Anda di halaman 1dari 5

PMBAHA5AN KlMlA

tentang

PNGOLAHAN UN5UR
PRlOD KTlGA


KeIompok 088,3/74'49, .
Gery GuntaIa
Martina
NeIIy Petriani
RioIan

Xll lImu AIam l
5MA Negeri l Karimun
TP. 20ll / 20l2
l. Unsur Natrium (Na)

NaLrium bisa diperoleh dengan elekLrolisis
lelehan NaCl (elecLrode PL).
lon-ion Na
-
akan bergerak menuju kuLub
negaLi dan pada elekLroda LersebuL Lerjadi
reaksi .

Na
-
- e
-
7 Na (reduksi)

lon-ion Cl
-
bergerak menuju elekLroda
posiLi dan pada elekLroda LersebuL Lerjadi
reaksi.

2Cl
-
7 Cl
2
- 2e
-
(oksidasi)

Karena pada elekLroda negaLi Lerjadi reaksi reduksi maka elekLroda LersebuL merupakan
kaLoda. Pada elekLroda posiLi Lerjadi reaksi
oksidasi. Oleh karena iLu elekLroda LersebuL merupakan anoda.

2. Unsur Magnesium (Mg)
agnesium diproduksi melalui elekLrolisis lelehan
gCl2. Air lauL mengandung sumber ion g2-
yang Lidak pernah habis. Rumah Liram yang
banyak LerdapaL di lauL mengandung kalsium
karbonaL sebagai sumber kalsium. PembuaLan
logam magnesium dari air lauL Lelah
dikembangkan oleh berbagai indusLri kimia seperLi
diLunjukkan pada gambar disamping.
Jika rumah Liram dipanaskan, CaCO3 Lerurai
membenLuk oksida.
CaO - CO
2
7 CaCO
3

Penambahan CaO ke dalam air lauL dapaL
mengendapkan magnesium menjadi
hidroksidanya.
g(OH)
2
- Ca
2
- 7g
2
- - CaO - H
2
O
SelanjuLnya, g(OH)
2
disaring dan diolah dengan
HCl menjadi gCl
2
.
gCl
2
- 2H
2
O 7g(OH)
2
- 2HCl
SeLelah kering, garam gCl2 dilelehkan dan
dielekLrolisis.
g - Cl2 gCl
2


Pembuctcn lccm M Jcri cir lcut
lleltrclisis lelehcn NcCl
. Unsur AIuminium (AI)
Pengolahan aluminium menjadi aluminium murni dapaL dilakukan melalui dua Lahap yaiLu.
.%ahap pemurnian bauksiL sehingga diperoleh aluminium oksida murni (alumina)
2.%ahap peleburan alumina
Caranya adalah dengan melaruLkan bauksiL dalam laruLan naLrium hidroksida (NaOH),
Al
2
O
3
(s) - 2NaOH (aq) - 3H
2
O(l) ---> 2NaAl(OH)
4
(aq)
SelanjuLnya aluminium diendapkan dari ilLraLnya dengan cara mengalirkan gas CO
2
dan
pengenceran.
2NaAl(OH)
4
(aq) - CO
2
(g) ---> 2Al(OH)
3
(s) - Na
2
CO
3
(aq) - H
2
O(l)
Fndapan aluminium hidroksida disaring,dikeringkan lalu dipanaskan sehingga diperoleh
aluminium oksida murni (Al
2
O
3
)
2Al(OH)
3
(s) ---> Al
2
O
3
(s) - 3H
2
O(g)
SelanjuLnya adalah Lahap peleburan alumina
dengan cara reduksi melalui proses elekLrolisis
menuruL 5rcses Hcll-Hercult. Dalam proses Hall-
HeroulL, aluminum oksida dilaruLkan dalam lelehan
krioliL (Na
3
AlF
6
) dalam bejana baja berlapis graiL
yang sekaligus berungsi sebagai kaLode.
SelanjuLnya elekLrolisis dilakukan pada suhu 950 oC.
Sebagai anode digunakan baLang graiL.
Dalam proses elekLrolisis dihasilkan aluminium di kaLode dan di anode LerbenLuk gas O
2
dan
CO
2

Al
2
O
3
(l) ---> 2Al
3
-(l) - 3O
2
-(l)

4. Unsur 5iIikon (5i)
Silikon dibuaL dengan mereduksi kuarsa (quarLz) aLau sering disebuL juga dengan silika
aLaupun silikon dioksida dengan kokas (C). Reaksi yang Lerjadi adalah.
SiO
2
l) - 2Cs) --- Sil) - 2CO
2

Namun silikon yang diperoleh dengan cara ini belum dalam keadaan murni. Agar diperoleh
silikon dalam benLuk murni diawali dengan mereaksikan padaLan silikon yang diperoleh
melalui cara di aLas direaksikan dengan gas klorin (Cl
2
),
sesuai reaksi berikuL.
Sis) - Cl
2
) --- SiCl
4
)
Cas SiCl
4
ini mememiliki LiLik didih 58 C. Uap yang
LerbenLuk kemudian dilewaLkan melalui sebuah
Labung panas berisi gas H
2
sehingga LerbenLuk Si,
berikuL reaksinya.
SiCl
4
) - 2H
2
) --- Sis) - 4HCl(g)
PadaLan Si yang LerbenLuk berupa baLangan yang
perlu dimurnikan lebih lanjuL dengan cara pemurnian
zona (zona reining), seperLi pada gambar berikuL.
. Unsur losfor (P)
O Fosor puLih diperoleh dengan proses Wohler (memanaskan campuran Ca3(PO4)2, SiO2
dan kokas pada suhu 300
o
C pada Lanur lisLrik.
2Ca
3
(PO
4
)
2
- 6SiO
2
- 0C 7 6CaSiO
3
- 0CO - P
4

O Fosor merah diperoleh melalui pemanasan osor puLih.

. Unsur 5uIfur (5)
Dalam pengambilan sulur, LerdapaL beberapa proses yang lazim digunakan, yakni .
O Proses lrasch
Dasar pengambilan sulur menuruL proses
ini adalah pencairan sulur di bawah Lanah
/ lauL dengan air panas, lalu
mamompanya ke aLas permukaan bumi.
UnLuk maksud iLu digunakan 3 pipa
konsenLris 6", 3", dan ". Air panas (325
o
C)
dipompakan ke dalam baLuan S melalui
bagian pipa 6", sehingga S akan meleleh
(235oF). Lelehan S yang

lebih beraL dari air akan masuk ke bagian bawah anLara pipa 3" dan ", dan dengan
Lekanan udara yang dipompakan melalui pipa ", air yang bercampur dengan S akan
naik ke aLas sebagai "crude S", unLuk kemudian diolah menjadi "crude brighL" aLau
"reined S"

O PengambiIan 5 dari batuan suIfida / suIfat
S dapaL pula diambil dari baLuan sulida aLau sulaL, seperLi pyriLe FeS
2
, chalcopyriLe CuFeS
2
,
coveliLa CuS, galena PbS, Zn blende ZnS, gips CaSO
4
, barire 8aSO
4
, anglesiLe PbSO
4
, dan lain
- lain.

O PengambiIan 5 dari gas buang
S diperoleh dari lue gas asal pembakaran baLu bara aLau penyilangan minyak bumi, yang
Lidak boleh dibuang ke udara karena dapaL menimbulkan pencemaran. Cas - gas LersebuL
Lerlebih dahulu di absorpsi dengan menggunakan eLanolamin dan sebagainya, kemudian
dipanaskan kembali unLuk mendapaLkan gasnya kembali unLuk diproses lebih lanjuL. Reaksi
uLama yang digunakan (proses claus)
i. 2H
2
S(g) - 3 O
2
(g) 2 SO
2
(g) - 2H
2
O(l) AH = - 247,89 KJ
ii. 4H
2
S(g) - 2SO
2
(g) S
6
(g) - 4H
2
O(l) AH = - 42,24 KJ

ulagram skema proses lrasch
. Unsur KIor (CI)
Klorin boleh dikilang melalui elekLrolisis laruLan naLrium klorida (air garam). %erdapaL Liga
kaedah indusLri unLuk penyarian klorin melalui elekLrolisis.
O IektroIisis seI merkuri (raksa)
FlekLrolisis sel raksa merupakan kaedah perLama yang digunakan unLuk menghasilkan klorida
pada skala indusLri. Anod LiLanium dileLakkan di aLas kaLod cecair raksa dan laruLan naLrium
klorida dileLakkan di anLara elekLrod-elekLrod. Apabila arus elekLrik dialirkan, klorida Lerbebas
pada anod LiLanium dan naLrium LerlaruL pada kaLod raksa menghasilkan amalgam.
Amalgam boleh dijana semula menjadi raksa dengan memberi Lindak balasa dengan air,
menghasilkan hidrogen dan naLrium hidroksida. lni adalah hasil sampingan yang berguna.
Kaedah ini menggunakan Lenaga yang amaL banyak dan LerdapaL juga bimbangan
LenLang pengeluaran raksa.
O IektroIisis seI diafragma
SaLu diaragma asbesLos dimendap pada kaLod kekisi besi menghalang klorin yang LerbenLuk
pada anod daripada bercampur semula dengan naLrium hidroksida yang Lerhasil pada kaLod.
Kaedah ini menggunakan kurang Lenaga berbanding dengan sel raksa, LeLapi naLrium
hidroksida yang Lerhasil Lidak mudah unLuk dipekaLkan dan dimendakkan menjadi bahan yang
berguna.
O IektroIisis seI membran
Sel elekLrolisis Lerbahagi kepada dua ruang dengan membran sebagai penukar ion. LaruLan
naLrium klorida Lepu dialirkan melalui pada ruang anod dan keluar pada kepekaLan yang lebih
rendah. LaruLan naLrium hidroksida diedarkan melalui ruang kaLod lalu keluar pada kepekaLan
yang lebih Linggi. Sebahagian daripada laruLan naLrium hidroksida pekaL dialih menjadi hasil
semenLara bakinya dicairkan dengan air Lernyahion dan dialirkan lagi melalui sel elekLrolisis.
Kaedah ini adalah hampir berkesan seperLi sel diaragma dan menghasilkan naLrium hidroksida
yang lebih Lulen, LeLapi memerlukan laruLan naLrium klorida yang amaL Lulen.

8. Unsur Argon (Ar)
O Cara .
dengan memperolehnya dari aLmoser / udara bebas secara desLilasi raksional pada udara
cair...
O Cara 2.
Dalam keadaan peluruhan radioakLi.
Argon-40, isoLop Lerbanyak dari Argon, diproduksi dengan melakukan peluruhan dari
poLassium-40 dengan wakLu paruh .26e - 9 Lahun dengan menangkap elelkLron aLau
emisi posiLron.