Anda di halaman 1dari 10

Monuiul lahasa, nunrin loiaili yang dihaiankan.

Monuiul iInu fikih, nuhiin adaIah vanila yang


haian dinikahi.
Ionyolalnya:
1. Kaiona koluiunan.
2. Kaiona hulungan sosusuan.
3. Kaiona poikavinan.
4. Kaiona nonpunyai poilaIian nuhiin dongan
islii.
Kovajilan suani:
1. Monloii nafkah sandang, pangan, dan papan kopada
islii dan anak-anak. (Q.5. At-Ta!aq, 65:7)
2. Moninpin soila nonlinling islii dan anak-anak.
3. oigauI dongan islii dan anak-anak dongan laik.
4. MonoIihaia islii dan anak-anak daii loncana, laik
Iahii naupun lalin, duniavi naupun ukiavi.
5. Monlanlu islii daIan lugas sohaii-haii, loiulana
daIan nongasuh dan nondidik anak-anak agai
nonjadi anak yang saIoh.
Kovajilan islii:
1. Taal pada suani daIan lalas-lalas yang sosuai
donanajaian isIan.
2. MonoIihaia diii soila kohoinalan dan haila londa
suani, laik di hadapan alau di loIakangnya.
3. Monlanlu suani daIan noninpin kosojahloiaan dan
kosoIanalan koIuaiga.
4. Monoiina dan nonghoinali ponloiian suani.
5. Hoinal dan sopan kopada suani dan koIuaiganya.
6. MonoIihaia, nongasuh, dan nondidik anak agai
nonjadi anak yang saIoh.
Ioicoiaian loiaili ponulusan ikalan poikavinan
anlaia suani dan islii.
RasuIuIIah SAW loisalda: !0roua|an qang na|a|
|api pa|ing di o0nci A||an ia|an |a|a|. .R. Abu
Dawud dan Ibnu Majah).
RasuIuIIah SAW juga loisalda: $0|iap uani|a
(is|ri) qang n0nin|a c0rai |anpa a|asan, naran|an
oaginqa uangi-uangian surga. .R. Ashabus
5unan kccua!I An-Nasa'I )
1. MoninggaInya saIah salu pihak suani alau islii.
2. TaIak
TaIak loiaili noIopaskan ikalan poikavinan
dongan nongucapkan socaia suka ioIa ucapan laIak
daii pihak suani kopada isliinya.
Hukunnya nakiuh.
Macannya:
a. TaIak Raji
l. TaIak ai n
3. Iasakh
Iasakh adaIah ponlalaIan poinikahan anlaia
suani-islii kaiona solal-solal loilonlu.
Iasakh diIakukan oIoh hakin agana, kaiona
adanya pongaduan daii islii alau suani dongan
aIasan yang dapal dilonaikan.
Akilal fasakh, suani lidak loIoh iujuk kopada
nanlan isliinya.
}ika ingin konlaIi solagai suani-islii, haius
noIaIui akad nikah laiu.
4. KhuIu
Monuiul lahasa, khuIu loiaili langgaI.
Monuiul iInu fikih, khuIu adaIah laIak yang dijaluhan
suani kopada isliinya, dongan jaIan lolusan daii pihak
islii, laik dongan jaIan nongonlaIikan nas kavin
kopada suaninya, alau dongan nonloiikan sojunIah
uang (haila) yang disolujui oIoh noioka loidua.
AIIah loifiinan yang ailinya: i|a |anu |naua|ir oanua
|0duanqa (suani-is|ri) |ida| dapa| n0nja|an|an nu|un-nu|un
A||an na|a |ida| ada dcsa a|as |0duanqa |0n|ang oaqaran qang
dio0ri|an c|0n is|ri un|u| n0n0ous dirinqa. Q.5. A!-
Baqrah,2:229)
5. Lian
Lian adaIah sunpah suani yang nonuduh isliinya loizina
(kaiona suani lidak dapal nongajukan 4 oiang saksi yang
noIihal isliinya loizina).
ApaliIa suani sudah nonjaluhkan Iian, loiIakuIah hukun
iajan loihadap isliinya.
Agai loIopas daii hukun iajan kaiona lidak noiasa loizina,
sang islii juga haius nongangkal sunpah.
Sunpah suani-islii sopoili ini nonyolalkan noioka loicoiai
soila lidak loIoh iujuk alau nonikah konlaIi unluk soIana-
Iananya. ahkan kaIau soloIah ilu si islii haniI, anak loisolul
lidak loIoh diakui solagai anak nanlan suaninya.
6. IIa
IIa loiaili sunpah suani yang nongalakan lahva ia lidak
akan noniduii isliinya soIana 4 luIan alau Iolih, alau daIan
nasa yang lidak dilonlukan.
}ika soloIun 4 luIan ia konlaIi kopada isliinya dongan laik,
nak ia divajilkan nonlayai donda sunpah (kafaial).
}ika sanpai 4 luIan dia lidak konlaIi pada isliinya, naka
hakin loihak nonyuiuhnya noniIih anlaia konlaIi kopada
isliinya dongan nonlayai kafaial, alau nonaIak isliinya.
}ika suani lidak loisodia nononlukan piIihannya, hakin
nonuluskan lahva suani nonaIak isliinya dongan laIak
lain sugia, sohingga ia lidak dapal iujuk Iagi.
. Zihai
Zihai adaIah ucapan suani yang nonyoiupakan
isliinya dongan ilunya. Sopoili Iunggungnu
sopoili punggung iluku.
}ika suani nongucapkan kala-kala loisolul, dan
lidak noIanjulkannya dongan nonaIak isliinya,
vajil laginya nonlayai kafaial, dan haian
noniduii isliinya soloIun kafaial dilayai.