Anda di halaman 1dari 25

Tu6ASAt KuHPulAt ( PFCAHAt )

KP03016 &KP03026
PFt6AJARAt, TFKt0l06l & PFtAKSlRAt
H00ul PFt0l0lKAt JARAK JAuH
FAKulTl PFt0l0lKAt 0At PFHAt6utAt HAtuSlA

tAHA AHll KuHPulAt .


tFFlAwATHY A/P RA6HAvAt
( t0 HATRlX . 020102041854 )
l06FSvARl A/P SuRAHAtlAH
( t0 HATRlX .020102044927 )
KuHPulAt . Fl- A28
tAHA PFtSYARAH . 0R.t00R Altl T.AHHA0.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1 :
Mata peIajaran : Pendidikan Kesihatan
KeIas : Tahun 5
Tarikh : 29.04.2011
Masa : 9.00 pagi 10.00pagi
BiIangan Murid : 8 orang
Bidang peIajaran : Keselamatan di Rumah
Objektif pembeIajaran :
HasiI pembeIajaran : Di akhir pelajaran ini, murid diharap dapat:
A : Menguasai isi kandungan :
1) Menyatakan 5 jenis kemalangan yang sering berlaku di rumah.
2) Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan di rumah.
B : Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir :
1) Menjana idea tentang keselamatan di rumah.
2) Membincang dan membentangkan hasil kerja kumpulan tentang langkah-
langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah.
C : MengamaIkan sikap saintifik dan niIai murni :
1) Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan.
2) Melahirkan perasaan bertanggungjawab semasa berada di rumah.
Bahan, peraIatan dan bahan sumber :
arta bergambar
Komputer & LD(slaid power point)
kertas mahjung
benda-benda berbahaya sebenar
Lembaran kerja.
Langkah berjaga-jaga :
Berhati-hati semasa menunjukkan bahan-bahan berbahaya sebenar.
Pengetahuan sedia ada :
Murid pernah membaca dan mendengar jenis-jenis kemalangan di rumah. Murid
juga mungkin mengalami kemalangan ringan di rumah.
fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan PembeIajaran Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil
dea
(5 Minit)
$lide menunjukan gambar
gambar bahan dan peralatan
rumah yang boleh
membahayakan.
Buat kaitan dengan
pengetahuan sedia
ada murid dengan
menyoal cungkil idea
murid tentang gambar
yang ditunjukkan
dalam slide
1) Guru menanya
murid tentang
apa yang dilihat?

Murid memberi
respon terhadap
penyoalan guru.
$trategi / teknik :
Penyoalan seluruh
kelas

$umber
Pengajaran:
$lide power point
Menstruktur/
Menstruktur
$emula
(40 Minit)

1) tugasan yang diberikan
kepada murid:
a) nyatakan 5 jenis
kemalangan yang sering
berlaku di rumah.
b) $enaraikan 5 langkah
keselamtan di rumah.1)guru meminta
membentuk 2
kumpulan sama
rata.
2)Meminta setiap
kumpulan
membincangan
soalan yang diberi.
3)Meminta wakil
kumpulan
menyampaikan
hasil perbincangan.

1) Murid
menyelesaikan
masalah dalam
kumpulan.
2)Wakil kumpulan
membentangkan
hasil kumpulan.
3)Murid lain
memberi
respon dan
bertanyakan
soalan kepada
kumpulan yang
$trategi / teknik :
Perbincangan
dalam kumpulan
diikuti dengan
persembahan.

$ikap $aintifik
dan NiIai murni :
Penglibatan aktif
Menghargai
pendapat rakan,
Bertanggungjawab
sedang
membentang.
$umber
Pengajaran :

Lembaran kerja
kumpulan.
Aplikasi
dea
(10 Minit)
1)bersoal jawab.
2)Menunjukkan carta
bergambar tentang
keselamatan dan
peraturan di rumah.
3) $laid power point
menunjukkan tempat yang
sesuai dan selamat bagi
menyimpan alatan dan
bahan di rumah.

4) latihan individu :

$enaraikan 5 bahan
yang terdapat di rumah yang
boleh membahayakan diri.

1)Mengutarakan satu
soalan utama:
Apakah punca
berlaku kemalangan
di rumah?

Debrieting
Taksir kefahaman
secara lisan- murid
yang telah mengusai
maju ke aktiviti
seterusnya, murid
yang tidak menjawab
dikumpul dalam satu
kumpulan dan diberi
penerangan kumpulan
kecil.

2)Guru menerangkan
keselamatan dan
peraturan ketika
berada rumah
melalui carta
bergambar.
3)Menjelaskan tempat
yang sesuai dan
selamat bagi
menyimpan alatan
dan bahan di rumah
dalam slaid power
point.
4)Murid diberi latihan
secara individu.
1) Murid
Menjalankan
kajian bagi
menjawab
persoalan .

Aktiviti PemuIihan
Mendengar
penerangan guru
dalam kumpulan
kecil.


2)Murid memberi
respon kepada
penerangan
guru.

3)Murid membuat
latihan yang
diberi.
$trategi / teknik :
nkuiri secara
kelas.

$ikap $aintifik
dan NiIai murni :
Penglibatan aktif.
Menghormati.
Menghargai
pendapat rakan.

$umber
Pengajaran :
$laid Power Point
arta bergambar.
Lembaran Kerja
individu.
Refleksi /
Penutup
(5 Minit)
1)Kuiz antara kumpulan
tentang Keselamatan di
rumah, meliputi aspek:

a)Punca
b)Langkah
c)Faktor

2) nyanyian lagu
'Keselamatan Di Rumah'.
(terdapat dalam buku teks
Tahun 5)
1) Taksir kefahaman
murid dengan
memberi kuiz
pendek.
2) Tingkatkan
keterujaan dengan
mengadakan
pertandingan antara
kumpulan.

3)Meminta murid
nyanyikan lagu.


1) Murid
berbincang
dalam kumpulan
untuk menjawab
kuiz dan
membuat
kesimpulan
pelajaran.

2)Murid
menyanyikan
lagu mengikut
rentak lagu yang
biasa
dinyanyikan oleh
murid-murid.
$trategi / teknik :
Penyoalan atara
kumpulan.


$umber
Pengajaran :
$oalan-soalan kuiz,
lagu
PeIajaran 1
Latihan daIam KumpuIan

Nama KumpuIan :________________ Tarikh :__________

1) Nyatakan 5 jenis kemaIangan yang sering berIaku di rumah.


2)$enaraikan 5 Iangkah keseIamatan di rumah.


5 Jenis KemaIangan
yang sering berIaku
di rumah
Latihan individu
Nama :________________ Tarikh :__________

$enaraikan 5 bahan yang terdapat di rumah yang boIeh membahayakan diri.

1)


2)


3)


4)


5)

$oaIan-soaIan Kuiz Pendek.
1) Berikan 2 jenis kemalangan yang sering berlaku di rumah.

2) Nyatakan 2 langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di
rumah.


3) $eorang budak bermain dengan lilin dengan mancis.( Betul atau $alah).

4) Dua orang kanak-kanak sedang bermain di atas lantai yang basah.( Betul
atau $alah).


5) Tempat manakah yang sesuai untuk simpan alatan berbahaya di rumah?


6) $ebutkan 3 jenis alatan atau bahan yang berbahaya yang telah disenaraikan
dalam power point tadi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2 :
Mata peIajaran : Pendidikan Kesihatan
KeIas : Tahun 5
Tarikh : 6.05.2011
Masa : 9.00 pagi 10.00pagi
BiIangan Murid : 8 orang
Bidang peIajaran : Keselamatan di $ekolah
Objektif pembeIajaran :
HasiI pembeIajaran : Di akhir pelajaran ini, murid diharap dapat:
A : Menguasai isi kandungan peIajaran:
1) Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di sekolah.
2) Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan di sekolah.
B : Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir:
1) Menjana idea tentang keselamatan di sekolah.
2) Membincang dan membentangkan hasil kerja kumpulan tentang langkah-
langkah keselamatan di sekolah mengikut tempat yang disediakan oleh
guru(cth: di kantin, tangga).
C : MengamaIkan sikap saintifik dan niIai murni :
1) Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan.
2) Menghargai pendapat rakan.

Bahan, peraIatan dan bahan sumber :
arta bergambar
Komputer & LD(slaid power point)
kertas mahjung
benda-benda berbahaya sebenar
Lembaran kerja.

Langkah berjaga-jaga :
Berhati-hati semasa membawa murid lawatan sekitar kawasan sekolah. Berjaga-
jaga di tempat-tempat yang licin.
Pengetahuan sedia ada :
Murid pernah melihat kemalangan-kemalangan ringan yang berlaku di sekolah.
fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan PembeIajaran Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil
dea
(5 Minit)
1)Bercerita
2)bersoaljawab tentang
lokasi berbahaya semasa
lawatan sekitar
sekolah.(longkang, tempat
berair,kantin yang licin,
tangga)
1)Meminta murid
bercerita mengenai
pengalaman murid
sewaktu berada di
sekolah.
2)Membawa murid
melawat sekitar
kawasan sekolah.
3)Guru mengutarakan
soalan kepada
murid:
Apakah lokasi yang
berbahaya temui
semasa sesi
lawatan?
4)Guru kaitkan
jawapan murid
dengan tajuk
pelajaran.1)Murid bercerita
pengalaman
semasa berada di
sekolah.
2)Murid lain
memberi respon
kepada rakan
yang bercerita.
3)Murid menjawab
persoalan guru.
$trategi / teknik :
Penyoalan seluruh
kelas

$umber
Pengajaran:
Tempat-tempat
berbahaya.


Menstruktur/
Menstruktur
$emula
(20 Minit)

1) $lide menunjukkan
alatan dan bahan yang
berbahaya di kawasan
sekolah.

2)Menunjukkan bahan
sebenar yang berbahaya di
sekolah.(cth:
paku,pembaris besi,pisau
mengasah pensil & alatan-
alatan Kemahiran Hidup).
1)Guru mengutarakan
satu soalan utama:

Apakah ciri-ciri
keselamatan di
sekolah?
2)Guru menunjukkan
alatan dan bahan
yang berbahaya di
kawasan sekolah
dalam slaid power
point.
3)Guru memberi
penerangan
tentang slaid
tersebut.
4)Guru menunjukkan
alatan dan bahan
sebenar yang
berbahaya kepada
murid.
1)Murid berbincang
dan menjawab
soalan guru.
2)Murid memberi
respon kepada
penerangan
guru.

$trategi / teknik :
Penerangan
seluruh kelas.

$ikap $aintifik
dan NiIai murni :
Penglibatan aktif
Menghargai
pendapat rakan.

$umber
Pengajaran :
$lide power point,
bahan dan alatan
sebenar.
Aplikasi
dea
(30 Minit)
1)Tugasan yang diberikan
kepada murid:

Nyatakan 5 langkah
keselamatan di sekolah
mengikut tempat:
a) Kantin
b) Tangga

2) latihan individu :
$enaraikan punca dan cara
mencegah kemalangan di
sekolah dalam jadual yang
diberi.

1)Guru meminta
membentuk 2
kumpulan sama
rata.
2)Meminta setiap
kumpulan
membincangan
soalan yang diberi.
3)Meminta wakil
kumpulan
menyampaikan
hasil pembelajaran.
4)Murid diberi latihan
secara individu.
1) Murid
Menyelesaikan
masalah dalam
kumpulan.
2)Murid
membentangkan
dapatan.
3)Murid lain akan
memberi respon
dan bertanyakan
soalan kepada
kumpulan yang
sedang bentang.
4)Murid membuat
latihan secara
individu.

$trategi / teknik :
Perbincangan
dalam kumpulan
dan diikuti
persembahan.

$ikap $aintifik
dan NiIai murni :
Penglibatan aktif.
Menghargai
pendapat rakan.

$umber
Pengajaran :

Lembaran Kerja
Kumpulan.
Lembaran Kerja
individu.
Refleksi /
Penutup
(5 Minit)
1)Kuiz pendek antara
kumpulan tentang
Keselamatan di
sekolah, meliputi aspek:

a)Punca
b)Langkah
c)Faktor

1) Taksir kefahaman
murid dengan
memberi kuiz
pendek.
2) Tingkatkan
keterujaan dengan
mengadakan
pertandingan antara
kumpulan.

3)Beri tugasan folio
tentang
keselamatan di
sekolah.


1) Murid
berbincang
dalam kumpulan
untuk menjawab
kuiz dan
membuat
kesimpulan
pelajaran
dengan
menyatakan idea
utama serta
mengaitkannya
dengan idea
asal.$trategi / teknik :
Penyoalan atara
kumpulan.


$umber
Pengajaran :
$oalan-soalan kuiz,

PeIajaran 2
Latihan daIam KumpuIan

Nama KumpuIan :________________ Tarikh :__________

Nyatakan 5 Iangkah keseIamatan di sekoIah mengikut tempat:

KANTIN
TANGGA
Latihan individu

Nama :________________ Tarikh :__________

$enaraikan punca dan cara mencegah kemaIangan di sekoIah daIam jaduaI di
bawah.


BiI

Punca kemaIangan di sekoIah

Cara-cara Mencegah


1

2

3

4

5$oaIan-soaIan Kuiz Pendek.
1) $ebutkan 2 tempat yang boleh berlaku kemalangan di sekolah.

2) $ebutkan 2 langkah keselamatan di kantin.


3) Murid-murid boleh bermain di tangga semasa waktu rehat. (Betul atau $alah).


4) Alatan-alatan Kemahiran Hidup ada di bilik darjah.( Betul atau $alah).


5) Berikan 2 sebab mengapa kemalangan ringan berlaku di kawasan sekolah?


6) $ebutkan 2 langkah keselamatan di tangga.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 3 :
Mata peIajaran : Pendidikan Kesihatan
KeIas : Tahun 5
Tarikh : 13.05.2011
Masa : 9.00 pagi 10.00pagi
BiIangan Murid : 8 orang
Bidang peIajaran : Keselamatan Di Air
Objektif pembeIajaran :
HasiI pembeIajaran : Di akhir pelajaran ini, murid diharap dapat:
A : Menguasai isi kandungan peIajaran:
1) Menyatakan bahaya di kawasan yang berair,ketika banjir dan juga semasa
menggunakan pengangkutan air.
2) Menyenaraikan 5 kemalangan yang sering berlaku melalui air.
B : Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir:
1) Membincang dan membentangkan hasil kerja kumpulan tentang langkah-
langkah keselamatan ketika banjir.
2) Melukis simbol-simbol keselamatan air.
C : MengamaIkan sikap saintifik dan niIai murni :
1) Menghormati dan bertolakansur dalam menyelesaikan masalah .
2) Melahirkan perasaan berhati-hati ketika banjir dan semasa menggunakan
kenderaan di air.
Bahan, peraIatan dan bahan sumber :
Rakaman video
Komputer & LD(slaid power point)
kertas mahjung
gambar-gambar banjir
Lembaran kerja.

Pengetahuan sedia ada :
Murid pernah mengetahui akibat atau kesan daripada bencana air melalui televisyen
dan juga surat khabar.
fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan PembeIajaran Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil
dea
(5 Minit)
Menayangan video tentang
banjir.
Buat kaitan dengan
pengetahuan sedia
ada murid dengan
menyoal cungkil idea
murid tentang
rakaman video yang
ditayangkan.
1)Guru mengutarakan
satu soalan utama:

Apakah situasi yang
dilihat dan apakah
langkah keselamatan
yang perlu diambil
untuk situasi
tersebut?
2)Guru kaitkan
jawapan murid
dengan pelajaran.

Murid memberi
respon dan
menjawab
penyoalan guru.
$trategi / teknik :
Penyoalan seluruh
kelas

$umber
Pengajaran:
Rakaman Video.
Menstruktur/
Menstruktur
$emula
(30 Minit)

1) tugasan yang diberikan
kepada murid:
$enaraikan punca dan cara
mencegah situasi yang
berlaku daripada air dalam
jadual yang diberi.
1)guru meminta
membentuk 2
kumpulan sama
rata.
2)Meminta setiap
kumpulan
membincangan
soalan yang diberi.
1) Murid
menyelesaikan
masalah dalam
kumpulan.
2)Wakil kumpulan
membentangkan
hasil kumpulan.
3)Murid lain
$trategi / teknik :
Perbincangan
dalam kumpulan
diikuti dengan
persembahan.

$ikap $aintifik
dan NiIai murni :

3)Meminta wakil
kumpulan
menyampaikan
hasil perbincangan.

memberi
respon dan
bertanyakan
soalan kepada
kumpulan yang
sedang
membentang.
Penglibatan aktif
Bertolak ansur.
$umber
Pengajaran :
Lembaran kerja
kumpulan.
Aplikasi
dea
(20 Minit)
1)bersoal jawab.

2) $laid power point
menunjukkan bahaya
daripada air.

3) latihan individu :

$enaraikan 5 langkah
keselamatan yang boleh
menyelamatkan diri semasa
banjir dan semasa
penggunaan kenderaan air.

1)Mengutarakan satu
soalan utama:
Apakah punca
berlaku banjir?

Debrieting
Taksir kefahaman
secara lisan- murid
yang telah mengusai
maju ke aktiviti
seterusnya, murid
yang tidak menjawab
dikumpul dalam satu
kumpulan dan diberi
penerangan kumpulan
kecil.

2)Guru menerangkan
bahaya daripada air
melalui slaid.
3)Guru juga
menerangkan
tentang cara-cara
selamatkan diri
semasa banjir.
4)Murid diberi latihan
secara individu.
1) Murid
Menjalankan
kajian bagi
menjawab
persoalan .

Aktiviti PemuIihan
Mendengar
penerangan guru
dalam kumpulan
kecil.2)Murid memberi
respon kepada
penerangan
guru.


3)Murid membuat
latihan yang
diberi.
$trategi / teknik :
nkuiri secara
kelas.

$ikap $aintifik
dan NiIai murni :
Penglibatan aktif.
Menghargai
pendapat rakan.

$umber
Pengajaran :
$laid Power Point
Lembaran Kerja
individu.
Refleksi /
Penutup
(5 Minit)
1)Kuiz pendek secara kelas
tentang Keselamatan di
air, meliputi aspek:

a)Punca
b)Langkah1) Taksir kefahaman
murid dengan
memberi kuiz
pendek.

2) Murid dipanggil
secara rawak untuk
menjawab kuiz
pendek ini.

3) Murid diberi
tugasan melukis
simbol-simbol
keselamatan air.

1) Murid
memberi respon
dan menjawab
kuiz pendek
serta membuat
kesimpulan
pelajaran.


$trategi / teknik :
Penyoalan secara
kelas.


$umber
Pengajaran :
$oalan-soalan kuiz,

PeIajaran 3
Latihan daIam KumpuIan

Nama KumpuIan :________________ Tarikh :__________

$enaraikan punca dan cara mencegah situasi yang berIaku daripada air daIam
jaduaI di bawah.


BiI

Punca

Cara-cara Mencegah


1

2

3

4

5


Latihan individu
Nama :________________ Tarikh :__________

$enaraikan 5 Iangkah keseIamatan yang boIeh menyeIamatkan diri semasa
banjir dan semasa penggunaan kenderaan air.

1)


2)


3)


4)


5)
$oaIan-soaIan Kuiz Pendek.
1) $ebutkan 2 tempat yang berbahaya daripada air.

2) Berikan 2 langkah keselamatan yang perlu diambil ketika banjir.


3) $ebutkan 2 punca berlaku banjir.

4) $ebutkan 2 cara untuk selamatkan diri daripada lemas.


5) Apakah langkah keselamatan yang perlu lakukan sebelum mandi di laut atau
kolam air ?


6) Dari pihak manakah kita boleh mendapat bantuan ketika banjir ?


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 4 :
Mata peIajaran : Pendidikan Kesihatan
KeIas : Tahun 5
Tarikh : 20.05.2011
Masa : 9.00 pagi 10.00pagi
BiIangan Murid : 8 orang
Bidang peIajaran : Keselamatan Api
Objektif pembeIajaran :
HasiI pembeIajaran : Di akhir pelajaran ini, murid diharap dapat:
A : Menguasai isi kandungan peIajaran:
1) Menyatakan punca kebakaran dan cara mencegahnya dalam peta minda.
2) Menjelaskan dengan contoh tentang bahaya api dan bahan api.
B : Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir:
1) Menjana idea tentang keselamatan api.
2) Melakonkan satu situasi yang berkaitan dengan kebakaran.
C : MengamaIkan sikap saintifik dan niIai murni :
1) Melahirkan semangat bermasyarakat ketika kebakaran.
2) Menghargai pendapat rakan.
Bahan, peraIatan dan bahan sumber :
Rakaman video
Komputer & LD(slaid power point)
kertas mahjung
Bahan sebenar pemadam Api dan gambar pertolongan cemas.
Lembaran kerja.
Langkah berjaga-jaga :
Berhati-hati semasa menunjukkan bahan sebenar pemadam api.
Pengetahuan sedia ada :
Murid pernah melihat dan mendengar situasi kebakaran melalui media.
fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan PembeIajaran Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil
dea
(5 Minit)
Menayangan video tentang
banjir.
Buat kaitan dengan
pengetahuan sedia
ada murid dengan
menyoal cungkil idea
murid tentang
rakaman video yang
ditayangkan.
1)Guru mengutarakan
satu soalan utama:

Apakah situasi yang
dilihat dan apakah
langkah keselamatan
yang perlu diambil
untuk situasi
tersebut?
2)Guru kaitkan
jawapan murid
dengan pelajaran.

Murid memberi
respon dan
menjawab
penyoalan guru.
$trategi / teknik :
Penyoalan seluruh
kelas

$umber
Pengajaran:
Rakaman Video.
Menstruktur/
Menstruktur
$emula
(15 Minit)

1)Murid bercerita

2) tugasan yang diberikan
kepada murid:

1) Nyatakan 5 punca
berlaku kebakaran.

2) $enaraikan 5
langkah mencegah
kebakaran.

3)carta bergambar dan slaid
menunjukkan punca dan
cara mencegah
kebakaran.
1)Meminta murid
bercerita
pengalaman
tentang situasi
kebakaran yang
pernah lihat.
2)guru meminta
membentuk 2
kumpulan sama
rata.
3)Meminta setiap
kumpulan
membincangan
soalan yang diberi.
4)Meminta wakil
kumpulan
menyampaikan
hasil perbincangan.
5)Guru menerangkan
punca dan cara
mencegah
1)Murid bercerita
pengalaman
yang pernah
melihat situasi
kebakaran.
2) Murid
menyelesaikan
masalah dalam
kumpulan.
3)Wakil kumpulan
membentangkan
hasil kumpulan.
4)Murid lain
memberi
respon dan
bertanyakan
soalan kepada
kumpulan yang
sedang
membentang.
5)Murid memberi
$trategi / teknik :
Perbincangan
dalam kumpulan
diikuti dengan
persembahan.

$ikap $aintifik
dan NiIai murni :
Penglibatan aktif
Melahirkan
semangat
bermasyarakat.
Menghargai
pendapat rakan.
$umber
Pengajaran :
Lembaran kerja
kumpulan.
$laid power point
arta Bergambar.


kebakaran melalui
carta bergambar
dan juga slaid
power point.
6)guru menjalankan
sesi perbincangan
tentang akibat buruk
daripada
kebakaran.

pandangan
terhadap tajuk
perbincangan.
Aplikasi
dea
(35 Minit)

1) tugasan yang diberikan
kepada murid:
a) 2 situasi yang
berlainan berkaitan
dengan kebakaran.

2) $laid power point
menunjukkan cara
penggunaan pemadam
api.

3) latihan individu :

Tuliskan punca berlaku
kebakaran berdasarkan
gambar yang diberi.
1)Guru meminta
membentuk 2
kumpulan sama
rata.
2)Meminta setiap
kumpulan memilih
satu sampul dimana
di dalamnya
terkandung tugasan
yang diberikan oleh
guru.
3)Guru memberi masa
kepda murid untuk
menyediakan
lakonan.
4)Meminta murid
melakonkan situasi
yang terkandung
dalam sampul.
5)Guru menerangkan
ara penggunaan
pemadam api dalam
slaid.
6)meminta murid
membuat lembaran
kerja yang
diedarkan secara
individu.
1) Murid
Menyelesaikan
masalah dalam
kumpulan.


2)Murid tampil
kehadapan dan
melakonkan
situasi.
3) Murid lain
memberi
perhatian dan
memberi respon.

4)Murid membuat
latihan yang
diberi.
$trategi / teknik :
Perbincangan
kumpulan diikuti
persembahan.

$ikap $aintifik
dan NiIai murni :
Penglibatan aktif.
Bertolak ansur.
Bertanggungjawab

$umber
Pengajaran :
$laid Power Point
Lembaran Kerja
individu.
$ituasi
lakonan($ampul)
Refleksi /
Penutup
(5 Minit)
1)Kuiz pendek secara kelas
tentang Keselamatan api,
meliputi aspek:

a)Punca
b)Langkah
c)akibat


1) Taksir kefahaman
murid dengan
memberi kuiz
pendek.

2) Murid dipanggil
secara rawak untuk
menjawab kuiz
pendek ini.

3) Menunjukkan
ringkasan idea
utama di slaid
power point.

4)Beri tugasan folio
yang bertajuk
'koleksi kebakaran'.
1) Murid
menjawab
kuiz pendek
dan membuat
kesimpulan
pelajaran
dengan
menyatakan idea
utama serta
mengaitkannya
dengan idea asal.


$trategi / teknik :
Penyoalan secara
kelas.


$umber
Pengajaran :
$oalan-soalan kuiz,
$laid power point
PeIajaran 4
Latihan daIam KumpuIan
1) Nyatakan 5 punca berIaku kebakaran.


2)$enaraikan 5 Iangkah mencegah kebakaran.

5 Jenis Punca
Kebakaran
Latihan individu
Nama :________________ Tarikh :__________

TuIiskan punca berIaku kebakaran berdasarkan gambar yang diberi.


******************* *****************
******************* *****************
******************* *****************

******************* *****************
******************* *****************
******************* *****************

$oaIan-soaIan Kuiz Pendek.


1) $ebutkan 2 punca berlaku kebakaran.

2) $ebutkan 2 langkah untuk elakkan kebakaran.


3) $ebutkan cara penggunaan alat pemadam api jika berada di sekolah.


4) Apa yang kena buat jika kena api di tangan?


5) Pihak manakah yang perlu dihubungi ketika kebakaran?