : ( Serta Salinan Kad Pengenalan )

5

LAMPIRAN A2 AKUAN BERKANUN

KEBENARAN UNTUK MENCAGARKAN TANAH SAHAJA ATAU MENDIRIKAN RUMAH DAN MENCAGARKAN TANAH
(SILA POTONG MANA YANG TIDAK BERKENAAN)

Saya , ________________________________________________________________, No. Kad Pengenalan : Lama ____________ Baru ______________________yang beralamat di ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa saya adalah tuan punya tanah / bahagian yang tidak boleh dipecahkan atas tanah No. Hakmilik _______________, lot ____________, Mukim _________________, Daerah/Jajahan ___________________, Negeri ______________ membenarkan Encik/Puan/Cik (Nama pemohon) _______________________________________ * mencagarkan tanah atau membina sebuah rumah dan mencagarkan tanah (* sila potong salah satu) ini kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bagi pihak kerajaan mengikut seksyen 3 (Federal Land Commisioner Ordinance ) 44 Tahun 1957 dari wang pinjaman Skim Pinjaman Perumahan yang dikendalikan oleh Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan , beralamat di Aras 3, Blok K, Pusat Bandar Damansara , 50782 KUALA LUMPUR. Dan saya memperakukan Akuan ini dengan penuh keinsafan dan kepercayaan bahawa butir-butir yang diberikan di atas adalah benar serta mengikut kehendak-kehendak yang diperuntukkan di dalam Akta Akuan Berkanun 1960. Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui dan ditandatangani oleh yang tersebut namanya di atas (Nama tuan tanah): _____________________________________________ di __________________ di negeri ___________________ pada _______ haribulan ____________ tahun ___________ di hadapan saya.

___________________________________
Tandatangan Yang DiPertua Mahkamah Sesyen/Majistret/ Pesuruhjaya Sumpah

_______________________________
Tandatangan/Cop Jari Tuan Tanah Nama : (Sertakan salinan Kad Pengenalan)

6

PENYATAAN AKAD BAGI MENYERTAI PERLINDUNGAN TAKAFUL
1. Bahawasanya saya dengan ini bersetuju untuk menyertai Skim Takaful yang akan diuruskan oleh Takaful Nasional Sdn. Bhd. (Kemudian ini dipanggil Syarikat) berdasarkan kepada Prinsip Al-Mudharabah dan lain-lain syarak yang berkaitan. Saya juga :1.1 PELANTIKAN WAKIL Bersetuju melantik Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan sebagai wakil di dalam semua urusan yang berkaitan dengan Pelan Takaful Gadaijanji dan Skim Takaful Pemilikan Rumah Kediaman (Kebakaran). 1.2 PEMBAHAGIAN CARUMAN TAKAFUL Bersetuju agar sumbangan Takaful tersebut dikreditkan ke dalam Akaun Khas Peserta ( mengikut kaedah Tabarrau’ )bagi tujuan syarikat membuat bayaran Manfaat Takaful apabila berlaku sebarang tuntutan yang dilindungi seperti yang terkandung di dalam Kontrak Induk. 1.3 KOS PENGENDALIAN Bersetuju agar Syarikat mengenakan Kos Pengendalian sebanyak 9% dari sumbangan Takaful bagi tujuan pengendalian ke atas skim Takaful ini. 1.4 PEMBAYARAN MANFAAT TAKAFUL Bersetuju membenarkan Manfaat Takaful diserahkan kepada : (Nama Waris) : ________________________________ No. K/P :_____________________ 1.5 PEMBATALAN PENYERTAAN TAKAFUL Bersetuju supaya pemulangan sumbangan ditentukan oleh Syarikat berdasarkan kepada baki tempoh penyertaan setelah ditolak kos perkhidmatan. 1.6 MANFAAT TAMAT TEMPOH PENYERTAAN Bersetuju menerima lebihan bersih yang diperuntukkan, jika ada mengikut penilaian terakhir Syarikat apabila tamat tempoh penyertaan selepas mendapat pelepasan dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 1.7 PENGAGIHAN KEUNTUNGAN
i) Pelan Takaful Gadaijanji Bersetuju agar keuntungan pelaburan jika ada diagihkan mengikut prinsip Al-Mudharabah berdasarkan kepada Nisbah berikut :80 % dikreditkan ke dalam Akaun Khas Peserta & 20 % diserahkan kepada Syarikat ii) Skim Takaful Pemilikan Rumah Kediaman (kebakaran) Bersetuju agar pulangan lebihan beserta keuntungan pelaburan di akhir tempoh Takaful diagih berdasarkan kepada nisbah berikut : 50 % dikreditkan ke dalam Akaun Khas Peserta, dan ; 50 % diserahkan kepada pihak Syarikat.

Tandatangan : ____________________________ Nama : ____________________________ No. K/P _____________________ Tarikh : ___________ (Pemohon)

7

Lampiran B1

PENGESAHAN PEKERJAAN DAN PENDAPATAN PEMOHON (Isikan mana yang berkenaan) Jika pemohon bekerja dengan majikan. 1. 2. 3. 4. 5. Nama Pemohon: ………………………………………………………………...… (HURUF BESAR) Jawatan/Pekerjaan: ………………………………………………………………... Tetap/Sementara/Percubaan/Sambilan/Kontrak: …………………………………. Tarikh Mula Bekerja: ……………………………………………………………... Alamat Tetap Bekerja: ……………………………………………………………. ………………………..…………………………………………………………… 6. 7. 8. Gaji/Pendapatan Bulanan: RM …………………………………………………… (Disertakan Penyata Gaji terkini) Nombor Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP): …………………….. Bahawa saya bersetuju membenarkan majikan saya membuat potongan gaji setiap bulan bagi tujuan membayar balik pinjaman ini. ……………………… Tandatangan Nama Pemohon: ……………………………….. Nombor Kad Pengenalan: ……………………… _____________________________________________________________________________ Disahkan Benar Oleh Majikan ………………………………… Tandatangan Tarikh: ……………….. Nama : ………………………………………………….. Jawatan : ………………………………………………... Syarikat : ………………………………………………... …………………………………………………………... Cop Rasmi: 8

……………………………… Tarikh

Lampiran B2

PENGESAHAN PEKERJAAN DAN PENDAPATAN SUAMI/ISTERI PEMOHON (Isikan mana yang berkenaan) Jika suami/isteri pemohon bekerja dengan majikan. 1. 2. 3. 4. 5. Nama Pemohon: ………………………………………………………………...… (HURUF BESAR) Jawatan/Pekerjaan: ………………………………………………………………... Tetap/Sementara/Percubaan/Sambilan/Kontrak: …………………………………. Tarikh Mula Bekerja: ……………………………………………………………... Alamat Tetap Bekerja: ……………………………………………………………. …………………………………………………………… 6. 7. 8. Gaji/Pendapatan Bulanan: RM …………………………………………………… Nombor Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP): …………………….. Bahawa saya bersetuju membenarkan majikan saya membuat potongan gaji setiap bulan bagi tujuan membayar balik pinjaman ini. ……………………… Tandatangan Nama Pemohon: ……………………………….. Nombor Kad Pengenalan: ……………………… ______________________________________________________________________________ Disahkan Benar Oleh Majikan ………………………………… Tandatangan Tarikh: ……………….. Nama : ………………………………………………….. Jawatan : ………………………………………………... Syarikat : ………………………………………………... …………………………………………………………... Cop Rasmi:

……………………………… Tarikh

9

Lampiran C

Skim Pinjaman Perumahan Untuk Golongan Berpendapatan Rendah
KETERANGAN BINAAN RUMAH (Untuk Pelan Sendiri) BAHAGIAN A : PERIHAL BANGUNAN (BAHAN-BAHAN)

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Butir Pembinaan Kerangka – Dinding – a. Tingkat Bawah – b. Tingkat Atas – Bumbung (Atap) – Kayu Bumbung – Siling – Tingkap – Pintu – Lantai –

Jenis Bahan

9.

Peralatan Kebersihan – a. Tandas / Tangki Najis b. Basin Basuh – c. Sinki –

10.

Pemasangan Elektrik

10

BAHAGIAN B Pelan Tapak:

:

PELAN CADANGAN

11

Pandangan Sisi/Tepi:

Pandangan Hadapan/Belakang:

12

SENARAI SEMAK PERMOHONAN SKIM PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH
1. Salinan Kad Pengenalan:i) Pemohon ii) Isteri/ Suami iii) Waris iv) Tuan @ tuan-tuan tanah ( Tanah Tapak dan Cagaran) v) Tanggungan pemohon (Kad Pengenalan / Sijil Kelahiran) 2. Salinan hakmilik (geran) tanah tapak dan cagaran 3. Salinan hakmilik rumah yang hendak dibeli 4. Surat persetujuan menjual rumah dari tuanpunya rumah 5. Salinan iklan / risalah rumah yang hendak dibeli 6. Kebenaran mendirikan rumah dari tuan tanah ( LAMPIRAN A1) 7. Kebenaran mendirikan dan mencagarkan tanah dari tuan tanah (LAMPIRAN A2) 8. Sekiranya menggunakan pelan sendiri : i) Lukisan pelan rumah beserta ukuran (LAMPIRAN C) ii) Jenis bahan yang digunakan (LAMPIRAN C) iii)Kelulusan ke atas pelan dari pihak Berkuasa Tempatan jika perlukan kebenaran seperti yang terdapat di dalam suratan hakmilik (geran) 9. Surat kebenaran mencagar dari Pihak Berkuasa Negeri sekiranya tanah mempunyai “Sekatan Kepentingan” di dalam suratan hakmilik (geran) 10. Borang Perakuan Waris 11. Menandatangani Borang Akad Takaful

13

TAKSIRAN HARGA RUMAH SKIM PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH (September 1999)

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JENIS PELAN RUMAH S 1/2/1 (TB 2/1) S 2/2/2 (TN 2/3) TB 2/1 S 1/3/2 (TV 3/2 PEM) S 1/3/3 S 1/3/1 (TV 3/2) S 2/3/1 SPP – M - 1 SPP – M - 2 SPP – M - 3 SPP – M - 4 SPP – M - 5 SPP – M - 6 SPP – C - 1 SPP – C – 2 SPP – C - 3
14

HARGA (RM) 15,480.00 16,800.00 15,600.00 16,020.00 15,840.00 16,020.00 15,560.00 12,000.00 17,760.00 16,100.00 19,680.00 19,600.00 19,440.00 17,150.00 14,760.00 17,500.00

JADUAL ANSURAN BAYARAN BALIK BULANAN SKIM PINJAMAN PERUMAHAN TANPA BAYARAN PERKHIDMATAN (Tidak termasuk bayaran perlindungan Insurans)

TEMPOH PINJAMAN 5 TAHUN 6 TAHUN 7 TAHUN 8 TAHUN 9 TAHUN 10 TAHUN 11 TAHUN 12 TAHUN 13 TAHUN 14 TAHUN 15 TAHUN 16 TAHUN 17 TAHUN 18 TAHUN 19 TAHUN 20 TAHUN 15

5,000.00 83.34 59.45 59.53 52.09 46.30 41.65 37.88 34.73 32.06 29.77 27.78 26.05 24.51 23.15 21.93 20.84

5,500.00 91.67 76.39 65.48 57.30 50.93 45.84 41.67 38.20 35.26 32.74 30.56 28.65 26.97 25.47 24.13 22.92

6,000.00 100.00 83.34 71.43 62.50 55.56 50.00 45.46 41.67 38.47 35.72 33.34 31.25 29.42 27.78 26.32 25.00

6,500.00 108.34 90.28 77.39 67.71 60.19 54.17 49.25 45.14 41.67 38.70 36.12 33.86 31.87 30.10 28.51 27.09

7,000.00 116.67 97.23 83.34 72.92 64.82 58.34 53.04 48.62 44.88 41.67 38.89 36.46 34.32 32.41 30.71 29.17

7,500.00 125.00 104.17 89.29 78.13 69.45 62.50 56.82 52.09 48.08 44.65 41.67 39.07 36.77 34.73 32.90 31.25

8,000.00 133.34 111.12 95.24 83.34 74.08 66.67 60.61 55.56 51.29 47.62 44.45 41.67 39.22 37.04 35.09 33.34

8,500.00 141.67 118.06 101.20 88.55 78.71 70.84 64.40 59.03 54.49 50.60 47.23 44.28 41.67 39.36 37.29 35.42

9,000.00 150.00 125.00 107.15 93.75 83.34 75.00 68.19 62.50 57.70 53.58 50.00 46.88 44.12 41.67 39.47 37.50

9,500.00 10,000.00 158.34 131.95 113.10 98.96 87.97 79.17 71.97 65.98 60.90 56.55 52.78 49.48 46.57 43.99 41.67 39.58 166.67 138.89 119.05 104.17 92.60 83.34 75.76 69.45 64.11 59.53 55.56 52.09 49.02 46.30 43.86 41.67

JADUAL ANSURAN BAYARAN BALIK BULANAN SKIM PINJAMAN PERUMAHAN DENGAN BAYARAN PERKHIDMATAN 4% SETAHUN (Tidak termasuk bayaran perlindungan Insurans) TEMPOH PINJAMAN 5 TAHUN 6 TAHUN 7 TAHUN 8 TAHUN 9 TAHUN 10 TAHUN 11 TAHUN 12 TAHUN 13 TAHUN 14 TAHUN 15 TAHUN 16 TAHUN 17 TAHUN 18 TAHUN 19 TAHUN 20 TAHUN 16 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 185.07 154.53 132.71 116.35 103.63 93.45 85.13 78.20 72.33 67.30 62.95 59.14 55.77 52.79 50.12 47.72 203.49 170.18 146.38 128.54 114.67 103.57 94.51 86.96 80.56 75.08 70.35 66.20 62.53 59.29 56.39 53.78 221.91 185.83 160.05 140.73 125.71 113.69 103.89 95.72 88.79 82.86 77.75 73.26 69.29 65.79 62.66 59.84 240.34 201.48 173.72 152.92 136.75 123.81 113.27 104.48 97.02 90.64 85.15 80.32 76.05 72.29 68.93 65.90 258.76 217.13 187.39 165.11 147.79 133.93 122.65 113.24 105.25 98.42 92.55 87.38 82.81 78.79 75.20 71.96 277.18 232.78 201.06 177.30 158.83 144.05 132.03 122.00 113.48 106.20 99.95 94.44 89.57 85.29 81.47 78.02 295.60 248.43 214.73 189.49 169.87 154.17 141.41 130.76 121.84 113.98 107.35 101.50 96.33 91.79 87.74 84.08 314.02 264.08 228.40 201.68 180.91 164.29 150.79 139.52 129.94 121.76 114.75 108.56 103.09 98.29 94.01 90.14 332.44 279.73 242.07 213.87 191.95 174.41 160.17 148.28 138.17 129.54 122.15 115.62 109.85 104.79 100.28 96.20 350.86 295.38 255.74 226.06 202.99 184.53 169.55 157.04 146.40 137.32 129.55 122.68 116.61 111.29 106.55 102.26