Anda di halaman 1dari 18

Abraham MasIow diIahirkan di BrookIyn, New York daIam tahun 1908.

Bapanya bernama SamueI MasIow


dan ibunya bernama Rose . Abraham HaroId MasIow Iebih menyayangi bapanya dari ibunya .MasIow
menganggap ibunya seorang yang amat kuat beragama dan kadangkaIanya membuat dirinya serba
saIah. Ibunya sering membandingkan MasIow dengan adik-adiknya yang Iain, dan Iebih menyayangi
mereka daripada MasIow .MasIow juga sering dihina oIeh ibunya .Pada zahirnya MasIow pernah
menyatakan rasa marah dan benci ke atas ibunya. Semasa ibunya meninggaI dunia .MasIow enggan
menghadiri upacara pengkebumian ibunya.

MasIow amatmenyayangi bapanya SamueI .MasIow sering dianggap sebagai nak bapa dan bukannya
anak emak .BeIiau sering mengaggap bapanya sebagai kawan.

Abraham MasIow mendapat ijazah pertama dan PhD dari Universiti Wisconsin daIam tahun 1934 .SeIepas
mendapat ijazah doktor faIsafah ,beIiau bekerja di BrookIyn CoIIege (1937-1951) .DaIam tahun 1951,beIiau
meneruskan kerjayanya di bidang akademik di Universiti Brandeis Massachusetts .BeIiau pernah diIantik
sebagai Pengerusi jabatan PsikoIogi seIama 10 tahun di Universiti yang sama .Sepanjang kerjayanya
,beIiau banyak menghasiIkan artikeI-artikeI berkaitan dengan perasaan dirinya sendiri ,pandangan
terhadap insan juga perasaan ke atas kesihatan dirinya.

MasIow berkahwin pada tahun 1928 dengan Bertha ,dan beIiau teIah meninggaI dunia disuisa akibat
penyakit serangan jantung.

Teori Humanistik Mengikut Pandangan Abraham Maslow

Maslow melihat individu sebagai sesuatu yang berintergrasi dan penyusuan
keseluruhan. Contohnya, seorang insan yang lapar, ianya bukan sebahagian daripada
diri individu tersebut, sebaliknya keseluruhan diri individu menunjukkan rasa lapar.
Teori Maslow ini ada berkaitan dengan personaliti, dan menitikberatkan beberapa
andaian yang berkaitan dengan motivasi. Beliau menekankan keseluruhan diri individu
bergerak, bukan hanya sebahagian daripada individu.
Maslow menganggap motivasi sebagai sesuatu yang kompleks, dimana tingkah
laku luaran yan diperlihatkan oleh manusia. Beliau juga menganggap, individu akan
terus bermotivasi oleh kerana sesuatu matlamat. Matlamat ini dianggap sebagai
keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya,
persekitaran dan perbezaan generasi.
Personaliti yang dibincangkan oleh Maslow lebih kepada keperluan individu.
Maslow sering mengaitkan perkembangan personaliti dengan motivasi. Motivasi lahir
dari keperluan yang diperolehi oleh setiap individu. Maslow berpendapat sebilangan
keperluan dalaman yang menggerak serta mengarahkan perlakuan yang dipamerkan
oleh individu. Keperluan yang ditunjukkan oleh Maslow boleh dilihat dalam bentuk
hieraki.
Menurut beliau keperluan di tahap yang paling bawah/keperluan fisiologi harus
dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang individu memikirkan tahap kedua. Dengan
kata lain keperluan di peringkat kedua tidak akan wujud jika keperluan diperingkat
pertama tidak mencapai tahap kesempurnaan.


Maslow juga menyebut terdapat perbezaan diantara keperluan peringkat bawah
dengan keperluan di peringkat tinggi. Antaranya :
O Keperluan di peringkat tinggi wujud lewat di dalam pertumbuhan diri
kita dan kewujudannya secara beransur - ansur. Oleh kerana lebih tinggi
keperluan itu ianya lebih istimewa kepada individu tersebut.
O Keperluan fisiologi wujud sebaik sahaja individu lahir di dunia.
O Keperluan penghargaan kendiri timbul di peringkat remaja dan dewasa.
Manakala keperluan kesempurnaan kendiri wujud selepas pertengahan
umur.
O Kepuasan memenuhi keperluan di peringkat tinggi akan membawa erti
yang mendalam kepada diri individu tersebut, seperti gembira.
Keperluan di peringkat tertinggi (keperluan kesempurnaan kendiri)
dianggap sebagai keperluan pertumbuhan.
O Keperluan - keperluan di peringkat rendah, adalah keperluan yang
semestinya dilalui oleh setiap individu bagi mengekalkan kestabilan.

1. Keperluan Fisiologi
Keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup. Manusia perlukan
udara, air, makanan dan tempat tinggal bagi memenuhkan kehendak pertama dan
utama ini. Pada masa ini, keperluan lain tidak sama sekali menjadi tumpuan selagi
kehendak asas ini dipenuhi.

2. Keperluan Keselamatan
Setelah keperluan ini dicapai, manusia akan mencari keselamatan hidup,
kestabilan kerja, jagaan masyarakat, undang - undang serta membebaskan diri
daripada ancaman luaran mahupun dalaman. Tahap keselamatan ini amat diperlukan
bagi menjamin kesejahteraan hidup.

3. Keperluan Kasih Sayang dan Kepunyaan
Dalam memenuhkan keperluan kasih sayang pula, manusia perlukan hubungan
dengan insan lain. Kita semua pada asasnya ialah haiwan yang bersosial, iaitu kita
perlukan kasih sayang daripada orang lain. Oleh itu manusia ini sememangnya tidak
boleh wujud bersendirian.
4. Keperluan Penghargaan Kendiri
Tahap seterusnya adalah kehendak untuk penghargaan kendiri. Kita mahu
berkuasa, sekurang - kurangnya ke atas diri kita sendiri. Pada masa yang sama, kita
juga perlukan kekuatan, kebolehan, kepakaran serta kebebasan. Seterusnya manusia
ingin dihormati, disanjungi dan kehendak status dalam hidup.

5. Keperluan Kesempurnaan Kendiri
Akhir sekali usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai
kesempurnaan kendiri. Semua tahap kehendak sebelum ini perlu dipenuhi terlebih
dahulu sebelum seseorang itu inginkan kesempurnaan kendiri.

Ciri - Ciri Individu Yang Telah Mencapai Kesempurnaan Kendiri

Mengikut Maslow manusia yang mempunyai kesempurnaan kendiri merupakan
manusia yang telah mencapai perkembangan personaliti tertinggi dan telah dapat
menrealisasikan pontesinya. Ciri - ciri personaliti manusia yang telah mencapai tahap
kesempurnaan kendiri ialah, antaranya :

O Mencapai perkembangan moral yang tinggi iaitu lebih mengutamakan
kebajikan orang lain.
O Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan.
O Mempunyai pegangan hidup yang kukuh, jujur, bertindak berdasarkan
kepada apa yang dipercayainya walaupun tidak popular.
O Tidak berminat untuk menjadi pengikut kepada suasana semasa seperti
fesyen, adat resam, dan seumpamanya.
O Seronok bersama kawan - kawan tetapi tidak bergantung kepada
mereka.
O Seronok dengan kehidupan yang mencabar dan yang baru.
O Bersikap objektif.

Rumusan Metadologi
O Maslow (1968) melihat manusia sebagai insan yang baik serta mulia dan
mempunyai dorongan sejadi untuk berkembang ke arah kesempurnaan kendiri.
O Pencapaian keperluan penghargaan kendiri akan membolehkan manusia rasa
punyai harga diri, berkebolehan, berguna dan boleh berjasa kepada masyarakat
(Maslow, 1954).
O Maslow (1954) menyatakan bahawa jikalau seseorang berupaya mencapai tahap
kesempurnaan kendiri tetapi tidak berusaha ke arahnya, maka ia akan
mengalami kegelisahan dan keresahan dalam hidup.

7itikan
Teori Maslow sungguh terkenal dalam bidang psikologi dan juga bidang -
bidang lain seperti bidang pengurusan, bidang kejururawatan dan bidang pendidikan.
Hierarki keperluan yang dikemukakan oleh Maslow dianggap sebagai sesuatu yang
logik dan mudah. Tetapi ianya dianggap kompleks apabila kemungkinan wujud
tingkah laku secara sedar.

Bibliografi

O Mahmood Nazar Mohamed, 1960. Pengantar Psikologi : Satu pengenalan Asas
Kepada 1iwa Dan Tingkah Laku Manusia : Dewan bahasa Dan Pustaka, Kuala
Lumpur (2001).
O Dr. Ma`rof Redzuan & Pn. Haslinda Abdullah. Psikologi : Fakulti Ekologi
Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor (2001).
Wan Abdul Kader & Fatimah Yusooff. Program 1arak 1auh - 1abatan Psikologi :
Pusat Pengajian Luar Kampus, Universiti Kebangsaan Malaysia


6 comments

SATURDAY, APRIL 16, 2011
%RI PSISSUAL SIGMUND FRUD. ISU: PRANAN IBU BAPA
DALAM PRSNALI%I NGA%IF RMAJA
1.0 PENGENALAN KEPADA SIGMUND FRUED
Ulasan ini akan mempe7kenalkan biodata tokoh, teo7i yang telah diasaskan, p7oses te7aputik dan
sumbangan tokoh.
1.1 Biodata Tokoh
Sigmund F7eud ialah seo7ang ahli psikologi da7i Aust7ia yang telah menguta7akan teo7i
pe7kembangan psikoseksual. Menu7ut F7eud pe7kembangan manusia adalah dipenga7uhi oleh
pe7kembangan masa lampau me7eka te7utama ketika umu7 enam tahun yang pe7tama. Semasa
pe7kembangan ini be7laku pe7lakuan manusia adalah dibentuk da7ipada tiga bentuk pemiki7an,
iaitu seda7, p7aseda7 dan tidak seda7. Pemiki7an ini diiba7atkan sepe7ti icebe7g` di mana bahagian
seda7 adalah sebahagian kecil sahaja dalam hidup ini manakala bahagian p7aseda7 dan tidak seda7
adalah sebahagian yang besa7 dalam hidup ini sepe7ti mana yang dapat dilihat dalam gamba7
7ajah di bawah.

1.2 Teori Sigmund Frued
Pe7sonaliti manusia adalah integ7asi id, ego dan supe7ego. Id ialah do7ongan semulajadi atau lebih
dikenali sebagai nalu7i. go me7upakan st7uktu7 dalaman yang te7bentuk da7ipada pengalaman
dan 7ealiti. Manakala supe7ego me7upakan nilai dan no7ma masya7akat. Pe7kembangan dalam di7i
seseo7ang itu dapat dilihat dalam teo7i psikoseksual yang dipe7kenalkan oleh ahli psikologi yang
be7nama Sigmund F7eud. Menu7ut F7eud pe7kembangan di7i setiap individu te7bahagi kepada
lima pe7ingkat iaitu :

Umur Peringkat
0 - 18 bulan Pe7ingkat o7al
2 - 4 tahun Pe7ingkat anal
4 - 6 tahun Pe7ingkat Ialik
6 - 12 tahun Pe7ingkat latensi
12 - 18 tahun Pe7ingkat genital

Setiap pe7ingkat be7laku seca7a u7utan dan pe7kembangan yang be7laku dalam setiap pe7ingkat
te7sebut akan membe7i kesan yang besa7 kepada pembentukan pe7sonaliti seseo7ang itu.
1.3 Proses Teraputik
Sigmend F7eud juga telah mempe7kenalkan p7oses te7aputik. Matlamat p7oses te7aputik adalah
untuk menjadikan bahagian tidak seda7 kepada seda7 se7ta menguatkan ego supaya tingkah laku
individu adalah be7dasa7kan lebih 7ealiti dan ku7ang kepada instinct (nalu7i). Fokus p7oses adalah
menggunakan kaedah te7aputik untuk membawa bahan-bahan yang be7ada di bahagian tidak
seda7 dan dip7oses. Pengalaman semasa kanak-kanak dibina semula, dibincang, diinte7p7etasi dan
dianalisis. P7oses ini meme7lukan pe7anan te7apis dan klien. Pe7anan te7apis adalah seca7a neut7al
supaya klien dapat membina hubungan yang 7apat dan meluahkan masalah yang dihadapi. %e7api
tidak banyak be7kongsi idea dengan klien. Matlamat utama kaunseling ini adalah membolehkan
klien mendapat gamba7an tentang masalah yang dihadapi. Pe7anan klien pula mesti be7sedia
untuk meluahkan pe7asaan seca7a bebas tanpa tapisan kendi7i. %eknik-teknik te7aputik adalah
inte7p7etasi, analisis mimpi, pe7kaitan bebas, analisis dan inte7p7etasi penentangan dan analisis
inte7p7etasi pemindahan.
%eknik inte7p7etasi adalah untuk menimbulkan kembali bahan-bahan yang be7ada di
bawah tahap tidak seda7. Inte7p7etasi dige7akkan oleh te7apis dengan me7angsangkan kepada
klien makna yang be7kaitan dengan bahan-bahan yang be7ada di tahap tidak seda7 yang be7jaya
dicungkil kembali. Inte7p7etasi me7upakan satu teknik di mana te7apis cuba menunjukkan,
mene7angkan dan mengaja7 klien makna tingkah laku yang dimanisIestasikan di dalam mimpi, di
dalam pe7kaitan bebas, penentangan dan hubungan te7aputik itu sendi7i. Inte7p7etasi ini
mempunyai pe7asaan yang signiIikan kepada pe7kembangan klien untuk mendapatkan celik akal
kepada masalah dan pengalamannya.
%eknik analisis mimpi pula digunakan oleh te7apis untuk memasuki tahap tidak seda7.
lien akan mene7angkan mimpinya kepada te7apis dan mimpi ini akan diinte7p7etasi da7i simbol-
simbol yang digamba7kan oleh klien supaya klien mendapat celik akal untuk masalah yang tidak
dapat diselesaikan sebelum sesi te7aputik. Semasa tidu7, pe7tahanan di7i semakin 7endah dan
pe7asaan yang ditekan akan timbul. F7eud melihat mimpi sebagai satu jalan kepada tahap tidak
seda7 ke7ana melalui mimpi keinginan, kepe7luan dan ketakutan yang tidak seda7 dapat
diluahkan.
%eknik pe7kaitan bebas digunakan sebagi teknik untuk mene7oka tahap tidak seda7.
%eknik ini dianggap sebagai satu alat yang digunakan untuk membuka pintu kepada kemahuan,
Iantasi, konIlik dan motivasi yang be7ada di tahap tidak seda7. lien semasa be7ba7ing di atas
ke7usi panjang (couch) disu7uh seca7a spontan untuk be7kongsi Iiki7an, pe7asaan dan eksp7esi
yang datang kepada Iiki7annya tanpa tapisan. Pe7kaitan ini akan diinte7p7etasi oleh te7apis.
Penentangan adalah konsep asas di dalam kaunseling psikoanalisis yang menunjukkan
bahawa klien cuba menghalang kemajuan p7oses kaunseling. Bahan-bahan yang be7ada di tahap
tidak seda7 dihalang da7ipada dikelua7kan atau diluahkan dan dengan ini menghalang p7oses
kaunseling. Penentangan me7ujuk kepada apa jua pendapat, sikap, pe7asaan atau tindakan (seda7
atau tidak seda7) yang memupuk status-quo se7ta menghalang klien da7ipada be7ubah. Semasa
p7oses pe7kaitan bebas atau pe7kaitan mimpi, klien menunjukkan ketidak7elaan luahan pe7asaan
be7kaitan pemiki7an, pe7asaan dan pengalaman. F7eud melihat penentangan ini sebagai dinamik
tidak seda7 yang digunakan oleh klien untuk melindungi di7i da7ipada kebimbangan yang tidak
dapat dihadapi dan juga kesakitan yang akan timbul jika klien seda7 tentang pe7asaan,
pengalaman dan idea yang selama ini dipendamkan. Penentangan menghalang bahan yang
mengancam da7ipada masuk ke tahap seda7. %e7apis atau kaunselo7 menunjukkan dan membuat
inte7p7etasi kebanyakan penentangan yang jelas dilihat oleh te7apis untuk mengu7angkan
kemungkinan klien menolak inte7p7etsi ini juga untuk meningkat peluang klien dan kaunselo7
atau te7apis mula melihat tingkah laku penentangan ini. Penentangan bukanlah semata-mata
untuk diatasi tetapi ia dilihat lebih kepada satu pendekatan bela di7i yang digunakan oleh
seseo7ang dalam kehidupan seha7ian. Ia pe7lu diakui sebagai satu alat yang boleh melindungi
kebimbangan tetapi pada masa yang sama ia mengganggu kebolehan seseo7ang untuk mene7ima
pe7ubahan yang mungkin boleh menuju kepada kehidupan yang lebih be7makna. Adalah sangat
penting kaunselo7 atau te7apis mengho7mati penentangan klien dan membantu ia menangani
penentangan ini semasa p7oses te7aputik. Jika dapat ditangani dengan betul penentangan boleh
menjadi salah satu alat dalam memahami klien.
Pemindahan di dalam p7oses te7aputik dimanisIestasikan di titik di mana pe7hubungan
klien sebelum ini menyumbang kepada salah Iaham tentang hubungan dengan te7apis pada masa
kini. Adalah masuk akal klien akan membe7i tindak balas kepada te7apis sama sepe7ti me7eka
be7tindak balas kepada o7ang signiIikan di dalam hidup me7eka. Situasi pemindahan dianggap
sebagai be7makna ke7ana manisIestasinya membe7i klien peluang untuk mengalami semula
pelbagai pe7asaan yang sebelum ini tidak be7peluang dialami oleh klien. Melalui hubungan
dengan te7apis klien dapat meluahkan pe7asaan, pengalaman dan kehendak yang telah te7simpan
di bawah tahap tidak seda7. Melalui inte7p7etasi kaunselo7 yang betul tentang eksp7esi klien masa
kini be7kaitan dengan pe7asaan lampau, klien dapat mengubah co7ak tingkah laku yang telah
dipunyai oleh seseo7ang klien untuk sekian lama. Analisis pemindahan ini membena7kan klien
mencapai celik akal masa kini da7i segi penga7uh masa lalu ke atas pe7Iungsian seka7ang.
Inte7p7etasi pe7hubungan pemindahan ini membolehkan klien mengatasi konIlik te7dahulu yang
menyebabkan lekatan se7ta menghalang pe7kembangan emosi yang sihat. Pada asasnya kesan
hubungan awal dalam kehidupan seseo7ang adalah tindakan timbal balik (counte7acted) dengan
melihatnya dalam hubungan te7aputik be7kaitan dengan konIlik emosi seseo7ang.
1.4 Sumbangan Sigmend Freud
%eo7i F7eud mendapat tentangan da7ipada pelbagai inidividu sementa7a aplikasi pemiki7an F7eud
kepada bidang kaunseling sangat te7kawal. Walaupun demikian sumbangan F7eud amat penting
kepada disiplin psikologi dan tidak ha7us dipandang 7endah.
Adalah pe7lu ditekankan bahawa penggunaan teknik psikoanalitik seca7a cekap
meme7lukan latihan lebih da7ipada skop kebanyakan latihan kaunselo7. %anpa mengambil ki7a
o7ientasi teo7i seseo7ang kaunselo7, adalah pe7lu kaunselo7 dilatih supaya boleh memahami
Ienomena psikoanalitik sepe7ti pemindahan dan kembalikan pemindahan (counte7t7anIe7ence),
penentangan dan penggunaan mekanisme bela di7i sebagai 7eaksi kepada kebimbangan.
Pendekatan psikoanalitik menyediakan kaunselo7 satu ke7angka konsep unutk melihat tingkah
laku dan memahami punca dan Iungsi petanda-petanda sesuatu tingkah laku. Jika kaunselo7
menaIikan seja7ah awal klien me7eka menghadkan misi se7ta penyebab pende7itaan yang sedang
dialami klien se7ta semulajadi pe7Iungsian klien masa kini. Walaupun apa yang dipe7olehi sangat
kecil dengan menyalahkan masa lalu ke atas apa yang sedang dialami oleh seseo7ang pada masa
kini atau be7selindung kepada masa lalu, adalah sangat be7guna untuk memahami dan meneliti
masa lalu ke7ana ia be7kaitan dengan situasi klien pada masa kini.
Untuk memp7aktikkan te7aputik, pandangan psikoanalitik sangat be7guna khususnya di
dalam memahami penentangan di dalam bentuk membatalkan temu janji, la7i da7ipada p7oses
te7aputik sebelum tamat p7oses dan menolak melihat ke dalam di7i sendi7i, memahami bahawa
u7usan yang tidak sesuai boleh diatasi supaya klien boleh menyediakan pengakhi7an ba7u kepada
bebe7apa pe7istiwa yang telah menjejaskan emosi seseo7ang, memahami nilai dan pe7anan
pemindahan dan memahami bagaimana penggunaan mekanisme bela di7i seca7a be7lebihan,
kedua-duanya dalam pe7hubungan kaunseling dan kehidupan seha7ian, boleh menghalang klien
da7ipada be7Iungsi seca7a be7kesan.
onsep kompleks edipus, penis envy, kebimbangan cast7ation, pe7asaan be7ahi te7hadap
ahli kelua7ga dan kaitan anta7a situasi masa lalu dan tingkah laku masa kini nampak pelik, tetapi
apabila diteliti dengan mendalam konsep ini pe7lu dilihat da7i pe7spektiI yang lebih luas semasa
F7eud membina teo7inya iaitu di e7a Victo7ian di mana bapanya adalah seo7ang yang autok7atik.
leh itu apa yang diuta7akan oleh F7eud adalah logik dan boleh dite7ima akal.
Fenomena sumbang mah7am, 7ogol, lesbian dan gay yang be7leluasa dip7aktikkan pada
masa kini di selu7uh dunia te7utama di Ba7at dapat dikaitkan dengan logik dan kebena7an teo7i
yang diuta7akan oleh F7eud.
2.0 TEORI PERSONALITI
Pe7sonaliti adalah be7asal da7i pe7kataan latin yang be7maksud pe7sona` iaitu topeng muka.
%openg muka ini digunakan oleh pelakon-pelakon Yunani di atas pentas dan be7sesuaian dengan
watak yang hendak dipe7sembahkan. Menu7ut psikologi, pe7sonaliti me7ujuk kepada
pembentukan psikologi seseo7ang individu seca7a keselu7uhan. Ini me7angkumi pelbagi aspek
sepe7ti pe7angai, kece7dasan, sentimen, sikap, minat, kepe7cayaan, cita-cita dan nilai-nilai mu7ni.
Menu7ut pandangan pengkaji-pengkaji pe7sonaliti, me7eka pe7caya pe7sonaliti adalah pe7watakan
seseo7ang dalam tingkah lakunya seha7ian dan sikapnya kepada pe7sekita7an. Seca7a amnya
pe7sonaliti be7maksud sahsiah kepe7ibadian atau pe7watakan seseo7ang. Seca7a khususnya
pe7sonaliti dapat dibahagikan kepada bebe7apa pendapat.
Menu7ut Sigmund F7ued dalam teo7i psikoanalisisnya, pe7sonaliti manusia adalah
dipenga7uhi oleh kesan keseda7an dalam di7i seseo7ang. %e7dapat tiga tahap keseda7an, iaitu
seda7, p7aseda7, dan bawah seda7. %ahap seda7 te7golong dalam segala aspek tingkah laku,
tindakan, pe7asaan yang mana diseda7i oleh individu. Misalnya, be7la7i, makan, minum, 7asa sepi,
duka dan sebagainya. %ahap p7aseda7 te7golong da7i keadaan pemiki7an yang be7kaitan dengan
pe7asaan. Misalnya pe7asaan lapa7, 7asa panas dan 7asa sejuk. Pe7asaan ini selalunya te7se7ah
kepada pengalaman seseo7ang. %ahap bawah seda7 be7dasa7kan teo7i psikoanalisis ialah tahap
yang paling penting. Ini ke7ana ianya sangat mempenga7uhi kepada pembentukan tingkah laku
seseo7ang. Pada tahap ini semua nalu7i dan keinginan manusia membentuk kepe7ibadiannya.
leh ke7ana itu, pe7alihan tahap bawah seda7 ke seda7 adalah sangat suka7. Ianya pe7lu di7ujuk
dan mendapat bimbingan me7eka yang lebih a7iI sepe7ti ibu bapa. Amnya, teo7i psikoanalisis
be7pendapat bahawa pe7asaan pemiki7an bawah seda7, melalui satu p7oses iaitu situasi yang
dihadapi dihalang oleh kenyataan. Individu dalam tahap ini me7asakan dia tidak dapat mene7ima
kenyataan dan masya7akat juga tidak dapat mene7ima kenyataan itu. Misalnya sepe7ti kata-kata
te7sasul, mimpi dan khayalan individu te7sebut.
Selain itu, teo7i psikoanalisis juga membahagikan pe7sonaliti manusia kepada tiga
st7uktu7. Pe7tama id, kedua ego dan ketiga supe7 ego. Id adalah bahagian minda yang
be7hubungan dengan nalu7i dan do7ongan bawah seda7. Ci7i id seseo7ang itu telah wujud sejak
dilahi7kan. Ia dianggap sebagai elemen st7uktu7 yang semulajadi, diwa7isi, dan sedia ada dalam
di7i manusia. Id keselu7uhannya adalah tingkah laku bawah seda7 yang menjadi sumbe7 nalu7i
kehidupan atau LIBID dan nalu7i kematian atau %ANA%S, lebih p7imitiI, tidak te7susun,
tidak 7asional, dan lebih kepada o7ientasi kehendak naIsu. Ia lebih kepada kepuasan.
go pula lebih kepada ha7ga di7i yang mempenga7uhi keyakinan di7i seseo7ang. Seca7a
keselu7uhannya ego te7bentuk da7i pengalaman dan tidak wujud sejak kelahi7an. %e7dapat dua
sumbe7 ego, satu adalah da7i pengalaman se7ta kebolehan tenaga pemiki7an yang nyata atau yang
sebena7 dan kedua adalah menggunakan kaedah tipu helah, menentang dan memesongkan
kebena7an.
Supe7 ego pula lebih menye7upai nu7ani atau keseda7an individu itu. Ia adalah pemiki7an
bawah seda7 yang sentiasa menyeda7kan individu tentang kebaikan dan kebu7ukan sesuatu dan
menyebabkan seseo7ang be7asa be7salah seki7anya melakukan kesalahan. Ia penting untuk
pembentukan mo7al yang baik. Supe7 ego adalah penentuan anta7a ego dan id.
Bagaimanapun mengikut F7eud untuk menyelesaikan konIlik di anta7a id, ego dan supe7
ego, manusia biasanya menggunakan mekanisme helah bela di7i sepe7ti 7asionalisasi, sublimasi,
pemindahan, p7ojeksi, int7ojeksi, pembentukan 7eaksi, kompensasi, Iantasi, 7ep7esi, penaIian,
ag7esi, 7eg7esi, dan lain-lain. Pelbagai jenis helah bela di7i ini me7upakan Iakto7 yang penting
dalam mempenga7uhi pe7sonaliti seseo7ang.
%e7dapat lima ci7i-ci7i mekanisme helah bela di7i yang dinyatakan oleh Sigmund F7ued.
Ci7i pe7tama adalah aktiviti tidak seda7 yang dilakukan oleh ego dengan tujuan melindungi di7i
da7ipada ingatan, Iiki7an atau situasi yang me7unsingkan. Ci7i kedua adalah pemiki7an atau
tingkah laku yang digunakan seca7a tidak seda7 untuk menangani kebimbangan atau ancaman
te7hadap pengha7gaan kendi7inya. Ci7i sete7usnya adalah diwujudkan untuk menangani desakan
konIlik di anta7a id dan supe7 ego iaitu membolehkan individu untuk menangani kebimbangan
te7timbul. Ci7i keempat adalah ia me7upakan ca7a atau taktik seseo7ang membe7i alasan tentang
sesuatu tindakannya, sedangkan alasan yang dibe7ikan itu bukan sebab yang sebena7nya dan ci7i
te7akhi7 adalah sebagai pe7lindungan atau pembelaan di7i te7hadap sesuatu pe7buatan yang
dilakukannya.
Dua katego7i yang te7dapat dalam helah bela di7i iaitu helah bela di7i aktiI dan helah bela
di7i pasiI. elah bela di7i aktiI te7di7i da7ipada sublimasi, 7asionalisasi, pemindahan, p7ojeksi,
int7ojeksi, pembentukan 7eaksi, kompensasi dan Iantasi manakala helah bela di7i pasiI pula te7di7i
da7ipada 7ep7esi, penaIian, ag7esi dan 7eg7esi.
elah bela di7i aktiI sublimasi adalah ca7a yang mana seseo7ang menyalu7kan
kekecewaan, keku7angan atau kekosongan yang dialami kepada aktiviti lain yang sihat. Sebagai
contoh, seseo7ang yang mempunyai pe7asaan ag7esiI yang tinggi mungkin memilih untuk
be7main bola sepak atau menumbuk beg tinju. Rasionalisasi pula adalah penjelasan yang dibe7i
oleh seseo7ang te7hadap tingkahlakunya dengan tujuan menyembunyikan tujuan yang sebena7
demi menjaga ego atau ha7ga di7inya. Misalnya, seseo7ang mungkin mengidentiIikasi di7inya
dengan kumpulan sukan atau kelab sosial untuk meningkatkan status di7i. Pemindahan adalah
memindahkan pe7asaan yang ku7ang manis da7ipada sesuatu objek kepada objek yang
mene7imanya. Misalnya, abang be7gaduh dengan adik dan menyalahkan adiknya ke7ana
memulakan pe7gaduhan itu. P7ojeksi adalah membalikkan konIlik atau kelemahan dalam di7inya
kepada o7ang lain. Contohnya, pelaja7 yang gagal dalam pepe7iksaan menyalahkan kegagalannya
ke7ana kesalahan soalan pepe7iksaan. Int7ojeksi pula me7upakan helah bela di7i aktiI yang
menye7apkan ke dalam di7inya dengan menyamakan ci7i-ci7i o7ang lain yang disukai atau
disanjungi. Sebagai contoh, seseo7ang meni7u pe7buatan ibunya melayan tetamu ketika 7akan-
7akannya be7kunjung ke 7umah. Pembentukan 7eaksi adalah menaIikan keinginan yang telah
disembunyikan dengan melakukan sesuatu yang be7tentangan. Contohnya, seo7ang ibu yang
membenci anaknya sendi7i mungkin melindungi pe7asaan ini dengan menunjukkan kasih sayang
kepadanya. ompensasi ialah melakukan sesuatu aktiviti yang hampi7 sama dengan tujuan
menggantikan sesuatu aktiviti yang tidak be7upaya melakukannya. Sebagai contoh, seo7ang
pelaja7 yang 7endah akademik membina pe7sonaliti yang baik, sementa7a seo7ang yang
mengalami kecacatan Iizikal mungkin ceme7lang dalam bidang kecekapan Iizikal yang lain.
elah bela di7i aktiI yang te7akhi7 adalah Iantasi yang me7upakan helah bela di7i yang
membentuk khayalan atau angan-angan dengan tujuan mengu7angkan pe7asaan yang pahit atau
tidak diingini. Sebagai contoh, seseo7ang melepaskan tekanan pe7asaan dengan mendenga7 lagu
bagi mengu7angkan tekanannya.
elah bela di7i pasiI 7ep7esi adalah mengalihkan keseda7an sesuatu ancaman dalam minda
dengan ca7a melupakannya. Ia me7upakan konsep F7eud yang te7awal. Contohnya, kejadian
t7aumatik sepe7ti menyaksikan pembunuhan ibu sendi7i bukan dilupakan tetapi dikelua7kan
da7ipada keseda7an seseo7ang dalam bentuk amnesia (suka7 tidu7). PenaIian pula adalah
meyakinkan di7i bahawa sesuatu ancaman tidak akan be7laku atau tidak ada. Contohnya, enggan
mene7ima 7ealiti kematian o7ang yang disayangi atau menaIikan kata-kata dokto7 tentang
diagnosis penyakit seseo7ang. Ag7esi me7upakan helah bela di7i pasiI yang meme7lukan tindakan
mencede7akan atau me7osakkan punca kekecewaan atau ancaman. Sebagai contoh, seseo7ang
mencede7akan di7i sendi7i bagi mengelak da7i ancaman. elah bela di7i pasiI te7akhi7 iaitu 7eg7esi
adalah pengundu7an di7i dengan mengulangi tingkahlaku yang ku7ang matang sepe7ti menangis.
Misalnya, seo7ang kanak-kanak mengundu7 tahap penyesuaian dan menjadi ku7ang matang
ke7ana inginkan pe7hatian ibunya lebih da7ipada adik.
Psikoanalisis juga menyatakan lima pe7ingkat dalam pe7kembangan pe7sonaliti.
Pe7ingkat-pe7ingkat itu te7di7i da7ipada pe7ingkat o7al, 0-18 bulan. Pada pe7ingkat ini
kese7onokan bayi dapat dicapai melalui mulut. Mulut adalah zon e7otik bayi yang aktiI. Mengikut
keIahaman psikoanalisis, keadaan ini menyebabkan kesinambungan mekanisme bela di7i yang
membawa t7ait yang pasiI, optimis dan ingin mengetahui apabila dewasa.
Pe7ingkat anal, 2-4 tahun. Pada pe7ingkat ini kanak-kanak mula be7kembang dan
be7upaya mengasing Iungsi pembuangan najis da7i kehendak nalu7inya semulajadi. anak-kanak
dilatih dengan ca7a yang sesuai bagi melaksanakan kehendaknya membuang najis. Latihan yang
dilalui mempenga7uhi sahsiahnya semasa meningkat dewasa.
Pe7ingkat Ialik, 4-6 tahun. Pada pe7ingkat ini kanak-kanak lebih kepada o7gan jantinanya.
Pe7ingkat ini juga me7upakan pe7mulaan be7kembangnya kompleks oedipus dan kompleks
elekt7a. ompleks oedipus be7laku kepada kanak-kanak lelaki apabila tanpa diseda7i, te7ta7ik
kepada ibu dan kompleks elekt7a be7laku pada kanak-kanak pe7empuan apabila tanpa diseda7i,
te7ta7ik kepada bapa. Pe7ingkat paling k7itikal ini akan menentukan kepesatan seksual yang
be7kembang dalam di7i individu.
Pe7ingkat latensi, 6-12 tahun. Pada pe7ingkat ini pe7kembangan seksual makin
be7kembang. Disebabkan itu be7mulalah gejala penyekatan seksual dalam di7i individu. Pada
pe7ingkat ini ci7i-ci7i dan siIat jantina mula menguat dalam di7i individu. Me7eka mula be7kawan
sama ada da7i sama atau be7lainan jantina.
Pe7ingkat te7akhi7 adalah pe7ingkat genital, 12 tahun ke atas. ebiasaannya individu
sudah mencapai baligh pada tahap ini. %eo7i psikoanalisis mene7angkan lebih banyak tentang
o7ientasi seksual untuk pe7ingkat ini. Individu pada pe7ingkat ini sudah cende7ung kepada
pe7hubungan be7lainan jantina. Pe7ingkat ini mula membina pe7kembangan ego dalam di7i dan
membentuk kematangan dan pemiki7an kepada haluan masa depan iaitu alam pe7kahwinan.
(thman, 2000).
Menu7ut Ca7l Jung (1875-1961) pula, pe7sonaliti individu boleh diklasiIikasikan kepada
tiga kumpulan iaitu, ekst7ove7t, int7ove7t, ambive7t. kst7ove7t adalah individu yang 7elaks, gema7
kepada aktiviti-aktiviti lua7, kese7onokan, suka be7campu7 gaul, aktiI, inovatiI atau gema7 kepada
pe7ubahan, mudah be7cakap, cepat be7tindak balas, tidak mudah bimbang dan mempunyai ci7i-
ci7i kepimpinan. Int7ove7t pula adalah individu yang disiIatkan sepe7ti pasiI, gema7 be7seo7angan,
pemalu, sensitiI, ce7mat 7eIlektiI atau sentiasa be7Iiki7 te7lebih dahulu sebelum melakukan
sesuatu, boleh dipe7cayai, tenang, tingkah laku yang te7kawal dan ku7ang be7sedia untuk
menanggung 7isiko. Manakala bagi individu ambive7t me7eka adalah golongan yang mempunyai
t7ait-t7ait seo7ang ekst7ove7t dan int7ove7t.(Shahabuddin, Mahani & Ramlah, 2003)
Dalam Islam pula akhlak mendo7ong kepada adab dan tingkah laku seseo7ang. Pandangan
psikoanalisis be7kenaan tindakan bawah seda7 memainkan pe7anan penting dalam pembentukan
pe7sonaliti adalah be7tentangan dengan pandangan Islam. %indakan bawah seda7 tidak boleh
menjadi uku7an dan kesimpulan dalam kajian pe7sonaliti. Islam meletakkan empat unsu7 dalam
pembentukan tingkah laku seseo7ang.
3.0 KONSEP DIRI REMA1A Pe7alihan zaman kanak-kanak ke alam dewasa adalah satu masa
yang penting kepada 7emaja. Pada masa ini me7eka akan menentukan konsep di7i atau satu p7oses
bagi menentukan jati di7i me7eka. Menu7ut Roge7s, (1985) anta7a pe7ubahan nyata yang be7laku
pada 7emaja adalah:
Pe7ubahan pada Iizikal. Bagi 7emaja lelaki pe7ubahan jasmani me7eka jelas kelihatan.
Anggota badan akan mula kelihatan gempal dan be7tubuh tegap. Bagi pe7empuan pula, me7eka
mula menampakkan siIat-siIat kewanitaan dengan mula datang haid, buah dada membesa7 dan
punggung meleba7. Selain itu, simbol-simbol daya ta7ikan seks mula kelihatan dan 7angsangan
seksual yang mula meningkat pada pe7ingkat ini.
Pe7ubahan emosi dan Iiki7an. Pe7asaan 7emaja lelaki stabil ke7ana me7eka bukan lagi
kanak-kanak. Pada zaman kanak-kanak apa yang dilakukan adalah ditentukan ibu bapa. Me7eka
melakukan pe7buatan seca7a spontan tanpa dipenga7uhi emosi dan Iiki7an. %etapi apabila me7eka
meningkat ke alam 7emaja, me7eka mula pandai be7Iiki7, menilai pe7asaan, mengkaji sk7ip hidup
ibu bapa, dan be7khayal tentang kehidupan o7ang dewasa yang susah dicapai oleh me7eka.
Pe7ubahan ini menimbulkan kegelisahan dalam di7i 7emaja, ke7ana untuk be7dika7i me7eka tidak
mampu, dan untuk mengikut jejak langkah o7ang dewasa juga me7eka tidak be7maya. eadaan ini
menimbulkan konIlik nilai di7i dalam di7i me7eka. Me7eka mengalami 7asa gembi7a, kesunyian,
be7khayal dengan o7ang yang dikagumi dan cende7ung mencontohi dalam pelbagai pe7ka7a
sepe7ti be7pakaian, be7gaul dan ca7a be7Iiki7.
Na7cisma me7ujuk kepada ketagih cinta dan ingin dicintai untuk mendapatkan kasih
sayang pada di7i sendi7i. Pada zaman kanak-kanak pe7asaan ini di a7ah kepada ibu bapa. Apabila
me7eka mencapai 7emaja, pe7asaan na7cisma ini memuncak ke7ana 7emaja mengalami 7asa
kesunyian (motional Vacumm) yang hebat kesan da7ipada pe7alihan masa untuk be7dika7i dan
mempe7luaskan 7akan sosial yang sesuai. Na7cisma amat kuat kepada pe7empuan ke7ana da7i
segi biologi wanita meme7lukan seseo7ang untuk membimbing dia kelua7 da7ipada 7asa
kesunyian. Jika na7cisma digunakan seca7a positiI, maka 7emaja akan menentukan di7inya tidak
mudah dieksploitasi oleh o7ang lain. Seki7anya na7cisma tidak dapat dikawal, ke7ana 7emaja
mempunyai konsep di7i yang salah atau kelalaian ibu bapa membe7i kasih sayang maka 7emaja
akan memenuhi 7asa kesunyian di lua7 dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak be7Iaedah.
Dalam aktiviti na7cisma, pe7empuan lebih mudah menjadi mangsa dengan pujukan dan 7ayuan
lelaki ke7ana ia be7siIat pasiI.
Menye7tai kumpulan. Me7eka mula mempe7luaskan 7akan sosial dengan membentuk
kumpulan ba7u be7dasa7kan umu7, hobi yang sama, p7insip hidup yang sama atau ta7aI sosial
yang sama. al ini ke7ana pe7ubahan Iiki7an dan emosi menuntut 7emaja untuk mempe7luaskan
7akan sosial me7eka. Pada masa inilah kita dapati ibu bapa se7ing be7beza pendapat sesama
me7eka dalam usaha membe7i bimbingan dan pendidikan pada 7emaja.
Menentang kekuasaan. Pada masa ini 7emaja mula me7asakan di7i me7eka be7kuasa dan
tidak suka akan kongkongan. Pe7bezaan pendapat 7emaja dan ibu bapa akan mencetuskan
pe7musuhan ke7ana 7emaja menganggap me7endahkan ha7ga di7i me7eka yang sedia be7gelo7a.
Sebena7nya konsep di7i telah be7mula sejak kecil lagi tetapi mula menonjol pada masa
7emaja ke7ana me7eka sudah mula pandai be7Iiki7 dan be7emosi. %etapi konsep di7i ini amat
penting pada usia 7emaja. Ia akan melalui pe7ingkat pemu7nian di mana jika konsep me7eka
menyimpang da7i konsep pemu7nian me7eka akan menghadapi masalah kepe7ibadian yang bu7uk.
(GhaIani, 2005)

4.0 PERSONALITI NEGATIF REMA1A
SiIat yang ada pada 7emaja, adalah kesinambungan da7ipada dunia kanak-kanak me7eka. Pada
masa ini masya7akat masih belum yakin bahawa 7emaja mempunyai pe7sonaliti te7tentu. Pada
masa ini 7emaja mula menca7i identiti di7i yang jati, dan me7eka suka mencuba-cuba dan mula
te7penga7uh dengan pe7sekita7an. Menu7ut teo7i 7ik 7ikson iaitu teo7i pe7kembangn Iizikal-
emosi menjelaskan bebe7apa pe7ingkat mengapa seseo7ang boleh menghadapi tingkah laku
negatiI.
Pe7ingkat pe7tama adalah pe7ingkat awal kelahi7an atau pe7ingkat bayi. Pada pe7ingkat ini
7ikson menyiIatkan emosi bayi pe7caya lawan ketidakpe7cayaan. Pada pe7ingkat ini bayi ba7u
membina 7asa pe7caya pada pe7sekita7an. %etapi apabila kepe7cayaan bayi tidak dipenuhi, maka
lahi7lah ketidakpe7cayaan yang mente7jemahkan kepada pe7lakuan dan tingkah laku negatiI.
Pe7ingkat kedua adalah pe7ingkat awal kanak-kanak. Di mana keinginan sendi7i lawan
7asa malu dan 7agu-7agu. anak-kanak mula mempunyai keinginan untuk membuat pemilihan
sendi7i. Me7eka juga mula ingin menunjukkan kebolehan dan daya usaha me7eka sendi7i tanpa
bantuan o7ang lain. %etapi keinginan me7eka se7ing te7batas dengan pe7atu7an-pe7atu7an o7ang
dewasa. Me7eka pada pe7ingkat ini mula be7asa malu pada di7i dan pe7sekita7an apabila
melalukan kesalahan atau ditegu7.
Pe7ingkat ketiga adalah pe7ingkat awal kanak-kanak tadika. Pe7ingkat ini be7lakunya
konIlik inisiatiI lawan se7ba salah. anak-kanak pada pe7ingkat ini mula belaja7 tentang
pengetahuan ba7u sama ada seca7a langsung atau tidak langsung me7eka amat peka pada Iakta-
Iakta yang tepat atau Iakta-Iakta yang salah. Me7eka juga akan me7asa se7ba salah apabila
melakukan kesalahan atau membe7i jawapan yang menyimpang da7i soalan. esannya, me7eka
akan be7tindak negatiI dengan sendi7inya apabila di dalam keadaan se7ba salah.
Pe7ingkat keempat adalah pe7ingkat sekolah. Pada pe7ingkat ini kanak-kanak dapat
menggunakan sepenuhnya Iungsi tubuh badan me7eka. anak-kanak pada masa ini mula ingin
menunjukkan kehebatan dalam di7i me7eka. Me7eka mula menguasai kepe7luan asas yang
dipe7lukan dalam kehidupan me7eka. Pada masa ini kanak-kanak meme7lukan 7angsangan positiI
untuk be7jaya. Anta7a peneguhan positiI adalah pujian-pujian dan pengha7gaan atas kejayaan
me7eka. %etapi me7eka tidak dapat mene7ima apabila dik7itik dengan k7itikan yang tidak dapat
diIiki7 seca7a munasabah. mosi pada pe7ingkat ini adalah ke7ajinan lawan 7asa 7endah di7i.
Pe7ingkat kelima adalah pe7ingkat 7emaja. Pada pe7ingkat ini 7emaja mengalami konIlik
identiti lawan kekeli7uan identiti. Pada pe7ingkat ini individu mula mengenali identiti di7inya dan
kemuncak penentuan jati di7i dan pe7sonaliti individu. Remaja pada masa ini akan cepat
membe7ontak dan te7salah mengambil keputusan. Ibu bapa dan pe7sekita7an memainkan pe7anan
penting dalam membantu 7emaja pada pe7ingkat ini.
5.0 KAITAN KA1IAN DENGAN TEORI
Dengan me7ujuk kepada teo7i Sigmund F7eud dan 7ik 7ikson, didapati ibu bapa memainkan
pe7anan penting dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Pada tahap 7emaja, me7eka masih
menca7i identiti dan suka mencuba-cuba. Walau bagaimanapun me7eka hanya memilih sesuatu
yang p7aktikal. Pada masa inilah penga7uh pe7sekita7an memainkan pe7anan yang amat besa7.
Setelah 7emaja kelua7 da7i zaman kanak-kanak, dunia me7eka tidak lagi te7tumpu kepada
penga7uh kelua7ga. Penga7uh sekeliling memainkan pe7anan yang penting.
Pe7sonaliti negatiI seo7ang 7emaja, selalunya be7hubungkait dengan masalah ibu bapa.
Me7eka yang be7pe7sonaliti negatiI tidak baik dengan ibu bapa, pe7hubungan yang agak tegang,
suka7 dikawal, se7ta ku7ang mendapat pe7hatian kelua7ga. Ibu bapa memainkan pe7anan yang
penting dalam pembentukan identiti 7emaja. Pe7anan ibu bapa dapat membantu 7emaja
menghinda7i gejala sosial dan membentuk pe7sonaliti yang negatiI. Pe7tama, pe7anan ibu bapa itu
penting dalam membe7i ilmu agama dan didikan mo7al yang secukupnya. al ini ke7ana, didikan
agama dan mo7al bagaikan pe7isai yang mengelakkan di7i da7ipada te7libat dengan gejala sosial.
edua, ibu bapa be7tanggungjawab dalam mengawasi pe7ge7akan anak-anak me7eka. al ini
te7jadi demikian ke7ana banyak penga7uh lua7an sepe7ti penga7uh 7akan sebaya akan menghasut
jiwa 7emaja yang be7telinga nipis dan pantang dicaba7. Jika 7akan sebaya me7eka tidak
be7pe7ibadi mulia, 7emaja yang setahun jagung dan da7ah yang ba7u setampuk pinang pasti akan
mengikut jejak langkah 7akan me7eka sepe7ti melepak, be7lumba ha7am dan sebagainya.
Lanta7annya, pe7gaulan anak tidak boleh dipandang enteng oleh ibu bapa. Dengan kata lain, ibu
bapa pe7lu mewujudkan kelua7ga yang bahagia demi membentuk pe7sonaliti anak-anak yang
mulia sehingga be7jaya. Selain itu, sebagai ibu bapa seha7usnya menjadi contoh dan teladan yang
baik kepada anak-anak. Bak kata pepatah, jika bapa bo7ek, anak 7intik, kemana tumpahnya kuah,
jika tidak ke atas nasi dan bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Pe7ibahasa lama ini ha7us
dihayati. ebena7annya, seo7ang anak itu akan mengikut jejak langkah ibu dan bapanya. Begitu
juga yang dite7angkan dalam teo7i Sigmund F7eud. Sigmund F7eud menegaskan bahawa pe7anan
ibu bapa sangat penting di awal pe7kembangan 1 hingga 5 tahun. F7eud mendapati bahawa
pe7sonaliti seseo7ang itu menjadi unik disebabkan oleh hubungan anak dengan ibu bapa. F7eud
juga menegaskan bahawa pe7sonaliti individu telah dibentuk dan menjadi kukuh pada umu7 ke 5.
Menu7ut F7eud, setiap individu mesti akan melalui kelima-lima pe7ingkat yang telah dihu7aikan
di bawah iaitu tahap o7al, anal, Ialik, latensi dan genital. Ada kalanya seseo7ang itu tidak dapat
pe7gi ke tahap lain ke7ana ada konIlik yang belum diselesaikan. onIlik ini dipanggil fixation.
"fixation is a portion of libido or psychic energy remains invested in that developmental stage,
leaving less energy for the following stages."
esimpulannya, F7eud menegaskan kepentingan 5 tahun pe7tama dalam zaman kanak-kanak
setiap individu ke7ana ia banyak mempenga7uhi pe7sonaliti pada dewasa nanti. Menu7ut F7eud,
pe7sonaliti kami sebagai seo7ang dewasa - iaitu bagaimana kami be7tingkah laku, be7Iiki7 dan
be7asa - ditentukan oleh konIlik yang dilalui semasa zaman kanak-kanak. Mengikut %eo7i F7eud,
tahap Latency adalah anta7a umu7 5 hingga akil baligh. F7eud be7pendapat bahawa tahap o7al,
anal dan Ialik adalah tahap di mana pe7sonaliti dewasa kebanyakannya telah dibentuk. %iga
st7uktu7 utama pe7sonaliti dalam teo7i F7eud (id, ego, supe7 ego) telah dibentuk pada umu7 lima
tahun dan hubungan anta7a id, ego dan supe7 ego kukuh pada tahap te7sebut. Seo7ang lagi ahli
psikologi be7nama 7ich F7omm, be7setuju dengan F7eud bahawa lima tahun yang dahulu dalam
kehidupan adalah penting. Namun, F7omm tidak pe7caya bahawa pe7sonaliti akan menjadi kukuh
pada umu7 itu. Beliau menyatakan bahawa pe7ka7a-pe7ka7a yang be7laku kemudian dalam
kehidupan juga mampu mempenga7uhi pe7sonaliti seseo7ang. Sete7usnya, 7ik 7ikson, seo7ang
ahli psikologi yang dilatih oleh anak Sigmund F7eud, Anna F7eud, menyokong teo7i F7eud
dengan menambah lagi kepada kajian beliau. Pe7tama sekali, F7eud menekankan zaman kanak-
kanak seseo7ang dan pe7sonaliti dibentuk pada umu7 5 tahun. %etapi, 7ikson melihatkan
pembentukan pe7sonaliti sepanjang hayat seseo7ang. edua, penekanan F7eud te7hadap ego
be7banding dengan id. 7ikson pula be7pendapat bahawa ego ialah satu bahagian yang be7dika7i
dan bukan be7gantung kepada id. etiga, 7ikson mengenali impak budaya dan seja7ah pada
pe7sonaliti. al ini ke7ana, pada usia 7emaja, me7eka lebih 7apat dengan 7akan be7banding ibu
bapa. etidak ak7aban ini yang se7ing mengakibatkan 7emaja mudah te7penga7uh dengan sumbe7
lua7. Selain itu, ibu bapa pada masa kini tidak mendedahkan ilmu 7ohani atau didikan agama yang
secukupnya kepada anak-anak.
Melalui teo7i Sigmund F7ued, kami telah membuat bebe7apa kajian dan temubual bagi
mengukuhkan lagi hubungan teo7i ini dengan kehidupan 7ealiti 7emaja masa kini. %e7dapat enam
kajian yang telah kami lakukan iaitu tiga da7ipada temu bual dan tiga lagi da7ipada a7tikel-a7tikel
ke7atan akhba7. Da7ipada temubual yang dibuat kepada 7emaja, kebanyakan yang mempunyai
masalah sosial adalah da7ipada masalah kelua7ga, te7utamanya kelua7ga yang be7ce7ai.
Remaja 1: ajian dijalankan kepada seo7ang 7emaja pe7empuan yang be7umu7 22 tahun
dan tinggal di sekita7 uala Lumpu7. Subjek, mengalami masalah dengan kelua7ga sejak be7usia
12 tahun. Pe7masalahan be7mula apabila ayahnya se7ing memukul ibunya dihadapan dia dan
abangnya. Dan ketika dia be7usia 14 tahun, ibunya mela7ikan di7i da7i 7umah. Dia te7paksa
memikul tanggungjawab mengu7us adik be7adiknya. Selain itu dia juga mendapat tekanan apabila
ayahnya be7kahwin dengan wanita Indonesia. Ibu ti7inya se7ing be7pu7a-pu7a baik, hanya didepan
ayahnya. %etapi bila ayahnya tiada, ibu ti7inya mula be7sikap bu7uk kepadanya. etika be7usia 19
tahun dia mela7ikan di7i tinggal be7sama ibu. Da7i 7entetan pengalamannya dia mula be7tindak
tidak memiki7kan ibu bapanya. Rokok menjadi bahan utama untuk dia menca7i ketenangan dan
se7ing kelua7 lewat malam untuk be7hibu7. Dia juga mula be7pakaian yang menjolok mata dan
mula mengikut tingkah laku 7emaja punk`.
asil temubual yang dijalankan, kami dapati bahawa 7emaja ini mengalami
ketidaksempu7naan tahap pe7kembangannnya sepe7ti yang ditekankan oleh teo7i Sigmund F7ued.
Remaja ini tidak mendapat kepuasan pada tahap o7al, anal dan Ialik. Apabila 7emaja ini melihat
ibu se7ing dipe7lakukan sewenang-wenangnya oleh ayah, dia me7asakan kepahitan ibunya ke7ana
pada tahap ini 7emaja mula memahami nilai-nilai kasih sayang kepada o7ang lain. Selain itu
7emaja ini tidak mendapat kasih sayang yang sempu7na da7ipada ibu bapanya.
Remaja 2: Responden kedua ialah seo7ang 7emaja pe7empuan be7umu7 19 tahun yang
tinggal di uala Lumpu7. Ibu bapanya ja7ang be7ada di 7umah ke7ana sibuk dengan tugasan
ha7ian sebagai usahawan. Dia tinggal be7sama ibu sauda7anya di Po7t Dickson. Di situ, dia mula
menjadi sepe7ti seo7ang lelaki dan mula memikat pe7empuan di sekolahnya. Dia mula
menjalinkan hubungan dengan 7emaja pe7empuan itu sehingga te7lanju7` bebe7apa kali.
Da7ipada kes ini, didapati bahawa 7emaja ini tiada kawalan oleh ibu bapanya yang
menyebabkan 7emaja ini be7asa tidak diha7gai dan kekosongan. Masa yang te7luang telah
disalu7kan dengan pe7ka7a-pe7ka7a yang tidak baik dan menggunakan mekanisme helah bela di7i
aktiI iaitu pemindahan di mana 7emaja ini telah memindahkan pe7asaan atau nalu7i pe7empuan
kepada watak lelaki. Remaja ini juga te7do7ong dengan mekanisme helah bela di7i aktiI iaitu
sublimasi.
Remaja 3: Sete7usnya subjek ketiga adalah seo7ang 7emaja pe7empuan be7umu7 22 tahun.
Ibu bapanya be7ce7ai ketika dia be7umu7 17 tahun. etika itu dia mula benci kepada ayahnya,
tetapi disebabkan tanggungjawab kepada adik-adik dan ho7mat kepada ibu, dia menjaga adab dan
tingkah lakunya. Setelah be7umu7 20 tahun ibunya mula ingin mendi7ikan 7umah tangga dengan
lelaki lain. Disebabkan pe7kahwinan itu dihalang oleh kelua7ga ibunya, ibu sauda7a dan datuk
neneknya meletakkan bebanan kepadanya. Subjek adalah pelaja7 optikal di kolej swasta sekita7
epong. Dia te7paksa be7henti belaja7 dan menca7i peke7jaan. etika tinggal di 7umah sewa, dia
mula te7penga7uh dengan kawan-kawan. Dia mula menanggalkan tudung dan be7pakaian sendat.
Dia juga mula be7jinak dengan aktiviti lua7 di waktu malam se7ta se7ing me7okok.
Bagi kes 7emaja ini, individu ini meletakkan di7i dalam konIlik yang dialami kelua7ganya.
Ini tepat dangan katego7i helah bela di7i aktiI iaitu p7ojeksi di mana 7emaja ini membalikkan
konIlik atau kelemahan dalam di7inya kepada o7ang lain. al ini ke7ana, 7emaja ini telah
menyalahkan ibunya dalam pe7ubahan dan kehidupan yang dialami.
Remaja 4: ajian ini dijalankan kepada budak-budak shuIIle di sekita7 Bukit Bintang.
ebanyakan me7eka tidak mendapat pe7hatian yang sepatutnya da7i ibu bapa. Ibu bapa membe7i
kepe7cayaan yang sepenuhnya kepada anak-anak dengan membe7i alasan hendak ke pusat tuisyen
atau kelas tambahan, me7eka kelua7 dan be7jumpa dengan 7akan-7akan. ebanyakan da7i me7eka
sepe7ti anak-anak o7ang kaya yang mana duit tidak menjadi masalah untuk me7eka. Selain mena7i
shuIIle, me7eka sudah pandai be7judi, minum a7ak dan melakukan hubungan seks. Me7eka yang
be7ada di sekita7 ini adalah da7i usia 14 sehingga 25 tahun.
Da7ipada temubual yang dilakukan te7hadap 7emaja-7emaja ini, didapati bahawa me7eka
ku7ang mendapat pe7hatian da7ipada ibu bapa selain tiada kawalan yang ketat yang menyebabkan
me7eka bebas melakukan apa sahaja. Ibu bapa cuma be7pe7anan sebagai 'bank kepada anak-
anak untuk memuaskan hati anak-anak me7eka sete7usnya membe7i kepe7cayaan sepenuhnya
tanpa me7asa 7agu-7agu di atas tingkah laku negatiI anak-anak yang dilua7 pengetahuan me7eka.
Ini be7tepatan dengan helah bela di7i aktiI iaitu int7ojeksi di mana 7emaja ini telah menye7apkan
di7inya ke dalam aktiviti shuIIle yang sete7usnya menju7us kepada aktiviti-aktiviti lain yang tidak
be7mo7al sepe7ti be7judi, minum a7ak dan seks bebas.
Remaja 5: %e7dapat ci7i-ci7i te7tentu bagi 7emaja yang te7libat dalam masalah
pembuangan bayi. Anta7anya te7dapat kecela7uan identiti 7emaja. %e7dapat banyak Iakto7 yang
dapat dikesan menyebabkan wujudnya kecela7uan. Salah satunya ialah kelua7ga tidak
memainkan pe7anan yang waja7 dalam pembentukan watak anak-anak. Menu7ut pensya7ah di
Jabatan Pedagogi dan Psikologi Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Unive7siti Malaya, P7oI D7.
Su7adi Salim, seca7a umumnya golongan te7sasa7 ini boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan
iaitu pe7tama ialah me7eka yang tiada langsung asas, pendidikan dan pe7asaan te7hadap agama.
edua pula ialah golongan yang mempunyai pendidikan agama, mengetahui hukum-hakam
agama, tetapi ke7ana sesuatu yang mengecewakan, maka me7eka akan memilih jalan yang
menyeleweng. umpulan yang ketiga ialah golongan yang tahu agama, tetapi masih memilih
jalan yang te7sasa7. umpulan ketiga ini walaupun mempunyai agama tetapi ku7ang me7esap
dalam di7i. leh itu, me7eka memilih untuk melakukan pe7ka7a yang menye7onokkan tanpa
mengi7a la7angan agama. Selain itu, 7emaja te7sebut apabila mengetahui di7inya mengandung,
siIat benci pada anak, pada lelaki yang tidak be7tanggungjawab begitu meluap-luap sehingga
tidak ada pe7asaan keibuan pada anak. Rasa kebencian dan kesan da7i segi psikologi mengenai
penolakan ini amat kuat pada bayi yang dikandung hingga sedikit pun me7eka tidak mempunyai
pe7asaan kasih walaupun bayi itu dilahi7kan dengan selamat.
Da7ipada kes 7emaja te7akhi7 ini, didapati bahawa teo7i psikoseksual Sigmund F7eud
mengenai id, ego dan supe7 ego bena7. Remaja ini tidak dapat mengawal idnya ke7ana egonya
me7asakan no7mal melakukan hubungan seks be7sama Azman disamping tiada kekuatan supe7
ego iaitu kawalan ibu bapa. %etapi, 7emaja ini dapat mengawal tindakan lain yang be7tentangan
dengan sya7iat agama sepe7ti menggugu7kan anak, membunuh di7i atau membuang bayi
disebabkan dia mendapat sokongan kelua7ga dan 7akan-7akan. No7a juga telah mengambil
mekanisme helah bela di7i aktiI iaitu sublimasi di mana dia menyalu7kan kekecewaan,
keku7angan dan kekosongan yang dialami kepada aktiviti lain yang lebih sihat.
Da7ipada kajian yang dilakukan, didapati masalah ibu bapa adalah punca mengapa anak-
anak mempunyai pe7sonaliti yang negatiI. Selain itu, menu7ut John Bowlby, hubungan ibu bapa
dan anak be7mula da7i dalam kandungan. Ibu bapa mesti membe7i pe7hatian dan membe7i kasih
sayang sepenuhnya kepada anak-anak. %eo7i pe7apatan ini penting bagi mengukuhkan lagi
hubungan anak dan ibu bapa. Jika ibu bapa mencipta pe7apatan tak seimbang dengan anak-anak,
me7eka akan cende7ung dengan tingkah laku atau pe7sonaliti yang negatiI.
%eo7i Ajukan Sosial menunjukan p7oses bagaimana be7mulanya masalah tingkah laku
negatiI seseo7ang 7emaja itu. Menu7ut teo7i ini seseo7ang 7emaja itu akan mencapai tahap
kematangan biologi seawal umu7 10 tahun (MoIIit, 1993), tetapi pada pe7ingkat umu7 ini 7emaja
te7sebut masih tidak mengenali ca7a hidup dan sikap yang sesuai dengan me7eka. Dalam keadaan
ini, o7ang yang paling penting dalam menentukan kehidupan 7emaja adalah ibu bapa 7emaja itu
sendi7i. Penguatan da7ipada ibu bapa kepada anak me7eka me7upakan punca tekanan dan tingkah
laku anti sosial. %ingkah laku ini kemudiannya te7bawa-bawa kepada keadaan lain sepe7ti
hubungan dengan 7akan sebaya. Apabila 7emaja yang tidak mendapat penguatan yang
secukupnya da7ipada ibu bapa, me7eka mungkin gagal dalam pe7gaulan dengan 7akan sebaya
yang sete7usnya te7paksa menca7i 7akan sebaya yang negatiI. Pada keadaan te7sebut be7mulalah
masalah tingkah laku negatiI.
Menu7ut B7onIenb7enne7 (1979), tingkah laku yang dipelaja7i da7i 7umah, dalam konteks
hubungan ibu bapa dan anak, akan te7bawa-bawa ke sekolah dan digunakan dalam menjalankan
hubungan dengan 7akan sebaya. Manakala Iakto7 penolakan da7ipada 7akan sebaya akan
menyebabkan kepada penglibatan dengan 7akan sebaya yang negatiI. esan da7ipada
pe7sekita7an 7umah me7upakan Iakto7 utama di dalam kajian tentang kanak-kanak dan 7emaja,
iaitu sebagai penyebab me7eka cende7ung untuk be7gaul dengan sistem lain dalam kehidupan
me7eka (Jackson & Fondaca7o, 1999).
8.0 KESIMPULAN
Da7ipada teo7i Sigmund F7ued, beliau menyatakan pe7kembangan pe7sonaliti be7mula da7i
pe7ingkat bayi hingga dewasa. Pe7ingkat pe7kembangan awal kanak-kanak adalah tempoh
Io7matiI dan me7angkumi detik-detik k7itikal dalam pembangunan sahsiah seseo7ang. Pada
pe7ingkat ini ibu bapa memainkan pe7anan yang sangat penting dalam pe7kembangan awal
kanak-kanak. %e7utama pada pe7ingkat Ialik, pe7anan ibu bapa amat penting bagi membentuk
pe7sonaliti positiI anak-anak. Selain itu menu7ut 7ik 7ikson pada pe7ingkat 7emaja, anak-anak
mula me7asa 7agu-7agu anta7a kasih sayang ibu bapa, dengan kongkongan yang dite7ima. Me7eka
mula me7asa ingin membe7ontak bila dihalang, tetapi masih meme7lukan pe7hatian.