Anda di halaman 1dari 16

MLM8lnA

kLLuA8CA SLPA1
!lWA
uSkLSMAS lMCCl8l 2
Apa lLu gangguan
[lwa?
W Cangguan plklran gangguan perasaan aLau
gangguan Llngkah laku
W 1erganggunya fungsl soslal dan peker[aan
seharlharl
Cangguan lklran
1 lklran yang berulangulang
2 lklran LenLang saklL dan penyaklL yang
berleblhan
3 lklran LenLang keLakuLan yang Lldak masuk
akal
4 keyaklnan yang Lldak sesual kenyaLaan
3 Cangguan persepsl
Cangguan erasaan
1 Cemas berleblhan dan Lldak masuk akal
2 Sedlh yang berlaruLlaruL
3 Cemblra yang berleblhan
4 Marah Lanpa sebab
Cangguan 1lngkah Laku
1 Caduh gellsah mengamuk
2 erllaku yang Lerus dlulangulang
3 erllaku yang kacau
4 Cangguan perkembangan pada anak
enderlLaan aLau keluhan
gangguan Lldur
gangguan makan
sullL konsenLrasl
puslng Legang saklL kepala berdebardebar
kerlngaL dlngln
saklL peruL dlare mual munLah dll
berkurangnya galrah ker[a dan seksual
Cangguan lungsl eker[aan
dan lungsl Soslal
serlng melakukan kesalahan pada peker[aan
serlng bolos sekolah presLasl Lurun
peker[aan Lldak selesalselesal
serlng dlLegur aLasan
serlng benLrok dengan Leman ker[a
menarlk dlrl darl pergaulan
8lla ge[ala dl aLas muncul
Waspada gangguan [lwa!!!!
Segera ke uskesmas aLau uokLer LerdekaL
enyebab Cangguan
!lwa
kL1u8unAn
LlnCkunCAn dan Sl1uASl
kLPluuAn SCSlAL
CAnCCuAn llSlk
ACA8 kLLuA8CA SLPA1 !lWA
1 erhaLlan Menghargal dan Sallng edull
2 WakLu bersama
3 8ebas 8erpendapaL dan 8erekspresl
4 Mau Mendengarkan dan MembanLu
Memberlkan Solusl aLas Masalah
3 rlvacy
6 Sallng Mellndungl
7 ClpLakan Suasana Agamls
MLn!ACA kLSLPA1An !lWA uALAM
kLLuA8CA
1ldak Membandlngbandlngkan
8ebas 8erpendapaL dan Menyampalkan
erasaan dengan Cara ?ang 8alk
Sallng Memu[l
8erslkap 1anggap 8lsa Memahaml dan Mau
MembanLu 8lla ulperlukan
!angan Mencacl makl dan Memukul
Memlllkl Parapan Sesual kenyaLaan
Sallng SeLla dan ercaya
Sallng MembanLu
8erl kesempaLan unLuk Mengungkapkan
erasaan