Anda di halaman 1dari 4

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBEF2103 (SMP

KHAS) TAJUK KURSUS /COURSE TITLE : PSIKOLOGI PENDIDIKAN SEMESTER /SEMESTER : SEPTEMBER 2011 _________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 and 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 22 November 2011 hingga 25 November 2011. Serahan selepas 25 November 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 22 November 2011 and 25 November 2011. Submission after 25 November 2011 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

SOALAN TUGASAN

Aspek

perbezaan

individu

mempengaruhi

keberkesanan

proses

pengajaran

dan

pembelajaran. Sebagai seorang guru, bincangkan bagaimana perbezaan individu memberi kesan ke atas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan merujuk kepada kajian-kajian lepas. Dengan berpandukan teori-teori pembelajaran, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh seseorang guru dalam menangani kesan-kesan yang dibawa oleh aspek perbezaan individu. [Jumlah : 30 markah]

Panduan pemarkahan
Kriteria Markah/ Wajaran (0.5) Lemah 1 Tidak menarik minat pembaca/tiada pengenalan. Perbincangan konsep-konsep penting dalam tugasan tidak jelas/terperinci/tiad a perbincangan. SATU kesan yang tidak jelas dan terperinci. Menepati Sebahagian Piawai 2 Kurang menarik minat pembaca. Perbincangan konsep-konsep penting dalam tugasan kurang jelas & terperinci. Menepati Piawai 3 Menarik minat pembaca. Perbincangan konsep-konsep penting dalam tugasan adalah jelas & terperinci. Melebihi Piawai 4 Sangat menarik minat pembaca. Perbincangan konsep-konsep penting dalam tugasan adalah sangat jelas & terperinci. Markah Penuh 2

Pengenalan

Perbincangan mengenai kesan berpandukan kajian lepas Perbincangan mengenai langkah yang disokong oleh teori Kesimpulan

(2)

DUA kesan yang TIGA kesan kurang jelas dan yang jelas dan terperinci. terperinci.

EMPAT kesan yang sangat jelas dan terperinci.

(3)

SATU langkah yang disokong oleh teori adalah tidak jelas. Tidak jelas dan tidak meliputi aspek perbincangan yang penting. Isi-isi disusun dengan tidak logik dan tidak teratur. Terdapat sangat banyak kesalahan ejaan dan tanda bacaan. Terdapat sekurangkurangnya LIMA rujukan telah ditulis ikut format APA.

DUA langkah yang disokong oleh teori adalah kurang jelas. Kurang jelas dan meliputi hanya beberapa aspek perbincangan yang penting. Isi-isi disusun dengan kurang logik dan teratur. Terdapat banyak kesalahan ejaan dan tanda bacaan. Terdapat sekurangkurangnya ENAM rujukan telah ditulis ikut format APA.

TIGA langkah dengan disokong oleh teori adalah jelas. Jelas dan meliputi banyak aspek perbincangan yang penting. Isi-isi disusun dengan logik dan teratur. Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda bacaan. Terdapat sekurangkurangnya TUJUH rujukan telah ditulis ikut format APA.

EMPAT langkah dengan disokong oleh teori adalah kistis dan jelas. Sangat jelas dan meliputi semua aspek perbincangan yang penting. Isi-isi disusun dengan sangat logik dan teratur. Tiada kesalahan ejaan dan tanda bacaan. Terdapat sekurangkurangnya LAPAN rujukan telah ditulis ikut format APA.

12

(1)

Organisasi

(1)

Jumlah Markah

30

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 30% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan kandungan 10 - 30% yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperolehi. Tugasan melebihi kandungan 30% yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30% overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE