Anda di halaman 1dari 19

Konsep Rukun Negara

Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia.


adalah satu susunan cara ataupun prinsip hidup
bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan
norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan
bernegara.
Rukun Negara juga adalah satu doktrin untuk mencapai
perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran
negara Malaysia.
menggariskan lima prinsip yang lahir daripada aspirasi
masyarakat dan negara Malaysia, dibentuk mengikut acuan
Malaysia dan dimiliki bersama oleh rakyat Malaysia yang
berbilang kaum dan agama.
Rukun Negara yang menjadi pedoman kepada seluruh rakyat
Malaysia jelas merupakan kunci kepada masyarakat pelbagai
kaum di Negara ini untuk membentuk warga berintegriti.
r|ns|p kukun Negara
ahawasanya negara kita Malaysia mendukung
cita-cita untuk
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran
negara yang akan dapat dinikmati bersama secara
adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai
corak;
membina satu masyarakat progesif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden
MAKA KAM, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
KeIuhuran perIembagaan
KedauIatan undang-undang
Kesopanan dan kesusiIaan
atar be|akang
Rukun Negara dicipta ekoran daripada rusuhan kaum yang berlaku
pada 13 Mei 1969.
Tragedi ni telah menyebabkan semua rakyat Malaysia mengetahui
betapa pentingnya bersatu-padu dan hidup dengan aman dan damai
serta dapat menghindari sifat curiga- mencurigai antara satu sama lain.
Perpaduan kaum pula adalah matlamat penting yang ingin dicapai
oleh semua negara di dunia termasuklah Malaysia.
a penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan
menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama
ada oleh kuasa luar atau dalam negara itu sendiri.
Oleh itu kewujudan Rukun Negara ini menjadi satu titik permulaan ke
arah pencapaian perpaduan dalam kalangan semua etnik di Malaysia.
bjektif Rukun Negara
Rukun Negara mempunyai objektif-objektif seperti berikut:-
Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakat
Untuk memelihara cara hidup demokratik
Untuk mencipta satu masyarakat yang adil supaya
kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara
adil dan saksama
Untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap
tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak;
dan
Untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan
menggunakan sains dan teknologi moden
!enjeIasan !rinsip-prinsip Rukun Negara
Kepercayaan Kepada Tuhan
Agama merupakan pegangan utama
rakyat Malaysia
Rakyat yang beragama mudah diurus
Perlembagaan menetapkan slam
adalah agama rasmi tetapi agama lain
bebas dianuti
!enjeIasan !rinsip-prinsip Rukun Negara
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
Semua rakyat dituntut setia kepada Raja dan
Negara
Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara
dan raja Melayu merupakan ketua negeri
Raja adalah simbol penyatuan rakyat dan
pelrindung hak istimewa pribumi
Penderhakaan kepada raja juga bermaksud
penderhakaan kepada negara
!enjeIasan !rinsip-prinsip Rukun Negara
Keluhuran Perlembagaan
Perlembagaan merupakan undang-undang
utama
Perlembagaan dianggap luhur, suci dan
unggul
Rakyat dituntut supaya menerima,
mematuhi, menyanjungi dan
mempertahankannya
!enjeIasan !rinsip-prinsip Rukun Negara
Kedaulatan Undang-Undang
Rakyat dituntut menghormati undang-
undang dengan tidak melakukan
kesalahan di sisi undang-undang
Rakyat akan hidup dalam keamanan
apabila kedaulatan undang-undang
terpelihara
Rakyat bertanggungjawab memastikan
undang-undang negara sentiasa
didaulatkan dan tidak dicabar oleh mana-
mana pihak
!enjeIasan !rinsip-prinsip Rukun Negara
Kesopanan dan Kesusilaan
Rakyat Malaysia dituntut bersopan dan
bertatasusila
a merupakan nilai-nilai murni yang
melambangkan keperibadian seseorang
individu
Menjamin kehidupan masyarakat yang
harmoni, penyayang dan saling menghormati
trateg| Mencapa| Cb[ekt|f kukun Negara
Menubuhkan Majlis Perpaduan Negara / Majlis
Penasihat Perpaduan Negara pada tahun 1971
Memasukkan unsur-unsur rukun negara ke dalam
program agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan
bukan kerajaan (NGO)
Memasukkan unsur-unsur rukun negara ke dalam
kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi
Menyebatikan prinsip-prinsip rukun negara ke dalam
peraturan pertubuhan dan dan ikrar rasmi; dan
Melantik Panel Penasihat Lembaga Perpaduan
Negara pada tahun 1974
!eranan guru !endidikan MoraI
daIam mereaIisasikan Rukun Negara
Negara kita juga tidak sunyi dengan isu disiplin pelajar sekolah
atau remaja yang semakin merosot, sanjungan yang semakin
longgar terhadap guru dan warga emas serta pengabaian
terhadap kanak-kanak.
Suasana ini memberi isyarat bahawa tahap kesopanan dan
kesusiIaan segelintir masyarakat semakin rapuh.
Setiap prinsip dalam Rukun Negara merupakan panduan cara
hidup kita semua, setiap prinsip tersebut juga ada berkaitan
dengan nilai-nilai murni yang unggul.
Guru Pendidikan Moral harus sentiasa membimbing dan
menerapkan nilai-nilai berkenaan yang tersirat dalam Rukun
Negara supaya hasrat melahirkan rakyat yang diingini tercapai.
!eranan guru !endidikan MoraI
daIam mereaIisasikan Rukun Negara
Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi
membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin
serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah
masyarakat yang harmoni.
Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau
perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang
atau sesuatu golongan.
Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan
yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan
kehidupan bernegara.
Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat
sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan
keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni.
!eranan guru !endidikan MoraI
daIam mereaIisasikan Rukun Negara
Melalui aktiviti main peranan, guru bolehlah memainkan
peranannya sebagai Mu'addib iaitu sebagai pendidik
adab dan budi pekerti dalam aktiviti ini.
Guru mewujudkan situasi perayaan Deepavali. Guru
mengarahkan beberapa orang murid memainkan
peranan sebagai tuan rumah dan tetamu yang datang ke
rumah untuk beraya bersama-sama.
Dalam aktiviti ini akan memainkan ramai pelajar bagi
mewujudkan suasana sebenar sesuatu perayaan.
Penerapan adab budi pekerti melayan tetamu dan
hormat menghormati amat ditekankan dalam aktiviti
main peranan.
Cara meminta maaf ketika hari perayaan agama juga
akan ditekankan agar murid memahami pentingnya
saling memaafkan antara satu sama lain.
!eranan guru !endidikan MoraI
daIam mereaIisasikan Rukun Negara
Dengan terlaksananya perbincangan dalam kumpulan dan aktiviti
main peranan ini, maka guru telah berjaya memainkan peranan
sebagai Mursyid iaitu melahirkan murid yang akan memimpin ahli
keluarga supaya wujud keharmonian dan kesejahteraan dalam diri,
keluarga dan Negara. Maka akan terlahirlah murid-murid yang
bermoral seterusnya membentuk generasi yang berkualiti dan
berwawasan.
Dalam bidang yang berkaitan dengan diri dan Negara ialah nilai
hormat dan setia kepada pemimpin, Raja dan negara, patuh kepada
peraturan dan undang-undang, cinta akan negara dan keamanan
dan keharmonian. Tujuannya supaya murid-murid akan hormat dan
setia yang berkekalan kepada pemimpin, Raja dan Negara bagi
menjaga kestabilan keamanan Negara yang tercinta.
!eranan guru !endidikan MoraI
daIam mereaIisasikan Rukun Negara
Sekolah merupakan agen kebudayaan dan sebahagian daripada
fungsi pengajaran adalah untuk melahirkan nilai-nilai
kebudayaan.
Dengan itu, proses sosialisasi pelajar-pelajar merupakan satu
fungsi yang sah serta positif untuk dikendalikan oleh pihak
sekolah.
Menurut Durkheim, peranan guru pendidikan moral dan tugas
sekolah adalah untuk mengajar pelajar-pelajar tentang nilai-nilai
kemanusiaan dan kemasyarakatan.
eliau berpendapat bahawa keluarga terlalu kecil dan terlalu
berunsur peribadi untuk menggambarkan keseluruhan sistem
sosial.
Juga, beliau mengganggapkan guru sebagai agen yang utama
dan merupakan pertalian yang kritikal dalam proses pengaliran
kebudayaan.
!eranan guru !endidikan MoraI
daIam mereaIisasikan Rukun Negara
kewujudan Rukun Negara ini menjadi satu titik
permulaan ke arah pencapaian perpaduan dalam
kalangan semua etnik di Malaysia.
Apabila rakyat Malaysia menghayati maksud Rukun
Negara dengan sepenuhnya, maka ia akan
memudahkan proses pentadbiran negara kerana rakyat
mula sedar tentang konsep hormat-menghormati antara
satu sama lain tanpa mengira warna kulit, latar
belakang dan budaya sesuatu masyarakat.
Sehubungan dengan itu matlamat Rukun Negara dapat
dicapai dengan mudah tanpa prejudis.
!eranan guru !endidikan MoraI
daIam mereaIisasikan Rukun Negara
Oleh itu, dapatlah kita rumuskan disini bahawa klausa
Peranan Guru Dalam Merealisasikan Rukun Negara
membawa maksud pekerjaan atau tugas seorang
pendidik atau pengasuh bertindak berdasarkan kehendak
semua kumpulan etnik dalam negara kita dengan
mengenepikan tembok kepentingan etnik dan kaum
masing-masing agar dapat menyatupadukan rakyat
Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus
kepada satu matlamat iaitu untuk negara.
SFKlAt,
TFRlHA KASlH