Anda di halaman 1dari 81

P^C.^1.

R
K!R.|...^
Oleh : Moerwismadhi
Dipersiapkan oleh:
POL!TEKN!K NANUFAKTUR BANDUNC
]l. Kanayakan 21 Dago, Bandung, 4013S
Telp. +62 22 2S0 0241, Fax. +62 22 2S0 2643
Email : Sekretariat@polmanbandung.ac.id
Web : http://www.polmanbandung.ac.id
ISO 9001 :
2000
Lic no: QEC
xxxxx
SAI GLOBAL
dopted from. CEFE
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
2
Ob;e/tif:
Maba.i.ra aibara/av aaat vevabavi va/va Kerirav.abaav aav
veviti/i evgetabvav aa.ar evairiav v.aba ./ata /ecit.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
3
Pevgavtar K!R.|...^
K!R.|...^ :Pro.e. Kevavv.iaav Yavg er/aitav Devgav
KR.111. D.^ ^O1. Datav Mevabavi P|.^C,
Mevgetota |MR D.Y., ebivgga Petvavg Mev;aai !|]|D Yavg
Mevv Mevgba.it/av .. .1.| ^. |vtv/ ]avg/a ra/tv
Yavg P.^].^C,.M.,
!R.|..~^1RPR^|R ;to vvaerta/e, vev;atav/av,
veta/v/av)
KR.111.~/evavvav verv;va/av .e.vatv ,avg barv , a.ti ,
origivat ;bv/av ;ita/av). Diertv/av ivtete;ev.ia, iva;iva.i aav
/eteravitav.
^O1.~/evavvav vever/evat/av , vevbvat .e.vatv ,avg barv
atav vevbvat ervbabav.
erbvbvvgav aevgav:
1. Pevevvav ;ai.corer, aav atav ivrevtiov)
2. Per.e.i ata. /ebvtvbav a.ar atav etvavg
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
4
Pevgavtar K!R.|...^
1.P OR.^C MMK PO1^ |^1|K
M^].D !R.|..
v/av /areva K1|R|^.^ .evata,
Daat aieta;ari !
!R.|.. ber;ira /reatif aav ivoratif
Pro.e. /eriraav.abaav: /egiatav vevevv/av .avai verv;va/av
etvavg vev;aai v.aba ,avg vevgba.it/av vitai,taba
Kerirav.abaav aaat aitera/av aatav berbagai a.e/ /ebiavav,
tiaa/ bav,a aatav eraagavgav atav ivav.tri .a;a
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
5
Pevgavtar K!R.|...^
vtrerevevr etore. oortvvitie. ava create orgaviatiov.
to va/e oortvvitie. ivto reatitie..
1be be.t evtrerevevr. ivrevt ver ra,. to tire, ror/, ava
acbiere.
vcce..fvt evtrerevevr.bi bteva. ivaeevaevce ava
cottaboratiov, ri.iov ava actiov, tbe ivairiavat ava tbe
orgaviatiov.
Dove rigbt, it cav be a great ra, to tire.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
6
Pevgavtar K!R.|...^
Mevgaa Kerirav.abaav.
avg.a aav ^egara .eaavg tervrv/
!irav.aba .ebagai evggera/ vtava roaa e/ovovi
Peveraav te/votogi barv
Pevcitaav taavgav /er;a
|.aba /ecit aav Mevevgab ,avg bertabav
11 1 ;vta |KM tvtv.av Pergvrvav 1ivggi :
Pevgavggvrav vtv.av P1 vevivg/at.`
12 ||.^ 1
||.^ Ditova
!irav.aba ai ergvrvav tivggi
M1|., 1 ; 1000 vvti erv.abaav, 1.1 ;vta tevaga /er;a, vitai ;vat
| 22 ;vta, vitai tavbab |11 ;vta
RRC: Mari.ve aigavti aevgav /erirav.abaav 1000 vvit iv/vbator berba.i.
te/votogi
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
7
Pevgavtar K!R.|...^
PR.^ !R.|.. D..M
PM.^C|^.^ KO^OM
1. Cita/av /e.evatav /er;a barv
2. 1ivg/at/av /ratita. biav
. Peverataav evaaatav
1. Mobiti.a.i aav evggvvaav .vvber aa,a vvtv/
evivg/atav roav/tirita. va.iovat
:. evtv/ /eva/vvrav va.,ara/at
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
8
Pevgavtar K!R.|...^
CR OR.^C !R.|..
1. er/ara/ter /reatif aav ivoratif
2. er/eivgivav /vat v,verv;va/av gaga.av barv
. eravi tavggvvg re.i/o voaerat ;catcvtatea ri./)
1. Ra.a tavggvvg ;arab ,avg tivggi
:. etia terbaaa .etia iba/ ,avg tertibat
. etatv cari vvav bati/ vvtv/ evgevbavgav aav vever/ecit
/egagatav
. ebib .evavg /er;a ber/etovo/
. etatv erbati/av /iver;a aevgav vetibat aaa:
. Ke.evvrvaav, bata. ;a.a ,avg .etivat, vavg aav /e/va.aav
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
9
Pevgavtar K!R.|...^
^CC| M^1. aav P^C.M.1 bagi
KR.111. aav ^O1.
1. 1iaa/ aaa attervatif ;arabav, .otv.i
2. 1ertatv berfi/ir togi., abai/av vatvri ;ivtvi.i)
. 1aati eratvrav .ecara vevbabibvta, vevati/av gaga.av
cevertavg`
1. e.iati.a.i bertebibav,/eterbata.av a.e/ taiv
:. Keta/vtav ai.ebvt tiaa/ /reatif aav ivoratif
. 1a/vt gagat
. Ra.a revaab airi aav
. 1ravva va.a tatv
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
10
Pevgavtar K!R.|...^
Wujud
bernilai
Tinggi
Peluang
Kratif
&
Inovatif
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
11
Pevgavtar K!R.|...^
..M PKR.^ !R.|.. Y.^C M^DORO^C
KR.111. D.^ ^O1.
1. Mevivi/av gaga.av barv
2. Mevvv,ai citacita be.ar aav tivggi
. erorievta.i aaa eta/.avaav, bv/av beravgavavgav
1. 1iaa/ vatv vevvtai aari ./ata /ecit
:. Pavtavg vev,erab aav ra.a ivgiv tabv ,avg be.ar
. 1iaa/ ta/vt gagat
. argai /reatirita. aav ivora.i oravg taiv
. etatv eratva.i airi, .aaar a/av !O1 airiv,a.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
12
Pevgavtar K!R.|...^
^CK|^C.^ P^|M|.^ !R.|.. ai POM.^
.^D|^C
Kovetev.i aibavgvv vetatvi vata /vtiab rofe.i aav ra/te/ ai taboratorivv
aav ai bevg/et
P aav M 21
taf POM.^ aevgav tvga. PKR
Mata /vtiab Kerirav.abaav
Prograv Kerirav.abaav
Magavg, .tvai bavaivg, v/vbator,Kov.vtta.i
Mata Kvtiab Mava;evev:
Da.ar Mava;evev, Mava;evev Proav/.i, Mava;evev vav.tri, PPC, Mava;evev
1oot ava ogi.tic, Mava;evev /vatita., Mava;evev Pevetibaraav, 1e/vi/
verri.i att.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
13
Pevgavtar K!R.|...^
Kiver;a ^CK|^C.^ P^|M|.^ !R.|..
1. ivg/vvgav va.a /ecit
4 atibav /er;a vavairi, /er;a/era., /evtv.av .evairi
4 atibav bi.vi. , aagavg .e;a/ /ecit
2. ^itai vaa,a
4 Koveti.i ,avg iaeat
4 Orievta.i ra/tv
4 Per.e.i bariav aatav eraagavgav
4 Keta. .o.iat
4 to. /er;a ,avg tivggi
4 |a,a vevcari vavg
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
14
Pevgavtar K!R.|...^
|^ P.^
W Mervvv./av tv;vav bi.vi..
W atab .atv etvv;v/ vvtv/ vev,v.vv .trategi bi.vi. aav ta/ti/,
.e.vai aevgav tv;vav.
W atab .atv /vvci vvtv/ /evaati vava;evev bi.vi..
W atab .atv cara vvtv/ vevgeratva.i /e/vatav aav /etevabav bi.vi..
W Mevgiaevtifi/a.i .trategi attervatif.
W ebagai ao/vvev roo.at vvtv/ veveroteb av/vvgav evoaatav.
Mavfaat bagi evgv.aba vavvv catov vre.tor
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
15
Mev,ia/av v.ive.. Ptav
#engusaha harus merencanakan proyek bisnis dengan memperhatikan
berbagai aspek untuk menjamin keberhasilan dalam implementasinya.
Business #lan yang baik harus mencakup:
Pevgvvvtav aata ,avg ter/ait aevgav .etvrvb a.e/ bi.vi. ,avg
aiv.vt/av,
Mevgavati.i. aata ,avg .vaab ter/vvvt,
Mevgati/a.i/av ba.itv,a vvtv/ vevivivi.a.i ri.i/o. eraa.ar/av
vrvtav togi., bat ivi beri.i:
..e/ Peva.arav
..e/ Proav/.i
..e/ Orgavi.a.i aav vava;evev
..e/ Kevavgav
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
16
Pertav,aav ,avg barv. ai;arab oteb v.ive.. Ptav
1. .1.R .K.^C PR|...^
2. P..R aav PM..R.^
. PROD|K aav PROD|K
1. M.^.]M^ aav ORC.^.
:. M.^.]M^ K|.^C.^
. D.MP.K aav RKO |..
. .^. ^CK|^C.^ ^
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
17
.1.R .K.^C PR|...^
Berisi :
Data ivforva.i tevtavg erv.abaav ,avg vev,v.vv v.ive.. Ptav
Data er.ovat ,avg vev;atav/av , vevgvrv. erv.abaav.
Data evegavg .abav aav vitai .erta ai.tribv.iv,a
^ava :
]abatav :
1evat aav 1avggat abir :
.tavat Rvvab :
^ovor 1eteov :
^ovor a :
.tavat vait :
Pevaiai/av 1era/bir :
Pevgatavav Ker;a :
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
18
PROD|K atav ]..
evaa/v,a roav/ ,avg a/av aitvvcvr/av /e a.ar aaatab .e.vatv ,avg
ber.ifat Probtev otrivg aav veviti/i /etebibav aibavaivg/av aari
roav/ .e;evi. ,avg .vaab aaa ai a.ar.
Pertivbavg/av, aa/ab avaa aaat vevbvat roav/ ,avg tebib vvaab
vvtv/ aigvva/av, tebib vev,evavg/av, .afer,tebib avav, tebib v,avav aav
.ebat, tebib ber.ib, tebib vvrab, tebib avaai,.vart aav vevari/, .eerti
batv,a aaat ai;iv;ivg atav aaat aibvavg .etetab aia/ai vvtv/ ara
evbeti.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
19
PROD|K atav ]..
Mengapa tidak :
W Mevggavti,vevggavti/av material dengan yang lebih murah
dan ada/tersedia di pasar lokal
W Kovbiva.i atav vevavbab/av fvvg.i, dan penggunaan produk
yang sudah ada
W Ma/.ivat/av atav vevivg/at/av ukuran, cakupan, warna, atau
material produk yang ada
W Mever/ecit, mengurangi atau merancang ulang ukuran
produk, cakupan, warna, atau material
W Metiatgavaa/av atau mengubah tujuan produk yang sudah
ada.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
20
Mev,arivg ae i.vi.
Saringan
de Proyek yang Potensial
Ide Proyek yang Layak
Saringan Pasar
Saringan Kecocokan
(Kompetensi, Motivasi)
Saringan TeknoIogi
Saringan Keuangan
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
21
Mevgavati.i. ae i.vi. aevgav .vati.i. !O1
AKTOR POSITI AKTOR NEGATI
Saat ini
Kekuatan KeIemahan
Analisis terhadap:
LINGKUNGAN
INTERNAL
LINGKUNGAN
INTERNAL
(dijadikan modaI) (dihiIangkan)
LINGKUNGAN
EKSTERNAL
Analisis terhadap:
LINGKUNGAN
EKSTERNAL
ingkungan Politik dan Ekonomi
ingkungan Sosial-budaya
ingkungan Teknologi
Di luar
Kendali
Pengusaha
Di luar
Kendali
Pengusaha
(ambiI manfaat) (harus diatasi)
PeIuang Ancaman
Mendatang
AKTOR POSITI AKTOR NEGATI
aktor Organisasi & Manajemen
aktor Pemasaran
aktor Teknis
aktor Keuanganl
Dapat dikendalikan
oleh
Pengusaha
Dapat dikendalikan
oleh
Pengusaha
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
22
1.RC1 PM
Siapakah yang akan membeli produk saudara,
apakah:
Perorangan, Pria/Wanita, Usia, Ras,
gama, Latar belakang pendidikan.
Mi.at/av roav/ ,avg aiarab/av bergvva bagi ravita aera.a
vv.tivab,att.
Kelompok
Mi.at/av roav/ ,avg aiarab/av bergvva bagi /etovo/
etavi, eterva/ att.
Institusi
Mi.at/av roav/ aiarab/av bergvva bagi er/avtorav,
erto/oav att.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
23
].^CK.|.^ P..R, Mar/et corerage
Dimana calon pembeli potensial atas produk anda berada dan
dapat saudara capai dengan mudah ?
Mi.at/av,
avavvg |tara, Kota avavvg, ]ara arat bagiav vtara, atav ..ia
1evggara. Dtt
pa alasan saudara menentukan jangkauan pasar di lokasi
tersebut ?
Potev.i a.ar
Kevvaabav a/.e.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
24
.^. PRM^1..^ ;Devava .vat,.i.)
Dalam memperkirakan jumlah pembeli, saudara harus
mengetahui:
Lokasi real / daerah tertentu, Kota, atau Provinsi yang telah saudara
identifikasi sebelumnya.
Estimasi Populasi Jumlah populasi penduduk dalam suatu area.
nda dapat memperoleh data ini dari berbagai sumber, misalkan
dari kantor pemerintahan setempat. Cantumkan sumber data
tersebut .
Target (dalam % Populasi) Ini adalah perkiraan konservatif anda
tentang persentase dari populasi yang benar-benar akan membeli
produk atau jasa anda.
Pembeli Potential Kalikan jumlah perkiraan populasi dengan %
target untuk memperoleh perkiraan jumlah pembeli potensial di
satiap area.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
25
]|M. PM PO1^.
umlah pembeli potensial, terdiri dari individu ataupun institusi
diperkirakan dalam tabel berikut :
atatan:
W Berapa tingkat pemakaian produk anda atau jasa/layanan ( atau,
Berapa sering pembeli akan membeli rata-rata per
tahun)?______.
W pakah tingkat pemakaian akan meningkat sejalan dengan
waktu? [Ya / Tidak]
W Berapa harga yang mereka inginkan untuk membeli produk anda
per unit?______]
Lokasi
Estimasi
Populasi
Target (dlm
Populasi)
Pembeli
potensial
Total
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
26
1M. PRM^1..^ M^D.1.^C
Dalam menaksir figur permintaan mendatang, anda akan
memerlukan informasi yang berikut:
1abvv: Lima tahun ke depan mulai tahun ini.
Pevbeti Potev.iat ;oravg): Setiap tahun ke masa depan, banyaknya
pembeli potensial akan meningkat dengan populasi. Konon
populasi di Indonesia tumbuh antara 2.5 dan 2.8% tiap-tiap
tahun.
1ivg/at Peva/aiav : Ini adalah frekwensi rata-rata pembeli akan
membeli produk anda di dalam periode yang telah ditentukan;
katakan satu minggu, satu bulan, atau satu tahun. Figur ini
harus sudah dikenal pada saat survei pemasaran anda.
arga er |vit: Suatu jumlah, dimana pelanggan akan membayar
unit masing-masing produk . Seperti tingkat pemakaian, hal ini
harus dapat ditangkap oleh survei.
Pevbeti Potev.iat: Dengan perkalian Tingkat Pemakaian dengan
Pembeli potensial, anda dapatkan perkiraan permintaan
mendatang.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
27
PRKR..^ PRM^1..^ : 1.|^
#erkirakan
permintaan S
TAHUN
mendatang
untuk produk
tsb
Tahun
Pembeli
Potential
(Persons)
Tingkat
pemakaian
Harga per
Unit
(dlm Rp)
Estimasi
Permintaan
kedepan
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun S
.a tatar beta/avgv,a bita ervivtaav vevaatavg a/av vevivg/at .
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
28
.^.. P.^C
ang berikut ini adalah pesaing anda, sebab mereka telah
membuat ( atau mengimport) produk yang sama dengan
yang akan anda buat dan lempar ke pasar:
Importir: Proav/ aatavg aari roav.ev ai tvar /ota , vegeri.
!rodusen Lokal: Proav/ aatavg aari roav.ev ai aatav /ota
aivava avaa beraaa ai aatavv,a.
!embuat !engganti/substitusi: ebetvv roav/ avaa
tetab aibvat, roav/ evggavti .vaab aaa ai a.ar
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
29
P.^C
Nama Importir Lokasi
Import/buIan
Rp
Import/tahun
Rp
Nama Perusahaan
LokaI
Lokasi
Import/buIan
Rp
Import/tahun
Rp
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
30
D.Y. .^C PR|...^
|rai/av aevgav .ivg/at bagaivava avaa berevcava vvtv/ vev;vat tebib
bai/ aariaaa e.aivg avaa ai area aivava avaa berviat vvtv/ vev;vat,
.a aa,a .aivg roav/ avaa.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
31
PRKR..^ D..^ K DP.^
(Future Supply Estimation)
#erkirakan
suplai
produk ke
dapan
Tahun
Produksi
LokaI
Imports SupIai ke depan
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
32
R.M..^ P^]|..^
(Sales Forecast)
Selisih antara Permintaan dan Sediaan, Demand and Supply GP
Tahun uture Demand uture SuppIy
Demand and
SuppIy Gap
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
%% : Target Pasar:_____% dari Gap
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
33
R.M..^ P^]|..^
Tahun Prakiraan PenjuaIan
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
%% :
W Berapa banyak dari penjualan Tahunan anda yang akan dibayar tunai
oleh pembeli potensial anda? _______%
I%: bila perkiraan penjualan (dalam Rupiah) anda bagi dengan
harga produk per unit, anda akan memperoleh gambaran kasar
volume per tahun.
W Berapa tingkat pemakaian produk anda atau jasa/layanan ( atau,
Berapa sering pembeli akan membeli rata-rata per tahun)?______.
pakah tingkat pemakaian akan meningkat sejalan dengan waktu?
[llYa, l Tidak]
W Berapa harga yang mereka inginkan untuk membeli produk anda per
unit?______
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
34
R^C.^. PM..R.^ , Mar/etivg Ptav
$trategi Produk
Dalam membuat produk anda yang lebih laku pasar, usaha yang
mempertimbangkan unsur-unsur yang berikut dengan
mempertimbangan pada apa yang ada di pasar ( bersaing produk,
menggantikan produk import atau lokal) mengenai:
erek: pa nama produk anda dan bagaimana daya "tangkapnya,
Harus unik dan mudah untuk ingat
Label: Produk anda harus berisi instruksi yang cukup, pertimbangan
keselamatan, alamat, muatan dan lain lain pada label.
!engemasan: Ini harus melindungi produk anda dari unsur-unsur dan
menarik bagi pelanggan potensial.
Jaminan: anji anda untuk menggantikan produk itu dalam hal
produk cacat. Ini perlu ditampilkan dengan suatu anak
kalimat/ketentuan periode berhubungan dengan pencegahan
kecurangan.
Layanan !elanggan: asa seperti penyerahan gratis, kredit, dan
layanan pasca jual lainnya.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
35
R^C.^. PM..R.^ , Mar/etivg Ptav
INGAT: evva vevertv/av bia,a. Per/ira/av beraa be.ar
.evva bia,a ter.ebvt aav eri/.a aa/ab ara evbeti otev.iat avaa
aaat vevba,arv,a.
|rai/av ; gavbar bab/av tebib bai/!) roav/ avaa ,avg
vevvv;v//av rivci,aetit, .eerti vere/, tabet, evgeva.av, aav
/evvaiav ta/.ir beraa bia,a featvre. ,/etevg/aav ter.ebvt er
roav/.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
36
].R^C.^ D1R| P^]|..^
Dalam hal saluran penjualan, pertimbangkan para perantara yang
akan menggerakkan produk anda dari pabrik kepada para pembeli
potensial anda . Di sini, pergerakan akan melibatkan biaya-biaya
pengiriman, pengangkutan, gudang/penyimpanan, inventori, dan
lain lain
!enjualan Langsung, .vaa;atav ev;vat avaa) a/av .vvggvb
.vvggvb veta/v/av ev;vatav ,avg v,ata, ev,erabav, aav eta,avav ev;vatav
/eaaa ara evbeti.
2!engecer: .vaa aaat vevgavaat/av aaa beberaa evgecer ,avg vavairi
aav /ecit vvtv/ veta/v/av ev;vatav /eaaa ara evbeti otev.iat avaa
3Grossir: .vaa aaat ;vga vevgavaat/av aaa ev;vat be.ar vvtv/ vev;vat
roav/ avaa bagi beberaa evgecer /ecit aav /evvaiav /e ara evbeti.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
37
].R^C.^ D1R| P^]|..^
Untuk memilih saluran yang benar, anda perlu
mempertimbangkan cara termurah , untuk menjangkau para
pembeli anda.
INGAT .avv ,avg avaa vtv./av, .atvrav a/av vevvvtvt avaa ;
otovgav atav vargiv /evvtvvgav ,avg tebib tivggi) vvtv/ ;a.a vere/a.
.vaa ertv vevertivbavg/av bat ivi aatav veveta/av barga roav/
avaa.
%% :
Siapa yang akan melakukan penjualan produk?__________
%% :
Berapa banyak nda akan menggaji penjual tsb. per bulan?
Rp_________
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
38
].R^C.^ D1R| P^]|..^
|rai/av tevaga ev;vatav avaa, begitv vta beraa avaa
ato/a.i/av ivbatavv,a ;Ca;i, tvv;avgav, a.vrav.i att)
|rai/av .atvrav ai.tribv.i avaa ; bita aaa) aav bagaivava
.vaa a/av vevberi evgbargaav aaa vere/a. .vaa aaat
vev,erta/av .vatv gavbar,cbart .atvrav t.b.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
39
PROMO D.^ K.^.
/tav aaatab .vatv ro.e. ,avg ber/etav;vtav vevcerita/av aaa ara
evbeti tevtavg roav/ avaa. eberaa covtob vetivti /eteravgav er.,
vev.ov.ori .vatv /egiatav /eva.,ara/atav, i/tav ai aatav .vrat /abar
atav raaio, bittboara. atav o.ter, .etebarav, aav taiv taiv. evevtara itv,
aaat vta aita/v/av ./tirita. Provo.i ,avg vevarar/av tavbabav
iv.evtif bagi ara evbeti vvtv/ vevbeti roav/ avaa. eberaa covtob
aaatab: evararav 2 vvtv/ 1 ;1ro iv Ove), barga ev;vatav /bv.v.,
rabat, totere, aav baaiab taiv.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
40
1MP.1 P^]|..^
|rai/av bagaivava .vaa verevcava/av vvtv/ vevbvat tevat
ev;vatav avaa vev;aai .avgat vevari/ vvtv/ ara evbeti avaa.
Strategi promosi
|rai/av bagaivava .vaa a/av vevrovo.i/av aav
vevgi/tav/av roav/ avaa aav /evvaiav veva/.ir bia,a
bia,av,a
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
41
1R.1C P^1.P.^ .RC.
Paaa tavg/ab ivi, evetaav barga aari roav/ avaa barv. aiertivbavg/av ag
.e/.ava, tiaa/ bav,a bia,abia,a roav/.i aav eva.arav avaa ; .ebagai covtob,
ovg/o. tabet, evgeva.av, .ate.vev, rovo.i, i/tav, att.) tetai ;vga barga roav/
.e;evi. aari e.aivg avaa.
Pertivbavg/av .
W .a/ab barga avaa a/av tebib tivggi atav tebib revaab aari barga roav/ e.aivg
avaa. Mevgaa.
W .a/ab avaa a/av vevarar/av otovgav /bv.v. vvtv/ e.avav be.ar. agaivava
otovgav barga vvtv/ evba,arav tvvai.
W Mvvg/iv .a;a .vatv gaga.av bai/ vvtv/ vetevg/ai .vatv aaftar barga ,avg ber.ifat
.evevtara aari roav/ avaa.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
42
]v.tifi/a.i Pev;vatav
.a/ab .vaa .vvggvb.vvggvb erca,a babra revcava eva.arav
,avg avaa tvti. ai ata. cv/v vvtv/ vevgba.it/av ev;vatav .ebari
bari .eerti itv. Mevgaa.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
43
Pertivbavgav ./bir aatav Peva.arav
1vti.tab .ebagiav aari evi/irav avaa ata. beberaa bat .ebagai beri/vt:
.a/ab roav/ avaa bevarbevar tebib bai/ aariaaa ,avg .vaab ter.eaia.
.a/ab .vaa bevarbevar vevgevat evbeti avaa aav aaat/ab .vaa vevi.ab/av
,avg bv/av evbeti.
.a/ab .vaa veveri/.a bia,abia,a tabet, evgeva.av, ga;i ev;vat, vargiv
eaagavg ecerav, att.
.a/ab .vaa vevvv,ai .vatv /ovtra/ ;vat aevgav .eoravg evbeti be.ar.
Daat/ab .vaa bevarbevar vevbvat ev;vatav .etia bari.
C.1.1.^: ]i/a ;arabav avaa Y., .vaa .e/aravg aaat vvtai
tavg/ab ,avg beri/vtv,a!
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
44
R^C.^. 1K^
1. o/a.i Pabri/
Pevevatav abri/ verva/av .atab .atv /evtv.av avaa ,avg ativg vtava. at ivi
vevevgarvbi ovg/o. ergera//av roav/ avaa aari abri/ /e ivtv ara evbeti otev.iat
avaa. .vaa vevvv,ai beberaa itibav aatav vevevat/av abri/: ai rvvab avaa,
roerti,viti/ vitra, rvavg .era, atav bab/av .vatv tabav /o.ovg viti/ avaa. .avv ;vga
,avg vev;aai itibav avaa vavtiv,a, itibtab .atv ,avg terae/at /e evbeti avaa
Kaaavg aiertv/av ev,ertaav Peta o/a.i aari abri/ avaa aatav roo.at
ivre.ta.i ;v.ive..Ptav), aav vrai/av tatar beta/avg , ata.av avaavevitib
to/a.i ter.ebvt.
%% :
pakah lahan ini milik anda? Y/T,ika demikian, berapa harganya saat ini? Rp______
%% : ika tidak , berapa harga sewa untuk lahan itu per bulan? Rp_____
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
45
R^C.^. 1K^
2. Mevbeti abav
]i/a avaa barv. vevbeti tabav t.b. vvtv/ abri/, ertivbavg/av bia,abia,a ,avg
beri/vt ; ;i/a bi.a aitera/av) .ebagai tavbabav terbaaa barga aa.ar tabav
ia,a revcava .vrrei.
Pa;a/ teta /eeviti/av
Kovi.i vvtv/ agev ev;vatav
ia,a evgv.irav ev,era
Pevivg/atav Pbi.i/ aav evbv/aav tabav
Pevataav tabav
a/ ata. ;atav tavbabav vvtv/ ;atav a/.e.
Kov.trv/.i ]atav a/.e.
i.tev Pevgevaati bav;ir
v.tata.i i.tev araiva.e
i.tev ivbab bvavgav aav Pevba,arav bia,av,a
%% : ika anda membeli lahan tsb, berapa banyak biaya secara
keseluruhan? Rp_______
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
46
R^C.^. 1K^
. Pro.e. Mavvfa/tvr
PRO P.RK.. Di .ivi, avaa ertv ve,a/iv/av
evbaca ; eviti/ bav/, .ebagai covtob) babra avaa vevgetabvi aav
vevgva.ai bagaivava cara vevbvat roav/ aevgav cara ,avg ativg bevat,
aav ,avg terbai/. .vaa ertv vevgvrai/av ro.e. .ecara .i.tevati., vev,oroti
vateriat , erve.ivav atav er/a/a., ra/tv, aav taiv ertivbavgav /bv.v.
aaa .etia tavg/ab. Cvva/av .ebav,a/ vvvg/iv gavbar,ivbot.
&raikan bagaimana anda akan membuat produk anda
nda dapat menggunakan yang manapun: teks atau lambang
Teks adalah suatu yang ditulis sebagai uraian proses tahap
demi tahap
Symbol:operasi,inspeksi,delay/tunda,transport,gudang
Kedua-duanya sama bisa diterima oleh kebanyakan pemilik
bank
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
47
R^C.^. 1K^
1. avgvvav Dav trv/tvr aiv
.a/ab avaa vevertv/av rvavg tavbabav vvtv/ vevgba.it/av roav/
itv. vatv rvavg teri.ab ;i/a abri/ avaa aaatab ai aatav rvvab vv.
]atav ,avg vevgbvbvvg/av /eaaa ;atav vtava. vatv ar/ir area, aav
taiv taiv Mere/a .evva vevertv/av ra/tv aav bia,abia,a. .vaa barv.
vevvtv./av .ecara batibati aa ,avg bevarbevar avaa ertv/av. etetab
vevvtv./av, veveri/.a ;i/a bia,abia,a ,avg beri/vt berta/v bagi avaa.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
48
R^C.^. 1K^
.r.ite/ atav ravcavgbavgvv ; .iit, ve/avi/, ete/tri/, babav /ivia,
vava;evev /ov.trv/.i, att.) bia,a ai.aiv bia,abia,a bavgvvav aav
.trv/tvr ;vetivti vateriat, tevaga /er;a, aav bia,a vvvv,orerbeaa)
v.tata.i i.tev ete/tri/ ; vvtv/ vetivti ba.e /ove/.i tevaga,evergi,
trav.forvator .teaorv, fa/tor /ore/.i aa,a, eva.avgav ;arivgav
/arat, .i.tev everavgav, geverator .tavab,, aav taiv taiv, Peri/.a aaa
erv.abaav ti.tri/ to/at). .ir aav ivbab ;vetivti ova air,
eva.avgav ia, ;atvr, .i.tev tivbab, aav taiv taiv. Peri/.a aaa
erv.abaav air to/at
Prori.i vvtv/ tabav, tabav ar/ir , ev,ivavav aav ergvaavgav,
cafeteria, tevari ara e/er;a, /avar /ecit aav vavai,revaavav, tevat
ibaaab.
Prori.i vvtv/ iv.tata.i .i.tev otv.i, ;i/a bi.a aitera/av
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
49
R^C.^. 1K^
|rai/av bavgvvav ,avg avaa ertv/av. 1eta/av bevtv/,
tatarvavg, vateriat /ov.trv/.i, beraa tava vvtv/ vevbavgvv,
beraa bav,a/ bia,a, aav taiv taiv
|rai/av ;vga .trv/tvr.trv/tvr taiv ; tevat ar/ir, ;atav a/.e.,
att) ,avg aiertv/av
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
50
R^C.^. 1K^
:. Perve.ivav Dav Peratatav.
Sekarang, mari kita pertimbangkan perlengkapan produksi,
permesinan dan peralatan Ini terdiri dari permesinan (yang secara
langsung digunakan produksi produk) dan peralatan yang digunakan
secara tidak langsung, (mereka diperlukan untuk efisiensi operasi)
Peralatan meliputi alat pengangkutan, peralatan kantor, penanganan
material, dan lain lain
Perve.ivav aav Peratatav.
]avgav vevbetiv,a tava ertivbavgav Mere/a vevavbab/av
bebav bia,a aaa roav/ avaa.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
51
R^C.^. 1K^
./birv,a, eri/.a aa/ab .ebagiav atav .evva aari ,avg
beri/vt ivi berta/v bagi avaa:
iaya-biaya pemesanan ( yaitu tender, canvassing,
pemilihan vendor, dll)
iaya Pengadaan ( ex-factory penyalur)
iaya-biaya ngkutan, Pengiriman dan pengangkutan lain (
daratan, udara, dan laut)
Keperantaraan dan biaya-biaya Pergudangan
ea impor, iaya-iaya suransi
iaya-iaya Instalasi
iaya-iaya Jaminan keabsahan
Pengujian dan biaya-biaya adaptasi
iaya-iaya Persediaan Onderdil suku cadang
Perkakas dan biaya-biaya komponen pelengkap lain
Perumusan (contoh, rumusan kimia), hak paten, dan biaya
pemerolehan teknologi lain,
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
52
R^C.^. 1K^
]i/a avaa vevbeti eratatav itv ai vaove.ia, aaa vvvvv,a ev,atvr tetab
vevba,ar bia,abia,a ai ata. aav tetab veva.v//avv,a ai aatav barga.
!atavvv .avgat ;aravg, aaa beberaa ev,atvr tetab vevevtv/av barga
eratatav terva.v/ ai aatavv,a bia,a etatibav e/er;a avaa aatav
vevvtai, oera.i, aav evetibaraav eratatav aav erve.ivav.
Peri/.a aa/ab avaa vevertv/av evivg/atav /etravitav tavbabav aav
beraa bav,a/ bia,av,a
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
53
R^C.^. 1K^
Nesin
]umlah
kebutuhan
Sumber
Estimasi Harga
(Rp)
Bisnis yang diusulkan akan memerlukan peralatan dan permesinan
yang didaftarkan Tabel di bawah:
%% :
W pakah anda memerlukan peningkatan ketrampilan untuk para
pekerja anda, berapa banyak biayanya? Rp_____
W pakah anda harus mencoba mesin itu dan menghasilkan
produksi percobaan beberapa? Berapa banyak biayanya?
Rp_____
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
54
R^C.^. 1K^
PR..1.^ K.^1OR.
Pevetaav bia,a eratatav /avtor a/av ;vga vetivti beberaa atav .evva
bat .eerti beri/vt ivi:
Mebet Kavtor ; Me;a, Kvr.i, Me;a aver, tevari ev,ivavav .vrat
.vrat, Ra/, a/ .avab, att.),
Peratatav /avtor ; 1eteov, a, Kovvter, Kove/.i vtervet, Me.iv
fotoco,, Kat/vtator, Me.iv evgbitvvg vavg, /ota/ /etvarva.v/
.vrat, bavtatav ca, .tater, tbervo. /oi aav teb, aav gavbar,
aav tvti.,rbiteboara, att.)
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
55
R^C.^. 1K^
i.vi. ,avg aiv.vt/av a/av vevertv/av eratatav /avtor itv ,avg aiaaftar/av 1abet ai
barab:
Alat Kantor
]umlah
kebutuhan
Sumber
Estimasi Harga
(Rp)
Total
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
56
R^C.^. 1K^
Peratatav .vg/vtav.
vi vetivti .eeaa, .eeaa votor, vobit, trv/, aetirer, rav , geroba/ vateriat
bavativg, aav taiv taiv.
Pertivbavg/av ;vga bia,abia,a vvtv/ ovaerait aav fa.itita. tavbabav, vi.:
a.vrav.i, evaaftarav aav bia,abia,a ti.ev.i, .eerti batv,a bea a;a/. Dtt.
#eralatan
angkutan
seperti apa
yang
dibutuhkan
untuk
mengerjakan
bisnis yang
diusulkan?
Kendaraan
]umlah
kebutuhan
Sumber
Estimasi Harga
(Rp)
Total
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
57
R^C.^. 1K^
Peralatan lain yg
dibutuhkan
]umlah
kebutuhan
Sumber
Estimasi Harga
(Rp)
Total
Peratatav taiv aa ,avg aiertv/av oteb bi.vi..
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
58
DRC1 OPR.1^C CO1
1iaa/ .ava aevgav vateri .ebetvvv,a, ,avg .evva aivtv./av aatav
ra/tv ,avg .ava, DRC1 OPR.1^C CO1 atav bia,a
v.aba ,avg tavg.vvg ertv aierbati/av.
.vaa a/av aibaaa/av aaa bia,abia,a ivi .etia /ati avaa
vevgba.it/av roav/ itv. Ke/etirvav .eaerbava .eerti itv, aaat
vev;aai ber/ati tiat .ebav,a/ rotvve roav/.i avaa.
ia,a v.aba ,avg tavg.vvg vetivti bia,abia,a :
vateriat ,avg aigvva/av vevroav/.i roav/,
bia,a vab bvrvb tavg.vvg aav
bia,a orerbeaa abri/.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
59
DRC1 OPR.1^C CO1
Datav o.i.i ivi er.ia/av erevcavaav bi.vi. avaa, cobatab vvtv/
vevba,avg/av .trv/tvr evetaav bia,a aari roav/ avaa. trv/tvr bia,a
ter.ebvt terairi aari bia,a v.aba,oera.i ,avg tavg.vvg ; vateriat, tevaga
/er;a aav orerbeaa abri/) aitavbab bia,a ev;vatav aav bia,abia,a
aavivi.tratif .erta vargiv /evvtvvgav avaa. .vaa barv. bi.a vevvv,ai
.vatv gaga.av ,avg bai/ vvtv/ er.evta.e bat ivi ai aatav .trv/tvr bia,a
/e.etvrvbav aaa.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
60
M.1R. CO1
..^ .K|
tev ivi tiaa/ bav,a vetivti babav vevtab tavg.vvg ,avg va.v/ /e aatav
roav/, tetai ;vga babav tiaa/ tavg.vvg .eerti vateriat ,avg aigvva/av,
evbvvg/v., tabet, babavbabav ta/ tavg.vvg, roav/ gagat atav cacat,
e/er;aav erbai/av aav evgvtavgav, bia,abia,a eve.avav, aav bia,a
bia,a gvaavg,ev,ivavav.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
61
M.1R. CO1
bahan baku
apa yang
diperlukan
untuk
menghasilkan
produk?
Bahan Baku
yg
dibutuhkan
]umlah
kebutuhan
Sumber
Estimasi Harga
(Rp)
Total
%% :
W Taksir persentase dari material dalam hubungan dengan
keseluruhan harga produk?______%
W Pertimbangkan volume produksi dalam prakiraan penjualan anda,
perkirakan biaya bahan baku total tahunan anda. Rp_______
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
62
DRC1 .OR CO1
DRC1 .OR , |ab bvrvb tavg.vvg
Datav bagiav ivi, avaa barv. veva/.ir totat ;vvtab e/er;a tavg.vvg ;aaa
vvvvv,a ,avg vev,evtvb tavg.vvg babav ba/v aav vevg/ovrer.i/avv,a vev;aai
roav/). Paaa .aat veva/.ir bia,abia,a bvrvb tavg.vvg, vevertivbavg/av
,avg beri/vt:
WCa;i
W]avivav o.iat
W..vrav.i Meai.
W..vrav.i tiaa/ ra;ib,.v/areta
WCvti a/it ;Re/ovevaa.i ao/ter.)
WCvti 1abvvav ; 0 bari bagi ,avg tetab be/er;a tebib aari .atv tabvv)
Wia,a tibvrav
WCa;i /e 1, 1vv;avgav ari Ra,a
WCvti vetabir/av ; 0 bari .ebetvv aav .etetab /etabirav vorvat)
%%: UMR, upah minimum adalah Rp_______ per bulan
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
63
DRC1 .OR CO1
Bisnis yang diusulkan akan memerlukan pekerja seperti dalam
Tabel di bawah
]enis pekerja
langsung apa
saja yang
diperlukan
oleh bisnis
yang
diusulkan?
Posisi ]umlah
Tingkat
keterampilan
Caji/tahun (Rp)
Total
%% : Taksir persentase upah dari buruh langsung dalam
hubungan dengan keseluruhan harga produk?______%
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
64
O1R.D CO1
Di bagiav ivi, avaa barv. veva/.ir orerbeaa abri/ erv.abaav ,avg aiv.vt/av. vi
vetivti bia,a vateri .eerti beri/vt:
iaya-iaya Perbaikan dan pemeliharaan Permesinan
Telepon
Listrik
ir
Minyak tanah, Gas, Diesel dan lain lain
Minyak, Grease Dan Pelumas
Peralatan pemadam pi dan suransi
Kotak medis P3K
Pengendalian Polusi
Penanganan Sampah
Sistem Keamanan
Kontribusi ke lingkungan dan pengembangan komunitas
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
65
.C1ORY O1R.D CO1
Apak saja yang
termasuk
overhead pabrik
dalam
menjalankan
pabrik?
]enis
Overhead
Pabrik
]umlah
kebutuhan
Biaya
bulanan
(dlm Rp)
Biaya Tahunan
(dlm Rp)
(Rp)
Total
%% : Taksir persentase dari overhead pabrik dalam
hubungan dengan keseluruhan harga produk?______%
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
66
e/aravg avaa tetab vev,ete.ai/av .earvb er;atavav aatav vevbvat
erevcavaav bi.vi. viti/ avaa. Dibara/av avaa vevcatat .evva bia,a
bia,a ,avg tiaa/ avaa avti.ia.i ,avg a/av ter;aai /eti/a avaa vvtai
er;atavav. Ma/a, vari /ita avbit .vatv ra/tv e/.tra vvtv/ vev,iva/
/evtv.av ,avg .vaab /ita bvat .e;avb ivi. .a/ab bi.a va.v/ a/at.
Daat/ab avaa vevgbav./av atav vevgvravgi .ebagiav aari bia,a.
Daat/ab avaa vevivg/at/av /etetitiav aari er/iraaver/iraav bia,a
avaa.
vgat, tiv;av vtavg bia,abia,a avaa .ebetvv avaa vevgivre.ta.i/av R 1.
aatav bi.vi. ,avg avaa aiv.vt/av.
CcR
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
67
CcR
eraa bav,a/ aaat avaa ba.it/av aatav .atv bari ; ;av).______
Daat/ab avaa bevarbevar vevgba.it/av .ebav,a/ ivi.
.a ,avg bi.a vevgbatavgi avaa vvtv/ vevroav/.i .ebav,a/
ivi._____
Pertivbavg/av .vatv 200bari, tabvv beraa bav,a/ avaa bevar
bevar aaat ba.it/av.________
Pertivbavg/av barga er vvit roav/ avaa ai barab bagiav
eva.arav, aav /ati/av aevgav totat roav/.i.
.a/ab /ira/ira vev;avg/av target avggarav ev;vatav avaa vvtv/
1abvv 1.
Ce/ tagi bia,abia,a avaa; beraa er.evta.e barga ev;vatav aaatab:
abav ba/v__
vrvb avg.vvg__
Orerbeaa Pabri/___
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
68
ORC.^. c M.^.]M^
^ava Perv.abaav
^ava i.vi. verva/av .vatv /evtv.av .avgat evtivg vvtv/ v.abarav. vi
vevcerviv/av /ara/ter /eribaaiav aav gavbarav bi.vi. .eerti batv,a vava aav
a/aiav avaa. av,a/ oravg tiaa/ vevberi erbatiav aaa bat ivi. Kebav,a/av
vevgavbit cara vvaab aevgav vevggvva/av vava vere/a .evairi atav vevirv
,avg aaa aav /evvaiav vev,erta/av ;evi. bi.vi., .ebagai covtob, Perv.abaav
|vvv 1ovo c 1ivi Mvttitore. 1iaa/ aaa eratvrav aatav vevavai
erv.abaav, /ecvati bita aaa bi.vi. taiv ,avg vevggvva/av vava ,avg .ava.
^ava bi.vi. avaa barv. vvi/, evvb arti bagi etavggav ,avg aibara/av avaa
aav berorievta.i/av /e va.a aeav.
%% : pa nama dari bisnis yang anda usulkan?__________
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
69
ORC.^. c M.^.]M^
Gambarkan atau uraikan arti
logo bisnis anda
Logo Business arti dari logo?
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
70
ORC.^. c M.^.]M^
atar beta/avg i.vi.
Pevtivg bagi evbaca avaa vvtv/ vevgetabvi vrvtav ,tabaav ,avg a/av
avaa ta/v/av vvtv/ vevvtai bi.vi. itv. vi a/av vevbavtv vere/a vvtv/
vevgiaevtifi/a.i votira.i aav ata.av avaa. .a ,avg .e.vvggvbv,a vevari/
avaa /e aatav bi.vi.. .a gaga.avv,a. .a/ab itv verva/av
evgatavav va.a tatv avaa. .a/ab aaa a.ar ,avg be.ar. .a/ab ,avg
a/av avaa ta/v/av .e.vatv ,avg berbeaa. .a/ab /areva vitraavaa atav
a.avgav vv! iaa ,avg ve,a/iv/av /avv. .a/ab avaa bav,a vevirv
oravg ,avg taiv. .a/ab avaa bav,a .e/eaar vevevvbi /ebvtvbav /vr.v..
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
71
ORC.^. c M.^.]M^
|rai/av fa/torfa/tor ,avg vevaorovg avaa vvtv/ vevvtai bi.vi.
%%: Dalam perkiraan anda, berapa banyak anda benar-benar
menyiapkan uang dalam perencanaan bisnis ini? Rp________.
.a/ab ertav,aavertav,aav ai ata. evtivg. Ya, ivi vevgivai/a.i/av
aaav,a /ovitvev avaa /eaaa bi.vi. itv. .a/ab avaa terva.v/ vavv.ia
,avg aevgav vvaab vev,erab. .a/ab avaa terva.v/ oravg ,avg a/av
vevbvat bi.vi. itv berba.it ratav aavv ;vga ,avg ter;aai. Cerita/av bat
ter.ebvt /eaaa evbaca
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
72
ORC.^. c M.^.]M^
Kvr.v. Mava;evev aav atibav Kerira.ra.taav
Daftar kursus
manajemen
lain yang
berhubungan
dengan bisnis
ini telah anda
ikuti tahun
tahun terakhir.
Berapa banyak
anda
mengalokasika
n dana anda
pada kursus
kursus
tersebut?
]enis
KURSUS
Durasi
Biaya
(dlm Rp)
Total
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
73
ORC.^. c M.^.]M^
.PK C. PR|...^
Pilihan aspek legal Perusahaan untuk bisnis yang diusulkan
merupakan keputusan manajemen yang sangat penting nda
dapat memilih yang manapun, perusahaan perorangan,
persekutuan, atau liabilitas terbatas Pilihan anda akan
mempengaruhi gaya manajemen, operasi, pengambilan keputusan,
pembayaran pajak dan kemudahan peningkatan modal
Kenyataannya, memulai proses dapat menjadi gampang ataupun
sulit, pendek/singkat atau panjang/lama Pertimbangkan spek
Legal Perusahaan secara hati-hati
WPerusahaan Perorangan
WPersekutuan
WPerseroan Terbatas
%% :
W pa bentuk Perusahaan bisnis diusulkan anda?________.
W ika demikian, berapa banyak anda akan menutup biaya untuk
perijinan tersebut/lisensi, surat ijin dan uang pendaftaran? Rp_____
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
74
ORC.^. c M.^.]M^
eerti batv,a bita avaa vetavar .vatv e/er;aav, avaa barv. ve,a/iv/av evbaca .vrat
tavarav avaa babra avaa aaatab ,avg terbai/ aav baravg/ati .atv.atvv,a ,avg aaat
vevgatvr bi.vi. ,avg aiv.vt/av. Cerita/av .iaa avaa aevgav veve/av/av /evavvav
avaa, evgatavav va.a tatv avaa ;aivava avaa be/er;a), /eteravitav avaa, /etvarga
avaa, /ove/.i avaa aevgav oravg taiv, ara tevav avaa, er;atavav avaa ai tvar /ota
avaa, bv/v avaa baca aav bagaivava avaa vevgi.i ra/tv tvavg avaa.
1vti. bioaata teav vava;evev .ecara rivg/a. .i.tevati/
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
75
ORC.^. c M.^.]M^
Pertivbavgav va.atab orgavi.a.i.
anyak usahawan gagal untuk mengorganisir dengan baik Mereka
berasumsi bahwa mereka dapat melakukan segalanya sendiri, menjadi
manajer dan pekerja secara serempak Mereka tidak mengangkat asisten
Sangatlah penting untuk mengorganisir pekerjaan anda dengan baik
Pertimbangkan tugas yang sehari-hari Siapa yang akan melakukan
penjualan ( sebagai contoh; membuat panggilan, promosi, pengiriman,
pengumpulan, pemeliharaan, dll)? Siapa yang akan memproduksi (
sebagai contoh; membeli material, pabrikasi, pemeriksaan mutu;
mengawasi para pekerja; mengendalikan listrik, dll)? Siapa yang akan
mengatur dana (sebagai contoh, membayar para pekerja, bank, kreditur,
pembaharuan dan pemeliharaan arsip keuangan, dll)? agaimana sikap
anda saat berhadapan dengan pertanyaan ini akan membantu anda
mengorganisir pekerjaan anda pakah anda harus mempekerjakan pekerja
tak langsung? Dapatkah anda menugaskan seseorang untuk melakukan
produksi, pemasaran dan fungsi keuangan? arangkali partner anda dapat
melakukan keuangan atau tugas penjualan arangkali sanak keluarga atau
teman teman yang sedang menganggur lain dapat melakukan tugas-tugas
itu lebih baik daripada anda sendirian Ingat, tugas apapun yang tidak
didelegasikan, berarti anda akan melakukan itu sendiri - setiap hari
apatkah anda lakukan?
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
76
ORC.^. c M.^.]M^
trv/tvr Orgavi.a.i
Dir. KEUNGN
Dir. PRODUKSI
DIREKTUR
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
77
Ca;i aav Pertevg/aav Kavtor
etetab evgatvrav orgavi.a.i, .vaa barv. vevg/at/vta.i ga;i oravg
oravg ,avg a/av be/er;a.ava aevgav avaa. .vaa a/av vvtai aevgav
vevgbitvvg ga;i avaa .evairi .ebagai orver,eviti/ erv.abaav
vavager. vi bv/avtab .vatv ,avg gavavg vvtv/ /ebav,a/av
v.abarav. .aa .vatv avavav .eaerbava vvtv/ vevbavtv avaa
vvtv/ veveroteb avg/aavg/a ,avg bevar. Ca;i ,avg taivv,a .ecara
retatif vvaab vvtv/ ai/at/vta.i. ./birv,a, avaa a/av
vevgiaevtifi/a.i /ebvtvbav er.eaiaav /avtor avaa aav beraa bav,a/
avaa ivgiv vevgato/a.i/av aava vvtv/ bat ter.ebvt.
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
78
Ca;i Peviti/ Perv.abaav
Estimasi Belanja Bulanan
#embayaran / Sewa Rumah
Langganan Listrik dan Air #DAN
Komunikasi dan telepon
Nakan, belanja umum rumah tangga
#akaian
Asuransi diri
Biaya sekolah anakanak
Belanja untuk keluargahadiah
Hiburan
#elayan/pembantu Rumah Tangga
Transportasi
Langganan surat kabar
Biaya Kesehatan
Tabungan
Keamanan
Subtotal Belanja
%%: Berapa banyak keinginan besar gaji bulanan anda? Rp_____. tiap-tiap
tahun? Rp_____
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
79
Ca;i egarai taivv,a
Posisi ]umlah Bulanan
#emasaran
#roduksi
Keuangan
Lainlain:
TOTAL
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
80
Pertevg/aav Kavtor
i.vi. ,avg aiv.vt/av a/av vevertv/av ertevg/aav /avtor aga/ be.ar, tervtava .e/ati
.eav;avg vevvtai erioae arat. Pertevg/aav /avtor vetivti /artv vava, /eata,/o
.vrat, v/v catatav vavg va.v/, ;vrvat, bv/v /a., vevo, bv/v ce/, aav taiv taiv.
Per.eaiaav ivi barv. aevgav bai/ aiitib aav tervtava,tebib ai.v/ai airavcavg .e.vai
aevgav /eribaaiav bi.vi. ,avg aiv.vt/av
Perlengkapan Kantor
]umlah yg
dibutuhkan
Biaya Tahunan (Rp)
TOTAL
Moerwismadhi
POLITEKNIK MNUFKTUR NEGERI BNDUNG
81
PROPR.1O^. .C111
.K111. |M OPR.
khirnya, kita harus merinci dan merencanakan aktivitas yang
perlu dilaksanakan sebelum operasi normal dari bisnis yang
diusulkan anda Sebagian dari ini adalah: mengorganisir bisnis,
pendaftaran, mengajukan permohonan pinjaman/kredit,
penantian turunnya pinjaman, membeli permesinan dan
peralatan, perekrutan dan pelatihan para pekerja, dan lain lain
KTIFITS Mg 1 Mg 2 Mg 3 Mg 4 Mg 5 Mg 6 Mg 7 Mg 8 Mg 9
Mg
10
Mg
11
Mg
12

Anda mungkin juga menyukai