Anda di halaman 1dari 1

Penentuan Tahun 1 Kalender Islam

Setelah waIatnya Nabi Muhammad, diusulkan kapan dimulainya Tahun 1 Kalender Islam.
Ada yang mengusulkan adalah tahun kelahiran Muhammad sebagai awal patokan
penanggalan Islam. Ada yang mengusulkan pula awal patokan penanggalan Islam adalah
tahun waIatnya Nabi Muhammad.
Akhirnya, pada tahun 638 M (17 H), khaliIah Umar bin Khatab menetapkan awal patokan
penanggalan Islam adalah tahun dimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke
Madinah. Penentuan awal patokan ini dilakukan setelah menghilangkan seluruh bulan-bulan
tambahan (interkalasi) dalam periode 9 tahun. Tanggal 1 Muharam Tahun 1 Hijriah
bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622, dan tanggal ini bukan berarti tanggal hijrahnya Nabi
Muhammad. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad terjadi bulan September 622. Dokumen
tertua yang menggunakan sistem Kalender Hijriah adalah papirus di Mesir pada tahun 22 H,
PERF 558.

LnCl8AAn 1APun Pl!8AP vS 1APun MASlPl uAn SL8ALlkn?A

unLuk mengeLahul Lahun Pl[rah pada Larlkh Lahun Maslhl yang dlkeLahulklLa hendaklah
menolak 622 darlpada Lahun Maslhl lLu kerana Lahun Pl[rah bermula pada Lahun 622 Maslhl
lalLu pada harl !umaaL 16 !ulal

8akl yang Llnggal selepas lLu lalah Lahun Maslhl yang Lelah ber[alan se[ak Lahun Pl[rah
kemudlan klLa darab dengan 33 dan naLl[ahnya dlbahagl pula dengan 32 kerana seLlap 33
Lahun Pl[rah leblhkurang sama dengan 32 Lahun Maslhl

ConLohnya seperLl berlkuL (Meoqlto toboo Moslbl kepoJo toboo nljtob)

1APun MASlPl 1980 M

(1980622)/32 x33 1400P Apablla klLa hendak mengeLahul Lahun Maslhl yang bersamaan
dengan Lahun Pl[rah yang klLa Lelah keLahul klLa darab Lahun Pl[rahdengan 32 dan
naLl[ahnya dlbahagl dengan 33 kemudlan dlLambah dengan 622

ConLoh seperLl berlkuL (Meoqlto toboo nljtob kepoJo toboo Moslbl)

1APun Pl!8AP 1100 P

(1100x32/33) + 622 1688M unLuk mengeLahul secara leblh lan[uL berkalLan se[arah
penenLuan Lakwlm hl[rah nama saaL harl dan bulan dalam lslam para pembaca bolehlah
meru[uk oslklopeJlo uoolo IlllJ 21 bagl arLlkel yang berkalLan
dengan 1akwlm Pl[rah