Anda di halaman 1dari 2

kumpulan 1 (kemahlran Pldup)

MarlaLl 8lnLl MamaL


noor Pldayah 8lnLl 8osll
nurrulhudda 8lnLl Pusln
nor Shahrlna Lldya 8lnLl lal

kelas endldlkan khas 3 Murnl
Masa 830 930 agl Parl lsnln Mlnggu 22 1arlkh 06!un2011
Matape|a[aran kemah|ran n|dup
1a[uk Mencucl pakalan
Masa 60 mlnlL
1un[ang uLama komunlkasl
SLandard kandungan Mencucl pakalan dengan menggunakan kaedah cuclan Langan
1un[ang yang dlsepadukan keLrampllan ulrl dan llzlkal dan LsLeLlka
Cb[ekLlf ada akhlr penga[aran dan pembela[aran murld dapaL mencucl
pakalan dengan beLul dan berslsLemaLlk
nllal ker[asama

Langkah AkLlvlLl 88M lmpak/CaLaLan

SeL lnduksl

1 uru memperdengarkan lagu
l wash my cloLhes"
2 uru menyanylkan lagu l wash
my cloLhes"
3 Murld menyanyl bersama dengan
guru

vCu Lagu
LapLop
LCu Skrln

Llrlk lagu
1hls ls Lhe way l wash
my cloLhes wash my
cloLheswash my
cloLhes early ln Lhe
mornlng

Langkah 1

kemah|ran Mendengar
1 uru memperkenalkan [enls
alaLan yang dlgunakan unLuk
mencucl
2 uru memlnLa murld menyebuL
[enls alaLan yang dlLun[ukkan oleh
guru

kad lmbasan
8ergambar


Langkah 2

1 uru menerangkan fungsl alaLan
yang Lelah dlperkenalkan

Serbuk pencucl
elunLur

erbuk pencuc| dlgunakan
unLuk memberslhkan koLoran
9e|untur dlgunakan unLuk
mencucl koLoran yang degll
9e|embut fabr|k dlgunakan
unLuk melembuL dan
memberlkan aroma pada pakalan
erus paka|an dlgunakan
unLuk memberus pakalan unLuk
menghllangkan koLoran
9apan 9embasuh dlgunakan
sebagal LempaL mengonyoh
a|d| dlgunakan unLuk
merendam dan membllas pakalan
esen dlgunakan sebagal
LempaL leLak papan pembasuh
elembuL fabrlk
8erus pakalan
apan pembasuh
8aldl
8esen

Langkah 3

kemah|ran Me||hat
1 uru menun[ukkan kepada murld
cara mencucl pakalan dengan
beLul dan LeraLur
angkah|angkahnya
a Merendam pakalan dengan alr
dan serbuk pencucl
b Memberus pakalan dengan
menggunakan papan pembasuh
c Membllas pakalan sebanyak dua
kall
d 8llasan Lerakhlr rendamkan
dengan sedlklL pelembuL fabrlk
e Akhlr sekall pakalan dlperah dan
dlmasukkan dl dalam bakul dan
sedla unLuk dlkerlngkan


Serbuk pencucl
elunLur
elembuL fabrlk
8erus pakalan
apan pembasuh
8aldl
8esen


Langkah 4

kemah|ran Menyentuh
1 SeLelah selesal guru memlnLa
murld melakukan akLlvlLl LersebuL
bersamasama dengan rakan yang
laln

Serbuk pencucl
elunLur
elembuL fabrlk
8erus pakalan
apan pembasuh
8aldl
8esen


enuLup

kemah|ran 9ertuturan
1 Murld menyanyl lagu l wash my
cloLhes" dengan blmblngan guru


vCu Lagu
LapLop
LCu Skrln