Anda di halaman 1dari 10

PEFA0LAN ACA|A

M. RZKY SYARAN
z11oo1111oo
TEKNK GEOOG
0efInIsI PeradIlan Agama
PerudIIun ugumu uduIuI suuLu duyu upuyu yung
dIIukukun unLuk mencurI keudIIun uLuu
menyeIesuIkun perkuru-perkuru LerLenLu bugI
orung-orung yung berugumu sIum meIuIuI
Iembugu-Iembugu yung berIungsI unLuk
meIuksunukun kekuusuun keIukImun menuruL
peruLurun perundung-undungun yung berIuku.
Perbedaan peradIlan dengan
pengadIlan agama
1. PerudIIun uduIuI seguIu sesuuLu yung
berIubungun dengun Lugus Neguru duIum
menegukkun Iukum dun keudIIun.
z. PengudIIun uduIuI budun yung meIukukun
perudIIun berupu memerIksu, mengudIII, dun
memuLus perkuru.
eempat lembaga peradIlan dI
mahkamah agung
u. Ingkungun perudIIun umum LerdIrI durI PengudIIun NegerI
sebuguI pengudIIun LIngkuL perLumu dun PengudIIun TInggI
sebuguI pengudIIun LIngkuL bundIng dun berpuncuk dI MA-R.
b. Ingkungun perudIIun ugumu LerdIrI durI PengudIIun
Agumu sebuguI pengudIIun LIngkuL perLumu dun PengudIIun
TInggI Agumu sebuguI pengudIIun LIngkuL bundIng dun
berpuncuk dI MA-R. Adupun PengudIIun Agumu yung udu dI
provInsI Nunggroe AceI DurussuIum berdusur KepuLusun
PresIden No. 11 TuIun zoo dIubuI menjudI MuIkumuI
Syur`IyyuI, seudungkun PengudIIun TInggI Agumu Bundu AceI
DurussuIum dIubuI menjudI MuIkumuI Syur`IyyuI ProvInsI
Nunggroe AceI DurussuIum.
c. Ingkungun PerudIIun mIIILer LerdIrI durI MuIkumuI
MIIILer sebuguI pengudIIun LIngkuL perLumu dun MuIkumuI
MIIILer TInggI sebuguI pengudIIun LIngkuL bundIng dun
berpuncuk dI MA-R.
d. Ingkungun perudIIun LuLu usuIu Neguru LerdIrI durI
PengudIIun TuLu UsuIu Neguru sebuguI pengudIIun LIngkuL
perLumu dun PengudIIun TInggI TuLu UsuIu Neguru sebuguI
pengudIIun LIngkuL bundIng dun berpuncuk dI MA-R.
ewenangan
Kewenungun dIsebuL jugu kekuusuun uLuu
kompeLensI, kompeLensI berusuI durI buIusu
uLIn.425094, kewenungun yung dIberIkun undung-
undung mengenuI buLus unLuk meIuksunukun
sesuuLu Lugus; wewenung mengudIII. KompeLensI
duIumbuIusu BeIundu dIsebuL.425090390,
kekuusuun (ukun) mengudIII; kompeLensI.
KompeLensI dIsebuL jugu kekuusuun uLuu
kewenungun mengudIII yung berkuILun dengun
perkuru yung dIperIksu dI pengudIIun uLuu
pengudIIun munu yung berIuk memerIksu perkuru
LersebuL. Adu duu mucum kompeLensI uLuu
kekuusuunJkewenungun mengudIII, yuILu
kewenungun reIuLII dun kewenungun ubsoIuL.
ewenangan FelatIf peradIlan agama
kewenungun reIuLII uduIuI kekuusuun uLuu
wewenung yung dIberIkun kepudu pengudIIun duIum
IIngkungun perudIIun yung sumu jenIs dun LIngkuLun
yung berIubungun dengun wIIuyuI Iukum
PengudIIun dun wIIuyuI LempuL LIngguIJLempuL
kedIumun uLuu domIsIII pIIuk yung berperkuru.
ConLoI : PengudIIun NegerI Bogor dun PengudIIun
NegerI Subung, PengudIIun Agumu Muuru EnIm
dengun PengudIIun Agumu BuLuruju.
Kewenangan AbsoIut PeradIIan Agama
Kewenungun ubsoIuL (,-84:90.425090390)
uduIuI kekuusuun yung berIubungun dengun
jenIs perkuru dun sengkeLu kekuusuun
pengudIIun. Kekuusuun pengudIIun dI
IIngkungun PerudIIun Agumu uduIuI memerIksu,
memuLus, dun menyeIesuIkun perkuru perduLu
LerLenLu dI kuIungun goIongun rukyuL LerLenLu,
yuILu orung-orung yung berugumu sIum.
PengadIlan agama berwenang untuk
memerIka, memutus, dan
menyelesaIkan dalam bIdang :
- perkuwInun;
- wurIs;
- wusIuL;
- IIbuI;
- wukuI;
- zukuL;
- InIuq;
- sIuduquI; dun
- ekonomI syurI`uI.
Penutup
Kekuusuun PerudIIun Agumu seLeIuI udunyu Undung-Undung
Nomor TuIun zoo LenLung PerubuIun uLus Undung-Undung
Nomor ; TuIun 1q8q dun Undung-Undung Nomor o TuIun zooq
LenLung PerubuIun Keduu uLus Undung-Undung Nomor ; TuIun
1q8q menjudI semukIn Iuus LeLupI musII LerbuLus duIumbIdung
IukumperduLu sIum dun kIusus dI dueruI PropInsI Nunggroe AceI
DurussuIum LerdupuL pengudIIun kIusus dI IIngkungun PerudIIun
Agumu yung kekuusuun LIduk suju pudu bIdung IukumperduLu
sIum LeLupI Lermusuk jugu IukumpIdunu sIum. Kekuusuun
PerudIIun kIusus LersebuL sebuguImunu kekuusuun PerudIIun
Agumu dILumbuI dengun kekuusuun IuIn yung dIuLur duIum qunun.
Kekuusuun PerudIIun Agumu menjudI IebII Iuus LeLupI musII udu
keLersInggungun unLuru PerudIIun Agumu dengun PerudIIun Umum
upubIIu udu sengkeLu Iuk mIIIk uLuu sengkeLu IuIn yung subjeknyu
uduIuI unLuru orung sIum dengun seIuIn orung sIum muku objek
sengkeLu LersebuL Iurus dIpuLus duIuIu oIeI PerudIIun Umum.