Anda di halaman 1dari 2

Over-education and Under-education Dalam Sektor Pendidikan di Malaysia

Salam Sejahtera, Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mengumpul data bagi Kajian Over-education and Undereducation Dalam Sektor Pendidikan di Malaysia. Saudara/i telah dipilih sebagai responden kajian. Pihak kami memerlukan maklumat-maklumat daripada saudara/i seperti yang dinyatakan dalam soal selidik ini. Maklumat yang dilaporkan oleh saudara/i adalah untuk tujuan penyelidikan dan tidak didedahkan kepada pihak yang lain. Jawapan yang tepat dan jujur daripada saudara/i amat dihargai. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama anda.

Sila tandakan/isi pada ruangan yang disediakan.


1. Tempat bekerja: Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/IPG/Politeknik/Kolej Matrikulasi/Kolej Komuniti Universiti 2. Umur: tahun tahun (termasuk pekerjaan sebelum ini) SPM HSC/STPM Diploma Sarjana PhD

3. Pengalaman bekerja:

4. Kelayakan akademik tertinggi:

Ijazah Sarjana Muda

5. Pendapatan kasar sebulan: RM___________________7. Gred sekarang : _____________P____T ____ 8. Adakah tugas anda sekarang sesuai dengan kelayakan akademik anda? Bagi soalan yang berikut, sila tandakan mengikut skala berikut: 1 Sangat tidak sesuai 2 Tidak sesuai 9. 10. 11. 12. 3 Sesuai 4- Sangat sesuai 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 Ya Tidak

Bidang kerja saya sesuai dengan kelayakan akademik anda sekarang Bidang tugas saya sesuai dengan kelayakan akademik anda sekarang Ganjaran dan upah sesuai dengan kelulusan saya Spesifikasi kerja sesuai dengan kelulusan akademik saya sekarang

13. Saya tidak perlu meningkatkan/menambah kelulusan/sijil akademik yang saya ada sekarang. Ya Tidak Terima kasih

Tugasan 1: Arahan

1.

Anda dikehendakki mengumpul data menggunakan soal selidik yang disediakan. Data anda hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 30 responden. [7M} Masukkan data ke dalam perisisan SPSS dengan menggunakan nama pemboleh ubah yang sesuai. [3M] Cari frekuensi, min, mode, median dan sisihan piawai (standard deviasi) bagi semua pemboleh ubah dalam data anda. Laporkan dalam satu (1) jadual sahaja. [5M] Semak taburan normal bagi pemboleh ubah Pendapatan. Buat tranformasi bagi pemboleh ubah tersebut, dan bandingkan bentuk taburan data sebelum dan selepas tranformasi. [5M]

2.

3.

4.