Anda di halaman 1dari 30

Kemahiran Nembaca

Teknik Nembaca KWLH


Teknik Nembaca SQ3R
Skimming dan Scanning
Seseorang pelajar lazimnya terpaksa banyak membaca. Dalam konteks sekolah bestari,
pelajar digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Nereka membaca
untuk pelbagai tujuan. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau
ekstensif. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam.
Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan, pelajar perlu menguasai dan
mengamalkan beberapa teknik membaca. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar
pelajar menguasai teknikteknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi.
Dalam konteks sekolah, pelajar membaca untuk tujuantujuan seperti yang berikut,
untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu tajuk atau perkara
untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara
untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu
konsep
untuk mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan
Secara umumnya seseorang perlu menguasai dua teknik membaca, iaitu,
membaca pantas
membaca kritis
Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning,
manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik
seperti KWLH dan SQ3R.
Teknik Nembaca KWLH
KWLH adalah singkatan bagi yang berikut,
K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca)
W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca)
L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca)
H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan yang berkaitan (untuk
membaca seterusnya)
Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana
pembaca,
mengingat dahulau apa yang telah diketahui
membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui
melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih)
mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan
menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan
seterusnya)
Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar
mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca
menentuka apa yang telah diperoleh dari pembacaannya, dan
menentukan apakh lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat
tambahan
Dalam konteks pengajaran, pelajar dibiasakan menggunakan borang seperti yang di
bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWLH.
Know (K)
Apa yang sudah
diketahui?
Want (W)
Apa yang hendak
diketahui?
Learned (L)
Apa yang telah
dipelajari/diperoleh?
How (H)
Apa lagi maklumat
tambahan
diperlukan?

Ke Atas
Teknik Nembaca SQ3R
SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1361). !a
merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal
kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan
yang perlu diselesaikan.
SQ3R adalah singkatan bagi,
S (survey) tinjau
Q (question) soal/tanya
R (read) baca
R (recite) imbas kembali atau nyatakan secara lisan
R (review) baca semula
Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan
tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. !ni dilakukan dengan
meneliti tajuk besar, tajuktajuk kecil, gambargambar atau ilustrasi, lakaran grafik,
membaca perenggan pengenalan, dan perenggan terakhir di bahagianbahagian buku
atau teks.
Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas
iaitu skimming dan scanning.
Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu
siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan
keperluan tugasannya. Soalansoalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca
tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut, dan ianya menjadi garis
panduan semasa membaca kelak. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan
soalan tersebut.
Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut
secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalansoalan yang telah
disenaraiakannya sebelum ini. Ketika membaca, pelajar mungkin juga akan
menyenaraikan soalansoalan tambahan, berdasarkan perkembangan kefahaman dan
keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Pelajar mungkin juga mempersoal
pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.
Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga.Setelah selesai membaca, pelajar
cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah
diperoleh. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya.
Pelajar juga boleh cuba menjawab soalansoalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa
merujuk kepada kepada nota atau bahan yang telah dibaca.
Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Pelajar membaca bahagian
bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapanjawapan kepada
soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting
yang tertinggal.
Ke Atas
Skimming dan Scanning
Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang
ringkas seperti sesuatu petikan mahu pun bahan bacaan yang lebih panjang seperti
buku, jurnal dan majalah. Dalam pembacaan sesuatu petikan, kita hanya memberi
perhatian kepada idea penting setiap perengan untuk mendapat gambaram umum.
!deaidea khusus sengaja diabaikan. Dalam pembacaan sesebuah buku pula. fokus kita
diberikan kepada bahagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan, prakata, isi
kandungan, tajuk utama, rumusan pada akhir bab dan rujukan indeks untuk mendapat
gambaran umum tentang perkara yang dibaca.
Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan
untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. Pembacaan cara ini
boleh melangkau bahagianbahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. Ketika
kita membaca, kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas
mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat
yang dicari. Oleh yang demikian, pembacaan cara ini adakah lebih cepat daripada
pembacaan cara skimming.
Dalam konteks pembelajaran, skimming dan scanning boleh digunakan bersama.
Biasanya, kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu
bahan bacaan . ]ika bahan berkenaan itu didapati sesuai maka kita boleh menggunakan
teknik scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari.
P E h U P U K A N h I N 0 A K E L A S P E P T A h A
Posted by N 0 A H
TerImu kusII kepudu Tuun PengerusI MujIIs. Yung BerusuIu Tuun PeguwuI PeIujurun DueruI KuuIu Terenggunu, Tuun
PenguruI nsLILuL Perguruun KuuIu Terenggunu, puru pensyuruI serLu guru-guru sekuIIun. AssuIumuuIuIkum dun suIum sejuILeru.
TerIebII duIuIu suyu merukumkun pengIurguun kerunu suyu LeIuI dIjempuL dun dIberI peIuung menyumpuIkun ucupun duIum mujIIs
yung bermuknu InI. Pudu pugI InI suyu IngIn menguIus suLu Isu yung berLemukun 'GIobuIIsusI PendIdIkun`. DuIum ucupun suyu pudu
pugI InI, suyu ukun memberI Lumpuun LerIudup Isu IunguL duIum dunIu pendIdIkun musu kInI IuILu 'pemupukun mIndu keIus
perLumu` yung dILunLuL duIum Lerus keduu MIsI NusIonuI Runcungun MuIuysIu KesembIIun.
HudIrIn yung dImuIIukun,
Terus Keduu MIsI NusIonuI duIum Runcungun MuIuysIu KesembIIun IuIuI 'menIngkuLkun keupuyuun pengeLuIuun dun
InovusI neguru serLu memupuk mIndu keIus perLumu`. DuIum konLeks InI, puru guru dIguIukkun unLuk menumbuI IImu pengeLuIuun,
mengumuIkun buduyu membucu, menuIIs dun berdIskusI. nI uduIuI unLuk mereuIIsusIkun mIsI neguru meIuIIrkun wurguneguru
MuIuysIu yung mempunyuI 'mIndu keIus perLumu`. MenjeIung LuIun zoo; InI, kILu sebuguI eIemen musyurukuL pembungun moduI
Insun beruzum penuI bugI mereuIIsusIkun Runcungun MuIuysIu KesembIIun. Dengun peIbuguI Lerus uLumu yung dIjudIkun sebuguI
gurIs punduun, sekuII IugI kILu membuyungkun beLupu dengun ImpIIkusI moduI Insun InI ukun menjunjIkun sebuuI Lumudun yung
CemerIung, GemIIung dun TerbIIung.
BugI mereuIIsusIkun mIsI InI kILu perIu meIuksunukun penumbuIbuIkun sIsLem pendIdIkun yung menyeIuruI durIpudu perIngkuL
prusekoIuI seIInggu LerLIurI, durI uspek kurIkuIum dun pengujurun seIInggu kepudu kemuduIun sekoIuI dengun Lumpuun uLumu
unLuk menIngkuLkun LuruI sekoIuI Iuur bundur. ebII bunyuk peIuung pendIdIkun dI perIngkuL prusekoIuI, pendIdIkun renduI dun
pendIdIkun menenguI yung dIIengkupkun dengun kemuduIun IebII buIk ukun dIsedIukun. SejumIuI beIunjuwun ukun
dIperunLukkun unLuk memperbuIkI dun menumbuIbuIkkun kemuduIun sekoIuI Iuur bundur. ungkuI-IungkuI jugu perIu dIumbII
unLuk menIngkuLkun pencupuIun ukudemIk peIujur dI sekoIuI, LeruLumunyu peIujur Iuur bundur. PendIdIkun dun IuLIIun guru puIu
perIu dILekunkun unLuk meIuIIrkun guru-guru berkuuIILI, berLunggungjuwub dun bunggu menjudI pendIdIk.
SeLerusnyu, penIngkuLun presLusI pencupuIun sekoIuI kebungsuun perIu dIIukukun supuyu menjudI selolch pilihcn rukyuL.
SekoIuImerupukun Lupuk semuIun penLIng bugI memupuk perpuduun neguru dun menyemuI semunguL InLegrusI nusIonuI. PeIbuguI
IungkuI perIu dIumbII ke uruI memperkusukun sekoIuI kebungsuun supuyu Iunyu menjudI sekoIuI pIIIIun semuu kuum. KuuIILI
pengujurun dun pembeIujurun dI sekoIuI kebungsuun jugu perIu dILIngkuLkun. KurIkuIum dun ukLIvILI kokurIkuIum dI sekoIuI jugu
perIu dIkujI semuIu unLuk memusLIkun Iu menyedIukun usus kukuI dun bersesuuIun dengun keIenduk semusu. PeIuung pendIdIkun
bugI kunuk-kunuk IsLImewu dun yung menguIumI musuIuI pembeIujurun jugu perIu dILIngkuLkun.
HudIrIn yung dIkusIII,
ungkuI seLerusnyu IuIuI dengun mewujudkun unIversILI berLuruI unLurubungsu dun memusLIkun InsLILusI LerLIurI
memenuII keIenduk mujIkun. ungkuI unLuk memperLIngkuL kuuIILI pendIdIkun LerLIurI ukun Lerus dIIuksunukun. nsLILusI
pengujIun LInggI LempuLun perIu dIberI Lundu urus mengIkuL pIuwuIun unLurubungsu. BugI memperkukuI keupuyuun penyeIIdIkun dI
unIversILI LempuLun, juIInun kerjusumu dengun InsLILusI Lerkemuku dI perIngkuL unLurubungsu dun jugu swusLu perIu dIIuksunukun
ugur mIsI InI berjuyu menjeIung zozo. nsLILusI pengujIun LerLIurI jugu IendukIuI meneIILI kursus-kursus yung dILuwurkun sejujur
dengun keperIuun semusu
SeIuIn ILu, dengun mengudukun IebII bunyuk LempuL unLuk pembungunun kemuIIrun, IuLIIun dun pembeIujurun kepudu
Lenugu buruI pudu seLIup perIngkuL dun umur Lermusuk kemuIIrun penggunuun CT, mIsI InI boIeI dIcupuI. Keupuyuun dun
keberkesunun sesuuLu IuLIIun unLuk meIuIIrkun Lenugu kerju yung berkemuIIrun perIu dILIngkuLkun dengun membunyukkun
InsLILusI IuLIIun uwum, menumbuI kursus IunjuLun duIum bIdung-bIdung LeknIkuI, serLu mengguIukkun penyerLuun sekLor swusLu
duIum bIdung IuLIIun LeknIkuI. PengumbIIun peIuLII LeknIkuI jugu perIu dILumbuI IugI ugur mIsI InI dupuL dIreuIIsusIkun.
SeLerusnyu, progrum yung mengguIukkun pembungunun moruI yung kukuI dun buduyu bereLIku perIu dIIuIusI dun
dIIuksunukun. MusyurukuL 'bermIndu keIus perLumu` uduIuI musyurukuL yung berpengeLuIuun, mumpu berduyu suIng, berbuduyu
kerju cemerIung, berInLegrILI dun memIIIkI kekuuLun moruI. MusyurukuL LersebuL jugu LuIu mengIuyuLI dun mengIurguI buduyu,
kesenIun dun wurIsun serLu sejuruI neguru, bungsu dun ugumunyu. denLILI nusIonuInyu kekuI LerserIuI meIuIuI pembInuun juLI dIrI
yung kukuI dun LIduk muduI dIIunyuLkun oIeI urus gIobuIIsusI. PengIIbuLun securu Iungsung rukyuL duIum ukLIvILI buduyu, kesenIun
dun wurIsun ukun LuruL menyumbung kepudu pembungunun Insun dI sumpIng membunLu mengukuIkun perpuduun neguru.
Kerujuun perIu berusuIu menIngkuLkun kesedurun rukyuL mengenuI perunun buduyu, kesenIun dun wurIsun duIum keIIdupun
IurIun, dI sumpIng mempromosIkun IndusLrI buduyu dun kesenIun neguru dI duIum neguru kIususnyu.
SebeIum suyu mengukIIrI ucupun suyu pudu pugI InI, suyu LerpunggII unLuk mengungkupkun kuLu-kuLu Perdunu MenLerI
kILu, DuLuk SerI AbduIIuI AImud BuduwI keLIku membenLung Runcungun MuIuysIu KesembIIun yung berbunyI, ulum konteks
doniu globul, modul insun bermoto tinggi suto keperloun, bokun lugi kemewuhun. Pembungonun modul insun
dulum RMK-q dirungku sopuyu bersiIut holistik, menyeloroh dun bersepudo. MeIuIuI ungkupun beIIuu ILu, beIIuu umuL
berIurup ugur neguru kILu ukun mencupuI IusruL dun uspIrusI dun seLerusnyu menyerLuI burIsun neguru muju menjeIung zozo.
clcu cdc jcrum cn pctch,
1cncn disimpcn di dclcm hcti,
clcu cdc silcp sepctch,
1cncn disimpcn di dclcm hcti.
SekIun, LerImu kusII.


dlgunakan pada Lahap pela[ar berpencaplan balk dan mahlr
membaca 1u[uan menggunakan Leknlk lnl unLuk mengu[l pemahaman
pela[ar berdasarkan bahan aLau Leks yang dlbaca unLuk menyelesalkan
Lugasan SC38 bacaan secara krlLls yang dlpeloporl 8oblnson (1941)
SSu8vL? (1ln[au)
- ela[ar membaca secara panLas unLuk mendapaLkan gambaran awal
LenLang lsl bacaan menglkuL pemahamannya sendlrl ela[ar bebas
dalam erLl kaLa menanggap apa yang dlbaca ela[ar hanya
memfokuskan/menumpukan bahan/Leks kepada La[uk
umum/besar subLa[uk gambar slmbol llusLrasl graflk
pemenggalan Leks
- 1eknlk bacaan yang sesual lalah Leknlk sklmmlng dan
scannlngCCuLS1lCn (penyoalan / perLayaan)
- ela[ar menyenaralkan beberapa lsl soalan (lnLlpaLl) yang Lerkandung
dalam Leks
- Soalan berdasarkan apa yang lngln dlkeLahul oleh pela[ar LenLang
Loplk/lsu dalam Leks
- Soalan [uga berupa penyenaralan slrl soalan yang berkalLan dengan
Lugasan yang dlberl
- Soalan [uga berupa panduan kepada [awapan yang sebenar
- ualam masa yang sama pela[ar sendlrl mencarl [awapan peramalan
[awapan yang pallng relavan88LAu (8aca)
- ela[ar dlkehendakl membaca secara serlus dan memberl Lumpuan
kepada Leks yang dlbaca
- ualam masa yang sama pela[ar cuba mencarl [awapan kepada soalan
yang dlsenaralkan Ladl
- ualam masa yang sama [uga pela[ar boleh menyenaralkan soalan
Lambahan
- Sepan[ang masa membaca pela[ar boleh menaakul maklumaL yang
LerdapaL dalam peLlkan Leks/bahan bacaan
- ul samplng lLu pela[ar boleh berLukarLukar flklran dengan sama ada
menerlma aLau menolak konsep maklumaL yang dlbaca Pal lnl bererLl
pela[ar Lldak semesLlnya menerlma semua maklumaL yang LerdapaL dalam
Leks88LCl1L (lmbas kemball)
- SeLelah pela[ar membaca keseluruhan Leks/bahan pada
perlngkaL lnl pela[ar dlkehendakl menglngaL kemball
semua/sebahaglan maklumaL yang LerdapaL dalam Leks
- ela[ar menyenaralkan maklumaL yang berkalLan dengan
soalan aLau Lugasan SeLerusnya pela[ar dapaLlah
men[awab semua soalan Lugasan berdasarkan maklumaL
dalam Leks
- ul samplng lLu pela[ar [uga boleh memberlkan [awapan
kepada soalan asal sebelum meru[uk [awapan yang LerdapaL
Leks ela[ar boleh membandlngkan keLepaLan [awapan
merekar 88LvlLW (8aca semula)
- ada perlngkaL lnl pela[ar dlkehendakl membaca semula
soalan dan [awapan yang dlLulls/dlcaLaL
- erlngkaL lnl adalah unLuk pengesahan kepada [awapan yang
ada pada perlngkaL reclL (lmbas kemball) dl aLas
- asLlkan bahaglan LerLenLu sudah dl[awab berdasarkan fakLa
dan maklumaL dalam Leks
- ela[ar [angan LerLlnggal maklumaL aLau fakLa dalam Lugasan
pada perlngkaL quesLlon / perLanyaan
Melalul proses Leknlk SC38 pela[ar memperoleh maklumaL
yang LepaL cepaL dan dapaL menyelesalkaan Lugasan secara
berkesan1eknlk Membaca kWLP
roses membaca dengan Leknlk kWLP pela[ar boleh mengalLkan pengeLahuan sedla
ada dengan apa yang dlbaca lnl bermaksud pela[ar berdasarkan pengeLahuan sedla
ada menglmpuL pengeLahuan baharu selepas proses pembacaannya ualam proses
pembela[aran pengeLahuan sedla ada (SA) amaL penLlng unLuk menlngkaLkan
keupayaan pemahaman pengeLahuan dan maklumaL bahan / Leks yang dlbaca
uarlpada Leknlk lnl pela[ar dapaL menenLukan apa yang dlperoleh darlpada
pembacaannya dan seLerusnya menenLukan apakah sumber bahan yang perlu dlbaca
lagl
k W L P bermaksud
k (know) Apa yang sudah dlkeLahul (sebelum membaca) caLaL pengeLahuan
sedla LenLang La[uk aLau Loplk bahan bacaan
W (whaL) Apa yang hendak dlkeLahul (sebelum membaca) caLaL apa yang lngln
dlkeLahul LenLang La[uk aLau Loplk bahan bacan
L (learned) Apa yang Lelah dlkeLahul (selepas membaca) caLaL lsl penLlng
darlpada La[uk aLau Loplk yang dlbaca
P (how) 8agalmana unLuk mendapaL maklumaL Lambahan (unLuk bacaan
seLerusnya) caLaL bagalmana unLuk mendapaL maklumaL Lambahan
selepas membaca Leks/La[uk LersebuLApakah Lu[uan Leknlk kWLP dlLerapkan dalam penga[aran?
1u[uannya lalah
(lv)ela[ar dapaL mengalLkan pengeLahuan sedla ada dengan bahan
aLau Leks yang berl unLuk proses penga[aran dan pembela[aran
(ll) ela[ar sendlrl dapaL menenLukan apa yang dlperoleh darlpada
bahan aLau Leks yang sedlakan dalam proses penga[aran dan
pembela[aran
(lll) ela[ar dapaL menenLukan maklumaL Lambahan yang perlu dlcarl
darlpada sumber laln selaln sumber yang Lelah sedlakan
(lv) ela[ar dapaL mengeLahul apa yang dlperoleh darlpada bahan
yang sedang berlkan (semasa)

L8lnCkA1L8lnCkA1 LMAPAMAn MLM8ACA
emahaman membaca bermaksud suaLu slsLem yang merekod segala
maklumaL secara konLeksLual dalam pemlklran pembaca SeLlap konsep
membenLuk saLu seL mlnda aLau dlkenall sebagal 'mlnd of fall' dalam pada
wakLu yang sama pemblnaan makna berlaku engalaman lalu sedla
ada menggabungkan pengalaman barumemberl kekuaLan kepada
pemahaman makna yang sebenar
1erdapaL empaL perlngkaL pemahaman bacaan lalLu
r erlngkaL LaLeral (enubuhan makna)
r erlngkaL lnLerpLreLasl (enLafslran makna)
r erlngkaL lnferens (erumusan makna)
r erlngkaL Menllal (enllalan makna)Clrlclrl enubuhan Makna
(lll)Memahaml makna perkaLaan sebagalmana yang dlgunakan dalam
ayaL aLau konLeks LerLenLu
(ll) Mengecam dan memahaml makna perkaLaan yang membawa erLl
yang sama aLau berlawanan
(lll) Mengenal dan mengecam ayaLayaL Loplk lsllsl penLlng dan
samplngan dalam perenggan
(lv) Memahaml dan mengecam uruLan ldea dan perlsLlwa sesuaLu
peLlkan
(v) Mengenal pasLl dan memahaml bahasa klasan perumpamaan
slmpulan bahasa dan bldalan
(vl) Mengecam dan memahaml makna perkaLaan frasa ayaL dan
perenggan sama ada dalam prosa aLau pulslClrlclrl enLafslran Makna
(lll)Memahaml maksud ldea aLau lsl yang LersuraL aLau lsl yang LerslraL
dalam bahan bacaan
(ll) Mengenall hubungan sebab dan aklbaL serLa dapaL mengenal pasLl
bahan yang dlbaca berdasarkan lsl dan [alan cerlLa
(lll) MembuaL andalan LenLang masa LempaL dan nada sesuaLu bahan
yang dlbaca
(lv) Menggabungkan pengeLahuaan sedla ada dengan bahan bacaan
unLuk dlbuaL bandlngan
(v) Memahaml makna perkaLaan aLau rangkal kaLa dalam pelbagal
slLuasl
(vl) MembuaL ramalan dan memahaml Lu[uan penullsan sesuaLu Lullsan
bahan yang dlbacaClrlclrl erumusan Makna
(lv)8umusan yang LerdapaL dalam bahan bacaan men[adlkan
pengeLaahuan sedla ada semakln berkembang 8ahan aLau Leks
dapaL dlrumus selepas proses pembacaan
(ll) Makna dapaL dlLafslrkan sendlrl oleh pembaca sebagal saLu proses
mlnda
(lll) Merumus makna luaran dan makna dalaman Makna luaran
makna yang dlsepakaLl oleh pembaca Makna dalaman pula
makna yang penulls saha[a yang boleh merumuskan
(lv) erumusan merupakan saLu Llndakan mengambll saLu kepuLusan
darl pelbagal suduL
(v) erumusan dapaL mengubah Llngkah laku pembacaClrlclrl enllalan Makna
(lll)embenLukan pendapaL perlbadl berdasarkan maklumaL yang LerdapaL
dalam Leks
(ll) Memberlkan alasan aLau sebab mengapa sesuaLu lsu lLu dlplllh
(lll) Mampu membuaL kepuLusan aLau rumusan Lerhadap bahan yang
Lelah dlbaca
(lv) Mengenal pasLl bahan bacaan yang dlbaca mengandungl
propaganda prasangka aLau emosl laln
(v) uapaL membezakan anLara fakLa dan pendapaL
(vl) Menganallsla bahan yang dlbaca darl pelbagal suduL kandungan

1Lknlk1Lknlk kPuSuS 8ACAAn uAn LMAPAMAn
1erdapaL beberapa Leknlk membaca dan Lu[uan
membaca 1eknlkLeknlk lnl boleh dl[alankan dalam blllk
dar[ah enggunaan Leknlk lnl berganLung kepada slLuasl
kecerdesan pela[ar dan Lu[uan pembela[aran membaca
8erlkuL beberapa Leknlk membaca
6 1eknlk Membaca SC38
8 1eknlk Membaca kWLP
10 1eknlk ulrecLed 8eadlng 1hlngklng AcLlvlLy (u81A)
(AkLlvlLl Membaca 8erflklr 1erarah)1eknlk Membaca SC38
1eknlk lnl dlgunakan pada Lahap pela[ar berpencaplan balk dan mahlr
membaca 1u[uan menggunakan Leknlk lnl unLuk mengu[l pemahaman
pela[ar berdasarkan bahan aLau Leks yang dlbaca unLuk menyelesalkan
Lugasan SC38 bacaan secara krlLls yang dlpeloporl 8oblnson (1941)
SSu8vL? (1ln[au)
- ela[ar membaca secara panLas unLuk mendapaLkan gambaran awal
LenLang lsl bacaan menglkuL pemahamannya sendlrl ela[ar bebas
dalam erLl kaLa menanggap apa yang dlbaca ela[ar hanya
memfokuskan/menumpukan bahan/Leks kepada La[uk
umum/besar subLa[uk gambar slmbol llusLrasl graflk
pemenggalan Leks
- 1eknlk bacaan yang sesual lalah Leknlk sklmmlng dan
scannlngCCuLS1lCn (penyoalan / perLayaan)
- ela[ar menyenaralkan beberapa lsl soalan (lnLlpaLl) yang Lerkandung
dalam Leks
- Soalan berdasarkan apa yang lngln dlkeLahul oleh pela[ar LenLang
Loplk/lsu dalam Leks
- Soalan [uga berupa penyenaralan slrl soalan yang berkalLan dengan
Lugasan yang dlberl
- Soalan [uga berupa panduan kepada [awapan yang sebenar
- ualam masa yang sama pela[ar sendlrl mencarl [awapan peramalan
[awapan yang pallng relavan88LAu (8aca)
- ela[ar dlkehendakl membaca secara serlus dan memberl Lumpuan
kepada Leks yang dlbaca
- ualam masa yang sama pela[ar cuba mencarl [awapan kepada soalan
yang dlsenaralkan Ladl
- ualam masa yang sama [uga pela[ar boleh menyenaralkan soalan
Lambahan
- Sepan[ang masa membaca pela[ar boleh menaakul maklumaL yang
LerdapaL dalam peLlkan Leks/bahan bacaan
- ul samplng lLu pela[ar boleh berLukarLukar flklran dengan sama ada
menerlma aLau menolak konsep maklumaL yang dlbaca Pal lnl bererLl
pela[ar Lldak semesLlnya menerlma semua maklumaL yang LerdapaL dalam
Leks88LCl1L (lmbas kemball)
- SeLelah pela[ar membaca keseluruhan Leks/bahan pada
perlngkaL lnl pela[ar dlkehendakl menglngaL kemball
semua/sebahaglan maklumaL yang LerdapaL dalam Leks
- ela[ar menyenaralkan maklumaL yang berkalLan dengan
soalan aLau Lugasan SeLerusnya pela[ar dapaLlah
men[awab semua soalan Lugasan berdasarkan maklumaL
dalam Leks
- ul samplng lLu pela[ar [uga boleh memberlkan [awapan
kepada soalan asal sebelum meru[uk [awapan yang LerdapaL
Leks ela[ar boleh membandlngkan keLepaLan [awapan
merekar 88LvlLW (8aca semula)
- ada perlngkaL lnl pela[ar dlkehendakl membaca semula
soalan dan [awapan yang dlLulls/dlcaLaL
- erlngkaL lnl adalah unLuk pengesahan kepada [awapan yang
ada pada perlngkaL reclL (lmbas kemball) dl aLas
- asLlkan bahaglan LerLenLu sudah dl[awab berdasarkan fakLa
dan maklumaL dalam Leks
- ela[ar [angan LerLlnggal maklumaL aLau fakLa dalam Lugasan
pada perlngkaL quesLlon / perLanyaan
Melalul proses Leknlk SC38 pela[ar memperoleh maklumaL
yang LepaL cepaL dan dapaL menyelesalkaan Lugasan secara
berkesan1eknlk Membaca kWLP
roses membaca dengan Leknlk kWLP pela[ar boleh mengalLkan pengeLahuan sedla
ada dengan apa yang dlbaca lnl bermaksud pela[ar berdasarkan pengeLahuan sedla
ada menglmpuL pengeLahuan baharu selepas proses pembacaannya ualam proses
pembela[aran pengeLahuan sedla ada (SA) amaL penLlng unLuk menlngkaLkan
keupayaan pemahaman pengeLahuan dan maklumaL bahan / Leks yang dlbaca
uarlpada Leknlk lnl pela[ar dapaL menenLukan apa yang dlperoleh darlpada
pembacaannya dan seLerusnya menenLukan apakah sumber bahan yang perlu dlbaca
lagl
k W L P bermaksud
k (know) Apa yang sudah dlkeLahul (sebelum membaca) caLaL pengeLahuan
sedla LenLang La[uk aLau Loplk bahan bacaan
W (whaL) Apa yang hendak dlkeLahul (sebelum membaca) caLaL apa yang lngln
dlkeLahul LenLang La[uk aLau Loplk bahan bacan
L (learned) Apa yang Lelah dlkeLahul (selepas membaca) caLaL lsl penLlng
darlpada La[uk aLau Loplk yang dlbaca
P (how) 8agalmana unLuk mendapaL maklumaL Lambahan (unLuk bacaan
seLerusnya) caLaL bagalmana unLuk mendapaL maklumaL Lambahan
selepas membaca Leks/La[uk LersebuLApakah Lu[uan Leknlk kWLP dlLerapkan dalam penga[aran?
1u[uannya lalah
(lv)ela[ar dapaL mengalLkan pengeLahuan sedla ada dengan bahan
aLau Leks yang berl unLuk proses penga[aran dan pembela[aran
(ll) ela[ar sendlrl dapaL menenLukan apa yang dlperoleh darlpada
bahan aLau Leks yang sedlakan dalam proses penga[aran dan
pembela[aran
(lll) ela[ar dapaL menenLukan maklumaL Lambahan yang perlu dlcarl
darlpada sumber laln selaln sumber yang Lelah sedlakan
(lv) ela[ar dapaL mengeLahul apa yang dlperoleh darlpada bahan
yang sedang berlkan (semasa)1hlngklng AcLlvlLy (u81A)
( AkLlvlLl Membaca 8erflklr 1erarah)
1eknlk u81A dlperkenalkan oleh 8ussel SLauffer
(1969/1973) MenuruL bellau Leknlk lnl membolehkan pela[ar
memblna saLu seL Lu[uan apablla mereka membaca bahan
bacaan (Leks lme[slmbolgraflk) lalu memproses ldea dan
mengu[l [awapan dengan mengambll bahaglan dalam
puslngan membaca Mereka boleh meramal dan
mengesahkan sarl paLl / lsl maklumaL yang dlbacaendekaLan yang dlgunakan lalah dengan cara guru
memblmblng pela[ar
(l) Menggerakkan pemlklran pela[ar Apakah pendapaL
anda (pela[ar) LenLang
peLlkan/La[uk/buku Leks yang dlbaca"
(ll) Menggerakkan pemlklran (mencabar ldea) pela[ar
Mengapakah anda (pela[ar) berpendapaL beglLu "
(lll) Mengumpulkan bukLl pela[ar dlkehendakl
membukLlkan hu[ah aLau ldea mereka berdasarkan
pemahaman mereka1u[uan Leknlk u81A
(lll)Memberl peluang kepada pela[ar unLuk membaca bahan
bacaan/Leks secara krlLls dan reflekLlf
(ll) MenghalaLu[ukan Lu[uan pela[ar membaca bahan bacaan/Leks
(lll) MengakLlfkan pandangan dan flklran pela[ar LenLang Loplk yang
akan dlbaca
(lv) MemlnLa pela[ar mengenal pasLl mengaslmllasasl maklumaL
dan memaham bahaan bacaan/Leks yang dlbaca
(v) Curu mengka[l bahan bacaan berdasarkan Lu[uan membaca
(vl) Curu membuaL penllalan Lerhadap bahan bacaan yang dlbaca
oleh pela[ar
(vll) Curu dan pela[ar boleh membuaL rumusan perLlmbangan
penllalan dan membuaL kepuLusan Lerhadap bahan yang
dlbacalasa l lalah hasllan / produk u81A lalLu peluasan dan
pemurnlan pendapaL dan pemlklran murld
Langkahlangkah dalam lasa 1
Langkah 1 Memperkenalkan Leks yang akan dlbaca
(lx)Curu menggalakkan pela[aar membuaL ramalan Leks /
hlpoLesls LenLang [udul cerlLa melalul perblncangan kelas
(ll) Curu membuaL pengesahan LenLang ramalan pela[ar
8amalan yang Lldak LepaL dlsanggah
(lll) MencaLaL segala ramalanSoalan guru
(lll)ada pendapaL anda apakah lsl kandungan cerlLa
yang Lelah dlLun[ukkan aLau
(ll) ada pendapaL anda apakah maksud gambar yang
dlpaparkan/Layangkan
(lll) Mengapa anda berpendapaL sedemlklan?
!elaskan/Lafslrkan
(lv) ada pendapaL anda mengapakah perkara lLu Ler[adl?
(v) Anda sudah meramal ?ang manakah pada pendapaL
anda ramalan yang pallng balk / benar Pu[ahkah /
berlkan sebabenggunaan 1eknlk u81A secara lndlvldu
- Selepas pembacaan pela[ar berkongsl hasll dengan
membuaL posLer laporan berdrama dan men[alankan akLlvlLl
yang sesual
- ela[ar menylmpan rekod cerlLa yang dlbaca akLlvlLl selepas
pembacaan dan kecekapankecekapan yang dlperoleh unLuk
mellhaL perkembangan dan pencapalankeleblhan Leknlk u81A
1eknlk lnl mempunyal beberapa keleblhan dalam pelaksanaan penga[aran
bacaan dalam blllk dar[ah aLau dl luar blllk dar[ah
(v) 1ugas guru sebagal pemudah cara/fasllLaLor semasa soal [awab bukan
penllal
(ll) keLlka slLuasl bacaan berlangsung pela[ar membaca sambll berflklr Cleh lLu
Leknlk lnl menggalakkan supaya pela[ar sedar LenLang proses membaca dan
membuaL ramalan
(lll) ela[ar memperoleh konsep membaca sLraLegl meLakognlLlf dan dapaL
berkomunlkasl makna
(lv) Menggalakkan pela[ar menggunakan klu konLeks unLuk memahaml makna
dalam frasa aLau perkaLaan
(v) u81A suaLu Leknlk yang mellbaLkan semua pela[ar mencapal saLu pencapalan
yang dlkehendaklerancangan AkLlvlLl Membaca
3 AkLlvlLl membaca perlukan perancangan yang LellLl dan sebalkbalknya agar pela[ar Lldak Lerbeban
dengan pembacaan yang sukar
dan Lldak bermoLlvasl
3 erancangan harus menelLl dengan Lahap pela[ar 1ahap pela[ar
rendah sesual dengan bahan bacaan yang berslfaL mudah dlbaca
Mudah dlbaca bermaksud [umlah suku kaLa perkaLaan ayaL sesual
dengaan perlngkaL pela[ar Sebagal conLoh pela[ar mesLl menguasal
perkaLaan yang hamplr dengan ruLln mereka erkaLaan yang Llnggl
sukar dlsebuL absLrak bombasLlk boleh memaLlkan mlnaL dan
kecekapan pela[ar unLuk men[adl pembaca yang balk
7 Masa membaca yang dlcadangkan kepada pela[ar [uga mesLl sesual
kesesualan bermaksud guru Lldak menekan dengan masa senggang
pela[ar unLuk membaca Masa yang secukupnya wa[ar dlberl kepada
pela[ar unLuk membaca dan memahaml lsl bahan bacaanMemlllh/Memblna dan Menggunakan 8ahan
enga[aran kemahlran
Membaca
Curu mesLl memlllh dan memblna bahan penga[aran kemahlran
membaca yang boleh menarlk mlnaL
emlllhan bahan yang berkalLan dengan lsu semasa wa[ar dlberl
keuLamaan lsu semasa membanLu pengeLahuan sedla ada pela[ar
unLuk menguasalpembacaan seLerusnya
1anpa pengeLahuan sedla ada pela[ar akan gagal menguasal
kecekapan memaham menaakul dan berkomunlkasl dengan balk
8ahan berupa graflk gambar berwarna benLuk huruf daan laLar
belakang Leks aLau bahan bacaan perlu dlambll klra Pal lnl kerana
pela[ar akan men[adl mlnaL LerLarlk mudah memaham dengan
bahan yang mereka sukal ConLohnya llusLrasl karLun dalam
Leks boleh men[anakan aLau mencapahkan ldea pela[arMenllal
roses membaca dapaL dlrumuskan sebagal perlakuan yang kompleks
Pasll pembacaan lalah pemahaman apa yang dlbaca darlpada
pengecaman daan penyebuLan huruf perkaLaan dan ayaL
enllalan penga[aran kemahlran membaca anLara laln lalah
(vll)Membolehkan pela[ar mengenal huruf menyebuL nama huruf menyebuL
perkaLaan yang dlbenLuk darlpada [allnan hurufhuruf uengan perkaLaan laln
murld dapaL menge[a menyebuL perkaLaan dan membunylkan keseluruhan
ayaL yang lengkap
(ll) Curu melaLlh pela[ar membaca dengan sebuLan nada dan lnLonasl yang beLul
berdasarkan Leks yang dlbaca Pal lnl dapaL melahlrkan pela[ar menguasal
bacaan dengan balk
(lll) Curu melaLlh pela[ar membaca senyap dan panLas unLuk memahaml bahan
bacaan ela[ar yang hanya membaca Lanpa memahaml lsl kandungan yang
dlbaca sebenarnya Lldak menguasal kemahlran membaca dengan balk
lungsl membaca lalah memahaml lsl kandungan yanag dlbaca !usLru
pela[ar messLl Lahu faham dan dapaL menaakul bahan bacaan(lv) ela[ar dapaL memeLlk lsllsl
penLlng bahan yang dlbaca dengan
cepaL panLasLepaL dan menyaLakan semula lsl bahan bacaan
kepada orang laln dengan menggunakan ayaL yang beLul dan
mudah dlfahaml
(v) Curu [uga perlu melaLlh pela[ar memblna keblasaan menuLurkan
ayaL yang gramaLls sebagalmana dalam bahan bacaan
(vl) Apablla pela[ar dapaL menguasal kemahlran membaca dengan
balk guru dapaL menanam mlnaL membaca dalam kalangan
pela[ar emupukan mlnaL membaca memberl kuasa lnLelek
kepada pela[ar dengan pengeLahuan baru sepan[ang masa
(vll) Melalul kemahlran membaca klLa boleh menllal peluasan
perbendaharaan kaLa dalam pelbagal konLeks keupayaan pela[ar
berkomunlkasl LerLakluk kepada banyak mana perbendaharaan
kaLa ada dalam mlndanya(vlll) enllalan darlpada kemahlran membaca dapaL
meru[uk kepada masa hadapan lalLu penyelesalan
masalah sendlrl dan masyarakaL MasyarakaL
banyak pada masa hadapan berganLung kepada
lndlvldu yang berpengeeLahuan Llnggl engeLahuan
Llnggl dapaaL dlcapaal melalul bahan bacaannya
(lx) klLa dapaL mengenall dan menghayaLl
kelndahan bahasa dan kesenlaan bahasa ualam
konLeks lnl pencapalan bahasa yang bermuLu
adalah melalul pembacaan lnddlvldu
(x) kemahlran membaca boleh mengu[udkan
suasana sanLal hlburan dan kelegaan darlpada
Lekanan enllalan sebeglnl wa[ar dlllhaL secara
umum sebagal maLlamaL akhlr Lu[uan membaca

P| P|
P E P A N 0 I N C A N P E P I N C K A T K E h A H I P A N h E h A C A
Posted by N 0 A H
TerdupuL bunyuk perbezuun yung boIeI dIIIIuL duIum keduu-duu perIngkuL bucuun IuILu bucuun securu mekunIs dun
bucuun InLensII. JuduuI dI uLus menunjukkun perbezuun yung keLuru dI unLuru keduu-duunyu. JIku kILu IIIuL durI segI konsep, keduu-
duu jenIs bucuun mempunyuI perbezuun dI munu pembucuun securu mekunIs menumpukun kepudu bucuun unLuk menyuurukun
LuIIsun dengun sebuLun yung jeIus dun Lerung, InLonusI dun Irumu yung beLuI munukuIu bucuuun securu InLensII merujuk kepudu
bucuun bugI memperkembungkun keboIeIun duIum meneIILI, memuIumI dun menLuIsIr upu suIuju buIun yung dIbucu dengun LepuL.
Bucuun securu mekunIs IebII kepudu bucuun yung berbenLuk bucuun permuIuun munukuIu bucuun InLensII merujuk kepudu perIngkuL
seIepus usus pembucuun LeIuI kukuI.
Perbezuun yung keduu yung wujud IuIuI durI segI Lujuunnyu. DI duIum juduuI menunjukkun buIuwu Lujuun uLumu bucuun
mekunIs uduIuI unLuk membucu dengun cekup dun punLus munukuIu bucuun InLensII uduIuI unLuk memboIeIkun kunuk-kunuk
menLuIsIr upu yung dILuIIs dengun mengkujI susunun uyuL. DuIum IuI InI kILu IIIuL kemuIIrun yung LerIIbuL berbezu unLuru suLu sumu
IuIn dun Lujuun kemuIIrun dIbenLuk jugu mempunyuI moLII yung berIuInun.
Perbezuun yung keLIgu IuILu perbezuun durI segI perIngkuL kemuIIrun. Bucuun mekunIs menunjukkun buIuwu perIngkuL
bucuun bugInyu uduIuI dI perIngkuL yung renduI, perIngkuL usus uLuu perIngkuL permuIuun munukuIu perIngkuL InLensII merujuk
kepudu perIngkuL yung IebII menduIum IugI kerunu IebII kepudu mengunuIIsIs, menLuIsIr dun membuuL rumusun uyuL ILu, sumu udu
berkuILun dengun upu yung dIperkuLukun duIum uyuL LersebuL. HuI InI suduI menunjukkun buIuwu perbezuun yung wujud uduIuI
dIsebubkun oIeI LuIup kemuIIrun bucuun dI munu kemuIIrun mekunIs IebII kepudu LuIup perLumu munukuIu kemuIIrun InLensII
IebII kepudu LuIup yung keduu uLuu keLIgu.
KeempuL, perbezuun durI segI curu pembucuun. Pembucuun menLuIIs merujuk kepudu pembucuun Lerung uLuu jeIus
mengIkuL Irumu dun yung seIurus dengun penggunuun buIusu. BugI pembucuun InLensII puIu pembucuun puIu Iu dIIukukun securu
senyup dun dILumbuI dengun unuIIsIs dun membuuL rumusun.
KeIImu, perbezuun yung wujud pudu perIngkuL membucu IuIuI durI segI keIuIumun uyuL. BugI pembucuun menLuIIs
pembucuun Iunyu LerLumpu kepudu curu menyebuL suIuju ukun LeLupI bugI pembucuun InLensII memberIkun keIuIumun yung LInggI.
Keenum, perbezuun durIpudu bImbIngun guru. JIku kILu IIIuL duIum juduuI dI uLus menunjukkun buIuwu perIngkuL
menLuIIs IebII memerIukun guru berbundIng dengun perIngkuL InLensII. HuI InI demIkIun kerunu pudu perIngkuL menLuIIs, guru
IurusIuI meIIbuLkun dIrI sepenuInyu duIum porses membucu kerunu Iu boIeI membeLuIkun upu yung suIuI dun membeLuIkun upu
yung beLuI supuyu murId-murId LIduk LersuIuI menyebuL dun sebuLun InI dIbuuL mengIkuL sebuLun yung beLuI. HuI InI berbezu
dengun perIngkuL InLensII dI munu pudu perIngkuL InI kunuk-kunuk IebII kepudu 'semI-bImbIngun` dI munu bImbIngun guru kurung
dIberIkun kerunu perIngkuL InI merupukun perIngkuL permuIuun membucu securu berdIkurI.
KesImpuIunnyu perbezuun yung keLuru yung dILunjukkun dI duIum juduuI durI segI konsep, Lujuun, curu membucu, LuIup
keIuIumun uduIuI dIsebubkun oIeI perIngkuL uLuupun LuIup yung dIperIukun dun Iunyu merupukun suLu IuLII LubI mengIkuL
kesesuuIun umur kunuk-kunuk


A C A A N I K E h A H I P A N h E h A C A
Posted by N 0 A H
KemuIIrun membucu merupukun suIuI suLu durIpudu empuL kemuIIrun buIusu yung penLIng duIum proses pengujurun dun
pembeIujurun buIusu. KemuIIrun membucu uduIuI IunjuLun durIpudu kemuIIrun-kemuIIrun usus seperLI mendengur dun berLuLur.
MeIuIuI pembucuun, seseorung ILu mumpu menImbu IImu pengeLuIuun yung LIduk dupuL dIperoIeII menerusI penguIumun-
penguIumun bIusu yung IuIn. Membucu dupuL membunLu memperIuuskun pemIkIrun dun Ideu serLu menIngkuLkun duyu kreuLII
seseorung IndIvIdu duIum peIbuguI bIdung.
Membucu IuIuI proses kebuIIkun durIpudu proses menuIIs. Proses membucu memerIukun seseorung ILu menLerjemuIkun
kembuIIlumbung-lumbung bertolis kepudu lumbung-lumbung bonyi yung Ienduk dIsumpuIkun oIeI penuIIsnyu. Membucu
berbezu durIpudu mendengur kerunu Iu meIIbuLkun keduu-duu ukLIvILI verbuI dun IILerusI securu serenLuk. ApubIIu kILu membucu kILu
ukun mengIuruIkun buIun berceLuk kepudu perLuLurun dun pudu musu yung sumu kILu ukun mengIuruIkun perLuLurun ILu kepudu
pemIkIrun.
KeboIeIun membucu sunguL penLIng dun Iu merupukun suLu ukurun kejuyuun peIujur-peIujur dI sekoIuI. nI kerunu keboIeIun
membucu dIunggup sebuguI usus bugI mencupuI semuu kejuyuun duIum semuu bIdung, LeruLumu duIum bIdung pendIdIkun.
KemuIIrun membucu dILekunkun pudu perIngkuL uwuI IugI bersumu kemuIIrun IuIn seperLI mengIru dun menuIIs. KeboIeIun
membucu bukun suIuju dIunggup sebuguI usus uLumu bugI mencupuI kejuyuun duIum bIdung ekonomI dun sosIuI, muIuI sIsLem
persekoIuIun ILu sendIrI mengunggupnyu seIInggu ke perIngkuL yung IebII LInggI.
TukriI membucu
Adu bunyuk IuruIun berkuILun LukrII membucu. Membucu dImuksudkun sebuguI proses memperoIeI LuIsIrun yung bermuknu ke uLus
Iumbung-Iumbung berceLuk dun berLuIIs (HurrIs dun SIpuy, 1q8o). Proses membucu jugu dIkuLukun sebuguI keupuyuun seseorung ILu
mengecum benLuk vIsuuI dun mengIubungkun benLuk ILu dengun bunyI uLuupun muknu yung dIkeLuIuI meIuIuI penguIumun dun
ukIIrnyu berupuyu menLuIsIrkun muksudnyu.
BugI SmILI dun JoInson (1q8o) puIu, membucu berLeruskun keIngInun mewujudkun InLeruksI unLuru penyumpuIun Ideu penuIIs
dengu Lunggupun yung dIbuuL oIeI pembucu. DI sumpIng ILu, Goodmun (1q;) puIu menyuLukun membucu uduIuI proses
psIkoIInguIsLIk yung bermuIu durIpudu pembucu mengumuLI perkuLuun yung LerdupuL duIum Leks yung dIbucu seIIngguIuI
LerbenLuknyu muknu berdusurkun pengumuLun yung dIIukukun. nI menunjukkun meIuIuI proses ILu wujud InLeruksI unLuru buIusu
dengun pemIkIrun kerunu Iubungun Iubungun unLuru buIusu dengun pemIkIrun sememungnyu berIuku duIum dImensI yung IebII
Iuus. KILu menggunukun buIusu bugI meIuIIrkun pemIkIrun yung wujud duIum mIndu.
Jenis peringkut membucu
TerdupuL empuL jenIs perIngkuL membucu IuILu;
O Bucuun mekunIs (bersuuru)
O Bucuun menLuIIs J ukuIIuI (keIuIumun)
O Bucuun InLensII (menduIum)
O Bucuun eksLensII (meI
N T E N S I F ( h E N 0 A L A h )
Posted by N 0 A H
Bucuun InLensII uduIuI bucuun yung pudu ususnyu berLujuun memperkembungkun keboIeIun duIum meneIILI, memuIum dun
menLuIsIr upu suIuju yung dIbucu dengun LepuL. DI sumpIng ILu Iu memberI Lekunun kepudu kujIun-kujIun LerIudup cIrI-cIrI
LuLubuIusu, meneIILI pembenLukun dun penggunuun perkuLuun, serLu pemukuIun buIusu ILu duIum konLeks dun sILuusI yung
berIuInun. uLIIun-IuLIIun bucuun InLensII bIusunyu memerIukun bImbIngun dun bunLuun penuI durIpudu guru-guru LeruLumu
duIum mengIudupI dun menyeIesuIkun musuIuI yung dIIudupI oIeI murId-murId.
Bucuun InLensII meIIbuLkun LeIuuI IsI dun pundungun LerperIncI sesuuLu buIun bucuun. BIusunyu, Iu dIIukukun berdusurkun peLIkun
yung pendek-pendek unLuk mengkujI poIu-poIu kuIImuL, IuLIIun kosu kuLu, LeIuuI kuLu, dIskusI umum dun sebuguInyu. Teks bucuun
yung benur-benur sesuuI suIuju yung dIgunukun, IuILu yung dIpIIII securu berIuLI-IuLI dengun mengumbII kIru benLuk dun IsInyu.
Duu perkuru yung dIIIbuLkun dengun bucuun InLensII InI uduIuImembucu teluuh isi dun membucu teluuh buhusu. DuIum
membucu LeIuuI IsI InI, membucu LeIILI, membucu pemuIumun, membucu krILIs dun membucu Ideu uduIuI dILekunkun. SemenLuru
duIum membucu LeIuuI buIusu, uspek-uspek yung menyungkuL buIusu dILeguskun.
SeLeIuI murId-murId memperoIeII usus yung kukuI duIum kemuIIrun membucu, mereku IendukIuI dIIuLII unLuk membucu dengun
IebII menduIum dun meIuus. Mereku bukun Iunyu seLukuL boIeI membucu kuuL, menyebuL perkuLuun-perkuLuun dengun jeIus dun
LepuL, menggunukun InLonusI, guyu dun Lekunun yung beLuI, LeLupI mereku jugu Iurus boIeI memuIum dengun buIk upu suIuju yung
dIbucu. UnLuk mencupuI muksud InI IuLIIun bucuun InLensII boIeI dIIuksunukun.
Bucuun InLensII uduIuI bucuun yung pudu ususnyu berLujuun memperkembungkun keboIeIun duIum meneIILI, memuIum dun
menLuIsIr upu suIuju yung dIbucu dengun LepuL. DI sumpIng ILu, Iu memberI Lekunun kepudu kujIun LerIudup cIrI-cIrI LuLubuIusu,
meneIILI pembenLukun dun penggunuun perkuLuun, serLu pemukuIun buIusu ILu duIum konLeks dun sILuusI yung berIuInun. uLIIun-
IuLIIun bucuun InLensII bIusunyu memerIukun bImbIngun dun bunLuun penuI durIpudu guru-guru LeruLumu duIum mengIudupI dun
menyeIesuIkun musuIuI yung dIIudupI oIeI murId-murId.

Konsep
(u) u merupukun suLu kegIuLun membucu yung dIkuILkun dengun usuIu meIunjuLkun IugI perkembungun pembeIujurun buIusu
peIujur dI buwuI pImpInun guru.
(b) u memberI usus unLuk pengujur memberI penjeIusun uLuu keLerungun mengenuI sLrukLur yung sukur dun jugu memberI usus
unLuk memperkembungkun perbenduIuruun kuLu.
(c) u dIkuILkun dengun ukLIvILI mengkujI cIrI-cIrI LuLubuIusu IuILu susunun kuLu duIum uyuL dun pengerLIun menuruL kumus
yung dILemuI oIeI peIujur duIum bucuunnyu.
(d) u mengembungkun IugI usuIu menguwuI penggunuun buIusu duIum perLuLurun dun LuIIsun.
(e) Geruk Iuju dun keIuInun IuLIIun uduIuI dIunggup umuL penLIng.

Tojoun
(u) UnLuk memboIeIkun kunuk-kunuk membucu dengun buIk. BeLuI durI segI sebuLun, InLonusI, Iuncer dun LuIu menggunukun
Lundu-Lundu bucuun dengun buIk.
(b) UnLuk mengembungkun keboIeIun menLuIsIr upu yung LerLuIIs duIum bucuun ILu dengun mengkujI susunun kuLu duIum uyuL
dun pengerLIun duIum kumus.
(c) Membucu securu senyup dengun kepunLusun yung sewujurnyu.
(d) MenIIuI uLuu menguIus IsI-IsI yung dIperoIeII durIpudu buIun-buIun yung dIbucu.
(e) Mengesun, memuIum dun menIkmuLI unsure-unsur esLeLIk duIum buIusu.
(I) MengenuIpusLI Iurus buIusu yung berbuguI-buguI.
(g) MembuuL rumusun uLuu kesImpuIun durIpudu upu yung dIbucu dun sebuguInyu.

ktiviti bucuun intensiI
(u) BuIun-buIun bucuun InLensII InI boIeIIuI dIbIncungkun bersumu oIeI peIujur-peIujur duIum keIus, kudung-kudung dIunuIIsu
dun seLerusnyu dIjudIkun usus unLuk IuLIIun-IuLIIun menuIIs.
(b) PeIujur-peIujur puLuL dIbenurkun menggunukun kumus uLuu sebuuI buku Leks rujukun LuLubuIusu.
(c) AkLIvILI duIum keIus IendukIuI dILukur seLIup IurI. HurI perLumu mIsuInyu, mengkujI perkuLuun dengun menggunukun
ImbuIun, IurI keduu 'IuLIIun perkumusun`, IurI keLIgu 'IuLIIun meneku muksud mengIkuL konLeks`, IurI keempuL
'membucu dengun Iuju` dun sebuguInyu.
(d) SouIun-souIun unLuk buIun Bucuun nLensII boIeI dIpeIbuguIkun IuILu benLuk objekLII, benLuk suIuI beLuI, benLuk IIsun
uLuupun benLuk juwupun berLuIIs.
(e) SeguIu kujIun Iurus dIbuuL securu menduIum.
A C A A N h E N T A L I S l A K A L I A H ( K E F A H A h A N )
Posted by N 0 A H
Membucu senyup uLuu membucu duIum IuLI (silent recdin) IuIuI kegIuLun membucu yung meIIbuLkun InguLun vIsuuI (tisucl
memor) dun pengukLIIun muLu dun InguLun. Tujuun uLumu membucu jenIs InI uduIuI unLuk memperoIeI InIormusI dun
pemuIumun. Membucu menLuIIs IuIuI kuncI bugI seguIu IImu pengeLuIuun. Membucu menLuIIs merupukun ukLIvILI membucu yung
dupuL menguusuI sebuIugIun besur IIdup kILu. DIbundIngkun dengun membucu nyurIng, dupuL dIIukukun dI munu-munu suIuju.
KeLIku kegIuLun membucu dIIukukun, orung IuIn LIduk Lergunggu.
DuIum keIIdupun yung sebenur, seLIup unggoLu musyurukuL membucu buIun-buIun yung sesuuI dengun seIeru dun pIIIIun musIng-
musIng. nI dIIukukun Lunpu puksuun durIpudu munu-munu pIIuk. Membucu securu perseorungun menunLuL seIeru musIng-musIng
dun InI dIsebuL sebuguI personclized recdin. Pengujurun membucu seperLI InI merupukun suLu IuIsuIuI pengujurun yung meIIbuLkun
suLu pendekuLun LerIudup orgunIsusI keIus. Berdusurkun konsep buIuwu seLIup kunuk-kunuk Iurus mencurI, memIIII, meIungkuI
dun muju sendIrI, progrum membucu perseorungun uduIuI suLu sLruLegI yung umuL menurIk. HuI InI dIpercuyuI dupuL memenuII
keperIuun IndIvIdu LersebuL securu berkesun.
BIusunyu, membucu duIum IuLI uLuu membucu senyup InI meIIbuLkun duu jenIs bucuun, IuILu membucu InLensII dun membucu
eksLensII. Keduu-duunyu mempunyuI cIrI-cIrI yung LersendIrI.
OIeI ILu, bucuun menLuIIs IuIuI bucuun yung dIsuurukun duIum IuLI uLuu menukurkun IsI bucuun kepudu muknunyu Lunpu
mengeIuurkun suuru. KeIujuun bucuun menLuIIs IebII punLus durIpudu bucuun mekunIs kerunu beberupu perkuru yung dIIukukun
duIum bucuun mekunIs seperLI nudu suuru, sebuLun yung jeIus dun sebuguInyu LIduk dIperIukun duIum bucuun menLuIIs. Bucuun
menLuIIs InI dIjuIunkun sesuduI murId-murId mencupuI kemuIIrun dun kecekupun bucuun mekunIs.

Tojoun
(u) UnLuk meIuLII murId-murId supuyu boIeI membucu dengun sendIrI.
(b) UnLuk meIuLII murId-murId supuyu boIeI membucu dun memuIumI upu yung dIbucunyu,
(c) UnLuk meIuLII murId-murId membucu senyup dengun punLus.
(d) DupuL menggunukun kemuIIrun membucu senyup unLuk mendupuLkun pengeLuIuun.
(e) DupuL menggunukun kemuIIrun membucu menLuIIs unLuk IIburun.

ktiviti bucuun mentulis
(u) Bucuun InI uduIuI bucuun unLuk keIuIumun.
(b) BuIun-buIun yung dIujur mesLIIuI berperIngkuL-perIngkuL durIpudu buIun-buIun yung sedIkIL dun senung kepudu buIun-
buIun yung bunyuk dun susuI.
(c) Guru memberI dun menenLukun buIun bucuun. Semusu peIujurun dIjuIunkun guru membunLu dun memundu murId-murId
yung IemuI.
(d) Guru bersouI juwub dun membIncungkun perkuLuun dun rungkuI kuLu yung susuI
P|
A C A A N h E K A N I S ( E P S U A P A )
Posted by N 0 A H
Membucu bersuuru serIng jugu memukuI numu-numu yung berbezu seperLI membucu mekunIs, membucu oruI, membucu uIuL dun
membucu nyurIng. WuIuu upupun numu yung dIgunukun, membucu mekunIs InI merupukun suLu ukLIvILI membucu yung dIsuurukun
dengun jeIus unLuk menungkup dun memuIumkun InIormusI, IIkIrun dun perusuun seseorung pengurung. Bucuun mekunIs uduIuI
bucuun bersuuru yung menyuurukun LuIIsun dengun sebuLun yung jeIus dun Lerung, dengun InLonusI dun Irumu mengIkuL guyu
membucu yung beLuI dengun menggerukkun uIuL-uIuL perLuLurun. Orung yung membucu Iurus mempunyuI kemumpuun unLuk
memuknukun upu suIuju yung LersIruL duIum buIun-buIun yung dIbucu. uzImnyu, Iu Iurus memIIIkI kecepuLun muLu yung LInggI
serLu pundungun muLu yung juuI. u jugu Iurus boIeI mengeIompokkun kuLu-kuLu dengun buIk dun LepuL ugur jeIus muknunyu bugI
puru pendengur.
Membucu mekunIs merupukun suLu keLrumpIIun yung serbu rumIL dun kompIeks. u menunLuL pengerLIun LerIudup uksuru
dI uLus IuIumun kerLus dun memproduksI suuru yung LepuL dun bermuknu. DuIum pengujurun dun pembeIujurun buIusu, membucu
mekunIs yung dIgunukun IebII LerLumpu kepudu usuIu mengunuIIsIs pengucupun durIpudu pemuIumun. Membucu mekunIs uduIuI
suLu LeknIk yung mumpu memenuII peIbuguI rugum Lujuun serLu mengembungkun sejumIuI keLrumpIIun serLu mInuL. OIeI sebub
ILu, duIum mengujurkun keLrumpIIun InI, guru Iurus dupuL memuIumkun proses komunIkusI duu uruI. Ingkurun komunIkusI beIum
sempurnu sekIrunyu pendengur beIum dupuL memberI Lunggupun secukupnyu LerIudup IIkIrun uLuu perusuun yung dIekspresIkun
oIeI pembucu.
UnLuk memboIeIkun penguusuun membucu nyurIng uLuu membucu securu mekunIs InI, pembucu IurusIuI dupuL LerIebII
duIuIu menguusuI keLrumpIIun persepsI yung meIIbuLkun pengIIIuLun dun duyu Lunggup yung memboIeIkunnyu mengenuI,
memuIumI kuLu-kuLu dengun cepuL dun LepuL. Aspek IuIn yung sumu penLIngnyu IuIuI kemumpuun mengeIompokkun kuLu-kuLu
duIum suLu kesuLuun IIkIrun serLu membucunyu dengun buIk dun Iuncur. UnLuk membunLu peIujur menungkup serLu memuIumI
muksud pengurung securu berkesun, Iu IurusIuI boIeI meIukukun perkuru-perkuru berIkuL;
(u) MenyoroLI Ideu buru dengun menggunukun penekunun yung jeIus,
(b) MenjeIuskun perubuIun durI suLu Ideu kepudu Ideu yung IuIn,
(c) Menerungkun kesuLuun-kesuLuun IIkIrun duIum suLu kuIImuL dengun penyusunun kuLu yung LepuL dun sempurnu,
(d) MengIubungkun Ideu yung berLuuLun dengun curu menjugu suurunyu seIInggu ukIIr dun LercupuI Lujuunnyu,
(e) MenjeIuskun kIImuks dengun guyu dun duyu ekspresI yung buIk dun LepuL.
OIeI ILu, bucuun mekunIs IuIuI bucuun bersuuru yung menyuurukun LuIIsun dengun sebuLun yung jeIus dun Lerung, dengun
InLonusI dun Irumu mengIkuL guyu membucu yung beLuI dengun menggerukkun uIuL-uIuL perLuLurun. Bucuun bersuuru bIusunyu
dIIuksunukun dI keIus-keIus renduI uLuu pudu perIngkuL keIus permuIuun. Gununyu uduIuI unLuk IuLIIun LeknIk supuyu kunuk-kunuk
dupuL menyembunyIkun bunyI-bunyI sebuLun dengun sebuLun, guyu, dun renLuk Irumu yung sempurnu.

Tojoun
Bucuun mekunIs mempunyuI beberupu Lujuun;
(u) MemboIeIkun murId-murId membucu dengun cekup dun punLus dengun sebuLun dun InLonusI yung beLuI dun jeIus.
(b) MemboIeIkun murId-murId membucu dengun Irumu membucu yung beLuI.
(c) Mengembungkun uLuu mempeIujurI unsur buIusu seperLI LuLubuIusu, kosu kuLu dun jugu upubIIu menggunukun kumus.
(d) MemboIeIkun murId-murId LuIu menggunukun Lundu-Lundu bucu serLu LuIu puIu berIenLI pudu LempuL-LempuL berIenLI
yung beLuI.
(e) DupuL menggunukun kemuIIrun buIusu duIum muLu-muLu peIujurun yung IuIn.
(I) UnLuk memboIeIkun murId-murId mencupuI kemuIIrun dun kecekupun membucu bersuuru.
(g) DupuL mengenuI pusLI Iurus buIusu yung peIbuguI.
(I) MenIkmuLI unsur esLeLIk duIum buIun bucuun.
(I) DupuL menguIus IsI yung LerdupuL duIum buIun bucuun.

ktiviti bucuun mekunis
AnLuru cudungun ukLIvILI bucuun mekunIs;
(u) Guru memberIkun suLu peLIkun duIum suLu musu kIus unLuk bucuun, sesuuI dengun keboIeIun dun umur murId-murId.
(b) BersouI juwub dun membunLu murId-murId dengun perkuLuun-perkuLuun dun rungkuI kuLu yung susuI sumu udu durI segI
sebuLun uLuu muknu perkuLuun-perkuLuun ILu.
(c) Guru membucu sebuguI conLoI dun murId-murId menyemuk bucuun guru.
(d) Guru membucu dun murId-murId mengIkuL. BoIeI dIIukukun securu keIus uLuu kumpuIun.
(e) Guru memundu murId-murId membucu securu IndIvIdu bergIIIr-gIIIr.
(I) Guru berbIncung dun bersouI juwub dengun murId-murId mengenuI Isu bucuun unLuk mengujI keIuIumun mereku. nI boIeI
dIIukukun securu IIsun dun berLuIIs.

FRIDAY, JANUARY 15, 2010
Bacaan Mekanis
ACAAN MEKANIS (ERSUARA)
Membaca bersuara sering juga memakai nama-nama yang berbeza seperti
membaca mekanis, membaca oral, membaca ulat dan membaca nyaring. Walau
apapun nama yang digunakan, membaca mekanis ini merupakan satu aktiviti
membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan
informasi, fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Bacaan mekanis adalah
bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan
terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan
menggerakkan alat-alat pertuturan. Orang yang membaca harus mempunyai
kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan
yang dibaca. Lazimnya, ia harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta
pandangan mata yang jauh. a juga harus boleh mengelompokkan kata-kata
dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar.

,.,,3 mek,38 mempu3, beber,p, tuju,3
(a) Membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas
dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
(b) Membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang
betul.
(c) Mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa,
kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus.
(d) Membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta
tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul.
(e) Dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran
yang lain.
(f) Untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan
membaca bersuara.
(g) Dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai.
(h) Menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan.
(i) Dapat mengulas isi yang terdapat dalam bahan bacaan.

*sumber tidak diketahui nama penulis.

RUJUKAN
Ab. Rahman Ab. Rashid. 1997. Pengajian Melayu 1 Diploma Perguruan
Malaysia. Balakong, Selangor; Longman Malaysia
Amdun Husain. 2005. Kamus Pelajar Terbitan Khas KBSM. Kuala Lumpur;
Dewan Bahasa dan Pustaka
Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992. Siri Panduan Guru KBSR Asas Kemahiran
Berbahasa KBSR. Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka
S N I N , 2 7 J U L A I 2 0 0
Kemahiran Membaca
TUGASAN
HBML 1103 : PENGENALAN PENDDKAN BAHASA MELAYU
Semester September 2007
(35 %)


Dengan menjadikan salah satu kemahiran bahasa ( mendengar, bertutur, membaca dan menulis ) sebagai asas :
a ) Kenal pasti dan jelaskan masalah masalah yang berkaitan dengan kemahiran yang dipilih ;

1.0 Pengenalan

Kemahiran membaca merupakan satu kemahiran bahasa yang penting. Melalui pembacaan seseorang itu boleh menerokai alam
ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditempuhinya melalui pengalaman pengalaman biasa yang lain. Pembacaan membawa
seseorang itu kea lam imaginasi, di luar daripada situasi kehidupan yang dilaluinya sehari hari. Pembacaan juga boleh membuka
dan memperluaskan pemikiran dan pengetahuan seseorang dalam pelbagai bidang.

Oleh itu kemahiran ini haruslah ditanamkan sedalam dalamnya kepada murid murid sejak awal awal lagi supaya ianya boleh
dipupuk dan disuburkan dengan sebaik - baiknya

Semenjak kebelakangan ini Kementerian Pendidikan Malaysia berasa bimbang di atas masalah murid dari sekolah rendah belajar
ke sekolah menengah yang belum lagi dapat menguasai kemahiran asas bacaan. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh
Kementerian untuk mengatasi masalah ini. Di antara projek yang dijalankan sekarang ialah Kelas ntensif Awal Membaca dan
menulis ( KA2M ) yang dikhas bagi murid murid Tahun 1 dan PROTM bagi murid murid Tahu 6 yang masih lagi belum dapat
menguasai kemahiran asas membaca. Dalam tugasan saya kali ini kita akan membincangkan tentang masalah Kemahiran
Membaca dikalangan murid murid di sekolah rendah.

2.0 KEMAHRAN MEMBACA
2.0.1 Pengertian Dan Tujuan

Menurut Atan Long membaca melibatkan kebolehan mengenal lambang lambang itu semula kepada bunyi bahasa dam
memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu. Untuk mambaca seseorang itu bukan sahaja boleh mengenal
dan menyebut lambang lambang bertulis tetapi juga dia mesti mempunyai satu tanggapan bagi memudahkan fahamannya.

Bamberger pula mentakrifkan membaca adalah satu proses yang mengubahkan simbol simbol grafik ( tulisan ) kepada konsep
konsep intelektual dan proses ini memerlukan daya mental.

Daniels dan Diack berpendapat membaca merupakan satu proses menterjemah huruf huruf dalam satu susunan tertentu seperti
perkataan, rangkai kata dan ayat ayat kepada bunyi bunyi yang mempunyai makna.

Lado mentafsirkan bahawa membaca merupakan satu cara untuk memahami pola pola bahasa daripada bentuknya yang bertulis
.
Daripada definisi definisi dan tafsiran para sarjana tadi dapatlah kita ketahui bahawa membaca bukanlah satu proses yang mudah
sebaliknya ia adalah gabungan beberapa proses yang kompleks. Membaca mengabungkan beberapa kemahiran , iaitu kemahiran
pengamatan penglihatan yang diskriminatif ( untuk mengenal dan membezakan bentuk bentuk huruf ), kemahiran mengingat,
mendengar dan membezakan bunyi bunyi dengan tepat dan jelas, menyebut bunyi bunyi itu untuk membentuk perkataan dan
berkebolehan pula memindahkan lambang lambang yang dibacanya itu kepada sistem saraf pusat ( otak ) untuk menterjemah
dan memahami apa yang dibacanya. Tegasnya membaca memerlukan gabungan dua kemahiran, iaitu kemahiran kognatif dan
mekanis dan sebelum seseorang itu belajar membaca dia mestilah mempunyai kemahiran kemahiran asas di dalam lisan. Bacaan
ini boleh kita klasifikasikan pada dua jenis iaitu bacaan mekanis dan bacaan akaliah.

Apakah tujuan kemahiran membaca ? Pada amnya tujuan kemahiran membaca ini adalah untuk membolehkan murid murid
mengenal huruf huruf, menyebut nama dan bunyi huruf. Boleh menyebut perkataan perkataan yang dibentuk melalui jalinan
huruf huruf dengan betul dan dapat digunakan dalam pertuturan. Secara tidak langsungnya membolehkan murid murid
membina kebiasaan menutur ayat ayat yang gramatis sebangaimana dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka.Juseru itu
ianya dapat menambah ilmu pengetahuan disamping dapat memudahkan mereka untuk meyelesaikan masalah masalah seharian
baik yang berhubung dengan diri sendiri ataupun masyarakat amnya. Dengan itu juga membolehkan mereka mengerti an
memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekelilingnya.


2.0.2 Masalah Kemahiran Membaca Yang Dikenal Pasti.

Analisis daripada keputusan akhir tahun 2004 menunjukkan 18% daripada keseluruhan murid-murid Tahun Satu gagal menguasai
kemahiran membaca. Membaca merupakan komponen utama dalam 3M di dalam KBSR. Kegagalan membaca secara langsung
akan menggagalkan pembelajaran individu kerana bahasa adalah merentas kurikulum. Keadaan ini akan memberi kesan yang
ketara dalam penguasaan penulisan dan pengiraan.

Sekiranya masalah ini berterusan, murid-murid merasakan satu tekanan berada di sekolah. Secara tidak langsung ia mewujudkan
masalah sampingan seperti masalah disiplin, vandalisme dan lain-lain. Sekiranya masalah ini berlarutan hingga selepas alam
persekolahan, mereka akan menjadi sumber kepada kepincangan masyarakat dan ketidakstabilan sosial.

Mesyuarat memperkasakan Sekolah Kebangsaan pada 22 November 2005 telah melaporkan tentang masalah kegagalan murid
untuk menguasai kemahiran asas membaca. Pada masa kini masih ramai lagi kalangan pelajar kita yang belum lagi dapat
menguasai kemahiran membaca ini. ni jelas terbukti pada masa kini pihak Kementerian mengambil langkah yang derastik untuk
mengatasi masalah ini salah satu projek yang dijalankan oleh pihak Kementerian ialah Kelas ntensif Awal Membaca dan menulis (
KA2M ) yang dikhas bagi murid murid Tahun 1.ni disebab laporan mengenai ramai dikalangan murid sekolah rendah yang
menyambung pelajaran mereka ke sekolah menengah masih belum lagi menguasai kemahiran membaca ini. Hasil kajian
mendapati masalah ini berpunca daripada :
:
Keupayaan berfikir yang rendah.
Tidak dapat memberi tumpuan yang lama.
Tidak boleh membaca perkataan yang melebihi dua suku kata.
Tidak memahami apa yang dibaca, iaitu bacaan tidak bermakna.
Terdapat segelintir bilangan pelajar belum dapat mengenal dan membunyikan huruf.
Tidak dapat melihat perbezaaan di antara perkataan dan gambar gambar.
Murid belum dapat membezakan antara huruf dam himpunan huruf huruf ( perkataan ).
Kemungkinan seseorang murid tersebut mempunyai kelemahan dari segi pendengaran.
Masalah pertuturan, berkemungkinan seseorang murid itu pelat, gagap atau menghadapi kekurangan dalam sistem artikulasinya.
Seseorang murid yang mempunyai masalah ini, tidak boleh menyebut atau membaca dengan betul.
Berkemungkinan terdapat murid tidak mempunyai kesedaran bahawa huruf huruf itu boleh dibunyikan dan sesuatu perkataan
terdiri daripada gabungan beberapa huruf atau bunyi.
Kebolehan mental murid murid itu secara am, misalnya kebolehan dia mengingat sesuatu dan boleh menumpukan perhatiannya
terhadap sesuatu.

2.0.3 mplikasi Masalah Bacaan Terhadap Pelajar

Menurut Kamus Rujukan Dewan Bahasa Dan Pustaka implikasi membawa maksud kesan (kemungkinan dsb) yg terbit atau dapat
ditakrif drpd sesuatu: ~ perkembangan ekonomi ini terhadap keluarga Melayu amat jelas; berimplikasi mempunyai implikasi:
perhubungan antara fakta dgn teori yg ~ besar terhadap skop analisis sosiologi; mengimplikasi membuat implikasi.

Menurut laporan di akhir tahun tahun 70an terdapat ramai murid sekolah rendah terutamanya yang tinggal diluar bandar yang
tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca atau cekap membaca bahasa mereka sendiri ( bahasa Malaysia ). Masalah
sebegini banyak memberi implikasi terhadap murid itu sendiri dan juga negara. Di antara implikasinya ialah :

Negara kita akan mempunyai ramai orang yang buta huruf, justeru negara kita akan menjadi negara yang mundur di dunia ini.
Maka akan wujud sekelompok manusia yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
Masalah seterusnya ialah seseorang murid itu sukar untuk bergaul dalam masyarakat.
Kepincangan masyarakat jelas terbukti kerana masyarakat terutamanya terhadap pelajar tidak dapat membezakan yang mana
baik dan buruknya sesuatu perkara.
Negara kita tidak dapat melahirkan masyarakat yang berkeliber, justeru itu kita tidak dapat dipimpin oleh ketua negara yang
berpendidikan.
mpak yang ketara sekali ialah wujudnya keciciran pelajar kerana pelajar tidak berminat untuk belajar.
Seseorang pelajar itu akan berasa rendah diri seandainya seseorang murid itu tidak dapat menguasai kemahiran membaca.
Murid tidak dapat membina sikap yang baik dan tidak mempunyai cita cita dan fikiran yang '' terbuka '' dan '' positif '' .
Seseorang murid itu tidak akan dapat memperolehi kemahiran ilmu pengetahuan yang yang tinggi.
Seseorang pelajar itu tidak akan mempunyai kebolehan menilai, mengulas dan mengkritik apa yang dibaca dengan saksama.
Sukar bagi seseorang murid itu untuk menyelesaikan masalah masalah seharian baik yang berhubung dengan diri sendiri dan
masyarakat.


b ) Rancang dan bincangkan empat aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru bagi mengatasi salah satu masalah tersebut. Kaitkan
jawapan anda dengan teori yang sesuai serta penggunaan bahan yang boleh meningkatkan kemahiran tersebut.

1.0 Aktiviti Bacaan
1.1 Kemahiran Membaca Secara Mekanis

Bacaan mekanis adalah bacaan kuat dan yang dipentingkan ialah sebutan huruf huruf dan bunyi bunyi dengan betul, membaca
mengikut intonasi, nada dan tekanan yang betul. si bahan bacaan biasanya terdiri daripada perkara perkara yang mudah, yang
tidak memberatkan fikiran.

Lou E. Burmeister (1978), seorang pakar pendidikan bahasa Universiti Texas di El Paso, dalam mproving Speed of
Comprehension in Reading menghuraikan tentang Aspek Mekanis Membaca dengan melontarkan beberapa pertanyaan.
Bagaimana mata seseorang bergerak ketika mereka membaca? Apakah mata tersebut bergerak dengan lembut, seperti ketika
mengawasi seekor burung yang sedang terbang atau menyaksikan pesawat terbang yang sedang mendarat? Atau apakah mata
bergerak, berhenti, bergerak, berhenti lagi, bergerak lagi dan berhenti lagi?
Salah satu metodologi yang digunakan untuk meneliti pergerakan mata, yang menurut pengasasnya dapat dilakukan oleh siapa
saja dan bilaa bila masa dalam kelas pengajaran bahasa, adalah dengan meminta salah seorang memperhatikan mata seseorang
ketika dia sedang membaca. Apakah mata si pembaca bergerak dengan lembut? Jika mata tersebut bergerak dengan lembut,
maka dapat dipastikan bahawa dia tidak sedang membaca, kata Lou E. Burmeister.
Lebih jauh pakar pendidikan ini mengatakan bahawa dalam kenyataannya, tentu saja berdasarkan hasil penelitiannya selama
bertahun-tahun, kata (atau kata-kata) hanya dapat dibaca apabila mata tidak bergerak. Hanya apabila mata berhenti bergerak, atau
terpusat pada satu bahagian dari kata, pada satu kata, atau pada satu frasa, maka barulah si pembaca mendapatkan apa yang
dinamakan citra visual. Berikutnya, jika memang dikehendaki mata akan bergerak untuk kemudian berhenti lagi jika si pembaca
ingin mendapatkan citra visual yang lain. Atau dengan kata lain, dalam membaca mata seorang pembaca haruslah berhenti,
bergerak, berhenti lagi, bergerak lagi, dan seterusnya, jika dia menginginkan memahami apa yang dibacanya.
1.2 Kemahiran Membaca Secara Akaliah
Bacaan akaliah adalah bacaan secara senyap. Aspek aspek sebutan, nada, tekanan dan intonasi tidak diberatkan. Yang lebih
ditekankan ialah kefahaman terhadap isi bahan yang dibaca. Dalam pengajaran bacaan di sekolah, kedua dua jenis bacaan ini
ditekankan. Pada peringkat awalnya, proses pengajaran dan pembelajaran bacaan mengutamakan bacaan mekanis. Guru
memberikan contoh sebutan bunyi bunyi dan bacaan yang betuldengan kuat serta jelas dan kemudian diikuti oleh murid murid
dengan kuat juga sama ada secara beramai ramai, berkumpulan ataupun secara individu. Setelah murid murid menunjukkan
kemahiran membaca mekanis dengan memuaskan baharulah bacaan akaliah dijalankan. Murid murid diberi masa untuk
membaca sesuatu bahan bacaan yang diberikan dan kemudian membincangkannya atau menjawab soalan soalan untuk menguji
kefahaman mereka. Bacaan akaliah ini boleh juga diikuti dengan bacaan kuat. Apa yang umum diamalkan sekarang, di peringkat
sekolah rendah, bacaan mekanis diutamakan sementara diperingkat sekolah menengah, bacaan akaliah yang ditekankan.
2.0 Aktiviti Untuk Mengatasi Masalah Bacaan
Terdapat pelbagai jenis aktiviti yang dijalankan untuk mengatasi masalah kemahiran membaca ini. Seandainya masalah ini tidak di
atasi diperingkat yang sepatutnya maka ianya akan menjadi duri dalam daging dan akan menimbulkan masalah pengajaran dan
pembelajaran di sesebuah sekolah. Masalah begini begitu serius sekali dan perlu di atasi dengan segera. Di antara aktiviti aktiviti
yang boleh mengatasi masalah ini ialah:

2.1 Aktiviti Peringkat Pra Bacaan.
Peringkat kesediaan membaca adalah satu peringkat apabila faktor faktor persekitaran, keadaan metal dan tubuh badan telah
menyediakan murid murid untuk menerima pengajaran bacaan. Peringkat mendirikan asas adalah satu peringkat yang penting
dalam pengajaran bacaan. Satu kaedah yang digunapakai untuk mengajar pra bacaan adalah kaedah abjad. Kaedah ini telah lama
digunakan oleh semua guru bahasa dikebanyakka sekolah. Kaeadah ini disebut kaedah huruf dan kaedah mengeja. Dalam kaedah
ini murid murid dipekenalkan huruf A hingga Z. Setelah murid murid mengenal huruf huruf barulah dinyatakan huruf huruf
vokal, iaitu a , e , i, o dan u dan daripadanya dibentuk suku kata untuk membentuk perkataan, iaitu dengan mengabungkan huruf
huruf konsonan, misalnya :
ba bi bu bo be be { taling }
ca ci cu co ce ce { taling }
da di du do de de { taling }
ha hi hu ho he he { taling }
ja ji ju jo je je { taling }
Daripada suku kata itu dibentuk perkataan perkataan seperti baca, babu, cucu, dada, dahi, duda, budi dan sebagai. Perkataan
perkataan dieja mengikut nama hurufnya dan kemudian disebut perkataannya. Gabungan suku kata dijadikan perkataan dan
seterusnya perkataan menjadi ayat. Lihat lampiran

2.2 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis
2.2.1 Bacaan ntensif
Bacaan ntensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami
dan mentafsirkan apa yang dibaca dengan tepat disamping mengkaji ciri ciiri tatabahasa seperti struktur ayat, frasa atau klausa,
juga meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan serta maksud atau pengertiannya dalam konteks konteks yang
berlainan.Guru harus membantu dan membimbing sambil menunjuk ajar murid supaya dapat mengatasi masalah mereka. Latihan
bacaan intensif ini bertujuan umtuk memperolehi dan memperkembangkan kemahiran kemahiran berikut :
Mengecam/ mengenal pasti maksud perkataan mengikut konteks yang berlawanan dengan tepat.
Memahami dengan tepat maksud ataupun idea yang terkandung dalam sesuatu petikan.
Membaca secara senyap dengan kepantasan yang wajar.
Memahami dan menggunakan apa yang telah dibaca.
Aktiviti bacaan ini boleh dijalankan dengan panduan panduan berikut :
Petikan atau bahan bacaan yang dipilih mestilah menerik minat ataupun bermakna kepada murid murid. Seelok eloknya bahan
itu beraneka jenis, meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan.
Petikan ini diberikan kepada setiap murid dan berikan masa kepada mereka untuk membaca dan memahaminya. Mereka boleh
membacanya secara bersendirian ataupun membincangkannya bersama rakan rakan. Elok juga petikan itu diberi lebih awal
sebelum pelajaran dijalankan.
Latihan bacaan hendaklah kerap kali dijalankan sekurang kurangnya seminggu sekali.
2.2.2 Bacaan Ekstensif
Bacaan ekstensif atau bacaan meluas adalah satu aktiviti membaca yang dilakukan di luar bilik darjah dan bahan yang dibaca itu
bukanlah buku buku teks tetapi buku buku seperti buku cerita, majalah, suratkhabar, jurnal, ensiklopedia dan buku buku
rujukan yang lainnya. Bacaan ini dilakukan diluar masa sekolah, tanpa bimbingan daripada guru dan dihadapkan melalui bacaan ini,
murid murid dapat kepuasan, keseronokan di samping menimba ilmu pengetahuan. Bagi menjalankan aktiviti ini ialah pada
peringkat awalnya murid murid bolehlah digalakkan untuk membaca buku buku bagi menanam minat gemar membaca. Untuk
menjalankan aktiviti ini lebih berkesan murid murid mestilah dilatih membaca mengikut teknik SQ3R iaitu :
Mengkaji kandungan bahan yang dibaca terlebih dahulu bagi mendapatkan idea keseluruhan atau pokok persoalan yang
terkandung dalam buku itu;
Membuat soalan sendiri mengenai apa yang harus mereka baca dan selepas membaca bahan bacaan itu mereka mestilah dapat
menjawab soalan soalan yang mereka fikirkan/kemukan tadi;
Membaca dengan cepat berdasarkan haluan yang telah ditentukan;
Menjelaskan atau menerangkan isi isi penting ( untuk diri sendiri ) dan membuat kesimpulan di akhir setiap bahagian yang
dibaca supaya mereka dapat menyatukan semua maklumat yang telah diperolehi daripda pembacaan mereka;
Mengkaji semula keseluruhan bahan yang dibaca untuk memastikan bahawa tidak ada isi isi yang tertinggal.
2.2.3 Penyampaian Kemahiran Membaca
Untuk menarik minat murid supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan sempurna seseorang guru itu hendaklah
mahir mengelolakan aktiviti bacaan kepada muridnya. Di antara langkah langkah bagi menyampaikan kemahiran membaca ini
adalah seperti berikut :
Mula mula bermain dengan bunyi bunyi, membezakan bunyi " a " daripada " an " dan mencari perkataan perkataan yang
menerbitkan bunyi bunyi itu bunyi " ba, bi, bu...dan sebagainya.Diajar dulu secara lisan.
Kemudian kenalkan lambang lambang suku kata terbuka, didahului bunyi huruf saksi " a, i, u, e ( bertanda ), e dan o " kerana
bunyi bunyi ini ialah bunyi bunyi dalam susunan bunyi bunyi Melayu: " e " kerana bunyinya lebih kerap berlaku dalam bahasa
Melayu. Bunyi " o " diletakkan pada akhir susunan ini kerana tidak berapa berbeza dengan bunyi " a ".
Seterusnya , baca terus pelajaran yang telah disediakan iaitu pelajaran yang dinamakan " asas bacaan " ( Lampiran ) didahului
daripada alatan membaca/mengajar sebelum membaca daripada buku.
Menyambung lagi pelajaran suku kata terbukayang belum dikenalkan khas bunyi " nya ", " nga " dan lain lagi bunyi yang berkait
seperti " main ", naik, jauh, kuih, buah,buat.... Bunyi " h " seperti jahit, pahit " dsan perkataan perkataan tiga kerat bunyi seperti "
belajar, binatang,perempuan, sekolah, Melayu.... dan sebagainya.
Mempelajari nama nama huruf sert mengenal huruf besar.( Lampiran ). Tujuan untuk mengajar mengeja.
Kenalkan bunyi bunyi berpandu dipangkal dihujung perkataan serta bunyi bunyi berpandu dua.
3.0 Aktiviti Bacaan
3.1 Aktiviti PraBacaan
Diperingkat ini terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang pendekatan " bunyi kata ". a berasakan kepada hal hal berikut :
( a ) sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistemik dan fonemik
( b ) kebanyakkan suku kata dalam bahasa Malaysia adalah jelas dan mudah.
( c ) Perkataan perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan ini telah diketahui maknanya oleh kebanyakkan murid.
Berikut adalah aktiviti aktiviti yang boleh kita jalan diperingkat prabacaan :
Aktiviti kita yang pertama ialah memperkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal : a , i , u. Gunakan kad imbasan dan buat latihan
membunyikan huruf ini secara latih tubi, berselang seli. Kemudian barulah kita perkenalkan satu huruf konsonan, misalnya " k "
dengan menggunakan kad imbasan, buat latihan ini berulang kali supaya murid dapat membunyikan lambang itu dengan jelas.
Kemudian gabungkan kosonan " k " dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata : ka ki ku. Ulang sebutan suku kata itu berulang
kali, Kemudian barulah kita cantumkan suku suku kata itu supaya menjadi beberapa perkataan yang bermakna, seperti :
ka ki jadi Kaki
ku ku jadi Kuku
Ulang sebutan beberapa kali, kemudian gabungkan perkataan perkataan itu menjadi frasa atau ayat yang bermakna. Misalnya :
kaki ku
kuku kaki
kuku kaki ku
Kemudian " permainan " mencantum huruf huruf menjadi suku katadan suku kata menjadi perkataan dan ayat boleh dibuat
daripada keratan keratan kad.Lihat Lampiran V


3.2 Bacaan Mekanis
Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada
perkataan tersebut. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini.
Di sini, pengkaji menyediakan kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah seperti:
KAD AYAT

1.bu memasak nasi lemak di dapur.


2. Hobi kakak saya membaca buku cerita.


3. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan


4. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan


Kita juga boleh menyediakan 'Big Book' . 'Big Book' adalah sebuah buku yang dibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar
berwarna dan menarik. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang.
Aktiviti yang dijalankan adalah seperti:
a Menjana idea - murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada.
b. Bacaan terus - murid membaca tanpa perlu mengeja.
c Membandingkan persepsi murid dengan cerita sebenar pada gambar sebagai pengukuhan.
d Penilaian
Aktiviti ini boleh kita rujuk Lampiran V.
4.0 Penutup
4.1 Perihal Mengajar Bacaan
Setelah murid murid mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran bacaan, mereka mestilah dilatih pula untuk membaca dengan
lebih mendalam dan meluas supaya kemahiran itu memberi feadah yang meluas kepada mereka. Mereka bukan sahaja perlu dilatih
membaca dengan kuat, sebuan, intonasi dan gaya yang betul tetapi mestilah juga dilatih memahami dan meneliti dengan
mendalam apa saja yang mereka baca. Dengan erti kata lain bacaan mereka mestilah boleh memberi kesan kepada mereka sama
ada dari segi hiburan mahupun ilmu pengetahuan. Bagi melatih ini bacaan intensif dan eksensif mestilah dilaksanakan.
Disamping kaedah dan pendekatan " Bahan Bacaan Asas " itu sendiri adalah elemen yang amat penting bagi menentukan
kemampuan prestasi kaedah itu dan tingkat kemajuan dan kejayaan yang akan dicapai. Bagaimanupun kesimpulannya bagi saya
semua kaedah yang telah digunakan di sekolah sekolah kita di Malaysia ini, baik kaedah lama atau baru telah pun menghasilkan
kejayaan masing masing, cuma yang berbeza ialah lambat atau cepat dan besar atau kecil kejayaan itu dicapai, dan salah satu
faktor utama yang memainkan peranan ang amat penting dalam menjayakan sesuatu kaedah it ialah kesungguhan seseorang guru
itu dalam melaksanakan kaedah yang dipilihnya.
Maka sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca( termasuk menulis dan mengira ) diberi perhatian oleh semua pihak :
Kementerian Pelajaran, guru guru dan ibubapa, kerana di dalam sistem pelajaran formal, ketiga tiga kemahiran ini menjadi alat
asas kanak kanak untuk mempelajari lmu Sains,Sejarah, Kesusasteraan, Sivik, Muzik, Perdagangan, Pertanian, mata pelajaran
Agama dan kemahiran yang lain.Kemahiran ini merupakan asas untuk kanak kanak meneroka ilmu pengetahuan, mencipta dan
membuat komunikasi. Dalam konteks dunia hari ini, kecekapan ini amat diperlukan.
0 C A T A T D L E H A 8 U8 A K A F 0 8 8 P C