Anda di halaman 1dari 11

koedoh 1otoboho:o 1erjemohon

Anqr|oh b|nt| Muhomot


Noor A|n| b|nt| Zohor|
|5M k5lllM I
n. Am|r Homzoh b|n Vo'ohub
KAE0AH 7A7A8AHAtA
|e|ojor| me|o|u| hoto-hoto
enqqunoon edoqoq| |eb|h
d|ent|nqhon dor|odo
enqqunoon boho:o
1|odo hofo|on
Memudohhon untuh quru
me|oh:onohon en||o|on don
howo|on
koedoh terjemohon
ohon
:umber
ohon
:o:oron
terjemohon hoto don hoto
terjemohon ||tero|
terjemohon :ebenornyo
terjemohon :emont|h
terjemohon odoto:|
terjemohon bebo:
terjemohon |d|omot|h
terjemohon homun|hot|f
KAE0AH 7A7A8AHAtA -
7ERJEMAHAH
obunqon ontoro totoboho:o denqon terjemohon.
1otoboho:o yonq d|ojor |o|oh totoboho:o formo|.
ko:o hoto berqontunq odo teh: yonq d||||h.
e|ojoron d|mu|o| denqon hoedoh, ho:o hoto tono teh:, don
terjemohon.
ko:o hoto d|ber|hon do|om bentuh doftor hoto untuh d||nqot.
Hofo|on d|boto:| beruo cototon.
enqqunoon ||u:tro:| beruo oyot.
kALDAn 1A1A8AnASA 1LkILMAnAN
- Kaedah ini juga dikenali sebagai Kaedah Nahu
Tradisional atau kaedah klasik
- a menekankan kemahiran menulis dan bukan
bertutur
- Tidak mementingkan fonetik tetapi
mementingkan ejaan dan penulisan
- Tatabahasa dieja dengan tepat
1UIUAN kALDAn 1A1A8AnASA
1LkILMAnAN
- Membolehkan murid-murid memahami tatabahasa
sesuatu bahasa
- Melatih murid-murid menulis dengan menggunakan
bahasa yang betul
- Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa
asing ke bahasa natif atau jati
- Melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan
kata yang luas untuk digunakan dalam penulisan
- Berkebolehan membaca dan menterjemahkan makna
buku-buku yang dibaca kepada bahasa ibunda
9kCSLDUk 9LLAkSANAAN 9LNGAIAkAN
MLNGGUNAkAN kALDAn 1A1A8AnASA
1LkILMAnAN
Mula mula murid diperkenalkan dengan
undang undang atau hukum tatabahasa.
2 uru memberikan penerangan tentang hukum
hukum tatabahasa diikuti dengan contoh.
3 Murid perlu menghafal hukum hukum atau
rumus rumus tatabahasa supaya tidak
berlaku kesilapan.
Kemudian murid murid diberikan senarai
perbendaharaan kata yang perlu dihafal.
5 !embelajaran dalam bahasa kedua senarai
perbendaharaan kata dipasangkan dengan makna
dalam bahasa kedua tersebut.
6 Murid murid diminta membina ayat menggunakan
senarai perbendaharaan kata berdasarkan hukum
hukum atau rumus rumus tatabahasa yang dipelajari.
kL8AlkAn kALuAP 1A1A8APASA
1L8!LMAPAn
1) kaedah lnl mempunyal kebalkan dan kekuaLan
AnLaranya lalah
Men[lmaLkan masa
Men[lmaLkan kos lalLu Lldak memerlukan pemblayaan
yang beglLu banyak
Curu guru yang kurang faslh dalam bahasa yang
dla[arkan maslh boleh menga[arkan bahasa LersebuL
kurang membebankan guru unLuk menyedlakan bahan
banLu menga[ar
1ldak memerlukan laLlhan lnLenslf selama beberapa [am
Murld murld boleh bela[ar sendlrl Lanpa blmblngan
guru
kLLLMAPAn kALuAP 1A1A8APASA
1L8!LMAPAn
- Murid boleh membuat tanggapan dan berfikiran negatif
bahawa pembelajaran struktur bahasa tidak penting dan
apa yang lebih ditegaskan ialah menghafaz tatabahasa.
- Boleh memberikan tanggapan yang salah dalam
kalangan murid terhadap pembelajaran bahasa. Mereka
menganggap kajian fonetik atau bunyi bunyi bahasa
tidak penting untuk dipelajari, apa yang penting ialah
abjad, ejaan dan tulisan.
Menghadapi kesulitan dan kesukaran untuk
membuat terjemahan disebabkan tiada dua
perkataan yang betul betul sama ertinya
dalam dua bahasa.