Anda di halaman 1dari 9

Skrlpsl S1 endldlkan Agama lslam / 1arblyah

kumpulan Skrlpsl endldlkan Agama lslam / 1arblyah lllh !udul berlkuL kode yang anda buLuhkan
kemudlan sllakan konLak kaml vla SMS unLuk mendapaLkannya
1ersedla dalam dalam benLuk PA8u CC? / loLo Copy (1luAk AuA uALAM 8Ln1uk SCl1 CC? /
llLL)C1/A! kCMLn1ASl ln1L8LSCnAL kCnSL ul8l uAn kLMAnul8lAn AnAk ASuP ul A?
lSLAM kCu?A ?k (C1lMALlSASl S18A1LCl LnCLM8AnCAn kLMAnul8lAn AnAk ASuP An1l
ASuPAn ?A1lM)
C2/A! LnululkAn kLLuA8CA 8ACl L8LMuAn uLM L8SLk1ll lSLAM
C3/A! CLA LnululkAn LuA8 SLkCLAP ?A?ASAn kC8 uAkWAP MAPASlSWA (kCuAMA) ul kLC
SLWCn 8An1uL
C4/A! ln1LnSl1AS LnululkAn MC8AL kLACAMAAn AnAk uALAM kLLuA8CA ul kLL AnuLAn
kLC uM8uLPA8!C
C3/A! kCnSL 8ClLSlCnALl1AS Cu8u uLM L8SLk1ll LnululkAn lSLAM
C6/A! LnL8AAn 8lnSl SlkCLCCl 8LLA!A8 uC 8CSLS LM8LLA!A8An MA1L8l kLACAMAAn
AuA 1AMAn kAnAkkAnAk 8uul MuLlA ?k
C7/A! CuAn1uM LLA8nlnC uLM L8SLk1ll LnululkAn lSLAM (kA!lAn llLCSCllS)
C8/A! LnCA8uP LnululkAn ACAMA lSLAM 1Pu kLSAuA8An 8L8ACAMA nA8AluAnA ul L
Wl8CCunAn ?k
C9/A! LnCA8uP L8PA1lAn L1Anl kCl 1L8PAuA 8LS1ASl 8LLA!A8 AnAk SL1 ul uLSA
uLuuAnAu kLC uLAu 8L8lnCln kA8 CCAn kCML8lnC uLu 8C SuMSLL
C10/A! L88LuAAn L8lLAku kLACAMAAn An1A8A AnAkAnAk ?C 1lnCCAL ul kCMLLk
LCkALlSASl uCL? uC AnAkAnAk ?C 1lnCCAL ul LlnCkunCAn 81 1 Cl8lLA?A kCu?A Su8A8A?A

C11/A! LnCA8uP CA8A 8LLA!A8 uAn LlnCkunCAn 8LLA!A8 1Pu 8LS1ASl 8LLA!A8 MAPASlSWA
!u8uSAn 1A88l?AP llAl ull ?k
C12/A! Ak1lvl1AS kLACAMAAn L1Anl 1AM8Ak AuA SAA1 AnLn 8A?A ul uLSA 1LCALSA8l kLC
kLuu kA8 1LMAnCCunC
C13/A! L88LuAAn L8PA1lAn C8AnC 1uA 1L8PAuA 8ASA L8CA?A ul8l AnAk ul SMu
CCLCM8C ?k
C14/A! L88LuAAn LnululkAn C8AnC 1uA 1L8PAuA LnCALAMAn kLACAMAAn AuA AnAk
Su MuP A?AMAn SLCAnC MACLLAnC
C13/A! LnuAA1 A8A APLl 11C LM8A8uAn SlS1LM LnululkAn LSAn18Ln (AnALlSlS
LMlkl8An kP lMAM ZA8kASl)
C16/A! uSAPA LM8lnAAn MLn1AL ACAMA lSLAM ul An1l ASuPAn ?A?ASAn 1A'Ml8 MAS!lu
(?AS1AMAS) CLu 8LC8A !AWA 1LnCAP
C17/A! kCnSL LnululkAn AnAk uLM kLLuA8CA MLnu8u1 lSLAM (1LLAAP LvALuA1ll 1Pu
8CC8LSlvlSML)
C18/A! L8SLSl kAuM SlAl 11C nlLAlnlLAllSLAM uLM LLAkSAnAAn 1A8C1 ul 8LnCkuLu
C19/A! kCnSL kLCL8uASAn LMCSlCnAL (1ln!AuAn LnululkAn lSLAM)
C20/A! Pu8unCAn An1A8A LMAnlAA1An L8uS1AkAAn SLkCLAP uC 8LS1ASl 8LLA!A8
SlSWA kLLAS l SL1 n kA8AnCMC!C CununC kluuL ?k CAWu ll 1A 98/99
C21/A! L8PA1lAn C8AnC 1uA 1L8PAuA 8ACA 1uLlS ALCu8'An AnAk ulLlPA1 uA8l LA1A8
8LLAkAnC 1lnCkA1 LnululkAn C8AnC 1uA ul uLSA SlMA8 kLC ClunA8ACA Su8AnC
C22/A! LlLk1lvl1AS LnCCunAAn MLulA LnululkAn uLM LnCA!A8An ACAMA lSLAM ul MA
uA8uLPAklM klAnC8CkL 8An!A8An 8AnuunC SLLA1An
C23/A! unSu8 8uuA?A lSLAM uLM uACA8A ML1uLAk ul uLSA 8Cn!L8uk kLC !CnCCA1
LCM8Ck 1LnCAP n18
C24/A! LnCA8uP nlLAl kLACAMAAn 1Pu CLA kLPluuAn MAS?A8AkA1 nLLA?An ul
kAMunC ASu8uAn l uLSA uM8uL 1An!unC kLC ClnAnCkA kA8 SL8AnC
C23/A! kCnSL LnululkAn AkPLAk uLM Cu8lnuAM uuA 8LLAS 8A!A ALl PA!l
C26/A! L8kAWlnAn An1A8 ACAMA uAn uAMAkn?A 1L8PAuA LnululkAn AnAk
C27/A! 8LlC8MASl LnululkAn ACAMA lSLAM ul 1 uMuM (LnuLkA1An lunCSlCnAL
kuALl1A1ll)
C28/A! L8lLAku Slnk8l1lSML ulkALAnCAn Suku SASAk (S1uul kASuS ul uLSA 8A?An LCM8Ck
8A8A1 n18)
C29/A! Pu8unCAn An1A8A LLAkSAnAAn 8lM8lnCAn kCnSLLlnC ul SLkCLAP uC 1lnCkA1
kLnAkALAn SlSWA ul SMu CAMA ?k
C30/A! MLM8ACA kALlMA1 8PS A8A8 1AnA S?AkAL S8C SuA1u 8C8LLMA1lkA 8ACl SlSWA MA
uA8unnA!AP nCLLAk MA8CC?CSC A1l
C31/A! LnululkAn AkPLAk AuA AnAk uSlA Su (712) 1P ul L8uMnAS CCnuCnC CA1u8
uLCk SLLMAn ?k
C32/A! LnCA!A8An 8PS A8A8 ul M1S n LASLM 8LM8AnC
C33/A! S1uul kCMA8A1ll 11C ML1CuL uAn 8LS1ASl 8LLA!A8 SlSWA uLM LLAkSAnAAn
ku8lkuLuM LnululkAn ACAMA lSLAM ul SMn l ll uLLAnCCu

C34/A! S1uul kCMA8ASl 11C LkL8!AAn C8AnC 1uA 1Pu MlnA1 MLLAn!u1kAn S1uul u
SlSWA kLLAS lll SMA n l 8An1uL 1996
C33/A! 1Lknlk LvALuASl PASlL 8LLA!A8 MA1A LLA!A8An 8PS A8A8 ul kLLAS ll SMu 2 ALlSLAM
Su8AkA81A 1993
C36/A!
C37/A! lAk1C8lAk1C8 ?C MLMLnCA8uPl 8LS1ASl 8LLA!A8 ACAMA lSLAM uAn
LnCALAMAnn?A ul SMA lnS1l1u1 lnuCnLSlA l ?k
1993
C38/A! LnCCunAAn ALA1 L8ACA uLM LnCA!A8An 8luAnC S1uul llClP ul MA 8A8AkAn
kA8AnC uCunC ClLACA 1992
C39/A! S1uul 11C SL8A8 Akl8A1 uAn uA?A MLnCA1ASln?A 1Pu kLnAkALAn SlSWA ul MAn l
Su8AkA81A 1993
C40/A! LLAkSAnAAn LnCA!A8An 8LLA!A8 MLM8ACA uAn MLnuLlS Pu8ul ALCu8'An ul Ml
Suul8MAn kLuunC!L8uk MC!CCLuAnC kA8AnCAn?A8 !AWA 1LnCAP 1992
C41/A! S1uul 11C uSAPA 8LlLn1ll uAn ku8A1ll 1lnCkAP LAku MLn?lMAnC AuA AnAk uLM
8CSLS LnululkAn lSLAM ul SMn 8An!A8A1MA kLC 8uLAkAM8A kA8 88L8LS 1992
C42/A! lunSl MAS!lu uLM lSLAM ul1ln!Au uA8l SCSlCLCCl LnululkAn 1993
C43/A! S1uul kCMA8ASl 11C LkL8!AAn C8AnC 1uA 1Pu MlnA1 MLLAn!u1kAn S1uul AuA
SlSWA kLLAS lll SMA M l 8An1uL 1993
C44/A! S1uul 11C LLAkSAnAAn LnululkAn nCn lC8MAL AuA 1A ( 1AMAn LnululkAn AL
Cu8An) ul kLC SAM8l kA8 8C?CLALl ( 1ln!AuAn MA1L8l uAn ML1CuL) 1992
C43/A! kLLuA8CA SAklnAP (SuA1u AnALlSA 1u!uAn LnululkAn lSLAM) 1997
A 1/A! LLAkSAnAn AuMlnlS18ASl LnululkAn 8luAnC MAnA!LMLn CL8A1ll ul M1Sn
kALlAnCk8lk MACLLAnC 1999
A 2/A! nlLAl nlLAl LnululkAn lSLAM uLM AL Cu8An Su8A1 AL Pu!u8A1 A?A1 118 1996
A 3/A! kLMAPl8An 8L88lCA8A ML8uAkAn lnulkA1C8 ?C uCMlnAn uLM 8LS1ASl 8LLA!A8
8PS A8A8 ul MA 8CC8AM kPuSuS ?CC?AkA81A 1993
A 4/A! 8CSLS LLAkSAnAAn ku8lkluLuM 84 uAn ML1CuL ML1CuL MLnCA!A8 Su8 8luAnC
S1uul CLCC8All uAn kLLnuuuukAn ul SM MuP kLn1LnC nAnCCuLAn kuLCn 8CCC
1993
A 3/A! S1uul kCMA8ASl 11C 8LS1ASl 8LLL!A8 8PS A8A8 An1A8A SlSWA ?C 8L8ASAL u8 M1S
uC SlSWA ?C 8L8ASAL u8 SM u MAn 8A8AkAn LL8AkSlu 1LCAL 1993
A 6/A! LM8lnAAn ACAMA ul CnuCk LSAn18Ln 8ACl SlSWA CAn SukAMAnAP
1ASlkMALA?A 1991
A 7/A! uSAPA 1CkCP ACAMA lSLAM uALAM MLM8lnA kLPluuAn 8L8ACAMA ul uLSA Sl8Au
kLM8An!Ln 8An?uMAS 1993
A 8/A! S1uul 11C SlS1LM LnululkAnlSLAM ul CnuCk LSAn18Ln lC8C uLSA WCnCuAul kLC
CAulnC8L!C kA8 1AnCCAMuS LAMunC ( 1ln!AuAn MA1L8l uAn ML1CuL LnululkAn )
1999
A 9/A! S1uul 11C SlS1LM LnululkAn ul CnLS AL MAPALLl 88A!An WCnCk8CMC LL8L1
8An1uL ?k 1993
A10/A! AnALlSlS kuALl1AS 1LS PASlL 8LLA!A8 MA1A LLA!A8An 8PS A8A8 kLAS lll MAn Cl8u8u8
kA8 kunlnCAn !A8A8 1A 96/97
A18/A! S1uul LlLk1lll1AS LLAkSAnAAn LnCA!lAn AL Cu8'An 8ACl AnAk AnAk ul uLSA
kL8AMA S8CnC kA8 8An?uWAnCl
8 1/A! 1LLAAP 8uku 8PS A8A8 un1uk M1S kA8?A u8S M 1PCLl8 1993
8 2/A! S1uul LlLk1lll1AS LnCA!A8An 8ACA 1uLlS Pu8ul Pu8ul AL Cu8'An ul 1AMAn AL
Cu8'An uAn 1AMAn LnululkAn AL Cu8'An AL l8S?Au AL lSLAMl?AP kCu?A kLul8l 1993
8 3/A! LnCA!A8An 8PS A8A8 uC C8SA uLM L8SLk1ll SlkCLCCl PuMAnlS1lk 1997
8 4/A! LnCA!A8An AL Cu8'An nCn lC8MAL 8ACl AnAk AnAk u 1k AL Cu8'An 8ul kC88l
L81AMlnA u lv ul LlnCkunCAn L8uMAPAn L81AMlnA u lv LCMAnlS ClLACA ( 1ln!AuAn
11C MA1L8l uAn ML1CuL) 1994
8 3/A! LnCCunAAn ALA1 L8ACA uLM LnCA!A8An CLCC8All kLAS l M1Sn l?unCAn 8An1uL
?k 1992
8 6/A! LnCA!A8An MLnCPAlAL AL Cu8'An u MAPASlSWA ul lAkuL1AS 1A88l?AP lnS1l1u1
lLMu AL Cu8'An WCnCSC8C 1993
8 7/A! S1uul 11C LLAkSAnAAn LnululkAn ACAMA lSLAM ul Cn LS Mll1APuL uLA
nCLAWAk kL81CSCnC nCAn!uk ( 1ln!AuAn 11C MA1L8l uAn ML1CuL)
8 8/A! S1uul 11C LLAkSAnAAn ku8lkuLuM 8luAnC S1uul LnululkAn ACAMA lSLAM uAn
8lM8lnCAn LnCALAMAn ul SMn 2 Mun1lLAn kA8 MACLLAnC 1993
8 9/A! LlLk1lll1AS LnCCunAAn MLulA LnululkAn AuA 8luAnC S1uul LnululkAn ACAMA
lSLAM ul M1S AL lALAP Su8AuAul kA8 1LCAL 1994
810/A! S1uul 11C LnCA!lAn APAu ACl S8C MLulA LnululkAn ACAMA lSLAM LuA8 SLkCLAP
ul uLSA 1LCAL8L!C kLC SAWl1 kA8 8C?CLALl 1998
811/A! SuL8vlSl LnululkAn ACAMA lSLAM ul M1S 8l?AuuSSPCLlPln u8WC8L!C kA8
8An!A8nLCA8A 1992
812/A! 8C8LLMA1lkA LnCA!A8An 8PS A8A8 kLAS llA3 ul SMA MuP 2 MA?CnC !LA8A
1993
813/A! S1uul 11C ACAMA lSLAM 8ACl AnAk AnAk uLM kLL S?u8l?AP 8An1lnC nu SL kLC
SukCLlLC kA8 A1l ( 1ln!AuAn 11C MA1L8l uAn CA8A LLAkSAnAAnn?A) 1993
814/A! LLAkSAnAAn AuMlnlS18ASl LnululkAn ul MAn l kuuuS 1993
813/A! LnululkAn ACAMA lSLAM 8ACl Ln?AnuAnC 1unA C8APl1A ul SLA8 ?L8 uAn?AnC
u8WCuAul kA8 C8C8CCAn 1996
816/A! S1uul 11C LnCA!A8An MA1L8l LCClkA ul SMA kLAS lllA3 8L8uASA8kAn ku8lkuLuM
1984
817/A! 8L8L8AA lAk1C8 LnuukunC 8LS1ASl 8LLA!A8 SlSWA 8luAnC S8 ul M1Sn ?k
1990
818/A! SlS1LM LnululkAn ACAMA lSLAM ul CnuCk LSAn18Ln MAM8AuL PuuA kALlA8u
SALAMAn MACLLAnC ( 1ln!AuAn MA1L8l uAn ML1CuL) 1996
819/A! LnCA8uP S1A1uS LkCnCMl C8AnC 1uA LlnCkunCAn 1LMA1 8LLA!A8 uAn MlnA1
SlSWA 1Pu 8LS1ASl 8LLA!A8 SlSWA kLAS lll !u8uSAn lLMu SCSlAL MAn LA8 lAkuL1AS 1A88l?AP
lAln SukA ?k 1992
820/A! kCn18l8uSl 8PS A8A8 1Pu L8kLM8AnCAn kCSA kA1A 8PS lnuCnLSlA 1996
821/A! kC8LLASl An1A8A PASlL 8LLA!A8 8PS A8A8 SlSWA ul MAu8ASAP ulnl?AP AWWALl?AP
SCnCA1lk uC 8LS1ASl 8LLA!A8 8PS A8A8n?A ul M1Sn nCAn!uk !AWA 1lMu8 1993
822/A! S1uul 11C kLSuLl1An kLSuLl1An LnL8AAn 8CSLS 8LLA!A8 MLnCA!A8 uC
LnuLkA1An C8SA MA1A LLA!A8An CLCC8All uAn kLLnuuuukAn ul MAn ll 8AM8A1An
kluuL kuuuS 1993
823/A! LnululkAn ACAMA lSLAM ul Cn LS AL Mll1AP MLAnCl nCCC1l81C CAMlnC
SLLMAn ?k (1ln!AuAn PlS1C8lS) 1990
824/A! LnCCunAAn ML1CuL CL8AMAP ML1CuL 8LSl1ASl uLM LnCA!A8An LnululkAn
ACAMA lSLAM (S1uul LkSL8lMLn ul SMn 2 A8AkAn kA8 1LMAnCCunC SLMLS1L8 CASAL 1A
89/90) 1990
826/A! u8 A8uuLLAP nASPlP uLWAn uAn LMlkl8Ann?A 11C ML1CuL kL1LLAuAnAn uLM
LnululkAn lSLAM 1993
827/A! S1uul 11C LLAkSAnAAn LnululkAn lSLAM 8L8uASA8kAn ku8lkuLuM 8L8SLAuu
SLkCLAP MLnLnCAP (k8SM) ul MALA?SlA (S1uul 11C kCnSL LnululkAn 8L8SLAuu uLM
llLSAlA1 LnululkAn ACAMA) 1993
828/A! S1uul kCMA8A1ll 11C kLAk1llAn 8L8l8AuAP An1A8A 8LMA!A lSLAM ?C 8L8LA1A8
8LLAkAnC LnululkAn ACAMA lSLAM uAn LnululkAn uMuM ul uLSA 8An?uu8lAn 8A?A1
kLA1Ln 1999
829/A! LnCA8uP LM8L8lAn 1uCAS 8uMAP S8C 8APAn L8SlAAn LMAPAMAn MA1L8l
8A8u 1Pu 8LS1ASl 8LLA!A8 8lCLCCl SlSWAkLAS ll SM AL l8S?Au AL lSLAMl?AP 1LCAL
830/A! 8LSCn SAn18l 1Pu L8u8APAn SCSlAL ul LSAn18Ln nu8uL PluA?AP u8WC8L!C
1994
831/A! S1uul 11C ML1CuL LnCA!A8An MA1A LLA!A8An SCSlCLCCl uAn An18CCLCCl ul
MAn lll
832/A! LnCA8uP kLAk8A8An SlSWA uC Cu8u ACAMA lSLAM 1Pu 8LLA!A8 LnululkAn ACAMA
lSLAM u SlSWA SM1 (uMuM) SL kLC kA8AnCCLuL kA8 8C?CLALl 1993
833/A! Pu8unCAn An1A8A MlnA1 MLM8ACA Ll1L8A1u8 uC 8LS1ASl 8LLA!A8 SlSWA SMA
kCLCM8C ?k 1993
834/A! AuMlnlS18ASl SA8AnA LnululkAn ul SMA MuP vll ?k 1994
833/A! uA?A Al (LnlLlk LnululkAn ACAMA lSLAM) uLM MLnlnCkA1kAn kuALl1AS Cu8u
ACAMA Su ul kLC CCnuCkuSuMAn kCu?A ?k 1993
836/A! LnCA!A8An 8lCLCCl ul kLLAS ll SM MuP l Su8AkA81A ( 1ln!AuAn ML1CuL)
1993
837/A! S1uul kCMA8ASl An1A8A SlSWA ?C ul8L8l Al8 SuSu l8u uC nCn ASl 1Pu 8LS1ASl
8LLA!A8 ul SLkCLAP uASA8 MuP SALn ?k 1993
838/A! SAMA uLnCAn nC 8 27/A!
839/A! S1uul 11C uSAPA SLkSl LnuAlS kA8 CununCkluuL uLM MLnlnCkA1kAn kuALl1AS
Cu8u ACAMA lSLAM Su ul kA8 CununCkluuL 1993
840/A! LnululkAn ACAMA lSLAM MLLALul 8lnSl uASA8 ML1Culk LnululkAn
kL8AMukAAn u CuCuS uLAn kCulA MACLLAnC 02 144143S 1990
841/A! kC8LLASl An1A8A 8LS1ASl 8LLA!A8 8PS A8A8 uC 8LS1ASl 8LLA!A8 LnululkAn ACAMA
ul SM AS S?llA AnCAnC 8AnCC Su8AnC 1998
842/A! S1uul 11C LnCA!A8An 8PS A8A8 uC 1A8lCCP AL MukP1A8AP ul MAn ?k ll 1993
843/A! ML1CuL LnCA!A8An klMlA kLAS l ul MAn l 8C!CnLCC8C 1993
844/A! 1LLAAP 8uku 8PS A8A8 un1uk SMA 1991
843/A! 1LLAAP 8uku 8PS A8A8 un1uk M1Sn kA8?A u8S M 1PCLl8 1993
846/A! 8C8LLMA1lkA LnL8AAn ku8lkuLuM 1984 MA1A LLA!A8An 8PS A8A8 ul MAn Su8uP
kA8 SLMA8AnC 1P 91 1992
847/A! S1uul 11C LM8lnAAn ACAMA lSLAM uLM LlnCkunCAn kLLuA8CA A8A kA8?AWAn
MuSLlM
848/A! ML1CuL 8LLA!A8 MLnCA!A8 AL Cu8An AuA LnululkAn lSLAM nCn lC8MAL ul
kL8A8CnCAn kLM8A!Ln 8An?uMAS 1990
849/A! uSAPA uSAPA LnAnCCuLAnCAn kLnAkALAn AnAk AuA 8ALAl 8lM8lnCAn
kLMAS?A8AkA1An uAn LnCLn1ASAn AnAk (8lSA) kLLAS l ?k 1992
8/A! uSAPA Cu8u ACAMA lSLAM uLM MLnuM8uPkAn MlnA1 8LLA!A8 LnululkAn ACAMA
lSLAM AuA SlSWA SMLA n SL kA8 SLLMAn 1994
C/A! 8C8LLM LLAkSAnAAn LnululkAn ACAMA lSLAM 8ACl AnAk AnAk uLM kLLuA8CA
L8An1Au MuSLlM uLSA kWASLn LkALCnCAn 1992
k/A! S1uul 11C kL8L8PASlLAn LnCA!A8An 8luAnC S1uul ACAMA lSLAM ul MA 1A88l?A1uL
lSLAM SCkC 1u8An 1990
M/A! L8AnAn C8AnC 1uA uLM LnululkAn AnAk MLnu8u1 lSLAM 1999
n/A! S1uul 11C LLAkSAnAAn LnCA!A8An S1uul ACluAP uAn AkPLAk ul MA nu8uL lSLAM
1LCAL8L!C nC8LSL nCLMLAk 8C?CLALl ( 1ln!AuAn 8L8L8AA lAk1C8 LnululkAn uLM
LLAkSAnAAn ku8lkuLuM) 1992
/A! LLAkSAnAAn LnululkAn AkPLAk uLM 8AnCkA SCSlALlSASl AnAk ulLlnCkunCAn
kLLuA8CA SAn18l 1AMAn kAnAk kAnAk uAn 1AMAn LnululkAn AL Cu8An ?ASMln ?k 1A
90/91 1991
1/A! LLAkSAnAAn LnuululkAn AkPLAk uLM 8AnCkA SCSlALlSASl AnAk ul An1l ASuPAn
?A1lM u18l AlS?l?AP kA8 MACLLAnC 1993
u/A! S1uul 11C Ak1lll1AS Cu8u ACAMA lSLAM ul LlnCkunCAn 8uMAP 1AnCCA uLM
MLnululk AnAk ML8LkA ul kLC SuSukAn kA8 8An!A8nLCA8A 1992
1 1/A! kC8LLASl !Ln!AnC LnululkAn C8AnC 1uA uC MC1lvASl SlSWA un1uk MLLAn!u1kAn
kL 1 AuA SlSWA MAn ?k l 1997
1 2/A! uA?A Cu8u uLM MLnlnCkA1kAn PASlL 8LLA!A8 SlSWA SMk MuP 2 1ukAnCAn ?k
1997
1 3/A! L8SLSl SlSWA 11C LLAkSAnAAn ku8lkuLuM 1P 94 8luAnC S1uul Al ul SL1
lA1APlLLAP LCP8LnL8 kA8 lnu8AMAn?u 1998
1 6/A! SlkA Cu8u ACAMA lSLAM 1Pu 8ClLSln?A uAn kCML1LnSl MAnCA!A8 ul M1Sn
WCnCSA8l 1991
1 8/A! 8CSLS ln1L8AkSl 8LLA!A8 MLnCA!A8 Cu8u LnululkAn ACAMA lSLAM uC AnAk 1unA
C8APl1A ul SL8 C LM8lnA MLnuunCAn ?k 1997
1 9/A! LnCA8uP MC1lvASl 8LLA!A8 uAn !AM 8LLA!A8 MAS?A8AkA1 1Pu 8LS1ASl 8LLA!A8
SlSWA SL1 ul WA8unC8C1C uM8uLPA8!C kCu?A ?k 1998
110/A! kC8LLASl An1A8A ML1CuL SC8CCAn uAn 8AnuCnCAn 1Pu kLMAMuAn 8ACA kl1A8
SAn18l ul Cn LS 8A8AkAn !AMAnlS A8lCl ClAMlS !AWA 8A8A1 1998
111/A! LlLk1lll1AS LLAkSAnAAn SuL8vlSl LnululkAn ACAMA lSLAM ul SL1 MuP l uLCk
SLLMAn ?k 1997
114/A! 1lnCkA1 LMAPAMAn kLACAMAAn uAn CLA LM8lnAAn MAS?A8AkA1 MuSLlM ul
uAL8AP 1APunAn uM8uLPA8!C ?k 1997
113/A! LvALuASl LLAkSAnAAn LM8lnAAn AkPLAk 8LMA!A CLLP MuSLlMA1 nu ul uLSA
kALl8L!C kLC kALl8L!C kA8 LAMunC 1LnCAP 1997
116/A! L88LuAAn 8LS1ASl 8LLA!A8 SlSWA ul1ln!Au uA8l LlnCkunCAn 1LMA1 1lnCCAL
SlSWA M1S 8unCu8SA8l 1ASlkMALA?A CAWu ll 1P 96
118/A! LnCA8uP LnululkAn ACAM lSLAM 1Pu 1lnCkAP LAku 8LMA!A MuSLlM ul uLSA
SL8LnAn kLC !uWl8lnC kA8 kLA1Ln !A 1LnC 1997
120/A! LnCA8uP CLA kLLMlMlnAn C8AnC 1uA 1Pu LnCALAMAn ACAMA lSLAM SlSWA
M1Sn AkLM ?k 1998
121/A! Pu8unCAn An1A8A MC1lvASl 8L88LS1ASl uAn SlkA 8ClLSlCnALlSML Cu8u ul SMu
ull ?k 1998
122/A! S1uul MC1lvASl 8L88LS1ASl MAPASlSWA 1unAnL18A lAkuL1AS lLMu ACAMA lSLAM
!u8uSAn Al unlvL8Sl1AS lSLAM lnuCnLSlA ?k uLM ML8AlP 8LS1ASl 8LLA!A8 1998
123/A! SlkA MAS?A8AkA1 MuSLlM ul kLLSlnuuPA8!C kLC nCACLlk kA8 SLLMAn 1Pu
ASu8AnSl !AMlnAn SlSWA 1992
130/A! LlLk1lll1AS LnCCunAAn 8k 8PS lnCC8lS uLM LnCA!A8An 8PS lnCC8lS u SlSWA
M1Sn 8C?CLALl (S1uul ku8lkuLuM) 1990
133/A! 8LLLvAnSl ACCLLL8A1Lu LLA8nlnC uC LnCA!A8An Cl8A'AP (MLM8ACA) 2002
134/A! uSAPA Cu8u LnululkAn ACAMA lSLAM uLM MLnlnCkA1kAn l8AuAP SPCLA1 AuA
SlSWA kLLAS lll SMkn l CCuLAn kA8 SLLMAn 1A 2003/2004 SLMLS1L8 ll 2004
133/A! MAnA!LMLn LnululkAn ul MA CnuCk LSAn18Ln MCuL8n lSLAM ASSALAM
Su8AkA81A 1A 2003/2004 2004
136/A! L8An 8uku An1AuAn SPCLA1 1L8PAuA kL8lASAAn LnCAMA1An l8AuAP SPCLA1 ul
Su 1ukPA8!C kLC SAMlCALuP kuLCn 8CCC 1P 2002/2003 2003
137/A! CLA Pluu A8A k?Al u L8A CLC8ALlSASl ul kLC SLWCn 8An1uL ?k 2004
138/A! lAk1C8 lAk1C8 Ln?L8A8 kLSuLl1An 8LLA!A8 MLnCA!A8 8PS A8A8 ul M1Sn 1
WCnCSA8l 2000
139/A! ln1LnSl1AS LnululkAn ACAMA lSLAM
140/A! ln1LnSl1AS LnululkAn ACAMA lSLAM uAn LnCA8uPn?A 1Pu MC1lvASl 8L88uSAnA
MuSLlMAP AuA SlSWl SMk n 3 ?k 2003
141/A! Pu8unCAn Cu8u SlSWA uAn LnCA8uPn?A 1L8PAuA LM8lnAAn AkPLAk kLLAS ll
M1Sn ?k 2004
142/A! Pu8unCAn An1A8A PASlL 8LLA!A8 LnululkAn ACAMA lSLAM uC L8lLAku SlSWA ul
SM MuP l ?k 2003
143/A! nlLAl nlLAl 1AuPlu uLM A?A1 ku8Sl uAn ML1CuL LM8LLA!A8Ann?A uLM LnululkAn
ACAMA lSLAM (SuA1u 1ln!AuAn 1LC8l1lk) 2006
144/A! ulMLnSl LuukA1ll uLM AMSAL AL Cu8'An (kA!lAn L8SLk1ll ku8lkuLuM LnululkAn
ACAMA lSLAM) 2006
143/A! LnL8AAn ML1CuL uLMCnS18ASl uALAM LM8LLA!A8An LnululkAn ACAMA lSLAM
(Su8 kCML1LnSl l8AuAP) ul SMk n l WCnCSA8l CununC kluuL 2007
146/A! CLA ASuP C8AnC 1uA uLM MLM8lnA kLMAMuAn 8ACA 1uLlS AL Cu8'An AuA AnAk (
S1uul kASuS ul uuSun LLLMAn 8A8u 81 33 8L!CWlnAnCun kC1ACLuL ul?) 2008
147/A! LnululkAn 8L88ASlS lnlC8MA1lCn CCMMunlCA1lCn 1LCPnCLCCl (lC1)ul SMA MuP l
?k ( kA!lAn A1AS kCnSL uAn S18A1LCl LnCLLCLAAn kLLAS )