Anda di halaman 1dari 2

Borang Skema Pemarkahan (dilampirkan pada setiap eviden pelajar) Nama :_____________________________________ Tingkatan :__________________ c) menentukan hubungan antara

pemboleh Tarikh: ____________________ ubah berdasarkan inferens dibuat. elemen 1 : sains proses kemahiran Semua betul 3m, mengenalpasti C1 memerhati pemboleh ubah 2m, menyatakan a) mengenal pasti ciri-ciri umum hubungan 1m

b) mengenal pasti ciri-ciri berkualiti c) mengenal pasti ciri-ciri unik d) menyatakan perbezaan dan persamaan e) menyatakan perubahan yang berlaku f) mengenal pasti corak
semua betul - 3m, sekurang2nya 4 - 2m, sekurang2nya 2 1m C2 Pengelasan

C 6 berkomunikasi.

a) b)

mengenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item.

menerangkan idea-idea (secara lisan / bertulis). c) merekodkan maklumat. menyediakan dan merancang bahan-bahan yang diperlukan untuk digunakan (kaedah). Semua betul -3m, sebahagian data 2m, pilih atau susun data 1m C 7 menggunakan perhubungan ruang dan masa.

d)

Elemen 2 : membuat eksperimen dan kemahiran manipulatif. C 12 Merancang penyiasatan saintifik.

a) mengenal pasti perbezaan dan


persamaan.

b) mengklasifikasikan ciri-ciri biasa. c) menggunakan kriteria yang lain dengan


matlamat kumpulan.

a) b) c) d)

menyatakan tujuan. membuat hipotesis. mengenal pasti pemalar, dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bertindak balas. senarai apperatus.

d) menjelaskan kaedah clasification


digunakan. Semua betul 3m, a & b 2m, a 1m C3 - mengukur dan menggunakan nombor. mengira dan bandingkan item kumpulan

a) menyatakan perubahan dalam parameter. b) menguruskan kejadian secara kronologi


fenomena.

c)

a) kuantitatif yang berbeza. b) menggunakan nombor untuk merekod


fenomena.

menentukan magnitud perubahan yang berdasarkan undian pada kadar perubahan.

senarai bahan-bahan / bahan. lakarkan / melukis set radas (rajah) semua betul 3m, sekurang2nya lima 2m, sekurang2nya tiga 1m C 13 menjalankan penyiasatan.

d) menjelaskan hubungan antara perubahan


dalam parameter. Semua betul 3m, a.b.c 2m, a dan/atau 1m C 8 mentafsir data.

c)

menggunakan apperatus yang bersesuaian.

a) menjalankan kriteria dalam perancangan. b) menggunakan dan mengendalikan radas. c) menggunakan dan mengendalikan bahanbahan dan spesimen. Betul semua 3m, b,c dengan bantuan 2m, b, c dengan perancangan 1m C 14 mengumpul dan merekod

d) rekod bacaan. menggunakan unit piawai


(SI). Semua betul 3m, a,b,c gunakan radas yg tepat 2m, a,b,c menunjukkan idea 1m C 4 membuat kesimpulan.

a) mengumpul data melalui pemerhatian. b) mengesan corak dari maklumat yang


telah dikumpulkan.

a) membuat tafsiran yang mungkin pelbagai


daripada pemerhatian yang menggunakan pengalaman lalu.

c) menyatakan hubungan. d) membuat penjelasan yang rasional


berdasarkan data yang dikumpulkan. Semua betul 3m, a&b 2m, sekurang2nya kumpul data 1m C 9 mendefinisikan operasi.

a) Eksperiment kuantitatif. i. rekod ukuran.menulis unit


pengukuran

ii. iii. a)

.membuat pemerhatian yang mencukupi. mewakili dan menyampaikan data kuantitatif yang menggunakan jadual / carta / graf. Eksperimen kualitatif.

b) menggunakan maklumat daripada


pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal.

c)

menggunakan inferens yang dibuat sebagai alat untuk menentukan pemerhatian yang berikut. Semua betul 3m, a, b 2m, sekurang2nya satu 1m C 5 meramalkan.

a) b)

mentakrifkan konsep dengan menerangkan apa yang perlu dilakukan.

mentakrifkan konsep dengan menerangkan apa yang perlu diperhatikan. Semua betul 3m, a, b menyatakan konsep 2m, kenyataan asas 1m C 10 mengawal pembolehubah

i. ii.

merekodkan pemerhatian.melukis / lakaran / paste produk akhir dalam laporan itu.

a) menggunakan data yang sebelumnya


atau yang ada sekarang untuk meramalkan kejadian yang mungkin.

a) menentukan pemboleh ubah yang


berkaitan.

label / negeri satu perubahan fizikal yang berlaku dalam lukisan / produk akhir semua betul 3m, A (i, ii, iii) atau B (i, ii) 2m kerekod 1 set maklumat 1m C 15 menganalisis dan mentafsir data.

b) menggunakan pola sebagai bukti dalam


membuat ramalan.

b) menentukan pemalar, dimanipulasi dan


pemboleh ubah yang bertindak balas.

c)

menentukan hasil yang mungkin daripada mana-mana aktiviti.

c)

d) mengesahkan ramalan berdasarkan set


data pengalaman yang lepas semua betul 3m, a,b,c 2m, a,b -1m

menentukan tindakan sewajarnya ke atas pemboleh ubah yang dimanipulasi. Semua betul 3m, mana2 dua pemboleh ubah 2m, kenyataan asas 1m C 11 membuat hipotesis.

a)

menggunakan pengetahuan dan pemahaman saintifik untuk menjelaskan dan mentafsirkan pemerhatian

.menerangkan akibatnya jika salah satu pembolehubah tidak ada. Semua betul 2m, salah satu betul 1m C 16 Membuat kesimpulan

b)

a) mengenal pasti pemboleh ubah yang


dimanipulasi dan bertindak balas.

b) membuat inferens yang sesuai.

a)

Menyatakan sama ada hipotesis diterima atau ditolak dengan alasan yang munasabah.

b)

mempertimbangkan sama ada pengumpulan bukti adalah mencukupi untuk menyokong kesimpulan manamana Semua betul 2m, salah satu betul 1m Elemen 3: sikap saintifik dan nilai-nilai
C- 17 sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

a) b) c) d)

sikap intrinsik. sikap ekstrinsik. keupayaan berfikir.

nilai murni. Semua betul 3m, a,b 2m, a -1m