Anda di halaman 1dari 5

LANGkAn MLNGGALAkkAN LNGGUNAAN IC1

1) uASA8 MLS?uA8A1!AWA1AnkuASA lC1 (Anl1lA)2)

WA!l8 CunA lC1 (MlnlMuM 2 WAk1u SLMlnCCu)

LMAn1AuAn 1AnA lC1 (60CACAL)

3) MC8lLLkAn" LCu/kCMu1L8/LA1C

AClP kLAuA kL1uA 8luAnC

8CCklnC LA1C

4) SLMuA Cu8u MLS1lLAP AuA LA1C SLnul8l

3) S18LAM?x

6) 1AM8AP ALA1 SLL81l LCu MLLALul SuM8AnCAn l8C

7) 1AM8AP LCkASl LCu/kCMu1L8 (Su8Au 8lLlk 1A?AnCAn SS)

8) CALAkkAn LM8uuA?AAn lC1 (8LCC lACL8CCk LMLL SMS WL8)

9) LnCCunAAn C81AL SkC8 A

10) uAA1An WlllkAWASAn SLkCLAP

ALASAN GUkU 1IDAk MLNGGUNAkAN IC1

1 "kLLAS 1IDAk ADA LCD"

8AWALAP SLnul8lMC8lLL

2 "SkkIN 1IADA"

Sk8ln ?AnC ulCunAkAn PAn?A kL8AnA WA8nAn?A u1lP CA8lLAP 8LnuA ?AnC 8L8WA8nA
u1lPSLLLSAl MASALAP"

3 8uANC MA5A 5kukANCkukANCANA 10 MlNl1
58luM ll uAlA1 ulIAlANkAN
uAn 1lNCCAl J0 MlNl1

1Ak AALAP ClkCu 8uAnC MASA 10 Mlnl1 SLku8AnCku8AnCn?A ClkCu uAA1 !uCA CunAkAn
SLLAMA 30 Mlnl1 kALAu ClkCu 1Ak CunA ClkCu AkAn 8uAnC MASA 8ukAn 10 Mlnl1 1L1Al 40
Mlnl1"

4 "MACAM MANA SAA NAk MLNGAIAk ASANG LCD LAGI
SkkIN LAGI"

ClkCu LA1lPLAP LLA!A8 SLku8AnCku8AnCn?A ClkCu uAP MLM8L8l lLMu AuA LLA!A8
8Ln1uk !AWA1AnkuASA un1uk ASAnC ALA1ALA1 8L8kLnAAn SAM8lL l1u ClkCu 8CLLP
MuLAkAn lnuukSl SL1 AA8lLA uA SlA ulASAnC ClkCu 8CLLP 1L8uS MASuk kL uALAM lSl
LnCA!A8An"

3 "MACAM MANA? SAA 8AWA 8UkU LAGI NAk 8AWA LA1C LAGI LCD LAGI Lk1LNSICN WIkL
LAGI"

6 "SAA MANA ADA LA1C?"

ClkCu kALAu C8AnC MLnC8LP CL1AP un ulA kLnA 8LLl lSAu CL1AP 1Ak kAnLAP ClkCu nAk
MLnCA!A8 1Ak AuA ALA18LLlLAP!"

(!lkA AuA MASA lnl ClkCu 1lAuA LA1C SLnul8lPAl 1L8ukLAP ClkCu 1u)

7 "SCnCCLNL1 NI LAM8A1! 8UANG MASA NAk 1UNGGU"

nAn1l SA?A MASukkAn S18LAM?x 88CAu8Anu"

8 "S1kLAMk NI 8AnAA CIkGUNAN1I 8UDAk AkSLS ANG 8UkAN8UkAN (CkNC

DS8)"

kl1A ululkLAP ClkCulnS?AALAP ALLAP AkAn 8L8l PluA?AP uAn L1un!uk kLAuA AnAk ululk
kl1A lnl

kALAu kl1A 1Aku1 SAnCA1 1Ln1AnC lnl AkPl8n?A AnAk Mu8lu kl1A !uCA AkAn 8uCl8An?Ak
lLMu LL8lP 8Alk 8L88AnulnC ?AnC 8u8uk ul uALAM ln1L8nL1 1u

kALAu kl1A AS?lk 1Aku1 uLnCAn PAn1u 1AkkAn LAP SAMAl kl1A 1Ak kLLuA8 8uMAPAkPl8n?A
PAn1u l1u SLnul8l ?AnC AkAn MASuk kL 8uMAP MLn!LnCuk kl1A"

klLa yakln masalah sebeglnl Lldak Llmbul dl SMk 11! klLa harap semua warga sekolah akan dapaL
men[ayakan agenda pembangunan lC1 dl sekolah lnl deml kecemerlangan pela[ar dan menlngkaLkan
muLu klLa semua klLa ke arah men[adl kan lC1 sebagal waLak sekolah dan membudayaakan
penggunaan lC1 ke Lahap yang cemerlanglnsyaAllah
PROJEK SCHOOLNET MENGHUBUNGKAN SEKOLAH DI SELURUH NEGARA KE
INTERNET MENERUSI AKSES JALUR LEBAR


Y.A.B. Tan Sri Dato` Haji Muhyiddin Haji Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia
hari ini telah mengadakan satu sesi lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Pasir
(SMK Bukit Pasir), di Muar bagi meninjau prasarana ICT di sekolah berkenaan. Prasarana
tersebut yang diberikan di bawah projek SchoolNet, disediakan menerusi inIrastruktur Iiber optik
(Fiber-to-the-School atau FTTS) oleh Telekom Malaysia Berhad (TM) yang pertama
seumpamanya dilaksanakan ke atas sekolah SchoolNet di luar Lembah Klang.
Turut mengiringi Y.A.B. Tan Sri Dato` Haji Muhyiddin semasa sesi lawatan itu ialah Datuk
Wira Kamaruddin SiaraI, Ketua Setiausaha, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan
Kebudayaan, Datuk Dr. Halim ShaIie, Pengerusi TM dan Dato` Sri Zamzamzairani Mohd Isa,
Ketua Pegawai EksekutiI Kumpulan, TM.
InIrastruktur Iiber optik tersebut membuka satu lebuh raya jalur lebar` yang menyediakan
sekolah berkenaan dengan sambungan jalur lebar pada kelajuan 10Mbps. InIrastruktur Iiber
berkeupayaan menampung kelajuan yang lebih tinggi pada bila-bila masa bagi memberikan
akses Internet pantas untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan lebar jalur yang tinggi dan
Pemindahan Data serta Sidang Video.
Semasa sesi lawatan beliau, Y.A.B. Tan Sri Dato` Haji Muhyiddin telah diberikan taklimat dan
pembentangan mengenai bagaimana pelaksanaan inIrastruktur Iiber ke sekolah-sekolah di bawah
projek SchoolNet boleh memberi manIaat bukan sahaja kepada sekolah, malah kepada
masyarakat setempat.
Sebagai penyedia inIrastruktur jalur lebar projek tersebut, TM turut mempamerkan aplikasi
pengajaran dan pembelajaran menggunakan kelajuan 10Mbps seperti Podcasting, Sidang Video
dengan Sekolah Seri Puteri dan Portal SchoolZone. Pengurusan LAN turut dipamerkan kerana
ianya penting bagi menguruskan inIrastruktur dan prasarana ICT di sekolah berkenaan.
Dato` Sri Zamzamzairani berkata: 'Sebagai pembekal komunikasi generasi akan datang, TM
berbesar hati dapat memainkan peranan kami dalam membawakan dunia ICT kepada komuniti
SMK Bukit Pasir. Selain itu, menyedari kepentingan pendidikan dalam pembangunan sesebuah
negara, TM gembira untuk terus memainkan peranan penting dalam aspek Tanggungjawab
Korporat (CR) kepada masyarakat setempat. Justeru, penyediaan inIrastruktur SchoolNet dan
prasarana ICT di SMK Bukit Pasir dapat melengkapkan para pelajar di sini dengan pengetahuan
dan kemahiran IT yang lebih baik. Berlandaskan tiga objektiI iaitu untuk memperkenalkan
penggunaan ICT dalam bidang pembelajaran, memperkenalkan sekolah sebagai pusat komuniti
untuk penyebaran ilmu ICT serta merapatkan jurang digital, usaha ini merupakan satu lagi bukti
komitmen TM dalam menyokong asiprasi negara ke arah melahirkan masyarakat
berpengetahuan.
InIrastruktur Iiber yang dibekalkan akan memberikan para pelajar dan guru pengalaman gaya
hidup digital yang baru, membolehkan mereka menikmati pengalaman pembelajaran dan
pengajaran di sekolah yang dipertingkatkan pada setiap masa dalam apa jua bentuk, berinteraksi
secara maya dengan sesiapa sahaja walau di mana mereka berada pada bila-bila masa dan
memanIaatkan Internet sepenuhnya. Sambungan jalur lebar juga merintis kemungkinan untuk
masyarakat berhubung, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh dunia.
Buat masa ini, inIrastruktur tersebut telah dilaksanakan di lima (5) buah sekolah di Cyberjaya, 20
buah sekolah di Putrajaya dan sebuah sekolah di Muar. SMK Bukit Pasir merupakan satu-
satunya sekolah di bawah projek SchoolNet yang dilengkapi dengan inIrastruktur Iiber optik
yang terletak di luar Lembah Klang.
SchoolNet merupakan inIrastruktur rangkaian yang telah dibangunkan pada tahun 2004 dengan
sasaran untuk melengkapkan sehingga 10,000 buah sekolah di seluruh Malaysia dengan akses
Internet jalur lebar. SchoolNet merupakan rangkaian persendirian maya yang menyediakan
sambungan Internet jalur lebar ke sekolah-sekolah dan ini adalah pendekatan terbaru dalam
sistem pendidikan di Malaysia bagi menyediakan kemudahan pembelajaran melangkaui bilik
darjah, ke arah memenuhi aspirasi Kerajaan bagi mewujudkan sistem pendidikan bertaraI dunia
dan melahirkan masyarakat berasaskan pengetahuan.
Idea projek SchoolNet ini telah dicetuskan oleh dahulunya Kementerian Tenaga, Air dan
Komunikasi dan Kementerian Pelajaran. Susulan itu, GITN Sdn. Bhd. (GITN), anak syarikat
Telekom Malaysia Berhad (TM) yang menawarkan pelbagai inIrastruktur, perkakasan dan
perisian kepada agensi-agensi Kerajaan, telah diberi tanggungjawab sebagai pengurus projek
bagi melaksanakan SchoolNet menerusi Rangkaian Persendirian Maya Internet (IPVPN).
SchoolNet diberikan ke sekolah-sekolah melalui tiga jenis teknologi iaitu teknologi symmetric
Digital Subscriber Line (ADSL), Wayarles dan Jery Small 5erture Terminal (VSAT), mana-
mana yang bersesuaian dan menyediakan sambungan jalur lebar pada kelajuan sehingga 4Mbps
dengan menggunakan rangkaian SchoolNet.
SchoolNet menawarkan pelbagai aplikasi kepada penggunanya termasuklah aplikasi komunikasi
elektronik seperti e-mel dan newsgrou5, aplikasi akses jarak jauh, aplikasi pemindahan
dokumen, aplikasi pengedaran maklumat dan aplikasi pencarian maklumat.
Dengan SchoolNet, pelajar-pelajar di seluruh negara baik di sekolah rendah dan sekolah
menengah, akan mendapat Iaedah daripada akses jalur lebar dan aplikasi-aplikasi Internet.
SchoolNet mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih dinamik yang memberikan
akses pantas kepada maklumat pendidikan online serta komunikasi interaktiI. Para pelajar juga
boleh bertukar-tukar data dan maklumat dengan pengguna-pengguna lain menerusi rangkaian
tersebut.
Selain itu, guru-guru di semua sekolah SchoolNet di seluruh negara boleh memanIaatkan
inIrastruktur tersebut bagi mengubah bilik darjah mereka menjadi satu persekitaran yang
menarik buat para pelajar, justeru dapat menambah minat pelajar-pelajar kepada pendidikan.
Proses pengajaran dan pembelajaran dibawa ke satu tahap yang lebih baik dengan menyediakan
satu pengalaman yang diperkaya, lebih eIektiI, interaktiI dan dipertingkatkan.
Bagi menjadikannya lebih menarik, portal web untuk SchoolNet yang dikenali sebagai
SchoolZone, telah diperkenalkan pada tahun 2008 bertujuan menjadi portal sehenti untuk
komuniti sekolah-sekolah tersebut. Di portal web itu, pelajar dan guru boleh mendapatkan
maklumat tentang sekolah-sekolah lain dan SchoolNet, berkongsi maklumat mengenai sekolah
masing-masing dan berkomunikasi antara satu sama lain serta mengoptimumkan peranan guru
berkemahiran di negara ini. Dengan teknologi ini, seorang guru yang berkemahiran boleh
mengajar sesuatu subjek kepada bilangan bilik darjah yang lebih banyak dalam sekolah yang
sama dan sekolah-sekolah lain. Portal ini membolehkan guru-guru berkongsi modul
pembelajaran dan pengajaran interaktiI sesama mereka. Fasilitator SchoolZone akan melatih
guru-guru IT di sekolah-sekolah berkenaan untuk memanIaatkan sepenuhnya portal SchoolZone
itu.
Bagi memastikan SchoolNet dimanIaatkan sepenuhnya, pada bulan Januari tahun 2008, satu
program sekolah angkat yang dikenali sebagai TN Technoogy Learning in Schools (TL
Schools) telah dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pelajaran. Pada masa ini, program
GTL telah melibatkan 50 buah sekolah di kawasan pedalaman dan luar bandar di seluruh negara.
Sekolah-sekolah ini dipilih berdasarkan kadar penggunaan SchoolNet yang rendah. Justeru
melalui program ini, diharapkan sekolah-sekolah berkenaan akan menggunakan sepenuhnya
prasarana SchoolNet untuk penambahbaikan proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah
masing-masing.
Bagi tujuan ini, Sudut IT di sekolah-sekolah terpilih telah diwujudkan di sekolah-sekolah terpilih
termasuklah menaiktaraI komputer dan menyediakan 5 buah komputer baru, Kamera Digital dan
Kamera Web/Headset kepada sekolah-sekolah terbabit. Sambungan Internet menerusi jalur lebar
wayarles turut disediakan dengan menggunakan rangkaian SchoolNet sedia ada bagi
membolehkan pelajar dan guru mengakses Internet dan menikmati manIaatnya. Selain itu,
sekolah-sekolah tersebut juga diberikan 10 akaun tutor.com, portal pembelajaran online untuk
para pelajar mengulangkaji pelajaran secara online untuk persediaan mereka menghadapi
peperiksaan.
Sekolah-sekolah GTL turut disediakan dengan Iasilitator ICT. Fasilitator-Iasilitator ini, dengan
dibantu perkakasan ICT di setiap sekolah, memainkan peranan mendidik pelajar-pelajar, guru-
guru serta masyarakat setempat tentang aplikasi-aplikasi ICT dan bagaimana ICT boleh menjadi
alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta mengambil manIaat penuh daripada
penggunaannya.
Dalam kata lain, SchoolNet memperkenalkan satu persekitaran pembelajaran baru yang
menggalakkan para pelajar agar menjadi lebih kreatiI, imaginatiI dan analitikal ke arah
melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan bersedia sepenuhnya untuk menghadapi
cabaran era ICT.
Pelaksanaan inisiatiI ini adalah selaras dengan aspirasi Kerajaan untuk merapatkan jurang digital
dan jurang inIormasi antara sekolah-sekolah di kawasan bandar dan luar bandar dalam usaha
melahirkan masyarakat berasaskan pengetahuan bagi membawa negara ke peringkat yang lebih
tinggi.