Anda di halaman 1dari 8

kemahlran Mengurus 1eknologl

MaklumaL dan komunlkasl


9enggunaan kompuLer dalam pendldlkan
Lelah banyak membawa perkembangan
dalam slsLem pendldlkan yang semakln
cangglhŦla [uga membawa reformasl serLa
perkembangan baru dalam pelbagal bldang
pendldlkanŦ
ul bawah konLeks pendldlkanţ
penggunaan compuLer boleh dlbahaglkan
kepada beberapa bldangţ seperLlŤ
W kompuLer MembanLu 9endldlkan (CAL)
ŴCompuLer Alded LducaLlon
W kompuLer MembanLu 9enga[aran (CAl)
ŴCompuLer AsslsLed lnsLrucLlon
W kompuLer Mengurus 9anga[aran (CMl)
ŴCompuLer Manage lnsLrucLlon
W kompuLer MambanLu 9engu[lan (CA1)
Ŵ CompuLer AsslsLed 1esLlng
kompuLer MembanLu 9endldlkan
(CAL)
W 9enggunaan sysLem compuLer yang akan
dlgunakan oleh guru sebagal bahan banLu
menga[ar semasa proses penga[aran unLuk
mencapal ob[ekLlf pela[aranŦ
kompuLer MembanLu 9enga[aran (CAl)
W Merupakan penggunaan Leknologl dan slslLem
kompuLer dalam proses penga[aranŦApllkasl
kompuLer dlgunakan oleh pela[ar LeruLamanya
keLlka menglkuLl pela[aran Lerancang aLau
penggunaan modulŴmodul penga[aranŦ
W 9enggunaan Leknologl dan slsLem kompuLer
bagl Lu[uan mengumpul maklumaL daLa dan
menganallsls serLa menllal keberkesanan
penga[aran dalam blllk dar[ahŦ
kompuLer Mengurus 9anga[aran (CMl)
kompuLer MambanLu 9engu[lan (CA1)
W ul sekolah perlngkaL kemahlran penggunaan kompuLer
mula dlperkenalkan dalam dekad 80ŴanŦklnlţ LerdapaL
banyak sekolah menengah dan rendah yang dllengkapl
dengan blllk kompuLer unLuk melaLlh murldŴmurld
mahlr menggunakannyaŦ Cleh lLuţ kemahlran
menggunakan kompuLer sebagl alaL menga[ar adalah
amaL penLlngŦ Seharusnya guruŴguru melengkapkan dlrl
dengan kemahlran menggunakan kompuLer bukan
saha[a sebagal alaL menga[ar LeLapl sebagal alaL
berkomunlkasl unLuk memperoleh maklumaLŴ
maklumaL yang berkalLan dengan pendldlkan yang
LerklnlŦ
Seklanţ
Lerlma kaslh