Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

BUTIRAN AM:
Tarikh : 16 Febuari 2011 Hari : Rabu
Masa : 7.20 - 8.30pagi Kelas : 4 Bestari / 4 Bersih /
Bil murid : 46 orang 4 Bakti (Perempuan)

BUTIRAN KHAS
Tunjang pembelajaran : Kecergasan
Tajuk pembelajaran : Ujian SEGAK
Fokus pembelajaran : Menguji tahap kecergasan pelajar dengan melakukan
Ujian SEGAK dengan mengikut prosedur.
Pengetahuan sedia ada : Teknik melakukan aktiviti setiap aktiviti daripada
pengalaman pada tahun-tahun lepas.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pembelajaran dan pengajaran, diharap murid dapat menguasai 3 domain di
bawah melalui aktiviti yang dirancang.

i) Psikomotor
a. Dapat melakukan ujian SEGAK dengan mengikut turutan serta teknik yang
betul dan selamat.
b. Dapat menguji tahap kecergasan pelajar dengan mengikut prosedur dengan
betul dan berkesan.
c. Melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah.

ii) Kognitif
a. Mengetahui kepentingan kecergasan fizikal.
b. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam setiap aktiviti yang telah
dirancang.
c. Mengambil langkah-langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti.

iii) Afektif
a. Kerjasama dan kesedaran terhadap keupayaan diri.
b. Mewujudkan komitmen dan semangat dalam melakukan aktiviti berkumpulan.
c. Pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa.

ALAT BANTU MENGAJAR
- Alat penimbang dan tinggi
- Alat mengukur jangkauan
melunjur
- Bangku
- Mat / tilam
- Wisel
- Stopwatch
- Metronome
- Span
- Borang skor
- Kalkulator
- Pen
Fasa ls| Pergajarar 8ul|rar Pergajarar 0rgar|sas| A8V/Calalar
3el lrdu|s|
10 r|r|l
1. Pergera|ar
- Vererarg|ar a|l|v|l|
yarg a|ar d|ja|ar|ar
2. Ve|a|u|ar a|l|v|l|
reraras|ar oadar
- 8er|ar| selerpal
se|ara 3 r|r|l
3. Ve|a|u|ar a|l|v|l|
regargar
- 0lol-olol ulara
- Kese|ururar

- 8er|ar| selerpal se|ara 3 r|r|l

- Ve|a|u|ar regargar dar| alas |e
oaWar

- Pererargar a|l|v|l| dar prosedur,
le|r|| yarg oelu| |epada pe|ajar
- Pe|ajar
d|oarag||ar
|epada dua
|urpu|ar
- Kurpu|ar A a|ar
re|a|u|ar uj|ar
3E0AK, |urpu|ar
8 a|ar jad|
percalal.

- Per
- 8orarg s|or
Akt|v|t| 2
8Vl)
15 r|r|l
- %urju| cara |edudu|ar
oadar dar cara oacaar
yarg oelu| pada a|alar.
- Ver|roarg oeral dar
rergu|ur l|rgg| dar
calal da|ar |erlas s|or.
- Vur|d rergaro|| oeral dar l|rgg|
dergar oarluar |urpu|ar 8.

- 8erd|r| lega| rergradap |e
radapar dar |epa|a dar dagu
rerardarg lerus |e radapar.

- Per|roarg
oeral dar
l|rgg|
- 8orarg s|or
Akt|v|t| 3
a|| %urur
8arg|u)
15 r|r|l
- %urju| cara re|a|u|ar
ra|| lurur oarg|u
rerg||ul prosedur yarg
oelu| dar se|aral

- Verasl||ar rur|d
rergera| pasl|
|edudu|ar rad| d|
perge|argar largar
alau d| |erer carol|d)
seoe|ur reru|a|ar
a|l|v|l|.
- Vur|d rera|a| |asul su|ar yarg
sesua|.
- Vur|d oerd|r| lega| dergar |a||
|arar alau ||r| yarg rara
sesua|) d||ela||ar d| alas oarg|u.
- Perguj| a|ar reroer||ar |syaral
'ru|a'.
- Vur|d re|a|u|ar pergera|ar ra||
dar lurur |a|| ||r| ra||, |a||
|arar lurur d|||ul| |a|| ||r| lurur,
|erud|ar |a|| |arar ra|| alau
seoa|||rya).
- Vur|d re|a|u|ar pergera|ar
rerg||ul rerla| ra|arar alau
relrorore dergar |adar 9 del||
ser|r|l se|ara 3 r|r|l.
- 3e|epas laral rur|d d||ererda||
dudu| serla rerla.
- K|ra |adar rad| se|epas 5 saal
laral per|a|uar.
- Kadar rad| d|aro|| da|ar
jarg|arasa 1 r|r|l.
- J||a rur|d l|da| reraral|ar
|a|uar se|ara 3 r|r|l, s|or rur|d
|r| d|oala||ar.

- 8arg|u -
Kel|rgg|ar
30.5 cr
- 8orarg 3|or
- Ra|arar
alau
Velrorore
- w|se|
- 3lopWalcr


Akt|v|t| 4
%e|ar
luo|)
5 r|r|l

- %urju| cara re|a|u|ar
le|ar luo| sesua|ar
urlu| pererpuar
rerg||ul prosedur dar
aspe|-aspe|
|ese|aralar.
- Vu|a dergar |edudu|ar so|org
radapar dergar oeral oadar
d|so|org o|er largar yarg |urus
dar |ulul yarg oerg|o|. Ka||
oers||arg. 8adar d||urus|ar.
- %urur|ar oadar dergar
reroerg|o||ar s||u ser|rgga
dada reryerlur spar.
- Lurus|ar largar seperl|
|edudu|ar sed|a.
- %e|ar luo| d|lerus|ar ser|rgga
rur|d l|da| oerupaya
rererus|arrya.
- uj|ar a|ar d|laral|ar j||a rur|d
l|da| re|a|u|ar a|l|v|l| secara
serpurra rerg||ul ararar 1
r|rgga 3.
- Vur|d 8 rerg|ra dar rere|od
o||argar |a|uar Vur|d A.
a) Pos|s| oersed|ao) 3||u
d|oerg|o||ar
c) Pos|s| reral
- 3par
- w|se|
- 3lopWalcr
- 8orarg s|or
Akt|v|t| 5
Rerg|u|
luo| separa)
5 r|r|l
- %urju| cara re|a|u|ar
rerg|o| luo| separa
dergar rerg||ul
prosedur dar aspe|-
aspe| |ese|aralar.
- uj|ar |r| d|ja|ar|ar dergar rur|d
rera|a| |asul yarg sesua|.
- Vur|d A oar|rg dergar |ulul
oerg|o| 90 darjar dar lur|l |a||
serl|asa reryerlur |arla|.
- 8u|a |a|| se|uas oaru.
- Kedua-dua oe|ar largar |urus d|
s|s| dar rujurg jar| reryerlur
oarag|ar |uar pe|e|al perlara.
- Pada sel|ap |a|uar r|rg|u|, oaru
per|u d|arg|al supaya jar| lergar
|edua-dua largar reryerlur
oarag|ar |uar pe|e|al |edua.
- 8arag|ar oaWar/oe|a|arg oadar
rerda||ar rala dar jar| lergar
pada |edudu|ar asa| seoe|ur
re|a|u|ar u|argar yarg
selerusrya.
- Vur|d 8 rerg|ra u|argar
per|a|uar.
a) Pos|s| sed|a
o) Pos|s| r|rg|u|
c) Pos|s| reral
- P|la |e|al
- 3lraW
- P|la u|ur
- 3lopWalcr
- w|se|
- Val
- 8orarg s|or
Akt|v|t|
Jarg|a-
uar
re|urjur)
10 r|r|l
- %urju| cara re|a|u|ar
jarg|auar re|urjur
serla aspe|-aspe|
|ese|aralar |el||a
re|a|u|ar a|l|v|l|.
- Vur|d dudu| re|urjur larpa |asul.
%ur|l |a|| d| |ela| d| oe|a|arg
perarda 23 serl|reler.
- Kedua-dua |a|| |urus separjarg
rasa uj|ar. Ra|ar reregarg
|ulul.
- %apa| largar |arar d|l|rd|r d|
alas oe|a|arg lapa| largar ||r|
da|ar |eadaar rujurg jar| lergar
rerda||ar sara.
- 0agu rapal |e dada. Jarg|au|ar
largar per|arar-|arar sejaur
yarg rurg||r alas p|la pergu|ur.
- Jarg|auar rerda||ar d||e|a||ar
se|ara 3 saal larpa reryerlap.
- Vur|d d|oer| l|ga percuoaar
oerlurul-lurul. Percuoaar leroa||
d|aro|| ||ra seoaga| s|or. 8acaar
d|||ra pada serl|reler yarg
lerrarp|r.
- Vur|d yarg reroarlu reregarg
|ulul pe|a|u l|da| rergarggu
pe|a|u.
a) pos|s| ru|a
o) pos|s| jarg|au
c) pos|s| reral
- A|al
pergu|ur
jarg|auar
- 8orarg s|or.
Rumusan|
penutup
10 r|r|l
- A|l|v|l| peryeju|ar
oadar

- Pero|rcargar dar
pergu|urar
- Ve|a|u|ar a|l|v|l| peryeju|ar
oadar urlu| reru||r|ar |eroa||
|eadaar olol serla rerslao|||ar
larap |adar rad| pada |eadaar
rorra|
- Vergada|ar pero|rcargar dar
pergu|urar ooje|l|l:
- Verg|ra 8Vl
- 3eoaga| rol|vas| pada
rur|d
- Vererarg|ar laju| yarg
a|ar d|pe|ajar| pada
r|rggu radapar
- 8orarg s|or
d||urpu||ar
- Ka||u|alor
- Per
- 8orarg
s|or