Anda di halaman 1dari 11

Interaksi dalam Bilik Darjah

1.0 PENGENALAN
Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan
interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut
dengan ketuanya atau seumpamanya. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain
seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya, seorang guru
dengan murid-muridnya atau seumpamanya.
Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti
sekolah, media massa, tempat tinggal, pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya.
Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat, maka ilmu dan budaya yang
tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan Iizikal, sosial dan rohani manusia.
Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan
individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s.w.t.)(Ab.
Rahman Abu Bakar, 1992).
Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang
berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan
tentang perkara di atas ialah :
"Perkataan yang baik dan perbuatan memaaIkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah
(pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan
maha penyantun".
(Al-Baqarah: 263)
"Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat
Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan
hati". (Al-Isra' : 28)
"Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras
lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu".
(Al-'Imran : 159)
"Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan
berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya..." (An-Nahl : 125)
Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan, lemah lembut
dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di
antara sesama insan. Manakala siIat-siIat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang.
2.0 RASIONAL PEMILIHAN TA1UK
ISU 1
Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. Rahman, 1997). Melalui
interaksi, seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. Individu yang
mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan
persekitarannya.
Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan Iaktor penyebab pihak
majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam Iirma swasta. Ekoran dari Iaktor ini, sebilangan besar
siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. Didapati bahawa kegagalan
mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan, bekerjasama,
cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konIlik. (Rosli Abd. Rahman, 1997).
Dalam proses komunikasi, salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku
seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait
rapat dengan persepsi diri. Brooks dan Emmert (1976), menyatakan konsep kendiri ialah suatu Iaktor penting dalam
komunikasi interpersonal. Hamachek (1990), berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim.
Jelas di sini, individu yang mempunyai konsep kendiri positiI biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan
cara yang lebih baik. Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar
sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah.
ISU 2
Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan
pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berIikir secara lebih
kritis dan kreatiI.
Ketua Pengarah Pendidikan, Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata, aspek tersebut masih kurang
menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR).
Menurut beliau, secara umumnya, 95 proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru
dan hanya 5 membabitkan interaksi pelajar. Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan
yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berIikir serta pengembangan minda selain penekanan yang
diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR.
Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek
kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di
dalam masyarakat pada masa akan datang. Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari
beberapa aspek seperti :
kepentingan komunikasi bilik darjah
ciri-ciri komunikasi guru yang positiI dan negatiI
ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid
ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan
halangan-halangan komunikasi bilik darjah
cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi
cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru.
.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL
Mengikut kamus OxIord (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada
para pelajar. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran.
Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan Iormal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-
kurikulum. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (SyariIah Alawiah Al-
SagoII, 1988). Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari. Dalam
keadaan persekolahan sekarang ini, kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan
perbendaharaan kata pelajar (SyariIah Alawiah Al-SagoII, 1988).
Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. Pendidikan yang
didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang
individu.
Menurut Dewey, pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan
ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya. Oleh itu, sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk
menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka
membangunkan masyarakat.
.0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DAR1AH
.1 Kepentingannya
Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi, khususnya dalam bilik darjah. Sekiranya guru tidak Iaham
serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu
untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu.
Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran, ilmu pengetahuan, idea, maklumat,
tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan,
kekaburan dan salah Iaham. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan
murid-murid menjadi kecewa, malah lebih buruk lagi ialah objektiI yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu
tidak akan tercapai, serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan.
Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara
harmonis, saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan
berkesan.
Dalam konteks bilik darjah, waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. Oleh itu segala
maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera, malah
ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berIikir. Oleh kerana itu, apabila
berhadapan dengan murid-murid, guru bukan sahaja perlu kreatiI dan inovatiI, tetapi mesti sabar, bijaksana, cekap
dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran.("Classroom LiIe : Some Dimensions oI Parallel
Universes", 1994).
.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah
Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej, samada lisan atau bertulis. Sekiranya mesej yang dihantar oleh
penyampai dapat diIahami maksudnya oleh penerima, maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Sebagai
seorang guru, komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk
menjalankan sesuatu tugas amali. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-
murid, maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. Dalam situasi berkenaan, nyata bahawa kemahiran
berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan.(Ee Ah Meng, 1996).
Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Semasa waktu
mengajar, guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap, memberi penjelasan, menyoal soalan-soalan,
berbincang, meneguh dan menegur, mengarah, memberi isyarat, menghampiri dan mendampingi murid,
mengenakan denda dan sebagainya.
Flanders, 1970 (Edward dan Westergate, 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan
Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam
bilik darjah, seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. Percakapan guru itu secara
langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai, memberi arahan dan mengkritik. Flanders
meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru.
Anderson dan Brewer's, 1946 (Dalam Amir ShariIudin, 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua
jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah, iaitu jenis
dominatiI dan intergratiI. Guru-guru yang bersiIat dominatiI menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan murid-
murid seperti berikut :
Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid
Enggan menerima langsung cadangan dari murid
Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik
darjah
Suka menengking dan memarahi murid
Selalu memberi amaran
Gagal menyediakan kemudahan kepada murid
Guru-guru yang bersiIat intergratiI pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut :
Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid
Menerima perbezaan pendapat dari murid
Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna
Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah
Bersimpati dengan masalah murid
Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba
Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersiIat dominatiI lebih banyak membawa kesan
negatiI terhadap perkembangan dan kemajuan murid. Manakala guru-guru yang bersiIat intergratiI pula didapati
lebih banyak mendatangkan kesan positiI kepada pembelajaran murid-murid.
Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian
seperti Taylor, 1962; Evan, 1962 dan Hollis, 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan, 1990) telah
menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah :
Baik hati, mesra, peramah dan sabar sewaktu mengajar
Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas
Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran
Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman
dan disiplin kelas
Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan, 1990), mempercayai guru yang berkesan mempunyai
unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh, bersikap adil, peramah dan
baik hati. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang
peramah dan bertimbang rasa, banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka.
. Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan
Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap, perasaan dan kehendak mereka yang mana
ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran.(Wlodkowski, 1984)
(dalam Classroom LiIe, 1994). Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas, guru mempunyai tanggungjawab yang
besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positiI dan
berkesan. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru
dan murid. Antaranya ialah :
Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna.
Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan
oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti.
Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar
Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka, terutama dalam tahun-tahun
1980-an. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979),
rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara
mulai tahun 1983, diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula
diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989.(Mok Soon Sang, 1996).
Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. Bagi
mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik, beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi
dalam interaksi bilik darjah telah disarankan, antaranya :
Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid, antara murid dengan guru dan antara murid
dengan bahan-bahan
Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut
mengikut cara dan gaya tersendiri
Memberi arahan secara lebih positiI
Menggunakan penghargaan, ganjaran atau pengukuhan positiI
Abdul Hamid Mahmood, 1990 (ProI. Dr.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh
menghasilkan pengajaran yang berkesan, antaranya ialah :
Mempunyai siIat penyabar, penyayang serta suka akan murid-muridnya. SiIat ini dapat melahirkan kemesraan antara
guru dengan murid
Pandai menghargai dan memuji murid-murid. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur
Sentiasa bersikap positiI dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. Elakkan daripada bersikap angkuh atau
suka melemparkan kritik yang tidak beralasan
Air muka, pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu
dan mendidik murid-murid
Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran
Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid
Sentiasa mengulang isi-isi penting
Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran
Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas
Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan
berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan. Perhubungan
atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama
murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra, lemah lembut, kasih sayang, hormat menghormati, sabar dan
berdisiplin. Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s.a.w.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di
atas ialah :
"Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari
golongan kami"
(Riwayat Al-Bakhari)
"Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal"
(Riwayat Al-Bakhari)
"Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu
dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling
disenanginya"
(Riwayat Al-Tabrani)

.0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DAR1AH
Menurut Mohd Amir ShariIudin Hashim (1986), terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik
darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu :
Faktor Iizikal
Seperti bangunan, dinding bilik dan kecacatan tubuh badan
Faktor bukan Iizikal
Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan Iaktor dalaman diri seseorang atau Iaktor psikologi seperti rasa
takut, marah, ragu-ragu, malu dan sebagainya serta Iaktor masa.
.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI
Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi, terutamanya terhadap Iaktor
dalaman diri atau Iaktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatiI terhadap pembelajaran murid serta
juga pengajaran guru.
Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut,
antaranya ialah :
Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas
Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan
Pendekatan individu
Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas, kumpulan dan individu
dalam bentuk lembaran kerja, eksperimen dan sebagainya.
Walaubagaimanapun, menurut Ab. Rahman Abu Bakar (1992), ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang
terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan inIrastruktur dan
tenaga guru, seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa
menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah.

7.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU
Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi
dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran, dari permulaan hingga penutup. Sebagai contoh, hasil
kajian Wlodkowski, 1984 (classroom LiIe, 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang
paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya.
Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke
dalam bilik darjah. Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri
serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui siIat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. (Wlodkowski,
1984)(dalam Classroom LiIe, 1994).
Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum , dengan mudah mendapat respon yang positiI daripada
murid. Dengan senyuman, ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi, lebih-lebih lagi apabila
disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. (Ab. Rahman Abu Bakar, 1992).
Dalam sesuatu sesi pengajaran, apabila salam atau ucap selamat dilaIazkan, dengan sendirinya tabir yang
menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid
dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya.(Ab. Rahman Abu Bakar, 1992).
Di dalam Islam, saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi Iaktor kepada
hubungan kasih sayang, keseIahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan
yang dirujuk kepada Allah (swt), manakala doa adalah pendidikan, ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait
mesra dengan Iitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady, 1991) (dalam Rosli Abd. Rahman,1997).
Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa Iaktor percakapan dan panggilan murid juga
memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. Guru yang bercakap dengan
penuh bertenaga, sebutan yang tepat, jelas, berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon
daripada murid, lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun.
Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur, yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat
memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau
panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada
penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak', 'kamu', 'anda' dan sebagainya.(Ab. Rahman Abu Bakar,
1992).
Menurut Ab. Rahman Abu Bakar (1992) Iaktor-Iaktor umum yang lain seperti motivasi, penggunaan sumber,
aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan. Namun demikian, satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang
dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di
bawah :
Guru benar-benar mengenali serta Iaham akan masalah setiap orang murid secara individu
Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran
Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa
Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan, peningkatan taraI akedemik
dan proIesional dengan melanjutkan pelajaran, mengikuti kursus, seminar, bengkel dan seumpamanya.
.0 KESIMPULAN
Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam
mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang
baik, guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu. Ini
kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat, pelajar dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi
termasuk keluarga, sekolah, rakan sebaya dan media massa. Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab
mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan
keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah.
BIBLIOGRAFI
Abdullah YusuI Ali (1991), Al Quranul Karim, Terjemahan Dan Huraian Maksud, Terjemahan Uthman El-
Muhammady, KL., DBP.
Abdul Hamid Mahmood (Okt.1990), Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu, Jurnal Dewan Bahasa, KL.,
DBP.
Ab. Rahman Abu Bakar (1992), Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan, Jurnal Dewan Bahasa, KL., DBP.
Edward, A.D. and Westergate (1987), Investigating Classroom Talk, London and Philadepia: The Falmer Press.
Ee Ah Meng (1996), Pendidikan Di Malaysia 1, Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Mohd Amir ShariIudin Hashim (1986), Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah, Kertas
Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam, KPM: Bahagian Agama Islam.
Mok Soon Sang, (1996), Pendidikan Di Malaysia, Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990), Guru dan Perguruan, Kuala Lumpur, DBP.
Rosli Abd. Rahman (1997), Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah
sekolah Menengah, Jurnal Pendidikan Malaysia.
Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin, , 4 April 1997, Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis, Utusan
Melayu.
Theodore Coladarci (1991), Teachers' Sense oI EIIicacy and Commitment to Teaching, Journal oI Experimental
Education, University oI Maine.

Interaksi Dalam Bilik Darjah
Apa pentingnya interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran? Interaksi melibatkan guru
dan murid dan sangat berkaitan dengan kaedah guru menyampaikan isi kandungannya (Gilbert
dan Moore, 1998). Menurut Moore (1987), dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran secara
bersemuka, interaksi boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu;
O Peringkat pra-aktif ialah ketika guru bersendirian memilih objektiI dan merancang
strategi pengajaran
O Peringkat interaktif ialah ketika guru menyampaikan isi kandungan secara verbal dalam
bilik darjah
Semasa guru menyediakan rancangan pengajaran dalam buku rekod pengajaran harian (RPH)
peringkat pra-aktiI ini berlaku. Guru merancang dan menetapkan objektiI pengajaran di samping
menyediakan aktiviti (langkah) pengajaran. Selain itu, guru juga telah menyediakan bahan
(media) dan kaedah penilaian sebelum masuk mengajar. Ketika menyampaikan isi kandungan
pelajaran, peringkat interaktiI berlaku dimana guru menyediakan peluang dan ruang kepada
murid untuk berinteraksi. Terdapat guru yang tidak sedar kepentingan interaksi lalu bertindak
seorang diri bercakap tanpa berhenti, tanpa memberi peluang kepada murid untuk bercakap atau
memberikan pandangan dan pendapat masing-masing. Kita harus sedar, murid zaman sekarang
adalah lebih terdedah kepada maklumat yang tanpa batasan. Oleh itu, sebagai seorang guru
dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi ini, guru harus menyediakan ruang interaksi
yang luas semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dalam
pendidikan jarak jauh, interaksi terbahagi kepada dua peringkat iaitu guru menyediakan bahan
pembelajaran dalam bentuk cetakan atau media lain untuk dikirimkan kepada pelajar dan
peringkat kedua ketika guru berinteraksi dengan pelajar melalui media tertentu seperti surat,
email atau peralatan telekomunikasi seperti sidang audio, audio graIik, video dan komputer.
Moore (1989) juga menyatakan terdapat tiga jenis interaksi iaitu interaksi antara:
O Murid dengan isi kandungan pelajaran
O Murid dengan guru
O Murid dengan murid lain (atau rakan sebaya)
Hillman et. al. (1994) menambah satu lagi jenis interaksi supaya murid dapat berinteraksi dengan
isi kandungan, guru dan pelajar lain iaitu interaksi antara:
O Murid dengan media teknologi
Pelajar dewasa juga perlu menyedari peranan masing-masing semasa mengikuti kursus. Mereka
harus bertanggung jawab terhadap amanah yang dipikul semasa mengikuti kursus. Pembahagian
masa antara belajar dan bekerja serta belajar dan tanggungjawab sosial (rumah tangga dan
keluarga) perlu dilaksanakan dengan bijak. Luangkan masa supaya interaksi antara kita dengan
isi kandungan dan bahan pembelajaran sentiasa berlaku. Hubungan yang terjalin antara murid
dengan guru serta rakan adalah bentuk interaksi yang wujud, bukan hanya dalam bentuk audio
dan visual sahaja. Interaktiviti yang berlaku dalam bilik darjah juga dikatakan sebagai pencetus
motivasi murid terutamanya di peringkat rendah dan menengah rendah.
INTERAKSI DALAM BILIK DAR1AH
Definisi
Interaksi ~ satu process saling bertindak antara individu dengan pihak atau individu lain dengan
pihak atau individu lan dengan alam sekitarnya.
Bilik darjah ~ tempat process pengajaran dan pembelanjaran berlaku.


CONTOH-CONTOH INTERAKSI
Contohcontoh interaksi yang boleh berlaku dalam bilik darjah ialah seperti berikut:
(i) Apabila guru bercakap dengan murid-muridnya.
(ii) Apabila murid-murid bercakap antara satu sama lain.
(iii) Apabila murid-murid membuat soalan daripada buku kerja mereka.
(iv) Apabila seorang murid membuat pembentangan projek sejarahnya melalui satu persembahan
Power Point.

Menurut Flander(1970), terdapat tigajenis interaksi dalam bilik darjah iaitu:
(a) interaksi di antara individu
(b) interaksi di antara dengan alam sekitar.

Interaksi di antara individ dalam bilik darjah boleh dibahagikan kepada tiga Jenis iaitu:-

(a) Percakapan guru

(i) Pengaruh langsung
~ secara bersyarah (memberi arahan & mengkritik)
~ adalah satu hala sahaja & penglibatan murid-murid adalah pada tahap minima.
(ii) Pengaruh Tidak langsung
~ Secara menyoal (menerima perasaan & memberikan dorongan)
~ untuk membina suasana interaksi yang positiI di dalam bilik darjah.


(b) Percakapan murid

Pelbagai hala
~ Terdiri daripada tndas balas & respon murid
di mana mereka mengambil inisiatiI sendiri
untuk melibatkan diri dalam process
pengajaran dan pembelanjaran.
~ Terdapat perbincangan sktiI antara guru
dengan murid & murid dengan murid.

(c) Kesenyapan

~ Secara senyap (kerana kekeliruan berlaku di
antara pihak guru dan murid)
~ Untuk memhentikan gangguan komunikasi di
antara guru murid